Skip to main content

Full text of "Liber Azerate: The Book of Wrath​ful Chaos"

See other formats


!=M Bet ^rebgabe &aoöets' po fe 
^Lther ^kztxvåt piber JVzerafe ggr en inblirk t I®s magfsgsfem som är eklektiskt gå så säff att hrt 
för samman ntlj skapar rn sgnfes mellan nlika märka frablfinner, snm till sina fnrmer 
är Ifelf nltka, men snm litlkas inre förönlba essens på eff perfekt sätt knrrespnnherar 
meh liaranbra. 

skapar på så sätt nga pnrfar till bet akansala planet, genant att t enlighet meb 
ben antt-knsmtska Impulsens sanna iiilja transmutera gamla sfagneranbe fnrmer ftll nija 
pnfenfa itapen t kampen nm ben knmmanbe ennen. 

pessa spirituella, filnsnflska ntlj magiska fnrmer är bara iterkfpg ntlj gttre rebskap 
snm anitänbs tnnm (©rben för aff fnknsera, kanalisera ntlj uppnärka ben akansala 
essensen snm är bet kans snm finns bnrtnm alla kansala fnrmer. 

Pessa fnrmer (Le. mgfnlngier, Ibenlngler, ritualer, spmbnler) är tnnm PltpC© labbabe 
meb Ijelf anbra tnnebnrb än itab be l lianllga fall är assnrterabe meb ntlj är nffnrmabe 
på eff såbanf säff så aff be skall utgöra en antites till be nuitaranbe fnrmerna alt ben 
exnterlska, prn-knsmtska ntlj trke-btjnamtska ”safanismen”. 

petta är på grnnb alt Pen jSitarfa ^Ingens ennlska sfrafegf snm belöls går nf på aff 
skapa en bgnamtsk fnrm alt mfllfanf nen-gnnsflrlsm, meb safanfsflska ööerfnner. 

4tfp© l;ar bärför nn lialf aff göra lifssa ffbtgare Ijelf esnferlska skrifter tillgängliga för 
nfnmsf åenbe t sgffe aff sprföa itlssa krafflabbabe töeer nrl; fermer snm skall bfbra ftll 
aff tnnm en öiierskåöllg framftö sprlba en mörkare ntlj mer essensfpllb fnrm alt 
safanfsm. 

piber JVzerafe är ben första alt elita börker snm skall tjäna bef nitannämnba sgffef. 
Pnbast nmsUepfa l gatans mörker kan in ftnna öårf tnre Pnrlferlanska ljus! 

Pnrtplf (Eljans! l 

Erafrtftonril Anft-1^0smtsk (Eöp^rigfyf ^ntt-ÖIcsmtc Prchurtifltts 2BB2 ® 

Jbtraa skrift är för ^HlIÖ^s piark ^ragött jSlrgiarL 
fflrabifinnell Ånft-lliigmisk Safanism 1. Pansnfi 

2. pifania till (kfyansnpfyta 

3. Pnnisk sliartmagi 
4» Pen sataniska trosbekännelsen 
5. |Jenfagrammef eller be tio iiinklarnas sigill 
* Pen safanistiska trabitionens fyra primära fyngfiber 
7. pe fyra siiarta tronerna nr fy be fyra kanstnrnen 
8. Pe fem magiska iiapnen 
9» Pen safanistiska alkemins fem sfeg 
lÖ.Sefraebern 
IX. Pe kliffnfiska sfärerna 
12. pe seknnbära kliffnf 
13. pe etua Oinklarna 
X4.pef fjäffrabe liilbbjnref 
15.®aniniiier 

IG.^smobeus siiärb nrfy (©rnias 
17.<Äirk sexmagi 
IB.Sfy* kraffrenfra 

19. prakens namn/iHakfens nrb 

20. Pe Safanistiska formlerna 

2 1 . Penfagramrifnal 

22. Pen stora öppnings ritualen 
2 3.S jätuinifiering 
24. Syrisk renings ritual 
25.,i\sfarnffys inönkafionsrifual 

26. ®anin'iiier piffnatfy ^ia 

27. Papfyomets inöokafinn 

28. pekafes iniiokafinn 

29. pykanias iniiokafinn 

30.pykantrnpisk själiiglnrifiering 

31. Pen kliffnfiska mässan 

32.(3 nimkafion 333 

33.piliffys iniiokafinn 
34.Soraffys iniiokafinn 
35.piliffys eiiokafinns ritual 
36. Pen eöiga siiarta flammans ritual 
Itanauft Paos är kef pankimensionella plan snm Ijar oänkligf många fik oclj rnmkimensinner, 
till skiiinak från kosmos, som enkast kr sfär aii fre rumskimensinner nrlj en 
fikskimensinn. 

,J jämförelse mek kosmos linjära fikskimensinn är kaos fikiösf, på så säff aff k rf ej är 
begränsat aii en enkimensionell fik. 

Pnsmns är kansalf, kirs. bunkef ali lagen om orsak ntlj iierkan, mekan kaos är Ijrlf 
akansalf (korfom k rf kausala) crl{ fritt från alla begränsningar. 

Paos är eliigt bliiianke nrlj kärfor en akfiir nrlj kgnamisk eliighef. 

Paos iiar, kaos är orlj kaos blir allf otlj ingrf saratikigf. 

På så säff är kaos ken enka sanna friljefen oclj ur-essensen borfom alla former. 

pila mojligheter finns i kef obegränsake kaoset ocl; blank kessa fanns nrkså 
mojligljefen till kosmos’ uppkomst. 

Pen kel aii kaos som omger kosmos är anfi-kosmiskf, på grunk aö aff ken till sin 
pankimensinnella ntf{ formlösa natur är antitesen till kosmos’ formake, begränsake orh 
kausala struktur. 

Pärför uppleös kef kaos som tränger sig in i kosmos som kesfrukfiöf, förfäranke orh 
npplösanke. 

(Sfär kef läser npp kosmos’ begränsake strukturer orh former orh x stället etablerar ken 
formlösa orh obegränsake akansalifef, snm är alltings ursprung orh slut. 

Paos är kef snm mer eller minkre finns i allt som existerar, från kef största till kef 
minsta. 

Paos finns i alla uniöersa. 

Pef finns i kef absoluta intet som människan omöjligt kan föreställa sig. 

Paos är allkimensinnellf orh nnllkimensinnellt på en orh samma gång. 

Pef är fiksligf orh fiklösf, rumsligt orh mmlösf. 

Pef är alltings npph oö, nr kef ijor allting skapats, 
pilt är nr kef orh kef är allt, samfikigf snm kef är inget. 

Paos är siff eget appljnli orh sitt eget iierk, snm i sitt obegränsake bliiianke skapar 
orh förgör. 

Paos är ken nnllfe kimensinnen, som är ken rnmfiklösa nr-essensen. 

Pen nnllfe kimensinnen som i sig själii bär på alla manifesferake orh nmanifesferake 
kimensinner. 4 
Jlaa s är eiiig ufiieckling nr Ij laglöst Wiiianbe, snm knsmns meb s tna sfagneranbe 
farmer iiill begränsa. 

Jlans’ laglöshet går ut gå aff infe liara bunken aii kausalitetens lagar nrij knsmns' 
nrbnabe/begränsabe struktur. 

pärfnr innebär iaglösljet, ur rtt kans-gunstiskt perspektfa, ben ulfimata friljefen 
bnrtnm fnrmrrnas bnjnr. 

Punluftnu är kans’ sätt att påskgnba alltings åferknmsf ftll kans, mrbau sfagurriug är 
knsmns' sätt att tjätta fast iiib sin brgränsabr farm, lag ncij struktur. 

prn siiarta flamman /ben akausala rlbrn, snm är brn "aubliga" rssrnsrn baknm rlfer 
bnrtnm ben mebiietna människans kansala fnrm, är iiår länk till ben nr-essens, snm är 
kans. 

|lårf jag (egnf) är fnrmat aii knsmns’ begränsningar, meban iiårf s|äfe, snm är 
Ijelljeten aii iiår akausala krafts existens, är bnrtnm iiåra mänskliga fnrmer nrlj 
begränsningar nrlj är ibentisk meb ben latenta rniirka kraft snm iii kallar för ben inre 
siiarta flamman. 

Jaget är fnkalgnnkten fnr själiief, snm Ijar fixerat (bnnbif) själiief iiib knsmns. 

Jaget är härför iiårt mebiietna snm finns i ljuset, meban själlief/anhen/hen inre 
kanselben finns bnrtnm bet nmebiietnas pnrt. 

jSjäliief är bärfnr ben mörka nrlj fnrhnlha essensen, snm sammanlänkar nss meb bet 
ursprungliga kans. 

(lennm aff blirka in i själiiefs aligrnnb kan iii tjiffa gnrtarna till kans. 

dennm aff öppna bet nmebiietnas pnrt till bet akausala själiief (Aznflf) kan iii öka 

själiiefs mebiiefanbe i iiår existens nclj rikta ben fnkalpunkf snm är jaget, mnf ben inre 

kanselben nrlj skapa en sgnfes mellan jaget nrlf själiief. 

petta i sin fnr innebär nkab tillförsel aii be akausala finbena till bet mebiietna 

(iu aznflj) nrlj öppnanhef aii brakens ngnn nrl{ befrianbef aii bet panbimensinnella 

själiief. 

Jlet sataniska penfagrammefs anbespefs sgmbnliserar själiief, snm Ijar förträngts nrlj 
unberfrgrkfs aii be fgra fnrmabe elementen, snm sgmbnliserar jagef(egnf). 

(lennm aff åferiiänba be fgra elementen till anbens förtäranbe akausala elbar, återgår 
jaget in i själiief nrlj själiief blir återigen fritt nrlj ett meb bet eiiiga kansef. 5 
Peffa återVänkanke till b ef akausala ursprunget kan enkasf inlekas geuoui sann 
självinsikt (gunsts) snm uppnås gennm att på ett påtagligt sätt uppleVa ken inre 
pankimensinnelia ncl; akausala kraften. 

gallan, är en sgmbnl fär ken nnllfe kttnenstnnens kans, tnekan ettan sfår fär ken 
fnrntanke ncl; santmankraganke kraft snm skapake knsmns. 

pila tal från ett till fin representerar slika skeken alt ken kansala utvecklingen, snm 
kulminerar i tian , snm är fnllknrkankef aV ket knsmiska. 

®ian spmbnliserar lag, nrkning, fnrm ncl; ken slutna cirkeln, snm Ijåller kelar alt ket 
ursprungliga kansef fångat innm sig. 

®ian spmbnliserar äVen egnf ncl; färfrängankef aV ket akausala själVef. 

piVan . snm är kans’ fal, sgmbnliserar kärfnr ket snm är bnrfnm tian (knsmns), samt 

laglnsljet, friljet, fnrmläsljef nclj brpfankef aii ken slutna rirkeln. 

piVan är parten till ket ursprungliga kansef ncl; Vägen till essensens fransrenkeranke 

aV farmen. 

pärfär sgrabnliserar elvan ken anfi-knsmiska eVnlnfinnens fnllbnrkanke nclj 
fnrVerkligankef aV ken färknlka, märka ncl; akausala pnfenfialen. 

pet Prafna Penfagrammef sgmbnliserar kärfnr, mek sina elva Vinklar ncl; sin märka 
pnrfal, Vägen nclj parten till ken akausala friljef, snm finns att finna bnrfnm knsmns ’ 
begränsningar. 

praken är ken älksfa sgrabnlen fär kans. 

Pef pre-knsmiska kansef (ket ursprungliga kansef) representeras aV kraken ISiamaf . 
mekan ket pnsf-knsmiska kansef (ket Vrekgake kansef) representeras aV ken sVarfa 
kraken, ||ubnr. 

dennm att ikenfifiera nclj Värka upp ken sVarfa kraken, snm är ken sVarfa akausala 
elken, äppnar magikern kans' färinfanke äga ncl; fillinfefgär ken illnsinn snm är ket 
änkliga knsmns. 

Jtell fans! 

Pell f ansnfia! 6 
liftarna ftll (llltaiisopltta 

|tnpa ftll öig mig, 0 ön min namnlösa moöer, meö öin Ipölösa stämma från bortom 
ört fnrmaöes barriärer oclj meö örabens osjtnliga öingar, Ijrft upp mtn fängslaöe anöe! 

©mfamna mig meö öet formlösas förtäranöe lågor oclj gör mig för eöigf ett meö öig 
split! 4Ktna begär är blott former, mitt Ijaf en illusion oclj mtn kärlek enbart en örönu 
Pu ocl; enöast ön är öen essens som besannar mtn innersta gnöomltga låga! 

3ag hallar på ötg meö mtn tgstnaö som sitter sönöer mina fanbars bopr oclj meö mina 
stängöa ögon bennörar jag öin osjtnliga sbönljef! 

JUla orö förringar öin mabf, alla bänslor leöer mig bort från öin stig oclj alla fattbar 
förnebar öin sanning! 

pärför basfar jag mig split, nfan frnbfan, in i öet obänöas mörker oclj låter öin 
formlösa flamma, som brinner inom mig, blossa npp oclj föra mig till öet bortom som 
är öiff oöööliga ribe! 

Pu är allt som infe är, ön är allt som jag öill bli! 

Pin fjtsfnaö ljuöer som åsban oclj Ijar itärbf min anöes sitarfa flamma till liö. 

Pin frånltarn Ijar öppnat mina ögon för öet meningslösa bital som är allt liit. 

Pu är en, ön är alla, ön är ingen oclj enöast i öig ban pg finna eöig friö! 

Pu är allt som infe är, ön är allt som pg öill bli! 

Pn är öet baos som finns bortom allt! 

Pu är öet baos som allt sball bli! 

Pu är (Eljaasapljia, öen insikt oclj öisöom som shall göra anöen fri! 

Pn är öen som öar oclj är oclj som för eöigf förblir! 7 
Ilontsk Söarfmagt 

Pn "tan" är mom hrn rsnfrriska läran brnämningrn på rn spirifnrll kraft/ rnrrgi som 
un hrr rn prrinh på minst föåtusm år gmnmsgrar, föränhrar orlj sfgr hrf kansata 
planrf. 

Parjr ron Ijar sin öår, sommar, Ijnsf otlj öinfrr prrtoh* 

ptnhrr stn öår prrtoh är ronrn, som på många sätt är rn Iröanhr otlj organisk kraft, 
som gngsf nr i; Ijar prrrts grnnmgått rnnskiftr nrl| okar härför fyr la fihm t kraft nrfy 
sfgrka* 

Pnhrr stn sommar prrtoh är rnnrn som starkast otfy omformar allt som t\ kan stå 
rmnf hrss kraffrr filt formrr som är t fyarraoni mrh hrss rgna rnrrgirr* 
ptnhrr stn fynsf prrtoh brfinnrr sig rnnrn i sin aöfaganhr fas nrfy hopar långsamt att 
tappa knntrnttrn öörr sin rgrn skaprlsr* 

©ill sist inlrhs öintrr prrinhrn för hrn aiitaganhr rnnrn otfy hrfta innrhär krig, 
mntstånh, upplösning nrfy förintanhrt alt hrn fyärskanhr tantm råhanhr nrhning* 
prtta Irhrr i sin tnr till rnnskiftr nrfy rn ng rons föhrlsr* 

Parjr ron l)ar sin rgrn magiska, rrligiösa, filosofiska, politiska, konstnärliga nrfy 
”moraliska” form, snm öih öarjr rnnskiftr förträngs nrfy förhriös, för att lämna plats 
för hrn nga rnnrns formrr* 

prt är grnnm hrssa formrr snm öarjr ron manifrstrrar sin kosmiska rssrns på hrt 
kausala planrt nrfy på så sätt påörrkar nrfy öampgrisrrar mänskligfyrfrns mrhörtanhr* 
/Inom kans-gnnsfirismrn ansrs rnnrrna, snm oftast brskriös snm sju till anfalrt, öara 
olika asprktrr aö Prmiurgrn nrfy hrnkar sgmbnlisrras aö hr sju planrtariska sfärrrna* 
prssa sju rnnrr hrnkar kallas för ”Jtaknnrr”, öilkrt brfghrr ”fyärskarna”, otl; hrnkar 
fillskriöas fnnktinnrn att grnnm att i sjn rirklar nmgr skaprlsrn fyålla människans 
anhr fängslah i hrt kosmiska fängrlsrf* 

(Sfär att kunna transrrnhrra hr rnfalhiga rnnrrnas sfgrr, måstr magikrrn förstärka sin 
inrr söarfa kansrlh nrfy grnnm öppnanhrf aö hrakrns ögon lära sig att sr grnnm 
arknnrrnas (rnnrrnas) illusoriska formrr* 

prssa sjn arknnrr är hrtsamma snm hr sjn primära kosmiska gnharna snm hgrkahrs i 
hrn forna jlnmrrim, här hr brskriös snm firnhrr till nr-rssrnsrn otl; hrt akansala 
ursprungrf, ©ia mat* 

prssa rnnrr är äörn nmfalahr i hr gamla sanskrit trxfrrna ntlj äörn här sahrs öärlhrn 
öara nnhrr sjn rnnrrs illusoriska otfy falska sfgrr* 

prn rssrns snm alla hrssa nämnha rrligiösa formrr fyar grmrnsamt är att hr alla 
Ijäöhar att rffrr hrssa sju rnnrr nt nr hrf ursprungliga kansrf måstr allt (i*r* alla 
formrr) upplösas nrfy åfrröänha till hrn nnllfr himrnsinnrns formlösa kaos* 
prnna stora upplösning snm på sanskrit kallas för ”/ttafyapralaga”, kallas inom 
/ffip© för ”Prrhrns Pag”* 8 
praaa örrbras bag Irbrr t stn far fill iairbaabrt aö kaos’ fiblösa otl; paabimrasioarlla 
”roa”, som rxofrriskf krakar kallas far ”bra atärka äablösa roara”* 

Ifar som mål aff graom siff aafi-kosmiska arkrfr kibra fill bra råbaabr roaras 
föriafrlsr orlf påskgaba iairbaabrt aö ^Haljapralaga/llrrbras bag* 

Pra roaiska söarfa magia är bärför ra aix safaaisfras mäkfigasfr öapra, som i 
raligljrf mrb Ifaas sfarka öilja kaa skapa glokala föräabriagar* 

Pfor aff kaaaa afoöa braaa mrsf rsofrriska form aix magi, måsfr magikrra först rrlfålla 
aatkkosmxsk roaxsk gaosis* 

^Aafx-kosmxsk roaxsk gaosis är bra praktiska iasikfra om Ijar safaaisfra graom aff 
omskapa orlf maaipalrra gamla rrfigiösa, magiska, filosofiska orlf politiska formrr, 
kaa äabra, ombirigrra, föräbla orlf förmörka br spirifarlla rarrgirr som stgr bra 
råbaabr roara orlf äöra br rarrgirr som i framfibra kommrr aff forma aäsfa roa* 
prffa kaa klaab aaaaf göras graom omskapaabrf aö gamla spirifarlla sfisfrm, i sgffr 
aff fillrxrmprl graom gforifirraaörf orlf förlfärligaaörf aö br kraffrr som fibigarr öar 
frakfabr orlf Ifafabr i brf sfxsfrmrf, äabra Ijrla brss spirifarlla aafar orlf på så säff 
omöaabla brf fill rff öapra som skall aaöäabas till applösaabrf aö br 
Ijasa/sammaabragaabr/kosmiska rarrgirr som brf spsfrmrf fråa körjaa Ifabr som 
sfjffr aff kaaalisrra* 

,3för aff kaaaa göra brffa måsfr safaaisfra försf Ififfa alla br mrsf öäsrafliga 
söaglfrfrraa i brf frosspsfrm/bra form som Ifaa öill mofarkrfa orlf srbaa aaöäaba sig 
aö brssa ”sprirkor” i sia aösikfliga föröräaglig orlf omkaaalisrriag aö br rarrgirr 
som ar rff roaiskf prrsprkfiö är iafrrssaafa för brf mörka alkrmisfiska arkrfrf* 

^a krprööab mrfob är fill rxrmprl aff på rff logiskt säff framställa br kraffrr som 
iaom brf akfarlla frossgsfrmrf öaaligföis aasrs som oaba, brsfrakfiöa, omoraliska orlf 
frakfaasöärba, som öällöilliga, krrafiöa orlf öarkra, orlf i sfällrf öäaba br kraffrr som 
iaom brf sfxsfrmrf rrprrsrafrrar bra råbaabr kosmiska orbaiagra, lagra orlf 
”goblfrfra” (bös* brf som majorifrfra på graab aö sia öilfrlösljrf Ifar arrrpfrraf som 
”goff”) fill rrprrsrafaafra för fgraaai, söagljrf orlf ”oabska”* 
prtta kaa iafr göras graom aff kara kvrfa plats mrllaa ”br Ifasa” orlf ”br mörka” 
makfrraas aama, afaa måsfr skr graom framlfäöaaörf aö br söaglfrfrr som fiaas i brf 
akfarlla trossgsfrmrf* 

prf öar fill rxrmprl iafr söårf aff framställa krisfrabomras ^afaa som ra öilfrsfark, 
stolt, mobig, mäktig orlf braabraasöärb friljrtskäxapr orlf rrbrll orlf isfällrf framlfäöa 
alla br brag Ifos skapargabra som gör Ifoaom fill ra pafrfisk, grfxm, rafalbig orlf söag 
brmiarg* 

På så säff kaa safaaisfra öäfja aff tro på bra apa form som Ijaa sfälö Ifar kibragif fill 
aff skapa, bara för aff mofarkrfa, störa, foröräaga orlf förstöra br roaiska rarrgirr 
som fill rxrmprl krisfrabomra kaaalisrrar i bra aaöaraabr roara* 9 
®rnn bitr på så säft ett lierktyg får kanaliseranbet alt spirituell at\\ ennisk energi ntlj 
bernenbe på liab för slags energi sum satauisfeu iiill kanalisera, kan Ijan nfan prnblem 
byta trossystern (form) så länge som Ijan bibehåller sin sataniska liilfa (essens) nri; 
låter sig liäglebas alt ben sliarta flammans gnnsis. 

Pn annan liiktig öel alt bet enniska arbetet, snm går ut på att bibra till påskynbanbet 
nrlj inlebanbet alt kaos’ eltiga enn, är skapanbet alt nya spirituella fltrmer snm skall 
liara i harmoni meb be mörka nrlf kaotiska energier snm satanisten liill kanalisera. 

®ill skillnab från be ljusa religionernas IjrA essenslösa nrh stagneranbe former måste 
satanisten skapa magiska, religiösa, filosofiska nrh kbktnb politiska former som skall 
liara skapabe i enlighet meb ben sataniska iiiljan nrh P^ sätt bynamiska, 
relmlntinnära, elmlntinnära, mörka, essensfyllba, befrianbe nrh kansbringanbe. 

Petta kan blanb annat göras genom skapanbet aö en syntes mellan be 

forna enners mörka traöifinner snm satanisten finner releöanta för ben aktuella anti- 

knsmiska enniska strategin. 

piler så kan satanisten försöka att skapa ett Ijrlt nytt nrh trossystern, snm h^r 
så få påtagliga länkar till tiöigare spirituella former snm bet är möjligt, 
ptt exempel på betta är 4flp(§s formlösa magi, nrblösa inlinkatinner nrh ljuölösa 
formler. 

pien ttikfigasf ali allt är, snm sagt, öiljan bakom skapanbet ali formen som skänker 
formen bess styrka nrh £ sswts ~ 

3)n starkare liilja satanisten h^r, bestn starkare blir formens kaparifet till att 
kanalisera be önskabe mörka, enniska, energierna. 

Ifn satanists starka nrh webOetna liilja liäger bärför myrket tyngre än be söaga nrh 
iiiljelösa massornas. 

pärfnr är bet möjligt för ben minoritet snm tillhör ben satanistiska eliten att motarbeta 
ben nnliaranbe ennens energier nrh ”forma”, kanalisera nrh a 0 era satn lelianbe port 
för be energier snm skall frambringa ben kommanbe änblösa eonen. 

J§å som en brnppe gift kan förgifta flera h«nbra liter öatfen, kan orkså ett 
trossystern/ en religiös form eller en magisk/filnsnfisk form, snm är antitesen till ben 
råbanbe nrbningens spirituella former, föränbra, förgifta nrh föritbla be energier snm 
skapar nrh förintar ennerna. 

j^atanismens anti-knsmiska alkemi l^r snm ett ali sina mål att utifrån ben enniska 
strategin skapa be spirituella fnrmer snm skall liara potenta nrh »ssensfyllba nog att 
kunna framställa ben brnppe ali bet anti-knsmiska gift, snm skall kunna böba ben 
sjunbe arknnen (ennen) nrh ™Aba ben renanbe stora upplösningen. 

JVnöra metnber snm finns för att anliänöa sig ali be akansala enniska energierna är att 
skapa fysiska ”portar” eller fnkuseringspnnkfer snm skall bibra till knnrenfreranbef, 10 
försfärkankef nt\\ sprikankef aö k? sinisfra energier som safanisten öiii kanalisera in i 
k ef kansala planet 

Pessa fysiska portar kan öara allt från rifnalplafser som aö safanisfer flitigt l;ar 
anOänfs nnker många år till en inkiöik eller en gmpp aO människor som genom att 
agera som fokuseringspnnkf för ke anfi-kosmiska riterna kan omöanklas till fysiska 
orlj leöanke portar till ket pankimensionella, akansala kaos» 

pe rifnaler/former som anöänks för att skapa ocl; öppna kessa fysiska portar måste 
iiara i Ijarmoni mek ken mörka ennen orlj kef/ken/ke som skall agera som ken fysiska 
porten måste öara mottaglig för ke kaotiska energierna nclj får ej öara bunkna aö ke 
gamla kosmiska eonernas bojor» 

®ill exempel öar JVkolf Pifler, nfan att själö öara meköefen om ket, foknseringspnnkfen 
för många safanisfiska ocl; söarfmagiska orknar som anöänke sig aö Ijonora för aff 
bringa förankring, krig, ntöerkling ocl; kaos in i kenna öärlk. 

(§m Pitler själö Ijake öarif meköefen om keffa ocl; öarif öillig aff bikra till 
förmörkankef aö öärlkssjälen, för aff på så sätt bikra till påskynkankef aö ennskiftef, 
Ijake öår kansala öärlk ikag seff Ijelf annorlunka ut» 

4flen Pifler öar ej mottaglig for ke energier som kanaliserakes genom Ijonom ocl; 
resnlfafef bleö hybris ocl; galenskap orlj till slnf ket frekje rikets fall» 
ptf ptfler öar unker mörka krafters påöerkan förklarar nrkså öarför ke kabbala- 
ufööanke fienkerna till ke safanisfiska nrknarna bleö fnrföljka orlj nfrofake nnker Ijans 
styre» 

Pärför är ket aö stort intresse för ke anfi-kosmiska safanisferna aff Ijiffa strategiskt 
ntöalka politiker som nr ett enniskf perspekfiö öerkar öara lämpliga kankikafer, orlj 
sekan anöänka kem som foknseringspnnkfen för ke anfi-knsmiska riter som Ijar som 
syfte aff öppna fysiska portar till kaos» 

3 Pitlers fall öar ket l|ans personlighet ocl; mentala förmågor som gjorke Ijonom till 
en lämplig kankikaf orlj infe själöa ken politiska form som aö tjanarn förespråkakes» 
jSjälöa jSöasfikan som öar symbolen för ket frekje riket öar en satanisk symbol som i 
ken form som ken oftast förekom, öar ket öänsferl|änfa orlj mofsolsroferanke 
solkorsef, som sfår för npplösankef aö skapelsen o cl; åferöänkankef till kaos» 

Penna symbol l;ar Egentligen ingenting mek själöa nationalsocialismens politiska form 
aff göra, nfan anöänkes aö ke söarfmagiker som öar i kontakt mek gifter, i syfte aff 
få större kontroll ööer Ijonom ocl; ket tyska folket. 

ptf skapa ocl; lakka mek kraft nya ocl; potenta eoniska symboler är kärför en öikftg 
kel aö ket sataniska arbetet ocl; nnkerläffar knnfrnllerankef ocl; rikfankef aö ke mörka 
akansala energierna. 

ptf exempel på en aö ken knmmanke mörka eonens mest potenta symboler, som brnkas 
inom PpC®, är ”Pef Prufna |lentagrammef som mek sina elöa öinklar båke 
symboliserar ocl; agerar som en portal till kef örekgake kaosets kimensioner. ll 
Pef jfirutna |tenfagrammef, Eller ”ke eläa äinklarnas sigill” sam kenna sjrmbal ääen 
kallas, är rft perfekt exempel på ljur satanisfen getram att på ett inspirerat arlj 
genomtänkt sätt änkra på en äälkänk magisk sjjmbnl kan änkra Ijela symbolens 
innebärk aclj kanalisera Ijelt ankra energier än ke sam symbolen från bördan 
represenferake. 

petta leker nekså till sförankef, amäanklankef arlj nmkirigeranket aä ke kraftflnken 
sam symbolen från bördan Ijake sam syfte att kanalisera. 

Pärfar bär satanisfen anitänka sig aä ken kammanke änklösa eanens symboler båke i 
sitt magiska arbete arlj i prykanke aä sitt tempel, istället för att bara ta till sig gamla 
ntköka arketyper sam kanske ej är i Ijarmani mek ket aktuella enniska arbetet. 

poen mnsik kan spela en rall i ket eaniska arbetet, am satanisten mek Ijfätp aä sina 
taner aclj sånger kan förmekla ke tankar aclj känslar sam är i Ijarmani mek ken märka 
ennen aclj på ett korrekt sätt representera ke nya farmer sam ke sataniska energierna 
beljöäer för att knnna äerka inom ket kansala planet. 

jSafanisfen kan på så sätt så ket mörka fröet i lyssnarnas meköefna/ amekäetna aclj på 
så sätt göra kem mer mottagliga för ke anti-kasmiska makternas kisljarmnniska 
energier. 

”|lnkasf i börkig jark kan kunskapens frö gra arlj kaas blomstra.” 

pärför bör satanisfen noggrant aclj utifrån eanisk strategi öälja nf ken eller ke 

inkiöiker sam Ijan mek Ijjälp aä ke akansala energierna äill påäerka. 

Pe sam infe är i Ijarmani mek kaas, förintas aä kaas. 

Pärfär kan ke starkas äälsignelser lätt bli till förbannelser för ke säaga. 

pila farmer är illusioner, men äöen illusioner kan anöänkas till att befria arlj 
föräerkliga ke söarfa flammornas fulla potential, am ke anäänks sam äerkfyg för 
kanaliserankef aä aclj fransrenkerankef till ken nallfe kimensianens kaas arlj nr- 
essens. 

Pnnisk säartmagi är kärför blank ke ljögsfa farmerna aä franseenkenfal magi. 

”pies irae, Pies illa, jSaläef (ttasmas <Jnfaäilla! Paramus ®e Pesljma-piäa!” 
12 Betr Sataniska irasbekätmelgert 3)ag erkänner jSatan, ket trrekgake kaosets guk, som min konung nr i; fa k er otl; 
unkerkastar mig enkast Ijans tag, som är total laglösljet» 

3)ag tror gå en sanning, ken som är knrtnm alla former otl; gå ett ork som skall 
förgöra lögnen: ket nrket är |lisknm» 

3)ag tror gå kamgen nrl; gå kess mål, som är ennskifte nrl; är kärför reko att offra 
mina fienkers nrl; om nnköänkigt mitt eget klok, för att gåskgnka inlekanket ali ken 
nga tiksålkern» 

3)ag tror gå mnk, styrka nrl; makt nrl; förkastar kärför meklikanke, nåk otl; feghet, för 
kessa ting är ken gamla ennens kojor, som Ijåller ke sliaga fängsiake» 

3Jag tror gå kisriglin nclj lojalitet» <3fnr om målet är kaos, måste först nrkning råka i 
ken egna #rken» 

3Jag tror gå ken änklösa mörka eonens formel som är ”(liljan ak nrkn” oclj ser fram 
emot ugglösanket aii ken råkanke kosmiska orkningen» 

3)ag tror gå essens ntan form nrl; makt utan slut nrl; är kärför kerekk att offra allt gå 
friljetens klnkkesfänkfa altare» 

3) ag tror gå kaos » alltings körjan nrl; slnt, nrl; erkänner kess jämnare nrl; knkkärare, 
jSatan, som min inre krafts yttre asgekt» 

3)ag grisar kärför jSatan mek fjela min själ nrl; krngg nrl; ser mek gläkje fram emot 
ket krig nrl; ken seger som komma skall» 

|lfell jSatanl £tell jSegerl |lfell ^ansl 13 
ffiettiagrattttttei eller fre itu timklarrms sigill Penfagrammef är en karfa ocl; beskriiming på kosmos’ uppbyggnab ocl; uppkomst ocl; 
en uniitersai symbol for gnosis, makt ocl; magi. (Senom åren Ijar tusentals teorier om 
peufagrammefs sauna innebörb framlagts, men benna text skall ej beljanbla 
”Ijylikernas” (be irke upplystas) teorier om b en na maktens symbol, utan l;ar som syfte 
att presentera grnnberna för ,iH|I(§s insikt om be tio irinklarnas sigills sanna 
befybelse. 

På bet mer exoferiska planet kan penfagrammef beskriiias som en symbol för be fem 
elementen (som är anbe, elb, luff, öaffen oclj jnrb) men på en mer esoterisk niöå sfår 
penfagrammef för ben formlösa söarfa flamman eller kaos, bet spirituella, bet mentala, 
bet asfrala ocl; bet fysiska. <3fnr att kunna fa bel aii ocl; förstå ben essens som 
peufagrammefs form inneljåller, måste iri först fastställa att bet räftiiänba 
penfagrammef är bet meb anbens spets nebåf. pef är enbasf på grunb aii brist på 
gnnsis som ben ”ljögra ilägens” slaiiar nnber be senaste årfnsenbena enirisafs meb att 
iiänba på penfagrammef så att anbens spets mållnsf pekar mot Ijimlen o cl; seban l;a 
frärkljefen att kalla penfagrammef i bess ursprungliga form för ”bet uppocljnebltänba 
penfagrammef”! 

pe älbsfa ingraiieringar aii penfagrammef som arkeologer l;ar Ijittat, blanb annat i 
forna jSumerien ocl; Egypten, är på bet räfföänba, ”söarfmagiska” penfagrammef bär 
anbens spets pekar nebåf. |tn annan essenfiell gnnsis om penfagrammef är ben om ljur 
be fem ”elementen” ska placeras på peufagrammefs fem spetsar, ;§effa iiisas på bilben 
neban: 

|nrCt llJfi V A .AlLhnt 

Di.!?. ^FkKLrki JftiLunium 14 ;fb frm rlrmrntrn sum bilkar prntagrammrt katt krias upp t tiiå kafrgurirr* fitn tna 
kafrgurin är rett rssrns utan furm, till irilkrn ankrn/krn siiarta flamman tillljur uclj till 
km ankra katrgurin tillljur kr t sig tssrnslusa uti; furmakr rlrmrntrn sum är rik, luff, 
iiatfrn uti; jurk* j®r furmakr rlrmrntrn skapakrs ur km furmlusa ankrn t fuljankr 
urkning: furst skapakrs rlkm nr ankrn, srkan skapakrs Inftrn ur rlkrn, nr Inffrn 
skapakrs iiattnrt utlf nr iiattnrt skapakrs ttll stst jurkrn* ,3fnr iiarjr rmanatiun nr 
ankrn nttnnnakrs km furmlusa uti; rsstnsfyllka snkstansrn så att km sista 
rmanaftunrn, jurktn, klrit krn fufala frånitarun aii ankrn uclj Ijrlt utan rssrns* |tå så 
sätt kum kr fyra ”furmakr” rlrmrntrn, sum ait krmiurgrn Ijar slitits ut ur uclj skifts 
ifrån ankrn, att tryrka nrk uti; fängsla krn furmlusa ankrns siiarta flammur* |Jå så 
sätt skapakrs krt furmakr kusmus, kär furmlust kaus tikigarr Ijakr färskat. 

|trnfagrammrt i sig aiislujar mrk sina tiu ttinklar ljur kr kusmiska barriärrrna är 
platrrakr uti; Ijar många strg sum måstr tas fur att transrmkrrankrt ait kr furmakr 
rlrmrntrn at\\ brfriankrt alt ankrn skall kunna göras möjligt* ,3för krt sum l;ålls fångrn 
ait tian (lö), skall brfrias ait tliian (i i). 

Prn sum Ijar insikt um kr tiu iiinklarnas sigills sanna innrbörk förstår utkså krn 
brfriankr kraftrn ljus pr t ^Erutna |frnfagrammrts |tliia |linklar* 

Prminrgrns rxistrns utlf krt urknakr liärlksalltrts skura balans Ijängrr på kr frm 
rlrmmtms uti; kr tiu iiinklarnas plattring* Pärför kan iii, grnum att bryta kr tiu 
iiinklarnas sigill, stirra krn kusmiska balansrn uti; kanalisrra in kaus’ rnrrgirr grnum 
kr rliia iiinklar sum kå skapas* ((inusis um kr rlira irinklarna brljanklas i ankra 
srparata pip# skriftrr*) 

<9fasf ankrn är unkrrfrytkt air kr fyra rlrmrntrn sum blank annat symbulisrrar allt krt 
matrrirlla uti; furmakr så Ijar ankrn, änkå, fnrffarankr kraftrn till att styra uti; änkra 
kr ankra fyra* pför rnkast ankrn är riiig uti; uköklig, mrkan allt krt furmakr är kiimt 
till att slutlig rn åtrrabsnrbrras utlf förtäras aii ankrns furmlusa lågur* 

(Irnum att liätka npp ankrns siiarta lågur inum uss själiia, kan iii utkså liätka inum 
uss kraftrn till att styra rllrr lusa npp allt uti; alla sum umgrr uss* Pför att l;tlt kunna 
smälta samman mrk ankrn uti; brfrias från krt furmakr kusmus’ alla bujur måstr iii 
franstrnkrra kr fysiska uti; spirifnrlla Ijinkrr sum krmiurgrn, grnum att skilja 
rlrmrntrn ifrån iiarankra, Ijar satt i iiår iiäg* |ti sum är upplysta aii putifrrs ljus är 
själiia mikrukusmus at\\ brstår aii kr frm rlrmrnt sum kusmus brstår aii* |Ji Ijar iiår 
fysiska krupp sum kurrrspunkrrar mrk jurkrns rlrmrnt, iii l;ar iiår astrala krupp sum 
kurrrspunkrrar mrk iiattnrfs rlrmrnt, iii t;ar iiår mrnfala krupp sum kurrrspunkrrar 15 
mek luffens element, Ut Ijar Uår spirituella kropp som korresponkerar mek elkens 
element orl; till stst Ijar Ut Uår förkolka, formlösa, inre kriUanke essens som är ken 
sUarta flamman som korresponkerar mek ket femte elementet, som är anken* 

Påra prinripiella Uapen på altaret, korresponkerar på följanke sätt mek pentagrammets 
fem element, som finns båke inom orl; utanför oss själUa* 

• Pet sUarta altarljuset = Pen jSuarta flamman/ J\nken/ Paos* 

• Polken = piken/ket spirituella planet* 

• JltaUen = pnften/ket mentala planet* 

• jägaren = Paftnef/kef astrala planet* 

• Pentagramktsken = 3) orken/ket fysiska planet* 

(lenom att Ija Uetskap om ket oUannämnka kan ke magiska Uapnen på ett korrekt sätt 
anUänkas ttll att omskapa, styra eller lösa npp olika kelar aU ke fyra olika planen, 
för att förstärka orl; befria ket femte planets essens* (för mer information se separat 
PPC© skrift Uik namn ”pe fem prinripiella Uapnen”*) 

Pentagrammet står äUen inom alkemin för sökanket efter ket mystiska femte 
elementet, som inom ken trakitinnen blank annat kallats för ”(§ninta Pssentia” 
(kuintessensen) eller ”Pe Pises jSten”* 

”Pe Pises jiten”, eller ”Pen jluarta Piamanten” som ken iblank orkså l|ar kallats, 
tillskriUs inom ken alkemiska trakitinnen Ija förmågan att omUankla materia orl; 
kunna åstakkomma ”gulk” från ankra näkla metaller* Pltek kefta syftas ket 
nafnrligtUis på att ken sUarta flamman (anken) kan kontrollera, styra nclj omforma ke 
fyra ankra elementen orl; omUankla allt ket fnrmake till kess ursprungliga formlösa 
tillstånk* pilen för att ketfa skall kunna bli möjligt måste först ”Pe Pises jSten” 
återfinnas, kUs* ken sUarta flamman måste ikentifferas, Uärkas till liU orl; förstärkas 
till en såkan grak att ken skall kunna tfa kraften att återabsorbera ke fyra ankra 
fnrmake elementen orl; på så sätt återställa intighetens Ijefe renljet* Pet oUannämnka 
är ken sanna meningen bakom legenken om sökanket efter ken Ijeliga graalen* Pägen 
till ken sUarta draalen, som är ken formlösa inre flamman, är upplyst aU Uår faker 
pnrifers ljus, men pnrifers ljus kommer alltik att Uara mörker i ke blinkas ögon orl; 
kärför kommer Uälkigt få akepter att någonsin kunna Ijitta kenna eftertraktake skatt* 

Pför att kunna se ken Uäg som Pjusbringaren lyser npp måste Ui först öppna ken 
blinke krakens ögon orl; ketta kan Ui enkast göra genom att erhålla kaos-gnosis 
((El;aosopl}ia)* 16 
Pentagrammefs association mek ke mörka gökarna oel; ”ke fgra söarta tronerna” är 
enligt följanke: 

”^flkspefsen” korresponkerar ra ek ken sökra tronen ort{ Puctfer, som är kringaren aö 
spirifnett upplgsning. 

”puftspetsen” korresponkerar mek ken östra tronen ncl; Peekekntl;, som är 
kringaren aö mental kefrielse. 

”Patfenspetsen” korresponkerar mek ken öästra tronen ncl; peöiatljan, som är 
kringaren aö astral formlöshet 

”31 arkspetsen” korresponkerar mek ken norra tronen ncl; Peital, som är kringaren aö 
krigarmakt o cl; förintaren aö ke fgstska kojorna. 

”JVnkespetsen” korresponkerar mek ken inre tronen ncl; mek käke ken inre orlj ken 
gttre kaosetken ncl; ken söarfa kraken, som är förintaren aö alla kosmiska illusioner 
ncl; ket ursprungliga kaosets återställare. 

(Sfär att kunna åkalla orlj inöokera eller öppna ke portar som leker till ke krafter orlj 
ke kimensioner som pentagrammet representerar, måste pentagrammet först aktiöeras 
på ett korrekt sätt Pare sig pentagrammet ristas in i en talisman, målas mek färg 
eller klok, ristas in i ”ket astrala” mek Igälp aö något aö ke magiska öapnen eller 
kara öisnaliseras så måste ket aktiöeras enligt föijanke keskriöning. 

(Sfär att aktiöera ”31 arkens pentagram” ncl; öppna porten till ken norra tronen ncl; ket 
fgsiska planet måste pentagrammet ristas på föijanke sätt: 

”3) orkens inöokeringspentagram” 
2 (Sfär att aktiöera ”Pattnets pentagram” orlj öppna porten till ken öästra tronen ncl; ket 
astrala planet måste pentagrammet aktiöeras oel; ristas på följanke sätt: 17 
3 

<3för att aktiöera ”Ruffens pentagram” orij öppna parten fili öra östra tronen orij ört 
mentala planet måste penfagrararaef akttöeras otij ristas på följanöe sätt: 
(Iför att aktiöera ”|ilöens pentagrara” nrij öppna porten titt öen snöra tronen orl| öet 
spirtfnella planet måste pentagrammet akfiöeras orij ristas på fötjanöe sätt: ”^Jlöens tnönkeringspentagram” 

4 l 
18 (Sfär att akfiöera ”JWöens pentagram” orl{ öppna porten till öen inre tronen ort{ öen 
formlösa öraken, som är öen söarta flamman, måste penfagrammef akftöeras orlj 
ristas på följanöe sätt: 
19 Rett jiatarristiska ®raöittimetts fpra primära l;ögtiöer Rlalpurgiznatt - 30.e april - (illjaasiferiarnets pari öppnas - Ritualerna inleös t 
Rilitljs nrl; Reöiatfyans namn. 

Re rentrala riterna örn na natt är initieringsritnaler, sexmagi, inönkeringen ali örn 
mörka guöinnan, samt spittanöri aö ktnö t sgfte att förstärka ör mörka makternas 
manifesfering på öet meööetna/ fgsiska planet. 
jSammarsalstånö - 21.a juni - Rilpliferinrnets pari öppnas - Ritualerna inlehs i 
Reelzebutljs namn. 

Re rentrala riterna öenna natt är reningsritnaler, kraffrifnaler arl; farmlösa mentala 
ritualer sam l;ar sam sgfte att stilla sinnena atl; öppna öet omeölietnas pariar för 
akansala arl; eöalutiansbringanöe energier. 
pila själars natt (pamljain) - 31. a nktaker - Rurifertarnefs part öppnas - 
Ritualerna inleös i patans/Rurifers namn. 

Re rentrala riterna öenna natt är anti-knsmiska, kans-gnnstiska, öestruktiöa atl; 
l;ar sam sgfte att kanalisera öe ellias energier in i kasmas, i sgfte att förmörka 
öärlössjälen arl; päskgnöa inleöanöet aö Ren Rförka Rnöläsa Ranen. 

Rlaö spills öenna natt i Pzerates namn arl; till öe mörka guöarnas ära arl; öe inre 
krinnanöe portarna till kaos öppnas. 

<§> 

Rinfersalsfånö - 22.e öerember - Rllartifertarnets pari öppnas - Ritualerna inleös 
i Relials namn. 

Re rentrala riterna öenna natt är eöakatiansritualer, inönkeringsritnaler, 
nekrnmantiska ritualer, samt förbannelser arl; ööösritnaler. 

Rnöer öenna natt kan satanisten påöerka sina ftenöers örömmar arl; meö Ijfälp aö 
öet öreögaöe mörkrets makter öriöa öem till öansinne. 

W 20 
Be fura sltarfa tronerna orlt be fura kaosfornen purtfrr - pen snbra frnnens l;erre~ 

pnrtfer är brf Itreögaöe kan sets kejsare nrl; ben inre sltarfa flammans ringa nrl; yttre 
aspekk 

purifer är kanselbens sfnlfr ljusbringare snm mrb siff mörkrets ljus brännrr bnrf alla 
illusnriska fnrmer nrl; framljälter ben baknmligganbe nrl; förbnlba essensen, 
pnrifer är brfngarrn ali gnnsis, uflierkling nrl; makt nrl; fötinfaren aii sfagnering, 
sitagljef nrl; enfalbigljef, 

purifer är gatans iiälitilligasfe aspekf , snm mrb stff ljus lyser upp be starkas itäg nrl; 
iiisar brm itägrn till friljet nrl; gnbnmlig makt bnrfnm skaprlsrns begränsningar, 

PUen l;an är äitrn brn snm mrb sina rlbar nrl; stff briljanta mörka ljus förblinbar, 
iiilseleber nrl; brännrr ftll aska br sitaga nrl; br nliärbiga. 

purifer är brf itrrbgabr kansrfs brtnnanbr öga, snm srr tgrnnm Pentiurgens lögner 
nrl; snm mrb stna sltarfa akansala rlbar tillintetgör br knsmtska tllnstnnrr snm 
fnrlpnbrar br nfnalbas rlttga nrl; nbrgränsabr bliitanbe! 

purifer är äitrn l;ärskarrn iiiirr brf snöra kansfnrnrf liars pnrf enligt brn safantsftska 
fraöifinnen öppnas nnbrr ”alla själars natt”, brn 31 nkfnber, 
jSafanisfen itänbrr sig fill pnriferfnrnet nnbrr br rifrr snm l;ar snm syffe aff bringa 
itisönm, sanning nrl; upplysning, grnnm kanalisrranbrf aii brn rrnanbr puriferianska 
sltarfa rlbrn nrl; öppnanöef aii br inrr brinnanbr pnrfarna, 

pnrifertnrnets rnrrgirr kan äitrn anltänbas nnbrr br rifnalrr snm l;ar snm syffe aff 
fylla magikrrn mrb fysisk nrl; psykisk styrka, samt skänka Ijnnnm spirifnrll makf nrl; 
förmågan aff önminrra, manipnlrra nrl; knnfrnllrra Ijrla sin nmgilming, 
purifertnrnef är brn arkrfypiska rrprrsrnfafinnrn för brn prnmefljeanska/ safanisfiska 
försfrn rffrr förbjnbrn kunskap nrl; l;ar bärför förmågan aff mrb siff nsynliga ljus 
itäglrba safanisfrn bjuparr in i brn itänsfra itägrns mysfrrirr nrl; upprnbara för Ijnnnm 
br frnkfabr skaffrr snm finns aff finna i brf förfrängba själitefs nkänba mörker. 

Pef är rnbasf grnnm aff förrna sin inrr sltarfa flamma mrb brn yffrr kansrlb, snm 
pnriferfnrnet rrprrsrnfrrar, snm safanisfrn kan försäkra sig nm rn akansal fnrm alt 
existens rffrr ööörn nrl; rn plats blanb br mörka gnöarna! 

Pr rifnalrr snm l;ar snm syffr aff kanalisrra pnrifertnrnets rnrrgirr skall inlrbas mrb 
följanöe fyllning: 

”Prbar-CIal ®trkals Rumbus JVzrrafr! 
pytusay ®afrrns Pnlf^ibs purifer! 21 
,3 förgöraren aö alla farmer, bet blinka söärkef, ^zerates namn, jag saluterar het 
^luciferianska tnrnet! 

3 ^Azerates namn jag Ijyllar ^lurifers maktens tnrn, snm mek sina sliarta elkar lyser 
upp kunskapens nrlj iiisknmens stig nrlj snm förmörkar nrl{ tillintetgör ket 
pemiurgiska nrlj sammankraganke falska linset! 

3)ag prisar kans’ säkra tnrn snm representerar sanning, upplysning nr i; akansal 
nkäkfigtjetl 

3ag knäböjer, i JVzerates namn, inför ^Hurifers tnrn, iiars sataniska makt får kanselken 
snm brinner i kjupet aii min själ att brinna starkare än någnnsin nri| bränna bnrt ken 
smuts snm försliagar min anke netf snm förlpnkrar mitt anti-knsmiska bliiianke! 

3ag saluterar i .Åzerafes namn |Incifertnrnef, symbnlen för ljusbringarens ölierljögljet, 
snm mek sina maktens renanke flammnr skänker mig mnk, kraft nrlj spirituell styrka, 
så att jag på bästa sätt skall kunna tjäna ke mörka gnkarnas ntl; min egen sanna 
iiilja! 

|Mell ^Hurifer! 

Pell JWrate!” 
22 
Peelzebutlj - j®en östra tronens \\tttt~ 

Peelzebuflj är b ringare aö eöolufionens stormöinbar, som brgter på mitten bem som ej 
böjer sig för be mörka gnbarnas öilja» 

Peelzebutlj är också ”förljinöraren” (Le.dijagiel) som meö sin npplösanöe kraft 
konstant motarbetar öen kosmiska sammanöraganöe impulsen ocij brjrter emot ben 
råbanbe nrbningens lagar nrlj stagneranbe struktur» 

pteelzebuth, som äöen kallas för <3flngornas |Merre, är ben kraft som förintar oti| förtär 
gamla eoners former ocij lämnar efter sig ben rena toraljef som är frånöaron aö be 
formabe elementen» 

Peelzebutlj är bet mörka mentala planets ijerre oci| ben antt-kosmiska ibeöärlbens 
regent» 

(Jnför lieelzebutljs ©ron sliter tomhetens öinbar sönber alla essenslösa former ocij 
uppijöjer bet essensfulla, till bet panbimensionella bortom, som är kaos» 

pteeizebutlj är äiien härskaren öiier bet östra kaostomet iiars port enligt ben 
safanistiska trabifionen öppnas unber sommarsnlstånöef, ben 21 ^uni. 
jSatanisten liänber sig till ^Niljilifertornet, som Peelzebutljs torn inom ben esoteriska 
trabitionen kallas, nnber be magiska arbeten som till exempel l|ar som svrfte att låta 
magikern på ett mebitatiiif plan, uppleöa ben änblösa makten ocij skönheten som finns 
att finna i ”^ilpls” obeflärkabe renljet» 

^iljilifertornets krafter kan orkså aniiänbas till upplösanbet ali inlärba iiärberingar, 
moraliska spärrar ocl; till skapanbet aii likgiltighet inför mänskliga begär» 
^iljiiiferfornefs energier kanaliseras aii safanisten till att böba bet egna kausala egot i 
sjrffe att i enligljef meb bet akausala själöets sanna öilja skapa ett starkare meböefanbe 
och en mer satanisk personlighet» 

^ihilifertornet är skugga orh representerar ben änblösa tomheten, 

fgstnaöen, intigheten orh kaos mest negatiiia form aö anti-existens» 

Pe ritualer som ljar som sgfte att kanalisera ^ihilifertornets energier skall inlebas meb 
följanbe hyllning: 

”Pebar-dal ©i eka Is Rumbus J^zerate! 

Pibarlal ^enbas ©nasob Peelzebutlj! 

P ben skoningslöse orh allsmäkfige kaosherren JVzerates namn, jag ^N» saluterar bet 
^ihiliferianska tornet! 

3 ^zerates namn, jag hyllar ^Nihilifrrs söarta torn, öars makt upplöser alla ting till 
intet orh lämnar ben ursprungliga tomheten efter sig! 23 
3jag grisar öet östra kansfnrnet, som ger mig kraften till att uppläsa nrlj tillintetgöra 
alla mina irke-själiiskapaöe iiäröeringar! 

3jag knäböjer inför 'Niljilifers torn, öars makt öppnar mtna ögon nrlj låter mtg beskåöa 
sanningen, makten nrlj Ijärligljeten snm finns att finna t öen för eöigt mörka nrlj rena 
tnmljeten! 

3)ag saluterar t ^Azerates namn ^Nil|ilifertnrnet, symbnien för intighetens nmnipntens, 
snm meö sina neöbrytanöe kraffflHöen skall ge mig styrkan till att förinta mitt egn, 
snm är öet aö j®emiurgen fnrmaöe jaget, i syfte att ge mig möjligheten till att skapa 
mig själit en starkare, friare nrlf mer hemnnisk persnuliglfet! 

PeU ^ihiiiferl 
|lfell JWrate!” 
24 
Pelial - Pen norra tronens Ijerre. 

P eltal är hen blohförstigaste oclj mest frnkfahe alt alla mörkerljerrar oclj het står 
skriöef att het är Ijan som öih het slutliga kriget (i.e. Prehens pag) skall leha he anti- 
kosntiska legionerna till hen totala seger som skall upplösa kosmos till sitarf aska. 
Pelial är förinfarnas guh oclj krigarnas konung, som spriher Ifaf, fruktan oclj hoh 
klanh he sltaga orl; som skänker he starka, som kär på hen inre kanslågan, makt, 
seger i strih orl; beskyhh mot stagneringens Ipisa orl| sammanhraganhe energier. 
Pelial är het okänhas guh som meh öålh, krig orl} blohiga reöolntioner bringar hen 
eönlufinn, som leher skapelsen tillbaka till het kaos som hen Ijärsfammar från. 

Pelial är oekså Poxifer, som bringar mörker till he blinha som ej är upplysta alt 
pnrifers ljus orl| som l|ar nnherkastat sig Peminrgens kosmiska tyranni. 

Pelial är äiten Ijärskaren ölter het norra kaostornet öars port enligt hen satanisfiska 
trahitionen öppnas nnher ”öinfersolsfånhef”, hen 22 heeember. 
jSafanisfen öänher sig till PHortifertornet, som Pelials torn inom hen esoteriska 
trahitionen kallas, nnher he söartaste riterna som Ijar meh sprihanhef aö Ijaf, smärta, 
krig orl| hoh att göra. 

förutom att kanalisera PHortifers energier till att eliminera he oöärhiga som är hnmma 
nog att sfälla sig i öägen för safanisfens anfi-kosmiska bliöanhe, anöänher sig 
söarfmagikern aö ptorfiferfnrnefs kraffflähen nnher he ritualer som Ijar som syfte att 
bringa öinferfasen för hen råhanhe eonen orl| på så sätt påskynha inlehanhef aö 
Prehens Pag (i.e. ptalfapralaya). 

Pforfiferfornets krafter kan också anöänhas till att skapa globala föränhringar genom 
sfarfanhef aö krig eller till att fa höh på magikerns egna söagljeter som sfår i öägen 
för Ijans s^älöskapahe orl; framöiljahe sataniska öhe. 

Pfnrfiferfornef är pnriferfornefs skugga, för het sfår skriöef att het är hen mest 
upplyste som kastar hen söartaste skuggan, härför representerar ptortifertornef het 
örehgahe kaosets mest hesfrukfiöa aspekt. 

Pe ritualer som l|ar som syfte att kanalisera PHorfiferfornefs energier skall inlehas 
meh följanhe l}yllning: 

”Pehar-CIal ®iekals jSomhns ^zerafe! 

^ggileatlj ©iheljmus ®lyfos Pelial! 

3 hen Paofiske l|ämnaren, hen elöaljoöhahe söarte hraken, JVzerafes namn, jag p.p. 
saluterar het PHorfiferianska tornet! 

,3 JVzerafes namn, jag Ijyllar höhens söarfa torn, öars mörka energier fyller 
förintelsens gnhar meh het urålhriga Ijafef gentemot allt het aö Peminrgen skapahe! 25 
,3 ^zrratrs namn jag prisar fr rf norra kaosfornrf, som grr kraff filt mina söarfasfr nrij 
mrsf frrsfruktiöa rifrr orij som skänkrr mig förmågan att mrfr min öifjas makf åkalla 
frr fröfrskringanfrr makfrrna fill miff brskgfrfr nrfj förinfa alla mina oöärfriga firnfrrr! 

3ag knäböjrr i JWrafrs namn inför JHnrtifrrs forn, öars sinisfra krafffläfrrn är källan 
till allt ijat, krig, nnfrska nrf{ fröfr nrf{ som öars söarfa anra långsamt köäörr 
Prminrgrn or i; ijans skaprlsr fiff fröfrs! 

3ag salufrrar i JWrafrs namn ^Horfifrrtornrt, sgmbnlrn för frrn fröfrskringanfrr makfrn 
som skänkrr mig kraffrn till aff förgöra alla frr söaga som sfällrr sig i min öäg nrij 
sfprkan fili aff fröfra frr kosmiska illnsionrr som ffrröirrar mina sinnrn nr i; affarkrrar 
min anfrr! 

|Mrll JHortifrr! 

|Mrll JWrafr!” 

llrlials sigill : 
26 petriafljan - hen öäsfra tronens Ijerre. 

pen frakfansiiärke kraken ;0ieliiatl;an är kr iirekgake orl; sformanke kaosoreanernas 

Ijerre orl; krn upplösanke akansala kraftens främste representant. 

peöiatljan kan liknas tttk ken upptiärkfe ©unikums, som tjar släppt faget nm sin egen 

siians orl; på så sätt brutit ken slutna rirkeln orl; omiianklaf tian till eliian. 

peöiatljan är ikenfiskf mek ken kraft som i sanskriffexferna kallas för ”®ak "ffkam” 

orl; ikenfifieras som mörkrets arl; ket trkefnrmake kaosets krake. 

peöiatljan är essensen bortom ket manifesferakes begränsake former ocl; är antitesen 

till all orkning, form, lag otlj struktur. 

peöiatljan är ket parakoxala etiiga bliiiankefs gnk orl; bringaren ali kaos arl; formlös 
ur-essens. 

petiiatljan är ket bottenlösa kaosljaöets Ijerre, som ötk öppnankef aö ke eliia mörka 
portarna skall öiiersöämma orlj kränka skapelsen mek ket örekgake kaosets bittra 
träffen arl; på så sätt återställa ken ursprungliga, pankimensionella, irke-orkningen. 

petiiatljan, iiars feminina aspekt iblank assorieras mek ©aninsam Pilitlj, är äöen 
Ijärskaren ötier ket iiäsfra kaosfornef öars port enligt ken safanisfiska frakifinnen 
öppnas nnker ”toalpurgisnatfen”, ken 30 april. 

jSafanisfen öänker sig till QLljaosiferfornef, som ;0ieliiatljans torn inom ken esoteriska 
frakifionen kallas, nnker ke kaosmagiska riter som Ifar som srjfte att öppna ke mörka 
portarna arl; kanalisera ket akansalas kisljarmoniska energier in i ket kansala planet, 
©tjaosiferfornefs krafter antiänks orkså nnker ke siiarfmagiska arbeten som l;ar som 
spffe att skapa föränkring, föriiirring, öansinne orlj panik. 

(El;aasifers energier spelar orkså en renfral roll nnker ke riter som Ijar som sgfte att 
tiärka ken inre orlj ken pffre slnmranke krakkraffen, som skänker magikern förmågan 
aff fransrenkera kosmos' begränsningar orl; bli eff mek ket kgnamiska orl; sfänkigf 
bliöanke kaoset. 

(Eljaosiferfornef är kaosgnosfikerns fokuseringspnnkf orl; källan till sjätuefs namnlösa, 
formlösa orl; irke-skapake mörka potential, som är ken stiarfa flammans inre essens. 
Pe ritualer som l;ar som spfte aff kanalisera €l;ansiferfnrnefs energier skall inlekas 
mek föijanke Ijgllning: 

”Pekar-dal ®iekals jSamkns J^zerafel 
pesnrpnr ^a;p (liknpp petiiatljan! 

3 ken onkskefnlle mörkerl;erren, orl; återställaren aö kef etiiga kaoset, erafes namn, 
jag saluterar kef (Eljansiferianska tornet! 27 
,3 JVzerates namn jag prisar ket ståtliga otlj skrärkinjaganke kansfnrnri iiars anti- 
knsmiska mörker är ett monument öiier ket kaos som en gång iiar nrl{ som åter måste 
kli! 

Pik ken käka kraken som skall återuppstå otlj göra ke eliia filt ett nrij omiiankla alla 
former till intet, jag Ijpllar kaos’ iiästra torn som representerar ken ursprungliga 
akansala allmakten! 

3jag knäböjer i JWrates namn inför (Eljaosifers torn, iiars leöanke mörker ger mig 
kraften till att åkalla ke urålkriga kaosmakterna orl{ öppna portarna till ke mörka 
kimensinner, som är ke anti-kosmiska gnkarnas Ijemiiist! 

3)ag saluterar i JVzerates namn (Eljaosifertornet, sjjmbolen för ken rena, allsmäktiga orlj 
pankimensionella ur-essensen, som skall skänka mig förmågan till att efter min 
kausala forms käk förenas ntlj smälta samman mek ke elöas kraftflöken, som är ken 
köka krakmnkerns spillka blnk! 

Pell (El|aosifer! 

Pell JWrate!” peiiiathans sigill : 
28 Be fem magiska liapnen L Bet siiarta altarljuset/ Bett centrala ritual elben 

JVssnriafianer: Pen söarfa flamman, hen inre kaaselhen, kans-gnasis, anti- 
knsmtsk iitshnm, het siiarfa linset, Ringas bloh, ®l|ans pnenma (anhen), hen 
aljrimaniska skuggan, ®nl;n, Pnlju, (Eljasek, JWrafe (het lirehgahe kansefs 
hisljarmaniska kraftflöhen)» 

2 . folken 

^Assnriatinner: pncifer, iiiljans triumf, kunglig makt, liliskraft, nlierl|ögl|et, 
krigarmakf, hen snm skär (kränner) bnrf i syfte att förstärka, fallas, jSefs 
järnhalk, ;Kurifers/j§afans erigerahe fallas, kanrentratian, manlig sexuell kraft, 
Uägöppnaren, förintanhet aii illusioner, krig, seger, knntrnll, leharskap, 
grymhet, j^nrfs flammar, förintanhet ali siiagljefer, öiiermänniskan, nhöhligljet, 
®ljanmiel, (iljagiel, af ari ek 3. Sfaiien 

JVssaciafianer: Peelzebutlj, masknlin kraft, kanfrnll ööer energier, maktens 
spira, sfarmbringare, Peelzebutljs fallas, jSamaels spira, telepati, klarsynfljef, 
mefamarfas, alkemi, manlig skapanhekraff, iiishnm, ^iljilifertnrnet, jlefs spira 
(Pjam sfaiien), kanaliseranhef aii sinisfra energier, dl|a’ JVgljsljeblal;, 
dnlarljab, ®ljagirian» 

4» jägaren 

JVssnriatianer; peiiiatljan, pilitljs sköte, PHare ®enebrnsifafis (hnnklefs l;alt/hef 
nmehöefna), (Eljaasifertarnef, parten till jSifra pijra, kanfrnll äOer 
hrämmar/marhrömmar, hiöinafinn, kaasljaöef/^nn, asfrala resor, Peliiatljans 
öppna gap, kliinnlig hnminans, fnrmlösljef, själens spegel, hen siiarfa graalen, 
jSanguis pracanis/ hrakens blah, JVarab Zaraq, jiamael, (Samaliek 

5. Penfagramhisken 

^Assnriafianer; ^elial, feminin hesfrukfitr kraff, människan snm gnh, gnhinnans 
mörka aspekter, iiärlhslig makt, materiell rikeham, Pelials skölh, jiefs öken, 
anti-kasmisk ferfilifef, Pfarfifertarnef, ^aljemaflj, ^aamalj, Pilitlj» 29 
JVnhra egenskaper som katt fillsktiitas hg fyra obannämnha magiska Oapnen är 
fnljanhe: A 

Rolk - penetrerar, separerar, betlringar, öppnar, förintar, hominerar, upplöser. 

A 

Stab - Rikterar, nit erfor, föränhrar, förnyar, upplöser, proklamerar. 

V 

jägare - Rlnttar, skapar, konrentrerar, förstärker energier, kanaliserar essens, hrar 
samman, skapar. 

V 

ffientaklet - Reflekterar, manifersterar, keskyhhar, höljer, koagulerar, hrar samman. 30 
Ben gafantstiska alkentms fem steg 1°- ®aninsams krets - ^Eelial - ^Nigreho (förmörkanhe) - fysisk alkemi. 

Z°~ Papljamets krets - ^leöiatljan - JUbeho (remno/ katljarsis) - astral alkemi. 

3°- Pansnlöens krets - |tleelzebutlj - 3tantl;nsis (förgyllning) - mental alkemi. 

4°- JUamptrias krets - ^Inrifer - Jlnbeho (förähling) - spiritnell alkemi. 

5°- JVzerates krets - ^ans - ^tazotlj (akansal existens) - fransrenhens. 

1. ^igreho - ^nitiering till öen öänstra stigen, representeranöet aö het sinistra, 
förmörkanhet aö egnt, nppöäekanhet aö förhnlh pntential, sprihanhet aö rahikala 
otlj reönlufionära ihéer i enlighet meh hen satanistiska strategin, samt 
bringanhet aö föränhring orlj ntöerkling på het personliga planet. 

2. JVlbeho - |3nntrnll Höer alla känslnr, Hppnanhet aö he inre brinnanhe portarna, 
sexmagiska arbeten, inlehanhet aö framöiljah anti-knsmisk eöolntion, 
känslomässigt Ijärhanhe, astral rening, själöets nppöaknanhe oclj katljarsis. 

3. 3tantljosis - ^Ippstiganhet till hen mörka ihéöärlhen, mental uppljHpung, 
kanaliseranhet aö essensen bortom he kansala farmerna, mental hnminans, 
transmnferanhet aö he knllekfiöa sataniska arketyperna i enlighet meh het 
akansala själöefs öilja. 

4. |lnbehn - j^ann insikt om själöets HöerljHgljet, skapanhet aö Ijelt nya portar till 
het panhimensionella, gnhomliggöranhet aö hen inre söarta flamman, 
bemästranhef aö formlös magi, fnll kontroll Höer ”JWtljs nät” otlj erljållanhet 
aö kaos-gnosis (i.e. (Eljaasapljia). 

5. JVtazotlj - <3framställanhet aö he öises sten, Hkanhet aö he akansala 
kraftflöhena, Hppnanhet aö hen blinhe hrakens ögon, motsatsernas förening (i.e. 
^Noxul), bringanhet aö hen yttre kaoselhen in i makrokosmos, Hppnanhet aö he 
mörka portarna, antökosmisk transrenhens, åferöänhanhef till kaos (reincljaos) 
otlj akansal existens. 

1 4 

llflial 
31 fflrfrarhrrn 
®?frark?rn symbolisrrar otlj rrprrsrnfrrar öår kausala, fik otlj rumbnnkna, förmak? 
öärlk orlj krss fyra kraffpunktrr sfår blank annat för, ljöjk, brrkk otlj kfnp, som 
bilkar k? fr? ramskimmsionrrna, plns km björk? kimmsionm som är fikskimmsionm. 
®rfra?k?rn sfår orkså för pmfagrammrnfs fyra ”förmak? ?l?m?nf”, som är ?lk, luff, 
öaffrn otlj jork otlj k? kosmiska rxisfrns planm (orlj äöm iblank k?ras anft- 
kosmiska/kliffofiska raotsliariyljrtrr) som är k?f spirifnrlla plan?f, k?f mmfala pianrf, 
k?f asfrala plan?f orl; k?f fysiska pianrf. 

P?f f?mf? rlrmmfrf ?ll?r km akansala f?mf? kimmsinnm som inom km mörka 
frakifionm kallas för ”k?n söarfa flamman”, ”krn formlösa pärlan” ?ll?r ”|Kingns 
blok”, finns borfom k? fyra formak? ?l?m?nf?ns kimmsionrr orlj k?f är när km säffs i 
förbinkrls? m?k k? ankra fyra rlrmmfm, som f?fra?k?rn omlianklas till prnfagrammrk 
(s? bilkrn nrkan) 
32 A 
A 3|mii 

V (©bscritrra att på bilö fuå är ”mtörn” itarkrn öitrr rllrr nnörr hr ätiriga fyra rlrmrntrn, 
utan örn är plarrraö bortom örm. Pärfär anitänörr sig magikrrn alt ®rtrarörra nnörr ör ritnalrr öär l;an iitil åtskilja ör 
fyra ytfrr rlrntnfrn från sin inrr sitarfa flantnta (anör) acl; på så säff symbolisera aff 
l;an är örn kraft rllrr bär inam sig örn kraft, sant är bartant örn farntaör itärlörn, ntrn 
sant änöå genant att Itara kiiintessensen Ijar kraftrn till att styra, nmitanöla acl; 
tillintetgöra allt ört farntaör. 

J§å nnörr ör rifnalrr öär ©rfrarörrn anitänös, akfiitrras magikerns ”inrr farntläsa 
låga”, sant i sin tnr kantrallrrar alla ör farntaör öintrnsinnrraa, rlrntrntrn acl; planen. 

ptnörr örssa ritnalrr kan ®rfrarörrn itisnalisrras, målas mrö färg rllrr blaö, 
sknlptrras i Irra rllrr på någnt annat sätt skapas sam rn fuå rllrr trröimrnsianrll 
aitbilö. 

JHagikrrn kan sröan anitänöa ®rtrarörrn sam faknsrringspnnkt nnörr mrntala ritnalrr, 
mröitatianrr acl; anöra ritrr öär Ijan itill agrra sam ört frmfr elementet, 
ptn kan t.ex. plarrra rtt mrö sitt rgrt blnö målat sigill sam symboliserar örn 
förän öring sam l;an itill skapa på ört fysiska, astrala, mrntala rllrr spiritnrlla planrt, 
innti, nnörr rllrr på ®rtrarörrn (brrarnör på Iptr ©rtrarörrn är nppbyggö) arl; sröan 
akfiitrra i följanöe aröning jaröens, iiattnrfs, luffrns arl; rlörns initakrringsprnfagram, 
öiirr ©etraeöern. 33 (Ätgtkmt skall sekan akfiiiera ”ankens inimkeringspentagram”, gennm aff mek 
rifnalknlken nnkka skreiief, iiänsfer axel, ljöger bröst, iiänsfer bröst, ljöger axel ntlj till 
sist återigen skreiief, nrl; iiisualisera kef siiarfa brinnanke penfagrammef, som iiätker 
ken siiarfa krakens kraft innm fynnnm. 

jSekan skaii magtkern rikta ke mörka, sinistra nrl} akansala krafterna, snm är ijans 
littfa tiii makt, mnt tetraekern nrl} sigillet nrl; infensiiif iiisnalisera ke förankringar snm 
l;an iiill skapa mek tj^ätp aii sin ankes makt i minst 15 minnter nrl; bränner sekan, 
mek kef siiarfa altar ljusets flamma, sigillet nrl; släpper Inss ke mörka energier snm 
nnker rifnalens gång bnnkifs till ket 

På så sätt Mir magikern, penfagrammefs femte element nrl; Ijans liil]a manifesterar sig 
på alla plan. 

J§e bnrfnm fnrmen nrl{ sök essensen! 

Pell (El;ansnpl;ia! 34 
pr pitffiittska Sfärerna 

(Sfär att framkalla, åkalla ort; kaoalisrra är alika kliffotiska sfärrroas aofi-kosmiska 
ort; mörka rorrgirr aoöäoörr sig söartmagikrro aii, brroroär på öilka aö är kliffotiska 
rgroskaprr t;ao öill kaoalisrra ort; aoöäoöa sig aö, oamort på öro märka sfärro som 
rff maktros orä , som unörr ritoalros gång skall öibrrras rlöa gåogrr. prtta skatt först skr rffrr att passaoär rökrtsrr bräofs octj ioöokatioorr octj böorr 
riktats titt öro goö rttrr goöiooa som stgr öOrr öro aktortta kliffotiska sfärro ort; rftrr 
att passaoär affrr skäokts titt är assarirraör mörka goöaroa. Pr kliffotiska rorrgirroa 
stprs sräao ort; riktas mrö tgätp aii ro stark öilfa, ötsoaltsrriog, framkattaoärf aii rätt 
stoorssfämotog, aoöäoäaoärt aö öro mörka traötftooros sgrabolrr ort; sigillrr, 
kristailrr, tatismaorr, aöbilärr art; tataär öilfrpttriogar» (Iroora att kaoatisrra to ktiffotisk rorrgt to t kosmos ort; skapa föräoärtogar som är 
mörka ort; sataoiska titt sto oator, följrr söartmagikrro sto torr kaosflammas saooa 
öilja ort; på så sätt äöro jiataos öilja. 

JUtjat; (Itbor protjlam j^atao! 

X. 

* jifär: Prptooos ort; |lloto. 

* Pamo: ©IjaomirL 

* doöar: <Jlalak ort; Satao . 

* (Assorirraä märk port: tErljam. 

* Pgroskaprr: (Aoti-kosmisk röolotioo, ärt örrägaär kaosrt, aögrooöros söarta 
flamma, kaos' rläar, mörkrrfs öisäoot, ärt söarta l;osrt, föriotaoärf aö är kosmiska 
boforoa, fraosrroörraoört aö kosmos, förgöraoört aö ärmiorgro, makt till är starka, 
ööö åt är söaga, oppöärkaoärt aö ärt ooörrmröörtoas stomraoär kraft, spriöaoört aö 
faoatism, åtrrföärlsro i kaos, käroöapro, öärlöskrig, saäism, kaos-goosis, föriotaoört 
aö Ijosrfs äoglar ort; iolräaoörf aö öro aoti-kosmiska ioöasiooro ort; öro jiHörka 
JVoölösa Pooro. 

* ®I;aomirts sigill: 
35 
2 , 

* jSfär: Pratms* 

* Pattm: dljagtrL 

* (§ub: Prrlzrbutlj* 

* Pssorirrab märk part: ©rljom* 

* Pgraskaprr/Assoriationrr: ^forintanbrt alt gammal orbning, krratilit kaos, 
rrbrlliskljrt, brptanbrt alt lagra, spribanbrt aii kaos, motarbrtanbrt aii bratinrgm, 
laglösljrt, spribanbrt aii anti-moral, sfpranbrf aii massorna, Ijjärntiiäft, upprorsmakrri, 
friljrt orlj iiansinnr* 

* dlfagirls sigill: 
3 * 

* jifär: j^aturnus* 

* Pamn: jlatarirl* 

* (inb: purifnge Pofotalr* 

* Assottrrab mork port: ©rljom* 

* Pgraskaprr: ,3fnrbriiiattbrt aii brt kosmiska ljusrt, makt graom förtrgrk, bob, skrärk, 
forbolb gnosis, spribanbrt aii morkrr, formorkanbrt aii bra rgna anbrn, splittring, 
onbska, kgla, bra roba ptkfrn, smärta orlj forgiftanbrt aii ”iiärlbssjälra” samt morb 
graom magi* 

* jiafarirls sigill: 
36 
4 . 

*jSfär: $upifer. 

* ^Namn: dlp^aglfsljrklalp 

* Club: ,-åstarutlj* 

* jAssnrierab mörk purt: JUiabbnm 

* llgenskaper: (JKisanfrupi, satanisk arisfukrafi, intelligens, filosofi, Itisönm, rikebom, 
blobiga ncl; böbiiga tusfar, manipulation, spribanbet alt själlnuorb, fur, ära ort{ 
finnanbef alt ntja allierabe samt kanaliseranbef ali be sinisfra energierna oclj öppnaubef 
alt fnrinfarens öga» 

* dtfa^gstfeblatfs sigill: förintelse ritualer, sfartaubef alt krig, osämja ntl; blobspittau, lirebe, förintelse genum 
elb, försfärkaubef alt ben inre kausetbeu, öppnaubef alt nita mörka purfar meb Igälp alt 
btubsrituater, liapeukuusf, manlig bumiuaus orlj föriufanbef alt fienber. 

* (iolarljabs sigill: 

C 
ö o 37 6 , 

* jlfär: j^kart sol. 

* <Namn: ©jagirion 

* (iuk/(iukinna: Eelfegor. 

* ^ssorierak mörk port: plar jiljarljefl}. * Egmskaper: Pnnglig makt, kontroll öker ankra, kiljan till makt, arrogans, kitalifet, 
ankens nppkaknanke, lekarskap, mor k, nppkärkanket ak (§kjuret 666, kisioner, 
rikekom otlj förkrikankef ak skagljef, befriankef ak krf tjäffrake kiikkjnref otlj 
gnkomliggöranket ak ankra. 

* ©{agirions sigill: extatiska riter, ”kärleks magi”, krig otl; kok, npplösning ak orkning, sann fridel oel{ 
sprikanket ak osänga. 
A 
* ^ssotierak mörk port: ©elmotlj. 

* Egenskaper: l^nnst, kkinnlig kominans, sprikanket ak skarfsjnka ocl; aknnksptka, ^'arab 2arags sigill: 
38 tttntxm „ 
* ^Namn: jiamael. 

* duh: Ahrameiek. 

* ^ssorierah mörk port: ^Ijaari flHotlj. 

* Egenskaper: jsfolttyet, skönljet, het nnha ögat, söart alkemi, söartmagiska 
transmuteringar, spirituell metamorfos, klarsgntljet, hiöination, öältaligljet, aöslöjanhet 
aö fieuheus löguer samt uppfärkanhet aö okäuha faror otlj fienher. 

* ^amaets sigill: 9 , 

* jSfär: jlöart måue, anti-kosmisk motpol till öårt astrala plan. 

* ^Namn: (lamalieL 

* (iuhinna: |Iilitlj. 

* (Assorierah mörk port: (ieljinnom. 

* Egenskaper: ^lohiga peröersioner, åkallan aö snrrnhi orl; inrnhi, förbjuhoa 
njutningar, omöanhlanhet aö kosmisk liöskraft till ren kaosenergi, kontroll Höer 
marhrömmar, nekromanti, hiöinafion, forholh öishom, lykantropi, telepati, terror, söarf 
sexmagi, öampyrisra otlj förslaöanhet aö he hohas skuggar. 

* damalieis sigill: 


39 10 . 

* jSfär: 2(nrö, motpolen till när fgsiska närlö. 

* ^Namn: ^aljemotl;. 

* duöinna: 'Naamalj. 

* (Assntieraö mörk part: deljinnom. 

* 'jEgenskaper: |likeönm, öärlhslig makt, förtrollning, skapanöet aö illusioner, sexuell 
makt, grgmljrt, nppöärkanöet aö ktoniska krafter, sliart Ijäxkonst orl| talismanisk 
magi, samt förbannelser nclj önösmagi 

* ^Jaljemotljs sigill: 
1. ®l|anmiel = ®iiillinggnöen 

2 . (Bfjagi^l = (Sförljittörarra 

3. jSatariel = Pen föröolöe 

4. dlp^agslje^lal} = jpräparen 

5. (Inlarljab = Prännaren 

0. ®ljagirinn = |len kämpanöe 

7. JVarab^arag = gökens korp 

8. jSamael = duks gift 

9. damaliel = Pen obsrena 

1 O.^aljemotlT/Naamalj = pen beljagliga 40 
OOO-Tbhiu = Fnrmläsl Kaos- 
OG-lMur Tomhet/lnti^hei 
Ö-Chasc-k = Mörker 
SöLyn, Moluk 
Ihuumid Dcclzebulh 

tihaijie] Åsmodcus ' Aitaiulh 
LCihaagshdb]; Golachab Uelfcgor 

TtiagLrion Adramelck 

Samacl A'arab'zara<i Guiujlid 

/ Kotocaic i 
\ Sataricl j 


; 14 

^ 10 ^ 

Naamafa 

Naticmrrth Be Sekimhära Itliffiit Pe sekunhära kliffnt är hr hemonmakter som beljärskar hr tjugotiiå märka stigar rllrr 
maskhål som binher tljop hr fin primära kliffnfs akausata himensinner. 
pessa hrmoniska krafter skall anropas genom iiisnaliseranhef aii hrras sigill, samf 
iiibreranhef aii hrras namn, i sambanh mrh spillanhef aii blnh. 

JHagikrrn anOänhrr sig bäst aii hrssa kliffnfiska hrmonrrs hisljarmoniska rnrrgirr 
nnhrr hr riter som Ijar som sgftr aff öppna mehliefanhefs/ omrhiirfanhrfs mörka gångar 
nrlj fnnnlar, som Irhrr fili jSifra JV^ra (hrn anhra sihan). 

(Sfoljanhe är hr namn, rgrnskaprr otlj sigill som fillljör hr srknnhära kliffnt, som är hr 
antimaterians hrmonrr som Ijemsöker hr stigar som bilhar ”höhens träh”; 

• Pen elfte stigen - Amprohias . 

Amprohias behärskar het transrrnhrranhr aii het kosmiska brgränsahr intellektet, som 
aii hr irkr upplgsta kattas för iiansinnr ort; kan skänka magikrrn förmågan atf sr 
igenom ljusets illusioner otlj manifestera mörkrets sanning. 
• Pen fnlffe stigen - Paratehiat . 

Paratctjiat betjärskar alla anti-kosmiska iietenskaper otlj hen söarta sexmagin, ortj kan 
initiera magikrrn i hen ktiffntiska magins mest förhnlha mgsterier. ■ * w 

^ a ^ 3? 

• Pen trettonhe stigen - (largophias . 

(largoptjias, som är en köinntig hemon, betjärskar rlairimpanrens nctj hiiiinationens 
mörkaste mysterier o et; kan lära magikrrn nekromantins ocl; höhens förbjuhna riter. 
42 
• Pen fjorfonhe stigen - paghagiel . 

paghagiel, som är en kiiinnlig hemnn, beljärskar sexmagi, mörk kärleksmagi nrl} kan 
initiera hen liällnstige i hessa konster, så länge som ijan/ijnn är berehh att ketala het 
klnhiga priset som Paghagiel kräöer. 
• Pen femtnnhe stigen - Pemethterith . 

Pemetljteritlj, som är en kiiinnlig hemon, behärskar hen kliffotiska astrologins konster 
orlj he förbjuhna metoherna for skapanhef aö hemoniska anhebarn, genom nföiianhet 
aö bestialisk sexmagi. 

JVoen Pariron , som är en kliffntisk hemonorhen liars namn betyher ”fin eken”, bebor 
ari} i}ar sam sin ijemliist hen femfonhe stigen, som he helår meh Pemetljteritlj. u * 
X ■ X 

V* • Pen sextonhe stigen - Mriens. 

Priens beljärskar mensbiohefs mörka alkemistiska mysterier ocij i}ar förmågan att 
göra magikern fysiskt stark. 

JVoen JVhimirnn, som är en kliffntisk hemonorhen liars namn betyher ”blnhig”, finns 
att finna i henna sextonhe mörka stig. 
• Pen spittnnhe stigen - Zamrahiel . 

Zamrahiel behärskar astrairesanhets konster ocij hen esoteriska Oampyrismens 
mysterier. 

JVoen ©zellahimirnn, som är en kliffntisk hemonorhen liars namn betyher ”skiftarna”, 
liistas på henna sjnttnnhe stig. 43 

• Pen artnnbe stigen - (El|3rariiij. 

(illjararitlj beljärskar förtrollningarnas nrlj ben söarta Ijäxknnstens mysterier. 
JVöen j^ljerljerljiriron, som är en kliffntisk bemnnnrben öars namn bety b er ”bet 
söarta”, bebnr benna artnnbe stig. 
• Pen nittnnbe stigen - tSempbintb . 

®empl}intl{ beijärskar alla infernaliska Insfar nclj Ijar förmågan att ”tämja öilba bjur”. 
,-åöen j^ljelljabirnn, snm är en kliffntisk bemnnnrben öars namn befyber ”flammanbe”, 
finns på benna nittnnbe stig. 
• Pen tjngnnbe stigen - ||amafu. 

|lamatn, öars tal är 131 , behärskar nböbligljetens nrl; nsynligljetens magiska knnster. 
JVuen lHzepljarirnn, snm är en kliffntisk bemnnnrben öars namn betyber ”klösarna”, 
finns i benna tjngnnbe mörka stig. 
• Pen tjngnförsta stigen - tKnrgasiax . 

Pnrgasiax beijärskar jSurrubns nrlj ,3nmbus mysterier, samt Ijar förmågan att skänka 
magikern öärlbslig makt. 44 y 

JYl 
• j®rn fjugoanhra sfigrn - llafrursiax. 

;Eutfrursiax, som är ro köinnlig hrmon, färskar oörr jKamialiknanhr hrmonrr, som 
slifrr människors själar från hrras kroppar orlj på så säff höhar krm. 

|lfon kan orkså skänka magikrrn förmågan aff färöas grnom ”kaos’ aögrunh” orlj 
kanaltsrra stntsfra, akausala, kraffflährn. 

(Aörn (Pbiriron, som är rn kliffofisk hrmonorhrn öars namn brfjthrr ”hr Irriga” (Irra 
rrprrsrnfrrar Ijär höft människokött) Ijrmsökrr hrnna fjngoanhra stig. 
• Prn fjngofrrhjr sfigrn - iMalknnofat . 

(ittalknnofat kan skänka rtkrhnmar orlj brljärskar hrömmanhrfs mjtsfrrirr. 
• Prn fjngofjärhr sftgrn - fflianfirl . 

^ianfirl brljärskar nrkrnmanftns srxnrtta magi (astral nrkrofili) som kan inifirra 
magikrrn i irkr-rxisfrnsrns mörkasfr mgsfrrirr. 

(Aörn ^Nrrljrsljrfrion, som är rn kliffofisk hrmonorhrn öars namn brfjthrr ”sjrnhtga 
ormar”, finns på hrnna tjngnfjärhr stig. 
• Prn tjugnfrmfr sfigrn - Saksaksalim . 

jSaksaksalim brljärskar hrn spirifnrlla fransmnfafionrns konsfrr orlj hrn mörka 
alkrmins rajrsfrrirr. 

(Aörn (Mttljasljirnn, som är rn kliffofisk hrmonorhrn öars namn brtjrhrr ”ormarna” 
öisfas på hrnna fjngnfrmfr stig. 45 
• Pen tjugosjätte stigen - JVanujrau 

,Å’ann’ttin behärskar het unha ögats krafter nrfy stgr nöer alla satirer nrlj 
”panikhemnner”. 

JVöen Paghagirinn, snm är en kliffntisk hemonnrhen öars namn betgher ”fisklika 
hemnner”, finns att finna i henna tjugosjätte stig. 
• Pen tjugnsjunhe stigen - Parfaxitas . 

Parfaxitas beljärskar Ijamnskiftanhets konster ntl; Igkantrnpins blohigaste mysterier. s 
v 

r* 

•s U l 

• Pen tjngoåftonhe stigen - ISznflifn . 

®znflifu behärskar kaosblixtens orl| antimaterians mysterier. 

JVuen Peljemirnn, snm är en kliffntisk hemonnrhen öars namn betyher ”bestialisk”, 
öistas i henna tjugnåtfnnhe stig. 

• Pen tjngnninnhe stigen - ODnlielfi . 

(iulielfi, snm är en köinnlig hemnn, behärskar hestruktiö nrlj öampyrisk sexmagi, samt 
Ijar förmågan att kunna skirka blohtörstiga jSurrubus nclj <3lnrubns till magikerns 
fienher. 

JVöen ^Nasljimirnn, snm är en kliffntisk hemonnrhen öars namn bety hrr ”nnha 
köinnnr”, styr ööer henna tjngnninnhe stig. 46 


• Pen trettionde stigen - 3Raflifn. 

Paflifu beljärskar den alkemistiska framställningen ad gnid, samt Ijar förmågan att 
göra magikern rik oclj mäktig. 
• Pen trettioförsta stigen - Shaliru . 

jiljalicu behärskar den sdarta eldens magi, som löser upp alla former oclj frigör den 
formlösa essensen. A [ NOM 

P FAT 

E BO ] • Pen trettioandra stigen - lEhantifaxath . 

®ljantifaxaflj behärskar dödsförbannelsernas onda magi oclj kan i enlighet med 
magikerns iiilja sprida död orl| blodspillan. 
47 

Be Itltia Vinklarna Ppp ur öet öreögaöe kaosets mörker reste sig jSatan orl; öeu första emanationen som 
utsönöraörs ur Ijans ofHööa anöes eöiga mörker öar l;ans töillingbror, pHolok* 

^är 4Kuluk, öäktareu aö aögruuöeus flamma, öppnaöe sina glöhauhe söarta öguu, 
fläöaöe öet auti-kosmiska kraftflöket ut ur Ijans öguu ocl; skapaöe öeu treöje auti- 
kosmiska guöeu, Peelzebutl;, orl; öeu första öinkelu på pet ^rutna Peufagrammek 

<3från Peelzebutl;, fluguruas orl; förruttnelseus l;erre, fläöaöe öet auti-kosmiska 
kraffflööet öiöare orl; skapaöe öeu fjäröe auti-kosmiska guöeu, purifuge ^Roforale, orlj 
öeu auöra orlj treöje öinkelu på Pef ^rutna Peufagrammek 

Pet auti-kosmiska kraftflööet forsaöe öiöare geuom purifuge Poforale, öet kosmiska 
ljusets kaueman, orl; skapaöe öeu femte auti-kosmiska guöeu, .Åstarotp 

<3från JVstarotl;, möröarnas o cl; öe saöistiska lustaruas l;erre, flööaöe öet ouöa flööet 
öiöare orl; skapaöe öeu sjätte auti-kosmiska guöeu, JVsmoöeus, orl; öeu fjäröe orl; 
femte öinkelu på j®et Prutna |JenfagrammeL 

<3från ^.smoöeus, l;ämnöens orl; öreöeus guö, flööaöe öet öreögaöe kaosets mörka 
energier öiöare orl; skapaöe öeu sjuuöe auti-kosmiska guöeu, Pelfegor. 

<3från ^elfegor, öeu söarta solens konung, forsaöe öet öreögaöe mörkrets l;aö öiöare 
orl; skapaöe öeu åttouöe auti-kosmiska guöeu, Paul, orl; öeu sjätte öinkelu på Pet 
Prutna Pentagrammet* 

<3från plaal, öeu mäktige krigsguöen, rann öet eöiga fatets kraftflööe öiöare orl; 
skapaöe öeu uiouöe auti-kosmiska guöeu, .Åöramelek, orl; öeu sjuuöe öinkelu på Pet 
Prutna Pentagrammet* 

<3från JVöramelek, öeu stolte öars skönhet förkliuöar öe söaga, rann öet öreögaöe 
kaosets gift öiöare orl; skapaöe öeu tionöe auti-kosmiska guöiuuau pilitl;, orl; öeu 
åttouöe orl; uiouöe öinkelu på j®et Prufua |JentagramraeA 

<3från pilifl;, öe mörka öimeusionernas kejsarinna orl; öet öreögaöe kaosets furstinna, 
fläöaöe ööösörakens kalla säö öiöare orl; skapaöe öeu elfte auti-kosmiska öemoueu, 
prinsessan ^Naamal;, orl; öeu tionöe öinkelu på pet Prutna Pentagrammet* 48 
<3från J^aamalj, peröerstnnernas behagliga Ijärskarinna, flökake ket anti-kasmrska 
kraftflöket ftllkaka ftll når mästare jSatan, aclj på så sätt skapakes ken elfte Utnkeln på 
Pet Prntna |JentagrammeL 

pärför är jSatan ke tin anft-knsmiska guknmltgljeternas nrlj ke etua öinklarnas faker 
nrlj ken elfte nrlj slntgxlttga litnkelns färskare. 
<3från ken första Utnkeln Ut åkallar ken allförtäranke elken, aligrnnkens Ijnngriga 
flamma nrl| ket örekgake kansets fnrmlösa lågnrl 
Pt åkallar JHnlak! 

<3från ken ankra ötnkeln ni åkallar intighetens ninkar, kökens iitngar ntl; ken skrikanke 
tpstnakens Ijärnlk! 

Pt åkallar Peelzebutlj! 

<3från ken trekje ötnkeln åkallar ni ket leöanke mörkret, skrärkspnkaren ntl; förintaren 
alt ket änkliga gttre linset! 

Pt åkallar Purtfuge Pnfntale! <3från ken fjärke ninkeln Ut åkallar klnkspillaren, ket önersinnliga Itanstnnet ntl; 
misanfrnpins Ijägsta printip! 

Pt åkallar ,Åstarntl}! 49 
,3från hrn frmfr Oinkrln Oi åkallar kr märka passionrrnas rlhar, ärt blinha akosmiska 
kjaf^f nrlj hrn gnhamörhanhr Orrhrns konung! 

Pi åkallar JVsmnkrus! 

(Ifrån hrn s]äffr Oinkrln Ut åkallar Oilfan till gränslös makt, gnhomliggöranhrf aO hrf 
inrr mörkrrf or!; hrf uppstigna apnkalgpfxska Oilhhfurrf! 

Pi åkallar fUrlfrgor! 

(Ifrån hrn sjunhr Oinkrln Oi åkallar kriganhrfs rxfas, hr sfagnrranhr sfrukfnrrrnas 
upplösning orl; hr rOiga rröOringarnas l;rrrrl 
Pi åkallar Paall 

(Ifrån hrn åffnnhr Oinkrln Oi åkallar hrf anti-kosmiska giffrf, nppixaknanhrf aO hrf 
akansala sfälOrf orl; hrn förbpxhna alkrmins sfolfr l;rrrr! 

Pi åkallar ^hramrlrk! 

(Ifrån hrn ninnhr Oinkrln Oi åkallar hr sOarfasfr Insfarnas innrrsfa rssrns, hrmonrikrfs 
nföhha hrakmohrr orl; marhrömshimrnsionrrnas orl; hrn nattliga frrrorns Oarkra 
furstinna! 

Pi åkallar pilitl;! 

(Ifrån hrn fionhr Oinkrln Oi åkallar hrn höhsbringanhr magin, hr kfoniska akansala 
kraffflöhrna orl; hr safanisfiska förtrollningarnas Ijärskarinna! 

Pi åkallar ^Naamal;! 

(Ifrån hrn rlffr Oinkrln Oi åkallar hrn fnrmlösr som fanns innan hr anhra Oinklarna, 
hrn kosmiska orhningrns förinfarr orl; hrf Orrhgahr nxHrkrrfs sOarfa Ijfärfa! 

Pi åkallar j^afan! 

(Ifrån bortom hr rlOa Oinklarna orl; nf nr hrn mörka pnrfalrn, Oi kallar fram hrf 
panhimrnsionrlla kansrf som skall omforma hrn kommanhr ronrn, i rnligl;rf mrh Oår 
sataniska Oilfa! 

Pi åkallar ^aos! 50 
Bet ffijäffrakr ptilkkjurrt Jnura alla kultums murka rsutrriska frakifiunrr finns ket kuurrpf sum t kallas 

fur ”;®rf Jfjäffrakt plilkkjurtf firtta kuncrpt är ru mrfafur url; stjrabul fur kru anti- 
kusmiska impuls rn sum ftuus slumrankr url; furkulk i kjuprf aii liarjr mänuiskas själ. 

,J kru furuprrsiska ktraunulugin kallakts kruua murka kraft fur ”kru ftrljnirkakr 
krakrn”, JVzkjpaljak- fUrnnr krakr, sum liar ^Ijrimans mäktigastr altkurama, sakts Ija 
bliiiif fjättra k alt kr kusmiska gukarna unkrr rtt sturt btrg. ,3fur så stur Uar JVzi- 
t§aljaks makt att kr ljusa gukarna alkrig kuukr kuka l;nnum. ,Azi~|ial;ak furtsattr att 
från kru attgrunk sum Ijan liar fåugak i, kiis. iiärlkssjältns murkasfr kjup, aftarkrra 
kru kusmiska urkuiugru mrk sina murka ntlj aufi-kusmiska impulsm |inligf Irgrukru 
är krt J^zi-jpaljak sum iiik krt slutliga krigrt skall rrsa sig upp ur aligrunkru url; slita 
att sina bnjnr, fur att srkau tillsammans mrk JUjriman, ;Srugl;, JWsljma-Pilia uti; 
krras blukfurstiga Irgiuurr furinfa krraiurgru, JUjnra-^azka, url; Ijaus skaprlsr» 

jKiknaukt brrättrlsr kau iii fiuua i kru furunurkiska mgtulugin kär ^frnrisuliitu tar JVzi- 
paljaks rull sum kru fängslakr, aufi-kusmiskr anfaguuistru sum itik tikrus slut skall 
slita sig luss från kr kusmiska bujur sum Ijållrr Ijnnnra fjäffrak. j®tn glankr Jftnris 
skall srkau iulrka ”gnkarnas skpmning”, kuka gukrn ®km url; på så sätt bikra till 
furguraukrt aii kru nutiarankr kusmiska urkuiugru. ^rnrisultirn, sum är ru aii )Cukts 
altkummur, är ru aii kr starkastr sgmbulrrua fur kru fruktansliärka kraft sum finns 
fäugslak i kr murkasfr krlarna aii krt mänskliga psgkrf, mru sum sfäukigf kämpar fur 
att fa kuufrullru uiirr människan url; umitankla Ijrnur till furkruppsligaukrf aii kr 
urålkriga kausgukaruas iirrkr. 

^amma murka, iiilka url; kaufiska urkraft finns nrkså btskriiitn i kru Ijrllruiska 
mtjfnlugin, kär kru far rullrn sum kru frakfansliärkr titanrn, ®tjpl;un. ^ kruua 
mgtnlugi brskriiis krakru ©gpljun sum ru aii kr urålkriga kausmakfrr (äiiru kallak 
”©tifantr”, ©ritans fal är 666) sum brkämpar kr ulgmpiska gukarna url; flrra gångrr 
brsrgrar krm url; ftringar krm till att unkrrkasfa sig Ijaus makt. ©ill slut Igrkas kru 
ljugsfr kusmiskr gukrn, 2 rus, att fängsla ©gpljun i nnktrjurktn url; plarrra ru liulkan 
uiirr krss ingång, fur att på så säff furljiukra ©ppljuu från att åfrriiänka (jämfnr kruua 
Irgruk mrk kru um JVzi^aljak). ,M.m ©gpljuns makt är så pass sfur att Ijan från 
uukrrjurkrn (krt unkrrmrkitrfna) furfsäffrr att kämpa muf kru uiiärkiga gukaskaran url; 
påiirrka skrrnkrf på krt fgsiska plaurf. |Jik krt slutliga krigrt skall krt kaus sum 
©ppljun url; Ijaus fifanrr rrprrsrnfrrar åfrriränka url; Ijämnas på kr kraffrr sum rrsaffr 
krras fnrua kaus mrk kusmisk urkuiug. 51 
JVöen t ben jubiska Pabbaians mörka frabifinner kan öi Ijitfa legenben nm bet fjättra b r 
öilbbjnref snm agerar snm ben sataniska kraft snnt ijntar bemiurgens knsmiska 
nrbning. |lä ben kabbalistiska sgmbni snm kattas för ”bet ktiffntiska fräbef”, etter 
”böbens träb”, finns snm ben sjätte anti-knsmiska emanatinnen kliffan ®ljagirinn 
utplarerab nctj bet är t benna mörka anfi-öärlb snm öilbbjnref 666 öänfar gå att få fa 
ölier knnfrniien. pen bemnngnb/ gubinna snm regerar t ©jagirinn, snm är ben söarfa 
sntens bimensinn, är Peifegnr. Pelfegnr beskriös snm ben söarfa snlen, öars 
puciferianska ljus kan få bet mörka, anti-knsmiska fröet (snm är bet snm finns köar 
aö bet kans snm människan skapabes ur) att stå ut i blnm nctj på så sätt åferöänba 
människan filt Ijennes ursprung, snm är kans. Pelfegnr, snm öisar sig snm en öarker 
naken bemnnfnrsfinna för männen nrlj snm en stilig bemnnfnrsfe för köinnnrna, öisar 
öilbbjnrefs sanna ansikte för be ntöalba nctj belönar be snm ej förgås aö benna 
frukfansöärba sgn, gennm att låta bem bli ett meb ben anti-knsmiska snlbemnnen 
jSnraftf, öars fal är 666 nrlj snm är ©jagirinns prins. jSnraflj är ben kraft snm i ben 
kristna bibeln beskriös snm anfi-krisf nrlj öilbbjnref 666. Pen snm öäeker ben söarfa 
snlens/ben söarfa kanselbens krafter innm sig själö blir Pilbbjuref 666, snm är ben 
kraft snm inifrån knsmns skall öppna alla pnrfar till be örebgabe kansmakferna, snm 
öänfar utanför be knsmiska barriärerna. Pen söarfa snlen är ben bel aö anben snm 
beminrgen på granb aö sina enfalbiga nrlj själöiska mål öar fönngen att föinga neb i 
aögrnnbens/bef nnbermeböefnas märker, för att på så sätt kunna förslaöa kanselben i 
köttets nrlj materians öärlb. /Hen ben söarfa snlen skall resa sig innm be ntöalba när 
öi nu meb raska sfeg börjar närma nss ben söarfa elbens enn nrlj be starka, snm 
gennm be gångna ennerna Ijar tjänat be urålbriga kansgnbarnas örebe, skall öisa 
beminrgen nrlj Ijans smutsiga skapelse öilbbjnrefs/ nbjnrefs sanna ansikte. ,3 be mörka 
gnbarnas namn skall fienbens blnb flgfa nrlj be söaga nffras till öilbbjnrefs ljögre ära. 

Pi kan finna ännu en aspekt aö bet fjäffrabe öilbbjnref innm ben kliffnfiska kabbalan, 
öib namn ®anin’iöer. Penna mörka gub, öars namn befgber ”blinb brake”, kan 
beskriöas snm ben söarfa knnbalinin nrl; ben bemnniska kraft snm l;ar snm spfte att 
förena mnfsafserna, franseenbera bnalismen nrlj på så sätt etablera bet parabnxala 
kans snm skall förgöra nrbningen. ©anin^öer, snm enligt ben mörka frabifinnen sägs 
l;a bliöif fnrblinbab aö ben nöärbige beminrgens ljus nrlj försatts i en påföingab sömn, 
kan liknas öib ben söarfa flamman i bess passiöa farm. Pef är enbasf gennm att 
kanalisera bet anti-knsmiska kraftfläbef in i anben nrlj agera snm en leöanbe pnrfal till 
be kliffnfiska bimensinnerna snm öi kan erljålla ben insikf/gnnsis nm kans, nrlj öårf 
sanna ursprung, snm skall öppna ®anin’iöers ögnn nrlj akfiöera ben inre nrlj ptfre 
kanselben. ^När ®anin’iöers ögnn öppnas förenas jlafan meb ®aninsam piliflj nrlj be 
elöa öinklarna förenas, för att i ^zerafes namn öppna ben makrnknsmiska pnrfalen till 
be mörka kansbimensinnerna. Peffa skall i sin fnr inleba ben anti-knsmiska inöasinnen 52 
orlj hen totala förintelsen aii hon kosmiska orkningen på alla spirituella otlj materiella 
plan. ^för krakens ögon öppnas omöanklas öe som Ifar öppnat Ijans/ljennes ögon till 
öe fgsiska manifesteringarna aö gatans orl| ^Iilitl|s mäktigaste aiikommor, som meö 
ken nppöärkfa söarta kaoselken skall sätta kosmos i krank (för mer information, läs 
text öik namn ”®anin’iUer”). 

^ått släppa loss liilkkjuret, öppna krakens ögon orlj kli ett mek ken inre kaoselken/ken 
^Ijrimaniska jiknggan, är kefsamma som att nppnå kaos-gnosis otlj är ken anfi- 
kosmiska transrenkenfala satanismens orlj ljögsta mål, som leker till 

satanistens eöiga återförening mek ke urålkriga mörka kaosgnkarna. 53 
fflammtier Pe fre färsfa makterna före jSafan är kaos, fnmljef oclj märker, 
jiatan själö kesfår aö äessa fre makter oclj är split Ijelt formlös orlj utan någon som 
Ijelsf form alt kropp, Ijan Ijar på så säff split infe möjiigljefen fill aff på egen Ijanö 
pålterka skeenäef på äef kosmiska planet. 

<3för aff frambringa fullboröanöef alt sina anfi-kosmiska ärämmar måsfe mästaren 
jSafan anltänäa sig alt sin äemoniska orlj mäkfiga konknbin pilitljs frnkfsamma orlj 
kreafilta sköte. 

furstinnan piliflj måsfe befruktas meä liår Ijerre gatans spirituella säö, som är äef 
iireögaäe kaosets infernaliska Ijat gentemot pemiurgen oclj Ijans skapelse äef oränaäe 
liärläsallfef, äenna sataniska sää liåräar pemonernas mnäer inuti sin marärömmarnas 
grotta, som är Ijennes fertila sköte, änäa tills fiäen är inne för äef anfi-kosmiska fröet 
aff slå nf i blom orlj äå föäer äen bloäförsfiga gnäinnan piliflj fram onäskans 
altkommor, som tränger sig in i skapelsen i syfte aff spriäa öisljarmoniska oclj 
npplösanäe energier, för aff på så säff biära till förinfanäef alt kosmos. 

4flen äessa altkommor som är skapaäe genom Ijerre gatans orlj moäer pilitljs 
spirituella förening är blott anfi-kosmiska energier som splöa ej är kapabla till aff 
ubernenäe alt anära leöanäe liarelser existera på äef materiella planet JHalkuflj, utan 
måste fa ölter ocl; besätta anära leltanäe liarelsers splar för aff kunna spriäa sin 
kaotiska onäska! 

pien äef är möjligt för Ijerre jSafan oclj äroffning piliflj aff kunna förena sig i 
ijelöetisk extas på ett såäanf säff så aff äeras altkommor skulle kunna anta fysisk form 
på äef materiella planet, äeffa skulle i sin fnr betyöa slnfef på alla former alt kosmiskt 
lilt orlj spllta peminrgens förintelse! 

JHen för aff äef skall liara möjligt för liår Ijerre jiatan aff befrukta ^Ciiliflj på äeffa mest 
liälsignaäe säff, beljölts fflaniniöer äen blinäe ärakens inblanäning i äen kreafilta 
prntessen! 

<3för aff kunna ge lilt fili sina mest frukfansltäräa barn, som liars bloffa existens skulle 
iiara slnfef på allt äef kosmiska orlj öars sataniska makf skulle återställa äef 
ursprungliga kaoset, måsfe öår guä jSafan orlj gnäinnan piliflj kopulera på ®aniniöers 

(Iför ®aniniöers Insfar är en änälös ocean aö elä orlj ufan äen blinäe ärakens eläar är 
öår mästares knpnlering meä ^liliflj ej fruktsam nog för aff kunna ge liö till öe 
förinfanöe protoner som skall slita sönäer Pemiurgen orlj Ijans smutsiga skapelse. 
4flen äen enfaläige Pemiuryen Ijar forsöagaf ®aniniöers ferfilifef, för aff på så säff 
fjinära |Iilitlj ifrån aff ööersöämma skapelsen meä sina söarfa lusfars aökommor. 

Pi symboliserar äeffa genom aff säga aff Pemiurgen försatte ©aniniöer i äen eöiga 
glömskans slummer orlj släekfe ijans eiöar genom aff förblinöa ijans ögon! 54 
På så säff klelt krakea färkliakak alt ket kosmiska ljuset, mea ®anioiaer skall liakaa 
app ar sta slammer acij åter äppaa siaa gnistraake kiamaatögaa* 

4Kek sia kliffatiska fertilitet återställk skall ©aaiailter åter kli kea färeaaake läakea 
mellaa jiatan ocl; ;8iilitif sam keljöas för aff ke skall kaaaa skapa ke kemongakar sam 
mek siaa fjtsiska krappar skall kaaaa färkas arlf rara sig fritt i ”liårt” aaiiiersaau 
|5essa Ifellietiska kemaakaras färiafaake krafter kammer att liara mäktigare äa liak 
aågaa mäaaiska eas kaa föreställa sig, fär kessa ”kea slatliga färiatelseas kara” 
kammer att iiara mäktigare äa alla aakra gakar oclj kemaaer sam aågaasia Ijar 
existerat arlf mäaaiskar, äaglar arlf gakar kammer iafe att liara aågat aaaat äa 
liillekråk fär kessa aati-existeaseas aakskefalla kakkärarel 

jSå aär ®aaiailter geaam att åter öppaa siaa ägaa färeaar kökskrakea jlataa mek kea 
giftiga armea ®aaiasam pilitlf kammer keras mäktiga aäkammar att påfaiaga skaparea 
arlf Ifaas smatsiga skapelse icke-orkaiageas oclj aafi-liiiets era, oclj på så sätt ialeka 
kaas eäiga tiksålker aaker öars äaklösa eaaer ket skäakake kaaset skall återställas till 
kess Ifela arlf arspraagliga farmi 

ptt alt 4flp©s liiktigaste sliartmagiska arketea är kärfär: 

”<ått återappliärka ©aaiailter sam kaa keskriltas sam kea sliarta aati-kasmiska 
kaakaliaia arlf på så sätt i jSataas aama färeaa damaliel mek ®ljaaraiel, fär att 
geaam kea aljeliga färeaiagea förmärka kea egaa själea, liilket i sia tar leker till 
förmörkaaket alt liärlkssjäleal” 

JVflfalf (likar |Iealflam jSataa! 55 
Åsntitheng Sliarb nrlt #rmas Pnligf ben kliffnfiska kabbaian är ben älbre piliflj (®aninsam) iiår Ijerre gatans 
”Ijustru” nrlj ben yngre (Naamalj) är Ijerren JVsmnbens maka. 

gifter Pemiurgens skänbanbe aii bef ursprungliga kansef, ufsönbrabe bef iirebgabe 
kansef be anti-knsmiska emanafinner snm tillsammans knm aff bilba pubens ®räb, 
snm är antitesen fill bef knsmiska linets fräb. 

pessa anfi-sepljirntiska emanaftnner snm nfsönbrabes nr ®nlju (Pans), |llnl;n 
(®nmljeten) nrlj (Eljasek (iHörkref) är föijanbe: 

Pen förste kltffan är jSafan nrlj Jltnlak (®iiiliing gubarna), ben anbre är Peelzebutlj, 
ben frebje är purifuge Pnfnrale, ben fjärbe är ,Åsfarntl;, ben femfe är JVsmnbens, ben 
sjätte är Pelfegnr, ben sptnbe är Paal, ben åffnnbe är ^.bramelek, ben ninnbe är 
®aninsam pilitlj (ben älbre Piliflj) nrlj ben ftnnbe kltffan (ben elfte bemnntska kraften) 
är Paamalj pilitl; (ben yngre piiiflj). 

Pfter aff böbens fräb Ijabe bilbafs börjabe bessa eiua kansgnbar nrlj gnbtnnnr aff 
skapa be anfi-knsmiska bemnner snm skulle knmma aff bilba be elita kansgnbarnas fin 
bemnnnrbnar. 

3 benna fexf skall iri knnrenfrera nss på fitå aii bessa frnkfansitärba bemnner snm 
skapabes gennm jSafan nrl; piiitljs nrlj JVsmnbens nrl; Paamaljs nljeliga förening. 

Pen första nljeliga föreningen skebbe när ben ninnbe kliffan manifesferabes i bef 
itrebgabe kansefs mörker. 

På j^atan, kliffnfs ljögsfe gnb, keskåbabe benna bemnniska kraft, snm öar ben giftiga 
braken piliflj, kleit Ijan fyllb aii Ijeliietiska begär nrlj bleii frnllbnnben aii ben mörka 
skönljet snm Ijan fann i benna feminina reflekfinn aii sin egen anti-knsmiska nnbska. 
jSafan fng bärför pilifl; snm sin brnffning nrlj bleii ben förste snm penefrerabe Ijennes 
infernaliska Insfars mörker. 

Penna spirituella förening snm skebbe i ben sjäffe anfi-sepljirnfiska emanafinnen, 
Pelfegnrs kliffa, snm är ©Ijagirinn, resulferabe i aff Ijärskarinnan pilitl; föbbe sin 
försfföbbe snn, iiib namn ©rnias. 

(©rnias snm är (lamaliels prins besktiiis äiien snm ben kraft snm iiampyriserar 
knsmns, gennm aff sfjäla nrlj kanalisera ben knsmiska liiiskraften (Pranan) tillbaka in 
i bef kans snm ben en gång Ijärsfammabe ifrån. 

På så säff bibrar (©rnias till aff åfersälla bef kans iiars Ijerraliälbe innan beminrgens 
skänbliga båb iiar fnfalf. 

(©rnias är äiien ben bemnngnb snm förslaiiar böba människnrs sknggnr nrlj fiiingar 
bem aff tjäna snm krigare i pilitljs Pampyriska j^knggleginner. 56 
(©rnias är äöen hr blnhiga, sahistiska ncl; höhliga lastarnas Ijerre, snm meh sina 
Jnrubus arméer spriher peröersinner nclj sexuellt öansinne blank fcuinnnr, nclj på så 
sätt förgiftar pialkutlj meh damaliels mörka Instan 

pen kliffntiskr söarfmagikern åkallar (©rnias rnbarf i hesfrukfiöa syften eller unöer 
pilp(©s ”öampyriska själöinitierings ritual”. 

(©rnias färskar nöer 397 Pampyriska jgknggleginner, ncl; styr i pilitljs namn nöer 
480 aö damaliels hemnnleginner. (©rnias sigill : 
Pen anöre öemnniske aöknmman snm öi skall beljanöla i öenna text är resultatet aö 
kung JVsmnhens ncl; ^Naamaljs nljeliga förening. 

Penna hemnnprins går nnher många namn, snm bl.a. jSnratlj, j^ariel, durigur, 
JVlefpene^sl; nclj Parba Pt JVsmnhi (Asmnöeus söärk), ncl; färskar nöer 80000 aö 
kliffan (Inlacljabs sknölanke ncl; nnha hemnner. 

,Ålefpene’asl; beskriös snm ”hen öars ansikte står i branh” ncl; snm Ijans namn ^arba 
Pi JVsmnheus, öilket betyher kung JVsmnheus jiöärh, antyher så är Ijan JVsmnheus 
ma-Piöas) örehe persnnifierah nclj hen kraft snm förkrnppsligar kliffan 
(Inlacljabs mest hesfrnkfiöa aspekter. 

Plefpene'aslj är hen kliffntiska kraft snm stänhigt försöker att inöahera PHalkutlj, 
gennm att bryta igennm hen mörka pnrfal snm leher till het materiella planet JVssialj. 
Penna pnrt är belägen i ^aamaljs kliffa, ^aljemnflj nclj fålefpene^slj snm är ^aamaljs 
snn, Ijar äöen till sin Ijjälp 478 aö ^aljemntljs hemnnleginner snm Ijjälper Ijnnnm i 
Ijans kamp för att öppna öägen till het fysiska planet nclj möjliggöra hen anti- 
knsmiska inöasinnen. 

|ttt aö he skepnaher snm JUefpene^slj, JVsmnhens jSöärh, Ijar antagit hå Ijan i 
mnherna tiher Ijar manifesterat sig på het fysiska planet är hen elhpelare (söampmntn) 
snm uppstår hå en atnmbnmb Ijar hetnnerat. 

JUefpene’asl{ är hen kraft snm öih het slutgiltiga kriget skall bränna rötterna till liöefs 
träh nrlj på så sätt bihra till att störta hen knsmiska nrhningen. 57 
prn kltffntiskr strartmagikrrn åkallar .Abfprn^aslj rakast unkrr rtfaatrr iiars spftrtt är 
att sprtka kök arl} färintrlsr på krt fgstska planrt* Alrfprar’ashs sigill : 
58 iMrirk Sexntagt JUlf ufööanbe aö magi Ijanblar om aff t enlighet meb ben egna öiljan skapa inre eller 
ijftre föränbtingar, meb l;jälp aö mefnber snm för majoriteten aö mänskligl;eten allfib 
kommer aff Oara esoteriska. <3för att förenkla bet tjela kan öi säga att for att skapa 
bessa föränöringar kräös bet först ortf främst en sann, stark orlj foknserab öilja. |tef 
är meb hjälp aö benna öilja som magikern måste resa upp atl; öärka sin egen 
reseröoar aö liöskraft orl; orkntt energi, snm är starkt sammanlänkab meb ben egna 
anben. ^ernenbe på öiljan, snm är ben briöanbe kraften i all magi, omformas 
tiöskraftens natnr, på så sätt så att ben får såbana köatiteter snm kräös för att 
nppfptta magikerns öilja. ©ill exempel ben liöskraft (energi) som alstras unber en 
fnrbannelserifual klir böbsbringanbe otl; besfrnktiö, fast ben i sin ursprungliga form 
öar en liögiöanbe oel; pnsitiö kraft, pet är bärför öiljan snm ger essens till 
liöskraftens form (bös. ursprungliga tillstånb). Pen nrknlta energiläran lär nrkså att 
lika energier attraheras orlj bras till öaranbra orlj bärför är bet mögligt aff kanalisera 
energiflöben från gffre kraftkällor, genom aff först försätta sig s;älö i bef 
känslnfillsfånb ncl; ben sinnesstämning öars energiform knrrespnnberar meb ben gffre 
energikällan, $å genom aff till exempel alstra besfrnktiö ncl; Ijctftsk energi nnber en 
fnrbannelserifual, öppnar öi också inre nclj gttre portar till akausala plan, öarifrån öi 
kan kanalisera ncl; bra till oss mer aö ben energi snm är intressant för ben aktuella 
ritualen, plasta sfeg i ritualen är aff komprimera otl; koncentrera ben samlabe energin 
otl; meb hjälp aö öisualisering ncl; mental kraft rikta kraften till bef snm är målet meb 
ritualen, pef slutliga steget är aff släppa taget om ben labbabe energin ncl; låta ben 
flöba fritt ncl; skapa föränbringar i enlighet meb öiljan kaknm ritualen, 
petta är eff kritiskt skebe i ritualen ncl; ritualens framgång hänger på l;ur öäl 
magikern kan släppa taget om ben öiljelabbabe magiska energin. |tff sätt aff göra beffa 
på är aff magikern meb sitt blnb på en bit papper målar eff sigill som representerar 
öiljan nrh seban labbar sigillet meb be energier snm \\<xn nnber ritualens gång alstrar, 
för aff till slut bränna sigillet ncl; på så sätt släppa loss ben framöiljabe kraften. 

<3f ormen (sigillet) förintas nrh £®sensen (Mi; ans kraft) släpps fri till aff omskapa 
öerklighefen. 

|Ji har här gett öälbigf enkla exempel, men all magi, h«r låg eller h«r hög ben än är, 
följer bessa principer. Piljan är öägen till kraft nrh kraften är öägen till 
manifesferanbef aö makt. pärför är eff aö be öikfigasfe stegen i all magi aff i enlighet 
meb öiljan bra till sig nrh *jälö alstra kraft (energi) ncl; bef är beffa snm benna text 
hanblar om. <3fnr aö alla mefnber snm finns för aff öärka ben inre kraften, för magiska 
spffen, är sexmagi en aö be mest effekfiöasfe ncl; mest beprööabe. 59 
Jnnra sexmagin manipulerar magikern k? energier s nm alstras nrl; genereras unker 
fysisk eller psgkisk sexuell stimulans nclj riktar ke sexuella energierna till att skapa 
framiiiljake förankringar, jlexmagi l;ar nnker ke gångna årtnsenkena knkifierafs på ett 
såkant sätt så att ken Ijar bliiiif till en aii ke mest esnferiska knnsterna nrl{ ke skrifter 
snm Ijar beljanklaf keffa ämne Ijar gennm sitt symboliska språk nrl} författarnas egen 
knbbelmnral knlt mer än iiak ke Ijar aiislöjaf om kenna mytkef kraftfulla, magiska 
knnst. Pi Ijar snm syfte att i kenna knrta text förklara grnnkerna till ken sexuella 
magin snm följer ken iiänsfra Ijankens iiäg (Pama JHarg) nclj göra tillgängligt för 
läsarna några aii ke mefnker nrl} prinriper snm pttp© aniiänker sig aii för att 
knntrnllera ken sexuella energin nnker sina sexmagiska riter. 

<3för att kunna uföiia sexmagi måste magikern Ija känneknm nm ke sexuella energiernas 
natur nclj nm ljur nclj iiarför kessa energier kan aniiänkas unker ken sexuella 
föreningen mellan prästen (magikern) nrlf prästinnan (ken kiiinnliga magikern). 
förståelsen nm skillnaken mellan ken manliga nrl; ken kiiinnliga sexuella energin är en 
essenfiell kel aii ket sexmagiska arbetet nrl; keffa bernr på aff all sexmagi krar sin 
kraft från ken pnlarifef snm uppstår när ke sexuella mnfsafserna skall förenas, pe 
manliga ntlj ke kiiinnliga sexuella energierna är liarankras mnfpnler nrl; keffa brukar 
blank annat syrabnliseras mek aff ken manliga energin kallas för (Alfa energi, plus 
energi, elektrisk energi, snlar energi, mars energi, elk energi, jiljakta/^ljiiia energi, 
nrl} innm ke kliffnfiska riterna för jiafan/jSamael energi. PHekan ken kiiinnliga energin 
nnker sexmagiska ritualer brukar kallas för #mega energi, minns energi, magnetisk 
energi, Innar energi, iienus energi, iiaffen energi, jiljakfi/pali energi nclj innm ket 
kliffnfiska arbetet för pilifl; energi. 

(Ankra symbnler för ken manliga sexuella energin är knlken nrl} sfaiien nrl} för ken 
kiiinnliga sexuella energin är bägaren nrl; penfaklef. ^föreningen mellan kessa fyra 
sexuella element är symbnliserak aii ket siiarfa altarljuset, snm sfår för ankens 
fransrenkeranke aii knalism nrlf mnfsafsernas förening i kans. Pef är just på grnnk aii 
ke nlikl{efer snm finns i (Alfa (manlig) nrl} (§mega (kiiinnlig) energin snm en stark 
pnlarifef uppstår när kessa energier knmmer i knnfakf mek iiarankra. jpeffa brukar 
liknas iiik tiiå starka Ijaiisliågnr snm fnrsar emnf nrl} till slut knllikerar mek iiarankra 
nrl} när ke nnker sin knllisinn förenas uppstår en malström, snm är stark nng aff suga 
in allt snm finns i närljeten. jSamrna sak Ijänker när ken kiiinnliga nrl} ken manliga 
sexuella energin nnker ken sexuella föreningen knllikerar mek iiarankra. pef snm kå 
uppstår är en ”imrfex” eller en energiiiiriiel, snm reser sig likt en pelare gennm alla 
Ifögre plan nrl} kan till nrl} mek tränga sig in i ankens plan, snm är ket ljögsfa planet. 
|ln aii ke mefnker snm finns för aff erljålla sfnr kraft nnker sexmagiska ritualer är aff 
aniiänka kenna imrfex till aff kra ner (eller kra upp) energi från ket asfrala, mentala 60 
eller spirituella planet nrl; sehan rikta hessa energier, snm nmfnrmar sig efter 
magikernas Itilja, till het snm är ritualens måL jSexmagikerna kan på så sätt gennm 
hen pnlaritet snm heras förening skapar, från gttre källnr kanalisera energier öars 
natur knrrespnnherar meh heras egna magiska iriljnrs energier, pessa energier 
rirknlerar sehan mellan prästen nrl; prästinnan unher ritualens gång nrl; ökar l;ela 
tihen i sfgrka. Energierna riktas sehan på trahitinnellt itis, till exempel gennm 
liisnaliseringar, sigill, rituella Ijanhlingar, manipnleranhet aii fgsiska föremål eller 
talahe eller/ nrl; mentala fnrmler, mnf målet meh ritualen nclj släpps iiih nrgasm Inss 
nrl; tillåts att fnrsa fritt ntlj skapa önskahe föränhringar. 

J\ii alla metnher snm finns för att släppa Inss magisk energi är nrgasmen hen mest 
effekfiiia. <J het nöannämnha exemplet anöänhs kåhe hen sexuella pnlarifefens energier 
nrl; he krafter snm meh Ijjälp aii imrtexen kanaliseras till att förstärka ritualens kraft, 
pinrtexen nppfyör hnek att existera, så fnrt snm en ait sexmagikerna når sin klimax, 
petta kernr på att för att fjålla imrtexen aktiiierah kräiis het att båha magikernas niliå 
på lahhning aii sexuell energi måste iiara på tnpp. pärför är het önskiiärf att nå 
klimax samtihigt nnher sexmagiska ritualer. |tff exempel på l|ur en sexmagisk ritual 
meh Igälp aii sigill, iiisnaliseringar nrl; talahe fnrmler kan utföras följer l;är nehan: 

pifnalen inlehs på trahitinnellt iris nrlj he mörka guharna anrnpas. jSiiarfa nrlj röha 
ljus tänhs nrl; mgskrökelser bränns till gnhinnan pilifljs ära. prästen tänher 
prästinnans elh, gennm att utföra rnnnilingns nrl; förenar sig sehan meh Jjenne i 
^lilitljs namn. Påha parterna knnrenfrerar sig på att skänka iiaranhra så sfnr njutning 
snm het är möjligt, för att på så sätt förstärka nrl; knnrenfrera he sexuella energiernas 
lahhning. Pesfn längre tih het tar innan prästen nrl; prästinnan når hen sexuella 
klimax, snm lösgör he energier snm lahhas npp nrl; skapas nnher ritualen, hestn 
starkare blir hen sexuella energins kraft, ^är prästen eller prästinnan sehan infinner 
sig i het föränhrahe sinnestillstånh snm kallas för sexuell franre, börjar l;an eller Ijnn 
att mässa hen fnrmel eller fras snm representerar heras gemensamma iiilja. jSamtihigt 
snm fnrmeln mässas skall äiien het sigill snm står för målet meh ritualen starkt 
irisnaliseras aii hen part snm befinner sig i hen sexuella francen, pen sexuella franren 
infinner sig i het ögnnblirk hå alla tankar smälter bnrt nrl; ren njutning gennmsprar 
sexmagikernas alla sinnen nrl; ffelf besitter heras mehriefanhe. pet är hå skikten mellan 
he nlika planen blir snm fnnnasf nrl; rinrfexen akfiöeras. Pen mest önskriärha 
sifnafinnen är nm båha parter samtihigt försätts i sexuell franre nrl; samtihigt påbörjar 
mässanhef aii fnrmeln nrl; iiisnaliseranhef aii sigillet. #m infe någnf sigill aniiänhs i 
ritualen skall helfagarna istället för sigillet starkt iiisnalisera het l;änhelseförlnpp snm 
mnfsiiarar uppfgllanhef aii ritualens mål. 0m ritualens sgffe till exempel är att förgöra 
en fienhe, skall het i föriiäg skapas ett sigill snm representerar fienhens förintelse nrl; 61 
en formel som proklamerar tiiljan till fienkens hök. 0m eff sigill inte skulle antiänkas i 
ket otiannämnka fallet skulle tiisualiseringen istället kesfå ati ett kefaljeraf orlj 
realistiskt Ijänkelseförlnpp, som skall leka till att fienkeu kör eu plågsam kök. Prästen 
orlj prästinnan skall i forljank komma ötierens om öak ke skall tiisnalisera oclj sekan 
leka öisnaliseringen till kess klimax när ke själtia får orgasm. Pik orgasm riktas all 
ken sexuella energin, på grnnk ati prästens orl; prästinnans gemensamma tiilja, till att 
ge kraft otl; liti till ken essens som tiisualiseringen representerake otl; på ket astrala 
planet fnka fram ket resultat som är själtia syftet mek ritualen. jpesfo starkare keffa 
”magiska barn” som är resultatet ati ken rituella sexuella föreningen är, kesto 
snabbare manifesterar sig resultatet som ke l;ar framtiiljaf, på ket plan som ke tiill 
skapa sin magiska föränkring på. 

,3 ken nämnka sexmagiska mefoken agerar sigillet, tiisualiseringen eller formeln, 
bernenke på tiilken ati kem som är ken renfrala fnkaseringspankten, som ett astralt ägg 
som befruktas ati ken tiiljelakkake sexuella energin. 0m befruktningen sker korrekt 
kommer ket önskake resultatet att få konkret liti som ett mg eket potent ”tiiljans anke 
barn”. ,AUf som skapas på ett plan manifesterar sig oekså på alla ankra existeranke 
plan. j^å som ket är atian, så är ket oekså nekan. Pärför måste tiarje föränkring som 
till exempel mek Ijjälp ati ken sexuella energin oclj tiisualiseringen skapas på ket 
astrala planet oekså till slut manifestera sig på ket fysiska planet. 

^ågot annat som är ati stor tiikt orl; essentiellt för ntötianke ati ken sexuella magin är 
ket legenkariska elixiret, plixiref är ke energilakkake oclj alkemiskt föräklake manliga 
orl; ktiinnliga sexuella tiäfsknrna. Pessa tiätskor sam uppstår som ett resultat ati ket 
sexmagiska arbetet, är fyllka otl; genomsyrake ati ke energier som antiänkes nnker 
ritualen. Plixiret l;ar otaliga antiänkningsområken. Plank annat kan en magisk länk 
till ket som är ritualens mål smörjas in mek elixiret, i syfte att förstärka ritualens 
kraft, piler så kan elixiret antiänkas till att ge kraft arl; liti till talismaner orl; 
amuletter otl; förstärka kraften i rekan magiska föremål, som till exempel ke 
printipiella magiska tiapnen. plernenke på själtia ritualen som proknrerake elixiret, kan 
prästen otl; prästinnan ntkså tiälja att förfära ket, genom att först blanka ket mek 
rifnaltiinef orl; sekan i ke makters namn som tiar aktuella nnker ritualen kritka elixiret 
orl; på så sätt kra in ken magiska kraften i sig själtia. pefta görs enkasf om ken 
ritual som proknrerake elixiret l;ake sam spffe att på något sätt förstärka kem sam 
uffärke ken. Piljan orl; ke känslor som i ken sexmagiska ritualen bikrar till att skapa 
elixiret färgar starkt ati sig på ket orl; formar kess egenskaper. 0m elixiret framställs 
nnker en ritual som är kesfrnkfiti orl; l;ar som syfte att till exempel skapa asämja, krig 
eller blokspillan eller att köka en fienke, är ket själtiklarf infe aktuellt att krirka ket. 62 
(Sfär nnärr såäana nmsfänäigljrfrr bitr rlixirrt rit siiartmagiskt gift, snm rnäast kan 
aniiänäas t ”nnäa spftrn”* 

|llixirri är äiim iiäläigt anitänäbarf inom ljusmagi, här magikrrna ristar in ärras 
grntrnsamma iiilja, rllrr rff sigill snm rrprrsrntrrar ärtta, på rff sitarf ljus ori; sräan 
utför rn srxmagisk ritual nri; rarä ärt rlixir som ritualru proäurrrar smörjrr tu 
strarinljusrt nri; äräitrrar ärt titt ritualrus måL 4®lagtkrrna täuärr sräau Ijusrt nri; 
tåfrr ärt brinna ut nri} på så sätt riktar all kraft snm ärras srxmagi Ijar grnrrrrat, till 
att frambringa ärt rrsultat snm är ärras iiilfas måL |tlixirrt är Ifrit rukrlt ru 
förlängning nri; ru kiiaröröfanör rffrkt aii är aii äru magiska iiiljan nmfnrmaär 
srxnrlla rnrrgirrua nri; ärss nlika aniiänöningsnmråöm kan rnäast brgränsas aii 
magikrrnas fantast* 

(Sfnrutnm äru uämuäa fnrmru alt rlixirrt, finns ärt ru annan mgrkrt mnrkarr nri; 
mäktigarr iiariant, snm är mgrkrt starkt sammanlänkaä mrä äru märka guöinnans alla 
skrpnaörr* j®rnna Ijögrr fnrm aii rlixirrt kan rnäast framställas när prästinnan 
brfinnrr sig i sin siiarta månrs prrinö, äiis* när Ijnn mrnstrarrar* (JHrnsblnört sprlar 
rn rrntral rnll i är siiarta knnstrrna nri; är aii ännu störrr iiärär innm ärn märka 
srxnrlla magin, äär ärt agrrar snm rn förstärkarr för är sinistra rnrrgirrua* Sfär till 
skillnaä från ärt blnä snm bär på liiiskraffrn nri; snm rinnrr i iiåra åärnr, Ijar ärt 
mrnstrnrlla blnört, snm äiirn kallas för ”ärn siiarta månrns blnä” nri; ”äöärns 
iiattrn”, kraftrn (rnrrgin) till att strrilisrra, förinta, upplösa nri; öööa* (JHrnsblnört 
ansågs i älärr fraäifinnrr kunna äriiia Ijunäar till iiansinnr nri; kunna gr magikrrn 
Igkantrnpiska förmågor samt gr Ijrnnr knntrnllrn öiirr blnäförsfiga iiargar* prtta är 
intrrssant på grunö aii att ärt iiisar mrnsblnärts starka koppling till månrns mörka 
nri; sinistra kraftrr, snm bäst rrprrsrntrras aii ärn siiarta månrns gnäinnnr* prtta 
brrnr på att mrnsblnärts kraftrr alltiä är snm starkast nnärr månrns aiitaganär fasrr 
nri; blir snm starkast nnärr ngmånr* j®rt är nnärr ämna prrinä snm är märka 
kraftrrna är snm starkast nri; ärt är äå ärt lämpar sig bäst att utföra är siiarta ritrr 
snm I;ar snm sgftr att kanalisrra är sataniska gnäinnnrnas rnrrgirr* Pnörr ärssa 
rifnalrr snm grnnm kanalisrranärt aii ärn siiarta frminina rnrrgin försfärkrr ärn 
magiska kraftrn, bör prästinnan alltiä I;a ärn änminanta rnllrn* Pnörr ngmänr nattrn 
sägs ärn mörka gnäinnan fara öiirr ärn siiarta nattljimlrn nri; låta sitt mrnstrnrlla 
blnä rrgna nrr på jnrörn* pri är äärför snm ärt sägs att nm prästinnan blöärr nnärr 
npmånr naffrns mörkrr blir l;rnnrs siiartmagiska kraftrr snm starkast nri; att Ijnn äå 
är i Ijarmnni mrä ärn mörka mnörrns iirrör* j§å längr snm prästinnan mrnstrnrrar 
kan I;nn r; bli graiiiä, mrn ärstn starkarr blir Ijrnnrs förmåga att fnöa fram (skapa) 
anärbarn på ärt asfrala planrt* På så sätt blir |liias srxnalitrt till ^lilitljs nri; kan 
aniiänäas till att öppna portarna till ärn mörka siöan* 63 
pienshlnhefs krafter sägs härför t hen kliffnfiska kabkatan iiara j^amaels gåiia till 
kiiinnan, som l;nn kan aniiänha till aff uppnå makt nr t; fril;et. |tä grnnh aii sin sfarka 
assnriafinn meh upplhsanhe, mnrka nrl; hhhsbringanhe krafter är mensblnhef en ngckel 
filt he anfi-knsmiska nctj kliffnfiska makterna nrl; kan aniiänhas ftll att etablera knntakt 
meh het irrehgahe kansets guhar nrl; hemnner. ^tn sgmbnlisk Ijanhling snm föreknmmer 
nnher många aii #rhens ritualer är att magikern sänker ritnathntkens klah i hen 
iiinfgllha kägaren nctj på så sätt nmiianhlar het rhha iiinef i kägaren titt het elixir snm 
kattas fhr hrakens blnh. Penna nmiranhling sker gennm hen pntaritet snm finns mellan 
hnlken/ eihen/purifer nr t; bägaren/ iiaffnef/pilifl;. Pef är hessa mntsatta sexuella 
krafters energier snm nmiianhtar bägarens innehåll, snm spmbnliserar hen mnrka 
gnhinnans mensfruella blnh, filt het elixir snm kallas fhr hrakens blnh. Prakens blnh 
eller ”'(Eaninsams gift”, snm hetta elixir kallas innm het kliffntiska arbetet, är en 
sgmbnlisk representatinn fhr het elixir snm prnhnreras när prästen nrl; prästinnan 
ntfhr sina sexmagiska ritualer nnher prästinnans menstrnella perinh. Peffa mest 
pnfenfa nrlj mnrka elixir kallahes i hen förbjuhna alkemin fhr ”pef rhha gulhef” nrlj 
sahes Ija nräkneliga sinistra egenskaper, pianh annat kan het rhha gnlhet/hrakens 
blnh aniiänhas till att fhrhriiia nhnskahe ljusa nrl; sammanhraganhe energier nrl; 
aniiänhas till sprihanhet aii mnrka nrlj upplhsanhe energiflhhen. Prakens blnh kan 
nrkså aniiänhas nnher sexmagiska inimkatinner till he mnrka gnharna. Pnher hessa 
iniinkatinner kanaliseras he mnrka makternas energier nrlj hras ner gennm imrfexen. 
jSnm ritualens klimax fhrtärs hrakens blnh aii heltagarna, fhr att på så sätt förstärka 
he mnrka gnharnas näriiarn i heras mehiiefanhe. 

Prakens blnh Ijar nrkså många nekrnmantiska egenskaper, hå het är en sgntes mellan 
kiiinnans hhhsbringanhe nrl; mannens liiiskapanhe energier. Pärför är hrakens blnh 
nrkså sammanlänkat meh kraffflbhet 353 nrl; meh he nhhha makterna. |tff sätt att 
utföra sexuell nekrnmanti på är att plarera eliia marscljaller eller siiarta ljus runt 
gralien till hen persnn snm magikerna iiill kamma i knntakt meh nrl; sehan inuti he 
eliia lågnrnas rirkel påbnrja hen sexmagiska ritualen. Ritualens spfte är att ge liii till 
hen hhhes skugga nrl; aff meh l;jälp aii imrfexen hra skuggan npp nr hess graii. 
pnimkatinner kan nnher henna ritual reriferas till hen hhhe nrl; sigill snm spmbnliserar 
iiiljan baknm ritualen bhr nnher akfiiieranhef aii imrfexen starkt iiisnaliseras. Pnrtexen 
riktas nehåf i henna ritual nrl; iiih sexuell klimax hrar magikerna meh sina sfarka 
iiiljnr hen hhhes skugga npp nr hess graii. piixiref blanhas meh rhff iiin nrl; Ijälls snm 
ett nffer på marken framför hen nhhha skuggan snm l;ela fihen starkt iiisnaliseras aii 
he båha heltagarna. Prakens blnh (elixiret) förstärker skuggan, samfihigf snm het 
binher skuggan till magikernas iiilja. jSkuggan kan hå binhas till en falisman eller en 
bit bergskrisfall eller så kan hen förljhras nm he saker snm magikerna iiill l;a iiefskap 64 
om. jiknggan kan äörn anöänkas snm rn ”zorabir astral” nrlj skirkas in t ankra 
människors kröramar oclj kriöa krm till öansinnr. på alla kr kökas skuggnr tillljör 
km mörka gukinnan, nnkrr Ijrnnrs asprkfrr som piiiflj, ^rkatr, Pali, ^rl, 
Itrrsrpljnnr otlj prrsljkigal, kör magikrrna innan km nrkrnmanfiska ritualm först t|a 
grtf rft passankr blnksnffrr till rn aö köksgnkinnans olika asprktrr. 

förutom kr nöansfårnkr anöänkningsnmråkrna för krakrns blnk, kan krtta mörka 
rlixir nrkså anöänkas ttll att öppna kr inrr pnrtarna ftll J^ifra JVljra otlj snm 
®antnsams gift bränna bnrf alla kosmiska illusinnrr nrlj bikra ftll rrljållankrt aö kaos- 
gnnsis. <3fnr rn alt anlrkntngarna ftll att srxmagi är så anöänkbarf är att nnkrr km 
srxnrlla franrrn, när öortrxrn är akfiörrak nrlj kr tnrr portarna sfår på glänt, brftnnrr 
sig km sförrr krlm aö srxmagikrrnas mrkitrfankr på kr ljögrr planrn. Prt är kärför 
rrlafiöf rnkrlf att nnkrr krssa rtfrr rfablrra kontakt mrk oclj motta information från kr 
ankrmakfrr snm finns bortom krf mafrrtrlla planrf. jSnm krf ftktgarr Ijar nämnts är 
krf kr mörka gukinnnrna snm ftll rxrmprl piliflj, ^Naamalj, Ptaljalat, Pgraflj, tärkatr, 
pykania, Prrsrpljonr, |Crl, ^rrsljktgal, ^ali, Papljomrt, jirkljmrt otlj Pampljyria kr 
makfrr snm är mrsf rffrkfiöa nrlj lämpligast att jobba mrk nnkrr mörka srxmagiska 
ritualm. Ptrn ankra ankröäsrn snm är öälkigf öikfiga inom srxmagin är jiurrnbus nrlj 
(Jnmbns. j§rssa krmonrr snm tillljör krn söarfa månrns sfär är båkr öampyriska oclj 
srxnrlla ftll sin natur oclj ansrs inom ©rkrn itara spirifurlla kanalrr, snm Ijar som 
syftr att kanalisrra srxnrll rnrrgi nrlj liöskraff från kosmos tillbaka in i kans/kliffnf. 
jiurrubus, snm är köinnliga krmnnälskarinnnr nrlj ^nrubus snm är manliga 
krmonälskarr kan Ijittas inom alla kulfnrrrs mörka frakifinnrr nrlj brnkar rnligf kr 
urålkriga Irgrnkrrna skänka människor olika förbjnkna gåönr i nfbyfr för kr srxnrlla 
rnrrgirr snm kr far krl alt öik kr srxmagiska rifrr snm kr näröarar öik. Ptrn om 
krssa krmonrr infr kännrr att srxmagikrrna är i Ijarmnni mrk krn söarfa månrn, kan 
kr öampyrisrra krm som kritar i ritualm oclj tömma krm på all liöskraff. 

ptf rxrmprl på krssa srxnrlla krmonrr finns åfrrgiörn i ”^nnks bok”, kär krf 
brräffas om rn änglaorkrn öik namn ”öäkfarna” nrlj om Ijnr krssa änglar blir så 
lorkakr aö kr mänskliga köinnnrnas skönljrf att kr brytrr mot krminrgrns alla lagar 
nrlj lämnar sina plafsrr i Ijimlrn nrlj sänkrr sig själöa till krf fysiska planrf, för att få 
utlopp för sina srxnrlla tusfar. Jtrsnlfafrf aö ^Nrpljilims, snm krssa ”fallna” änglar 
kallas, nrlj köinnnrnas srxnrlla förrning blrö att rn ras aö öörrmännisknr skapakrs. 
I^rpljilims, öars Irkarrs namn öar jSamyaza, öörrförkr sina gnknmliga nrlj på grank 
aö krras rrbrlliska Ijanklingar förmörkakr ankar in i sina barn. |lrssa kaimnniska 
barn kom att kallas för ”drbnrim” nrlj snm kr Ijalögnkar snm kr öar, kom kr att 
sfyra skaprlsrn. ^Nrpljilim änglarna/krmnnrrna lärkr människorna, i ufbyfr för krras 
srxnrlla rnrrgirr, alla aö krmiurgrn förbjnkna knnsfrr, som till rxrmprl magi, 65 
astrologi, astronomi, alkrmi, krigskonst, srxmagi, iiagrnsmikr, skriiiankrfs konst, 
månrns miistrrirr nrlf gnnsis om kosmos otlf kaos. På så sätt blrii krssa 'Nrglfilims 
riinlutinnrns nrlf riiiilisatinnms krmnniska fäkrr. /Km krminrgrn som iiillr Jtjålla båkr 
människor orlf änglar som sina slaiiar, fgllkrs aii båkr skrärk orij iirrkr infor krita 
brgtankr aii ijans kosmiska lagar, /Can kallakr gå sin iriljriösa nrlf förslaiiakr 
änglaskara, som Irkkrs aii km oiiärkigr /Kikarl nr i; skirkakr krssa till att käka km 
nga rasm aii öiirrmännisknr, som inom sig själlia bar gå km siiarta flamman. /tan 
brnrkrakr äiim sina Igkiga slaiiar till att käka /^rglfilira änglarna oclj slakta alla som 
t\ nnkrrkasfakr sig krminrgms lagar. /Km fast jnrkrn färgakrs rök aii blok, iiägrakr 
alla, förutom km siiagr /Coa nrl; Ifans frn, att gr ngg sin ngiinnna makt nrif frilfri. 
Pärför lialkr km mfalkigr skagarm att kränka allt Iriiankr, fnrntom /Coa nrlf Ifans frn 
som båka krog for krminrgm, i kri som kom att kallas för sgnkaflnkm. Pr ^rglfilim 
änglar som t\ blrii kökakr, Igrkakrs att sluta sig samman mrk jSatans Irginnrr utanför 
kosmos barriärrr nrlf simr att Ifämnas sina brökrrs, fruars nrlf aiiknmmnrs sgillka 
blok. På så sätt blrii ^Nrgljilim anti-knsmiska/kliffntiska maktrr, som kom att tilllföra 
^aamaljs mörka kliffa, ^alfrmotl;. Prminrgrn bgggkr ngg sin skagrisr gå ngtf nrlf 
mrk Iffälg aii /foa nrlf Ijans frn brfnlkakr Ifan iiärlkm åtrr igm mrk iiiljrlösa 
människor. /Km (Irbnrims, människngnkarnas mörka ankar Ifrmsöktr krminrgms 
skagrisr, i form aii kr siiarta flammor som liö rffrr liii rrinkarnrrakrs i kr starkastr 
blank människorna. Pri finns rngrkrf rsntrrisk knnskag att finna i brräftrlsm om /Jrglfilim nrlf km anft- 
kosmiska srxmagikrrn bör aktiöt arbria mrk 'Nrglfilims kraftrr unkrr sina srxmagiska 
ritrr. /framför allt skall ”iiäktarnas släktr” iniiokrras i sgffr att förstärka jSamfjazas 
gålia, som är km inrr siiarta flamman. Päktarnas släktr brstår aii frm Ijniiukgraggrr 
som är fNrglfilim, Paglfaim, JVnakim, /Walrkitrs nrlf (Irbnrim. ^rglfilim, som brigkrr ”kr iiällusfiga”, brstår aii kr krmonrr som i grngälk för srxurll 
rnrrgi skänkrr förbjukrn knnskag/ gnnsis. 
66 
|{apljaim, som krfphrr ”jättar”, krstår aii hrmonrr sam katt skänka spirifnrll nt\\ 
itärlhslig makt» 
^Attaktm, som krtphrr ”anarkistrrna”, krstår alt hrmonrr som sprihrr kaos ori; 
splittring. 
Jtanalrkitrs, som brtphrr kr ”aggrrssilta”, krstår aii hrmonrr som kan skänka 
krigarmakt otlj starta krig ori; blohspillan. 
(Irkurim, som brtphrr ”hr iiälhsamma”, krstår alt hr öltrrmänniskor som inom sig 
själiia kär på hrn siiarta flamman ari; som mrh itålh ori; tjat matarkrtar hrn kosmiska 
orhningrn. 
67 
Pn annan frakifinn snm kef är iiikfigf aff l;a kunskap nm, för aff kunna uföiia stark 
sexmagi, är ken inkiska ”Panta JHarg” ®antrismen. Panta ,itllar g, snm befyker ken 
liänsfra Ijankens iiäg, är ken fnrm aii ©anfrism kär kiiinnan (gnkinnan) spelar en 
renfral rnll nrlj fill skillnak från ken Ijögra Ijankens fanfrism aniiänks sexualakten 
mellan prästen nrlj prästinnan, snm representerar gnktnnan, snm ett iierktyg snm skall 
gnknmltggnra sexmagikerna nrl; skänka kem magiska förmågnr. Peffa skiljer sig från 
ken Ijögra Ijankens ®antra, snm enkast gennm symbeliska Ijanklingar nrlj ej fysiskt 
samlag itill närma sig ket gnknmliga. jSexmagin spelar en renfral rnll i Panta JHarg 
nrl} far såkana fnrmer snm starkt påminner nm ke mefnker snm rekan Ijar beskriitifs i 
kenna text. JVuen pnlarifefen mellan ken kirinnliga nrlj ken manliga kraften, föreningen 
alt mnfsafserna nrlj nppitärkankef aii ken inre elken är essenfiella kelar aii kenna 
sexmagiska frakifinn. Pen yngafnrm snm aniiänks innm ken sexmagiska ©anfrismen är 
baserak på nrålkriga lärnr nrlj Ijar snm syfte aff iiärka gnkinnan Pnnkalini snm 
slumrar i kjnpef aii människans sjäk |ln liikfig kel aii kenna lära är ken nm krnppens 
sjn energirenfra. Pessa sjn eenfrala kraffrenfra kallas innm ®anfrismen fnr ”rljakras” 
nrlj är belägna i människans fysiska nrlj asfrala krnpp. Pef första rljakraf ligger 
mellan kön nrlj anns nrlj kallas för Pltnlakljara. Pef ankra rljakraf ligger iiik 
könskelar/ nrinblåsan nrlj kallas för jiiiakljtsfljana. Pef frekje rljakraf ligger iiik snlar 
plexns nrlj kallas fnr Pllanipura. Pef fjärke rljakraf ligger iiik Ijjärfaf nrlj kallas för 
JVnaljafa. Pef femte rljakraf ligger iiik Ijalsen nrlj kallas för Pisljnkklja. Pef sjäffe 
rljakraf ligger mellan ögnnbrynen nrlj kallas för JVjna. Pef sjnnke nrlj sisfa rljakraf 
ligger iiik Ijniinkefs fnpp/ljjässan nrlj kallas för jialjasrara. Gnkinnan, snm innm 
®anfrismen blank annat kallas fnr Pnnkalini, j^ljakfi eller flali, slumrar i kef lägsta 
rljakraf JHulakljara nrlj guken, jSljiiia, i kef sjnnke rljakraf j^aljasrara. JHålet mek 
”Punkalini yngan”, snm är en aii ®anfrismens eenfrala arbeten, är aff iiärka 
gnkinnans kraff nrlj resa ken gennm ke öiiriga rljakran för aff fill slnf i kef sjnnke 
rljakraf förena Ijenne mek jSljiiia nrlj på så säff uppnå ken extas snm förintar alla 
illnsinner nrlj snm för eiiigf befriar anken. (Inkinnan i Ijennes fnrm snm ^nnkalini, 
beskriiis snm en rök elknrm snm ligger Ijnpslingrak i fre nrlj eff fjaliif iiarii i 
Plulakljara. P kenna fnrm symbnliserar Pnnkalini, äiien kallak jiljakti, människans 
lafenfa liiiskraff, iiars nppiiärkanke leker fill ökak energi nrlj magisk kraff. Punkalini 
eller jSljakfi, snm befyker kraff, representerar gnkinnans ljusare aspekter, mekan 
Palisljakfi, snm är ken mörka gnkinnan, representerar ken sliarfa inre elken eller sliarf 
Pnnkalini. Palisljakfi, snm befyker siiarf kraff, är kefsamma snm ken siiarfa flamman 
nrlj symbnliserar innm ®antrismen ken kel aii köksgnkinnans kraff snm människan bär 
innm sig. Palisljakfi, är innm ®anfra ken mörka sexmagins gnkinna nrlj ke sexuella 
Insfarna persnnifierak, kärför anses all fnrm aii sexmagi iiara nnker Ijennes styre, 
(lennra aff nnker Panta JHarg rifnaler inimkera %'dl in i prästinnan nrlj jSljiiia eller 
Palisljakta, snm är ken masknlina siiarfa kraften, in i prästen, kan ken rifnella 68 
s exakfen släppa loss nfrnliga mängöer ait magisk energi ntl; förena guöinnan meö 
guöen. pefta leöer nrkså fill aff elixiret bitr gnönmligf ntl; kallas t örtfa sammanhang 
för ”Palts iiin”. Palis irin kan blanö annat anltänöas ftll aff smörja in Pjna rljakrat 
ntl; öppna ört freöje ögat snm förintar alla knsmiska illusinner. 

Pama Ptarg ©anfrismen påminner sfarkf om öen kliffnfiska sexmagin snm uföiias i 
PpC®. (3 öen kliffnfiska magin far pilitl; jKalis plafs ntl; jlafan eller j^amael jSlfiiias. 
paen öär är uppitätkanöef ait öen slnmranöe kraften snm skall förena öen mörka 
gnöinnan meö öen mörka gnöen renfralf nclj öe sju kliffnfiska mörka pnrfarna, 
(lel|innnm, ©zelmnfl;, ^Earsl|arljeflj, ©ital;inn, JVbaöönn, ntl; ®el;nm 

knrrespnnöerar itälöigf itäl meö öe sju tl;akran. piålef i öen kliffnfiska sexmagin är 
blanö annat aff itärka öen blinöe sitarfa öraken, snm slumrar i (ieljinnnm, nrl; gennm 
öppnanöef alt öen blinöe öraken ©anin^iters ögnn möjliggöra jCiiifljs nclj gatans 
sexuella förening. ©anin^lter, snm är öen sitarfa anfi-knsmiska elööraken, är öen kraff 
snm pilifl; riöer på npp nr (lel|innnm ntl; gennm öe öltriga Ijeiiietespnrfarna fili öen 
sjätte pnrfen iiiö namn pbaöönn, öär ©anin^iter återfår sin sgn ntl; förmåga aff i öen 
sjnnöe mörka pnrfen ©eljnm, förena pilitl; meö jlafan. dppnanöet alt öen blinöe 
örakens ögnn är kärnan i PpCds esnferiska arbete nrl; itägen fili eitig frihet i kans. 
^£n ait öe nikfigasfe sgrabnlerna i öef kliffnfiska arbetet är ”Pööens träö”, snm är en 
karta niter öe mörka öimensinnerna. pööens träö består ait öe fin kliffnf snm i öenna 
sgmbnl är sammanlänkaöe ait 22 mörka sfigar eller tunnlar, pessa stigar öelar i sin 
fnr npp Pööens träö i öe fre pelarna snm bilöas i fräöef. pessa fre pelare är öen 
itänsfra, öen mittersta nrl; öen i;ögra. JHänniskan Ijar, på grnnö ait öen sitarfa 
flamman, öe krafter snm öööens träö representerar innm sig nrl; öef är öessa inre 
kliffnfiska krafter snm är öriltanöe i nppltärkanöef ait ®anin’iiter. Pen itänsfra pelaren 
i Pööens träö sfår för öen kitinnliga mörka sexuella energin nrl; öen l;ögra pelaren 
sfår för öen manliga, ptnöer öen rituella sexuella föreningen mellan prästen nrl; 
prästinnan akfiiteras öen mörka itnrfexen, snm innm öenna fraöifinn agerar snm 
Pööens fräös miffersfa pelare. På öen miffersfa pelaren består ait ^Nal;emnfl;, 
(lamaliel, ©Ijagirtart nrl; ©fjaumt^l, är öef öen itäg snm måsfe anitänöas för aff resa 
öen sitarfa öraken från jCilitljs kliffa fill gatans. <3nnm PpCds mörka fraöifinn 
anitänös öe sjn fiöigare nämnöa mörka pnrfarna nnöer öenna anfi-knsmiska kansgnga. 
Pessa sjn pnrfar, snm iblanö kallas för öen sjnl;öiiöaöe öraken meö öe ellta ansiktena 
nrl; öe fin i;nrnen, öppnas gennm itibreranöef ait öe räffa kliffnfiska namnen (se ”Pe 
kliffnfiska sfärerna”) nrl; gennm meöifafinn. dennm aff sen åkalla öe kliffnfiska 
makferna nrl; prnklamera öen anfi-knsmiska itiljan baknm ritualen, kan prästen nrl; 
prästinnan inleöa öen sexmagiska föreningen, nnöer itilken prästinnan representerar 
itår örnffning jCilifl; nrl; prästen itår knnung j^atan. ^är seöan båöa parterna befinner 
sig i sexuell franre, anitänöer öe ”©aninHiter fnrmeln” snm siff manfra nrl; 69 
konrrnfrrrar sig själöa på rrsanhrf alt önrtrxrn, snm skall rrsas upp grnnm k? sju 
tur? mörka portarna, Prnna mörka önrtrx, snm t hrfta sammanhang kallas för 
”'Plhpnrfrn” rllrr ”kliffnfs funnrl”, öppnar öägrn mrllan hr sju inrr portarna, från 
(Irljtnuom ftll ®rljora. ^ästa strg är nppltärkanhrf aö hrn sliarta rlhhrakrn, som 
^Itlrftj rihrr på, orlj rrsanhrt aö hrnna mörka kraft från hrn lägsta portrn till hrn 
högsta. Prakrn färhas npp grnom önrtrxrn orh öarjr gång snm hrn passrrar rn aö hr 
mörka portarna öppnar piliflf, snm rthrr på hrakrn, portrn l^lt orh okttörrar hrss 
fulla kraft. Prnna akfiörring aö hr sju tnrr portarna, stäpprr loss mäktiga mörka 
rnrrgtrr snm t sin tur Irhrr ttll förmörkanhrf aö själrn orh försfärkanhrf aö hrn söarfa 
kansrlhrn, snm är ®antn'törr. ^är hrakrn når hrt sjäffr mörka kraftrrntrat JVbahhnn, 
snm brfghrr ”förgörarr”, öppnas ®antn’törrs ögon orh hrt är hå snm srxmagikrrnas 
frrhjr öga nrkså 1^11 öppnar sig. j^frgrf rffrr hrffa är ^Itltfhs fnrrning mrh jSafan t 
hrn sjunhr portrn orh hrfta innrbär hr mörka makfrrnas förrntng orh lössläppanhrf aö 
^Azrratrs anfi-knsmiska rnrrgtrr. <3fnr srxmagikrrna tnnrhär hrtta spiriturll förrntng 
mrh hrn gttrr kansrlhrn orh rn öörrsinnlig rxfas, samt fgsisk orgasm. Pr rnrrgtrr 
snm alstras aö hrfta riktar präsfrn nrh prästinnan nf grnnm sina phahhon kraffrrnfra 
orh t rnltghrf mrh hrn jlafaniska öiljan skapar föränhringar snm är t harmoni mrh 
kraffflährf 218. Pforrnanhrt aö präsftnnans nrh präsfrns söarfa flammor är ngrkrln ftll 
hrakrns uppöaknanhr nrh oltxtrrf snm framställs unhrr hrn kltffnftska srxmagin är 
jSafan nrh P^h* 9^, som är starkt nng att höha gnhar orh *kapa hrmnnrr. 
®antn'törr arbrfrf nrh kltffnftska srxmagin är hlanh hr rffrkfiöasfr säffrn att 
kanaltsrra in kaos t kosmos nrh öampgrisrra kosmos tillbaka in t kaos. gatans nrh 
ptltfhs förrntng mrh hjälp aö hrn krraftöa anfi-knsmiska kraffrn, ©amnHörr, möjliggör 
för hr blnhförsfiga pilin att anta fgsiska skrpnahrr på hrt mafrrirlla planrf. Präsfrn 
nrh prästinnan blir grnnm hrt mörka arbrfrf hr pilin snm hrras magiska arbrfr bihrar 
till att skapa, nrh ^ mörka gnharna öanhrar på så sätt åfrr igrn på jnrhrnl 

Prn söarfa flamman, Palisljakti nrh ®ooin’iörr ansrs inom pipds mörka srxmagi 
öara starkt sammanlänkahr, mrn hrt bör nrkså knnsfafrras här att hrt finns otaliga 
anhra sätt att jobba mrh hrssa kraffrr inom (Drhrn nrh hrt srxmagiska arbrfrf bara 
är rn aö hr många mrfnhrr som brukas för att öärka hrssa mörka kraffrr. 

”Pöinnan är portrn till kraffrn nrh oionnrn är pnrfrns ngrkrl. 3 hrn srxmagiska 
förrningrn blir hr hrn öppna, flammanhr, öägrn till makfrn orh Ifärltgh ofrn.” 

PrU pilitlj! 70 
|tnhasf grnom mofsafsornas foroning kan ho kosmiska kojorna 
sonkorsltfas nt\\ bm inro akansala rlkrn krfrias! 
71 
Itarpjmre %\n kraftmrfra l. dehinnom är beläget tiih ryggrahens slut, mellan analöppningen 
ntlj könsorganet. 

Ptt rött energiklot symboliserar hetta kraftcentrum/ (Eljakra som står t 
förbinhelse meh elementet 3) ark, kliffan Paljemotlj nclj damaliel ctlf 
meö guhinnan pilitlj. 

Pen blinhe Praken lHaninilier slumrar i hetta kraftcentrum. 
2 J§harimoth är beläget Iiih könsorganet. 

ptt orange energiklot symboliserar hetta kraftcentrum som står i 
förbinhelse meh elementet Paffen, kliffan jSamael orlj meh 
hemnngnhen phramelek. 

J. Sfeeimntlj är beläget iiih naiieln. 

ptt gult energiklot symboliserar hetta kraftcentrum som står i 
förbinhelse meh elementet |tlh, kliffan p ' arab ' zarag orlj meh 
hemnngnhen ^aal. 

4. Harsbarbetb är beläget iiih Ipärtat. 

ptt grönt energiklot symboliserar hetta kraftrentrum som står i 
förbinhelse meh elementet Iluft, kliffan ®l;agirion nrl; meh 
hemnngnhen fitelfegnr. 

5. ®italjinn är beläget iiih strupen. 

ptf blått energiklot symboliserar hetta kraftcentrum som sfår i 
förbinhelse meh elementet pHotlj/JVnhe, kliffan (iolarljab orlj meh 
hemnngnhen psranhens. 

K . Abahhon är beläget iiih pannan/ områhef mellan ögonen äiien kallah 
het trehje ögat. 

ptt lila energiklot symboliserar hetta kraftrentrum som sfår i 
förbinhelse meh kliffan dlja ' agsljeblalj orlj hemonguhen JVsfarotlj. 
Pef är när ®aniniiier lyar rest sig till hetta kraftrentrum som Ijans 
ögon öppnas. 

dennm att öppna hetta kraftrentrum kan magikern få kraften till att 
se igenom skapelsens illusioner för att på så sätt befria sig själii från 
het kosmiska kretsloppet. 

7.®eljnm är beläget strax utanför hen fysiska kroppen, några 
centimeter niianför Ijnimhefs öiiersiha/ljjässan. 
ptt siiarf energiklot symboliserar hetta kraftrentrum som står i 
förbinhelse meh kaos nrl; kliffan jSatariel, dljagiel nrl; ®ljaumiel orlj 
hemnngnharna purifuge, Peelzebutlj, /Eolorlj orlj Satan. 

Petta kraftrentrum är platsen för hen slutliga föreningen mellan 
piliflj orlj Satan. 

Petta sjunhe kraftrentrum representerar härför Pans, fnmljet, tntigljet 
orlj märker. 

Pär ®aniniiier kraften Ijar rests upp genom he sju krafftenfra ut 
genom Ijjässan lämnar siiarfmagikern själsligen sinneiiärlhen/Posmos 
orlj når befrielse genom att smälta samman meh hen inre paoselhen! 7 

(Svart) 

Kliffbtiskt kraftcentrum 
"Tehom." 

Kosmiskt kraftcentrum: 
”Sahasrara.” 

6 

(Lila) 

Kliffbtiskt kraftcentrum: 
”Abaddon.” 

Kosmiskt kraftcentrum: 
"Ajna.” 

5 

(Blå) 

Kliffbtiskt kraftcentrum: 
"Titahion." 

Kosmiskt kraftcentrum: 
”Vishoddhi.” 

4 

(Grön) 

Kliffbtiskt kraftcentrum: 
”Barshacheth. ” 

Kosmiskt kraftcentrum: 
"Anahata.” 

3 

(Gul) 

Kliffbtiskt kraftcentrum: 
”Tzelmoth.” 

Kosmiskt kraftcentrum: 
”Manipura.” 

2 

(Orange) 

Kliffbtiskt kraftcentrum: 
"Shaarimoth." 

Kosmiskt kraftcentrum: 
” S vadhisthana. ” 

1 

(Röd) 

Kliffbtiskt kraftcentrum: 
"Gehinnom." 

Kosmiskt kraftcentrum: 
”Muladhara." 

Ilrakettg namn/jlMakfens nr h penna text presenterar hen urålhriga hrakkraffens olika aspekter så snm hen 
fnreknmmer t he olika mytologiska system som aniiänhs t JHpd). 

0. ®iamat = (^nmerisk) Pen alismäktiga hrakmohem snm personifierar het 
ursprungliga kaosek 

1* Prifra = (3 nhisk/Pinhnisk) pamn på hen hrakkraff som leher he anfi-knsmiska 
makterna i heras kamp mof he kosmiska guharna* 

2* Pyhra = (drekisk) (©nh hrake meh sju Ijulmhen* 

3* ^zi-paljaka = (persisk) (Ereljölihah hrake som tjänar JVljriman nrl| snm iiih 
jnrhens unhergång skall förinta p.ljura-JHazhas skapelse* 

4* ©ypljnn = (drekisk) (©nh hrake snm representerar irke-nrhningen ntl{ het iirehgahe 
kaosets makter* 

5* Pytl|on = (Pnmersk) (Sfrnktansliärh nrmhrake snm spriher hnh nrl| förintelse* 

6* Ppep/Ppopljis = (jfgyptisk) Pen stora hraken nclj icke-existensens gnh* 

7* Pihlfögg = (Mnrhisk) Pen siiarta hraken snm representerar hen anti-knsmiska 
kraften i asatron* 

8. Jnrmunganh = (Hnrhisk) Pen store hraken snm är en aii pokes aökommor ncl| 
snm är hen norhiska motslrarigljeten till Peliiatljan* 

3* pabbn = (^nmerisk) (©nh hrake liars mål är att förinta mänskligheten* 

10* peiiiatljan = (Hebreisk) Pen siiarta hraken snm Ijärskar ölier het iirehgahe kaosets 
nreaner* 

ll*©eljam = (Hebreisk) Pen hrake som representerar hen siiarta nroreanen* ©eljmn är 
en förlirängning aii hen allsmäktiga hrakmohem ®iamats namn* 

12*®anin’iiier = (Hebreisk) Pen blinhe hraken snm iiih het slutliga kriget skall förena 
pilitlj meh jSatan ntlj på så sätt bihra till förinfanhet aö kosmos* 

13*®aninsam = (Hebreisk) Pen älhre pilitlj, Pen giftiga hraken* 

14* JVfrasiab = (Srytlfiansk) ptf aii ^Ijrimarts namn, hå l;an framställs snm hen siiarta 
höhshraken* 

15. (Aslpunug = (persisk) (©nh hrake som tjänar ,i\ijriraan otlj som spriher krig oclj 
Ijat blanh he snm ej tjänar mörkret* 

16* Paljab = (Hebreisk) PHörkrets hrake* 

17* Pahn = (Hinhuisk) Pfrukfansiiärh hrake snm iiih solförmörkelser siiäljer solen* 

18* Zoljak = (Persisk) Pinamn till ,Åzi-pahaka. 

19*Pahak = (Persisk) P inamn till JVzi-pahaka* 

20-pntan = (Panaaneisk) Pen tenktansliärha hraken snm beskriiis snm "hen snabba 
ormen" orh "Pen sjuljöiihahe tyrannen"* Potan representerar nroreanen* 

21* 3 am = (Panaaneisk) Prake som personifierar kaosoreanen/nrhaöet* 73 
Be Satamstiska ffiarmlerna penna text Ijar snm syfte att presentera orl; ge förklaring till 24 aö öe sataniska 
fnrmler snm anöänös inom anfi-knsmiska söartmagisystem. ^agra aö öessa 

fnrntler kan Ijärieöas till meöeltiöa grimniretraöitinner, meöan anöra tillljör myrket 
mörkare orl; mer esoteriska jlatanistiska traöitinner. <3fnl;anöe formler som främst 
anöänös i öef kliffntiska/JSatan-relateraöe arketet ijar laööats meö stor kraft nnöer öe 
årijunöraöen som öe ijar anöänfs aö öen öänsfra öägens brööer orl; öissa aö öessa 
formler Ijar nnöer senare tiö orkså förstärkts nri; fyllts meö mörkare kraft, på grnnö 
aö en öiss #röens extrema, fnrbjuöna nri; iblanö myrket blnöiga nrknlta arbete. 

1. ”©anhLiöer piftnarl; pia!” 

”®anin’iöer formeln” l;ar snm syfte att öärka öen blinöe öraken snm stnmrar i öen 
söarta flammans mörker nri; öppna kaos’ åferabsnrberanöe nri; npplösanöe öga (Le 
nia). ®anin’iöer formeln anöänös orkså förntnm i resanöet aö öen söarta kraften till att 
föröriöa öeminrgens illusoriska ljus nri; genom erl;ållanöet aö gnnsis öppna örakens 
ögon. 

2. ”€l;an <åb #rönl” 

”(Eljan formeln” är öen knmmanöe mörka ennens formel nri; anöänös nnöer öe arbeten 
som Ijar snm syfte att skapa kaos nr nröning nri; spriöa öisljarmnniska energier på 
öet fysiska planet. 

3. ”(Jsljef Zenunim ©aninsam JWa pilitl;, piftoarl; 'pliffot!” 

”pilttl; formeln” är en myrket stark inönkerings nri; eönkeringsfnrmel snm Ijar snm 
syfte att öppna porten till (Seljinnom orl; framkalla öen öemnniska moöern pilitljs 
sinistra orl; nattsöarta energier, ”pilitl; formeln” anöänös orkså nnöer alla mörka 
sexmagiska riter, snm l;ar snm syfte att nöerfnra sexuell energi till jSitra JVljra orl; på 
så sätt skapa öemnner i kaos. 

4. ”j®ies ,3rae, Pies Jlla, jinlöef Ölosmos ,3n Pfaöilla! Poramus ®e ^esljma- 
Piöal” 

”Preöens formel” är en myrkef öestrukfiö eonisk söarfmagifnrmel snm åkallar öe 
energier som är snm starkast nnöer öarje enns öinfer fas. ”Preöens formel” Ijar som 74 
syfte aff åkalla grekens pags Ijärolk, (Aesljma-Piöa, ncl{ påskynka inlekanket aö ken 
stora upplösningen, snm skall tillintetgöra ken nuöaranke ennen. 

5* ",Åk JHajnrem jiafanae dloriara!” 

"J\JE^d formeln" anöänks nnker nfferritualer nrlf l;ar snm syfte aff mek offrets 
liöskraff göra ket sataniska kraftfloket, snm nnker ritualen Ijar kanaliserats, starkare. 
"AJE^d formeln" kan orkså ristas eller målas på offerkolken snm anUänks i ke röka 
riterna. 

6. "2Cylnsay ®aterns ptnlf jliks jEIurifer!" 

"^Inrifer formeln" bringar spirituell upplysning otlj förstärker ken inre söarfa 
kanselken. "jEIutifer formeln” anöänks nekså i öppnanket aö ke mörkar portarna till 
ket spirituella planet otlj ken sökra tronen. 

7. "Pibarlal |tenkas ®nasnk |tleelzebutl|!" 

”Peelzebutlj formeln" bringar tomhetens öinkar orlj tystar sinnena, samt öppnar ken 
mörka porten till ket mentala planet oclj ken östra tronen. 

8. "JVgilleatlf ®ikkel;mns ®lyfns |äelial!” 

”^elial formeln" framkallar köksbringanke oclj kestruktiOa energier nrlj spriker Ijat 
otlj nsänga blank magikerns/ (Drkens fienker. "|äelial formeln" öppnar ken mörka 
porten till ket fysiska planet nrlf ken norra tronen. 

9. "jBessurpur %n\f dikupp ^leliiatljan!" 

"^Ieliiatl|an formeln kanaliserar ket örekgake kaosets energier in i kosmos orlf 
nmöanklar form till formlösljet, samt öäcker ke söarfa kaosoreanernas krake. 
"jSCeöiafljan formeln" öppnar nekså ken mörka porten till kef asfrala planet ntlf ken 
öäsfra tronen. 

10. "plekar-dal ©iekals j^nrakus JWrate!” 

erafe formeln" krar till sig kisljarmnniska kaosenergier orl| bringar kaos ntlf 
reöolufion/ eöolufion. "JVzerafe formeln" anöänks orkså nnker ke ritualer som Ijar snm 
syfte aff inöokera eller eönkera Be Itlöas anfi-knsmiska krafter. 75 
ll.”PfIjaf{ dibnr Peoljlam jiafan!” formeln” aniiänös nnöer Ijyllningsrifnaler fili j^atan orl; Ijar förmågan aff 
förstärka öe jiafaniska energier som kanaliserats nnöer ritualen. 

1 2. ”pnrifer piluminafin piea!” 

”Pllnminafi formeln” aniiänös nnöer meöifafiiia riter som Ijar som syfte aff bringa 
iiisöom orlj upplysning. 

13. ”®nlju ®eljom ®Ijeli ®I;an peiiiatljan ®anin’iiier ®aninsaml” 

”Pen kliffofiska örakformeln” aniiänös nnöer be mörka rifer som Ijar som syfte aff 
kanalisera höhsörakens energier, ”prakformein” kan nrkså aniiänöas fili aff öppna 
portar fili öe kliffofiska öimensionerna. 

14. ”^oxnlifer!” 

”^Noxnl formeln” anöänbs inom öe kaosgnosfiska riterna som Ijar som syfte aff Ijjälpa 
magikern aff fransrenöera öef kausala planefs önalism orlj kosmiska begränsningar. 

15. ”Zazas 2azas ^Nasatanaöa 2azasl” 

”JViigrnnöens nyrkel” öppnar (Eljornnznns portar fili öef akansala planet orij bryter, 
meö sina ellia alfa iiibrafioner, neö öe kosmiska barriärerna. JVugrnnöens nyrkel 
aniiänös nrkså som en iniiokations/ elinkafions formel nnöer öe sliarfa rifer som Ijar 
som syffe aff åkalla (Eljoronzon. pen oiiannämnöa formeln akfiöerar orkså meö sina 
alfa öibrafinner Pef Prntna Penfagrammefs eliia mörka öinklar. 

10.”piftnarlj piiffofl” 

”piffoarlj formeln” aniiänös nnöer öe kliffofiska rifer som Ijar som syffe aff kanalisera 
jSifra JVIjras energier in i kosmos. 76 
17. ”JUastoros!” ”JVlastor formeln” är en ^ars-^afurtttsk formel som framkallar kestruktiiia arl; 
upplösanke energier som bringar krig, mark arlj blakspillan! JUastor formrin aniiänks 
oftast nnkrr förbannelse rllrr krigsritualer. 

18. ”(Eljansafanas!” 

”Cljaosatanas” är rn kaosgnostisk formrt som bringar mrnfat stgrka. 

19. ”JVtazntlj!” 

”^tazotlj formrin” aniiänks oftast i kraftrituairr otij Ijar som spfte att öka krt 
akansaia flökrt från krt pankimmsionrlla själiiet till krt brgränsakr kansala jaget. 
”JVtazntij formrin” iiärkrr km siiarta flamman arl; bringar kaos in i mikrokosmos. 

20. J\.ttms (iHagrlsins #rmrnns jKiiras ^Niron ifKimnn!” 

”getens formrin” aniiänks inom kr rifrr som Ijar som sgftr att framkalla krmoniska 
rnrrgirr på krt fgsiska rllrr krt asfrala planrt. jSjäliia formrin brsfår rnligt mrkrltika 
magitrakition ali namnrn på ”onkskans sex rrgrntrr”. 

21. ” ( itllagaa |tapman |tgpm JVmapmon!” 

”<iE.pjjjjl.JL formrin” öppnar kr fgra iiäkrrstrrrkrns mörka portar till krmonrikrt orl| 
krar till sig arl; komprimrrar sinistra rnrrgirr. formrin brstår ali namnrn på kr fpra 
iiäkrrstrrrkrns krmnn kungar, som på följanke sätt korrrsponkrrar mrk kr fgra siiarta 
fronrrna: 

pnrifrr - Jtanapmon - jSamael. 

Prrizrbutl; - ^agna - JVzazel. 
jiEelial - flgpm - idtaljazarl. 
jKeiiiatljan - |lapmnn - iVzael. 

22. ”^itrarl Polantljan ©Ijamaar ^alanr j^itrami!” 

”^itrarl formrin” aniiänks iiik framkallankrt aii km norra franrns krstmktiiia krmanrr 
arl; åkallar kr frm krmanprinsarnas infernaliska kraftrr. 77 
23. ”^agabi para Patljabr 
Pamat Ölaljt (årljababr 
Parrrlgos pantar pamrr Parljalpas 
(kabaljagp jiabalpos Parpolos 
Pagoz ,åtlja (kabpolas 

jlamalfat pt (Sfampolas 
Parraljpa!” 

”Pagabi para Patljabr formeln” är ra shartmagisk formrl från 13D0 talrt som 
anitänhs i hr morkastr ritrr som l|ar som sgftr aff anropa otl; åkalla liår fahrr jSatan. 
Prana formrl sägs aniiänhas flitigt ali hr Sataniska ©rhnar som förrspråkar 
människooffer. 

24. ”|talas (åron (linornas 
Paskr Pann ®nhan Ponas 
(Srljramrl (Ela (§rlag 
Prrrr Pr Pantaras ®apl” 

”Palas (åron (Dzinomas forrarln” är ännu rn formrl från 1300 talrt som anUänhs Oih 
framkallanhrf aU hrmoniska makfrr. Prnna formrl anOänhs orkså unhrr paktritualrr 
mrh hr sinistra maktrrna, hå formrlns Inbrationrr nnhrrlättar hrmonrrnas 
manifestrring på hrt astrala rllrr fgsiska planrt! 78 
|lenfagramrtfiial L fHagtkrrn sfällrr stg framför alfarrf sam är piatrraf söörr ara rtfnalplafsrn ntlj 
nuööar stn panna mrö rtfualönlkrn snra l|an Ijållrr t ljögrr Ijanö nrlf nfrnpar: 
”^åzrrafr!” 

2 , fHagtkrrn rtkfar önlkrn så aff örss sprfs nnööar ranf Ijans bräst/lgärfn nrlj 
nfrnpar: 

”^nrtfrr!” 3. (iKagtkrrn rtkfar önlkrn ranf skr rit rf nrlj nfrnpar: 
”frltaH” 4. (ilagtkrrn rtkfar önlkrns sprfs ranf itänsfrr atcrl nrlj nfrnpar: 

”frrlzrbnfljl” 

5* ©til stsf rtkfar raagtkrrn önlkrns sprfs så aff örn nuööar ljögrr axri nrlj nfrnpar: 
rittafljan!” 

6. (JHagtkrrn knrsar stna båöa armar öitrr brösfrf nrlj nfrnpar: 

”Jfrll fans!” 

7. fHagtkrrn örar tn rff öjnpf anörfag nrlj anöas sröan nf all fnff saraftötgf snra Ijan 
ittbrrrar kraffnrörf: 

”©Ijansafanas!” 

8. fHagtkrrn rtsfar rff rnff rlörns tnitnkrrtngsprntagram framför alfarrf samftötgf snra 
Ijan ittbrrrar: 

”furtfrr!” 9. fHagtkrrn itänörr stg sröan ranf f rrlzrbntljs frnn snra Itggrr t ösf, nrl; rtsfar t 
luffrn rff gnlf luffrns tnitnkrrtngsprnfagram saraftötgf snra Ijan ittbrrrar: 

”f rrlzrbuflj!” 

10. ffagtkrrn itänörr stg ranf fritals frnn snra Itggrr t nnrr, nrl; rtsfar t Inffrn rff 
sitarf jnrörns tnitnkrrtngsprnfagram samftötgf snra Ijan ittbrrrar: 

”frltal!” 79 
IL piagtkern itänher st g mnf petitatljans tron sam ligger t iiäsf, at\\ ristar t Inffen att 
blått Uattnets tniiokeringspentagram samtihigt sam l;an inbrerar: 

”peiriatljan!” 

12 . ®tll stsf itänher sig magikern åter emot altaret ari; meh slntna ögon itisnaliserar 
sfarkf ho fgra brinnanhe pentagrammen som omger Ijnnnm, samtihigt som l;an nfropar 
följanhe: 

”framför mig är ^Inriter! 

®ill iiänster am mtg är Peelzebutl;! 

|tlakom mtg är Peiial! 

®tll ljögor om mtg är pelriatljan! 

Pont omkring mtg brinner he fgra penfagrammen som symboliserar he fyra söarfa 
tronerna!” 

4®tagtkern ristar sehan meh holken anhens sltarta iniinkeringspentagram, ori; ntrnpar 
sehan: 

”(§ri; inom min spil brinner kaos eitiga låga! 

JHorkrets makter är meh mtg! 

Pell Pans!” 

13. Plagtkern öppnar stna ögon ori; nnhhar sin panna meh ritnalhnlken ori; ntrnpar: 
”Pell .Åzerate!” 

j^ehan nnhhar l;an meh holkens spets sitt bröst/lpärta nrij ntrnpar: 

”Jlril pnrifer!” 

Pär hetta l;ar skett nnhhar magikern meh holkens spets skreltet ori; ntrnpar: 

”Jtell P eltal!” 

Pfter hetta nnhhar magtkern meh holkens spets öänsfer axel ari; ntrnpar: 

”Pell Peelzebntl}!” 

®tll stst nnhhar magtkern meh holkens spets Ijöger axel ori; ntrnpar: 

”Pell PeUtatljan!” 

Plagtkern korsar stna armar biter bröstet ntl; ntrnpar: 

”Pell fans!” 

Ptagtkern hrar tn ett hytpt anhefag ntl; sehan anhas nf allt luft samtihigt snm l;an 
itibrerar kraftnrhef: 

”€l;ansatanas!” 

Puiinhrifualen kan nn tnlehas! 80 
Betr sfitra öppnings rifttalrrt n. 

ptnna ritual far stu turban här hru frahifionrlla ”|ltntagramrifualtn” slutar. 

X. 

Päuh ntuf alfarrf ljöjtr rifualpräsfrn holkrn framför sig orl; rrrifrrar följanhr: 

”^urifrr, ^Uttlztbufl;, ^Urlial, jSIrlriafljau, fråu sgh, från öst, fråu uurr otl; fråu itäsf öi 
åkallar rrl 

0 ut som färskar oörr hrf |lrrhgaht ^fHörkrrt, rikta rra blirkar mot oss som öanhrar 
på hru söarfr hrakrns öäg! 

j^kaprlsrns anft-kosmtska fitnhrr, o ut hrf örrhgahr kaos guhar, öar nu mrh oss som 
grnom öåra inrt kaosrlhar för röigt är kuuhna till orl; förrnahr mrh ouhskaus Irgiontr 
orl; gtnomsijra öåra sinnrn mrh hr mörka gnharnas rssrusl 

0ppna uu alta hr mörka portarna som trhrr ftll hr ljuugriga guharnas Ijrmöisf oclj låt 
oss få känna hr mäktiga mörkrrljrrrarnas uäröaro! 

jikänk oss rra mörka öälstgnrlsrr orl; fgll öåra själar mrh hrf rötga kaosrfs stntsfra 
rnrrgtrr! 

|Iåf kaos’ söarfa rlhar rrsa sig inom oss oclj förfära alla öåra påföiugahr mänskliga 
söagljrtrr otl; nppfyöj oss till hru mörka änhlösa rourns uföalha kuhbärarrl 

Päglrh oss i öår kamp mot alla öåra oöärhiga firuhrr otl; skänk oss kraffru att 
förgöra hrmiurgrus alla illusionrr! 

0 ni som rrgrrar öörr hr fjjra söarfa fronrrua, öar nu rff mrh oss som tjänar hrf 
klinha söärhrfs örrhr otl; öih hr fgra brinnanhr prnfagrammrn, låt öår öilja skr hrnna 
makfrns natt!” 2 . 

(Sfortfaranhr öänh mot alfarrf risfar rifualpräsfrn rff ngtt röff rlhrns 
inönkrringsprnfagram som långsamt söarfnar ort; rrrifrrar följanhr: ” ^Iplnsap ®afrros ptnlf jlihs ^lurifrr! <3från söhrr orl; i ^Inrifrrs namn öi åkallar hru 
allförfäranhr söarfa rlhrns hrmnnrr! rr nn upp från ^nfrrnns’ glöhanhr orl; 81 
briljanta märka bjup nrl; låf era anti-knsmiska lågar bränna nya l;ål t be knsmiska 
barriärerna! 

Par meb oss, n ni ben förgöranbe kanselbens bemnner, url; i er iirebe upplös be 
knsmiska bnjnr snm fäller nss fjättra be liib benna beminrgens smutsiga skapelse! 

P ringa nss befrielse, liisbnm, upplysning nc!j kans nc!j meb era iiälsignanbe lågnr lys 
npp Uär iiäg gennm mörkrets labyrint! 

3 purifers namn, liar nn meb nss ne!; stärk iiåra inre sliarta flammnr nrl; gör nss ett 
meb ben eliiga sliarta flamman! ,3 purifers namn, liar nu meb nss n ni mörka gubar 
nrl; öppna alla iiåra inre pnrtar! |fell Puriferl” 3 , 

pifnalpräsfen iiänber sig mnt Peelzebutljs trnn (öst) nrlj risfar ett nytt gult 
inimkeringspenfagram snm långsamt sliarfnar framför sig nrl; reriferar följanbe: 

”Pibarlal penbas ®nasnb Peelzebutl;! ,3från öster nrl; i Peelzebntljs namn lii åkallar 
ben anfi-knsmiska eimlnfinnens sfnrmliinbars bemnner! Påf nn fnmljetens iiinbar blåsa, 
n ni nnbskans siiarfliingabe änglar, nrl; låf ben eliiga böbens skugga sänka sig ölier 
ljusets skapelse! 

Par nn meb nss snm är aii bet kanfiska blnbef nrl; låf maktens nrl; segerns Iiinbar 
blåsa åt iiårf l;åll nrl; inliig nss i fnmljetens mest förbnlba mysterier! 

<3fyll Iiåra själar meb Piljiliferfnrnefs npplösanbe energier nrl; tillintetgör alla be ljusets 
slaliar snm liågar sfälla sig i iiår iiäg! påf nss nn få riba böbens sliarta Iiinbar nrl; 
nppljöj nss till be uppstignas trnn! 

,3 Peelzebutljs namn liar nu meb nss, n ni mörka gubar, nrl; iiägleb nss till ben fnfala 
seger snm lii kräiier! ,3 pleelzebntljs namn liar nn meb nss, n ni snm iiisfas bnrfnm 
barriärerna, nrl; öppna alla sfjärapnrfar! Pell Peelzebufl;!” 82 
4 . |{ifualpräsfrn öänörr sig mot ;®rlials tron (norr) orl; risfar th npff söarf 
inöokrringsprnfagram framför sig orl; rrrifrrar föijanör: ”^jgtiieaflj ®iöörljmos ©Igfos ;®rlial! 3från norr orl; t Prliais namn öi åkallar örn 
söarta orl; formlösa jorörns örmonrr! ®räö nn fram npp nr örn för ringt mörka 
unörrjorörns portar ort; låt Ijria kosmos skakas aii rr anft-kosmtska iirrörl 
ptt nu rtf mrö oss som för röigf är örn grpmmr ööösbringarrn, ;Hrlial, trogna oclj 
stärk oss mrö ört röiga Ijatrts mörkrr oclj skänk oss örmnnkrtgarrns kraftrr! 

|Iåt oss nn, 1 4 Korttfrrs namn, få kanalisrra rrt sataniska rasrris ötsljarmontska 
kraftflöörn orl; förgör allt arl; alla som öill förljinöra liår färö på örn mörka stig som 
är örn öänsfra Ijanörns öäg! 

,J Prlials namn öar nu mrö oss, o ni blnöförstiga oclj nrålöriga guöar, som i 
nräknrliga ronrr l;ar inöäntat örrörns öag! dör oss nn rtt mrö ört anfi-kosmiska 
kraftflöört som långsamt förgiftar orl; öööar Ijrla kosmos! 3 ^rlials namn öar nn mrö 
oss, o ni krigrts orl; möröanörfs mörka gnöar, orl; öppna alla kfnniska portar! £trll 
frlial!” 5 . 

Jlitualprästm öänörr sig mot jjCröiaffyans tron (öäst) orl; ristar rtt nptt klått 
inöokrringsprntagram som långsamt söartnar framför sig orl; rrritrrar föijanör: 

”prssurpur |Kajp diönpp |Iröiafl;an! ^från näst orl; i |Iröiatl;ans namn öi åkallar örn 
stormanör kansntranrns fruktansöäröa örmonrr! j&tig nn npp nr örn bottrnlösa 
aögrnnörns önnkrl, o ni slingranör namnlösa gnöar, orl; låt ört kokanör kansljaört 
öränka orl; för röigf slärka örn aö örminrgrn skapaör kosmiska liöslågan! |lrs rr nu 
npp nr rr mörka slummrr orl; bli rtt mrö ör söarta kansrlöar som brinnrr i öjuprf aö 
öåra själar! 

|Iåf oss nn i (Eljansifrrs namn få bli rtf mrö örn örrögaör kansörakrn orl; fgll öåra 
åöror mrö ört söarta örakbloö som öööar ljusrf orl; som oöööliggör orl; gnöomliggör 
örn inrr kanslågan! 

3 ^Iröiatl;ans namn öar nn mrö oss, o ni fruktansöäröa örakgnöar, orl; grnom att 
brsäffa öåra själar, inlrö nn rr anti-kosmiska inöasion! 3 ^Iröiafljans namn öar nn 
mrö oss, o ni som rrgrrar öörr ör söarta öjnprn, orl; öiö ört örrögaör kaosrfs röiga 
mörkrr öppna nn alla mörka portar! ^Irll ^CröintljanF’ 83 
6 » 

pifnalpräsfrn nänbrr sig åtrr mot putifers tron (spb) nclj mrb bnlkrn nubbar pannan 
nrlj nfrnpar: 

”Prbar-gal ®irkals jinmbus .Åzrrafr!” 

Pan nubbar Ijjärfaf ntl; nfrnpar: 

”pplusap ©atrrns Pnif jiibs purifer!” 

Pan nubbar skrrnrf nrlj nfrnpar: 

”Pgillraflj ®ibbrljrans ©Igfers Prliai!” 

Pan nubbar nänstrr axri nrlj nfrnpar: 

”Pibarlal prnbas ©nasnb Prrlzrbuflj!” 

Pan nubbar Ijägrr axrl nrlj nfrnpar: 

”prssurpur Pajp (Itbupp Prniatljan!” 

Pan knrsar armarna änrr brnstrt nrlj nfrnpar: 

”Prll ftans!” 

jSrban far Ijan rff bjnpf anbrfag nrlj bärjar nibrrra brf makfrns nrb snm är: 
”(Eljansafanas!” 

7 . 

,3fnrffaranbr nänb mnf Putifers frnn akftbrrar rifualpräsfrn prf Prntna Prnfagraramrt 
feamfär sig nrlj rrrifrrar fnijanbr: 

”Pr fjjra näbrrsfrrrkms pnrfar till kansbimrnsinnrrna sfår nu nppna ntl; t putifers, 
Ptriztbufljs, P rit als ntl; prniatljans namn Ijar ni nn br infernaliska märka gnbarnas 
näisignrlsrr mrb nssl 

Pr rlinlntinnsbringanbr nclj anfi-knsmiska brmnnrrnas kraffrr Ijar nu nib br fpra 
sirarta frnnrrna åkallafs nclj br ljusa nclj knsmiska tntrgitrna Ijar feån bruna 
rifnalplafs färbrinifs! 

Pr ferra märka fnrnrn Ijar nn rrsfs ntl; i näritarnn aii nåra märka gnbar är iii nn rrbn 
aff inlrba nära snarfa rifrr! 

Pår niija är lag nclj når lag är kans! Prll jiafan!” 

pifnalpräsfrn inlrbrr rnmfurlla fäljbrifnalrr. 84 
Sjahrimftrrittg (Sfuljanör ritual Ijar s um spffr att öppna ör inrr, märka purfarua sum Irörr till är 
akausala (öUs. är irkr ftä at\\ rum buuäua/kaufiska) öimrnsiunrrna. 

n. 

Ptrupa föijanör: 

”<J ;Knrifrrs uamu fänörr jag äru storfa lågan uclj åkallar är märka gnöaruas 
närtorn!” 

®änö sräau alfarljusrf. 

1 . 

fRifualru inlräs på fraäifiunrllf iiis gruom akfiUrrauärt alt är fgra stortå frunrrnas 
iniiukrringsprnfagram. 

j^firra sräau tu t ljusrfs låga utlj kunrrutrrra äig på äin inrr storfa Ilammas ”kalla 
Ifrffa” utlj krgruuäa är anlräningar äu l;ar till Uarfär äu Utll äppua äru turr purtrn 
sum finns Éäräulä i ätu stortå flamma/anär» 

Ptrnpa: 

JVö (iHajurrm ^.zrratr (lluriam! 

jSkär ätg sräau t ätu Uäustra Ijauäs långfmgrr uti} mrä äiff kluä måla ”ärt akansalas 
sigill” på ru bit, t förtog rrnaf uclj parfgrarrat papprr» 

På baksiöan alt papprrt skall äu sräau mrä bluärt måla äru storfa flammans stgtll, 
samt skrtto ätft magiska uamu. 

JHrä rrsfrrauär bluärt, markrra äiff ”frräjr äga”/åbaäänus äga urlj ufrupa: 
”®aniniUrrs ägun skall äppuas! 

®aniniitrr piffuarl} ^Nia!” 

Pränu räkrlsr till är märka guäarnas ära urlj Ijåll sräau papprrrf mrä sigillru äitrr 
rökrlsrn utlj rrrifrra föijanör pruklamrriug: 

”prf är miu sanna iiilja att i natt uppua äru glämäa purt sum Irärr till är märka 
kausäimrusiuurrua! 

prt är miu iiilja att i är namnlösa guäarnas uamu öppna äru iurr briunauär purfru 
sum Irärr burtum kusmus’ brgränsningar! 

( Ait miu rgru fria Iiilja kliiirr jag fram till tonsinnrfs urlj äru fufala friJjrfms alfarr för 
att i natt iiriäa um nprkrln till mörkrrfs låsta purfar! 85 
3jag brspoffar hg silagas guh arl; hg bltnha massorna som iianhrar på hgn Ijögra 
Ijanhrns iiäg arl; försfärkrr hg banh som t mtna alla Itö Ijar l;ålltf mtg sammanlänkah 
mgh hgn iittrr ringa siiarfa flamman som är ^lurifgr! 

3jag iiäljrr aff t ;Kurifgrs namn kltöa tn t hgf okänha mörkrgf for aff på så säff kunna 
Ijtffa mtff gggf själliskapahr arl; tnrg ljus! 

3 nom mtg slumrar hgn siiarfa hrakgn orl; hgf är mitt ljögsta mål aff iiärka hgnna 
ohöhltga orl; gnhomltga kraft som t ronrr f;ar iitlaf t mtn anhrs boffgnlösa hjup! 
pärför sltfrr jag t naff sönhrr hg hrrnturgtska bojor som Ijällrr hrakgn fjättra h, t Ijopp 
om aff jag mgh mtn tnrg siiarfa flammas kalla Ijgffa, skall kunna ilärka upp hrämmargn 
orl; på så säff själit itakna upp nr hgn hrnm som är mtff Itii! 

3 hg mörka guharnas namn orl; iith mtn fria orl; sanna iitlja slnfgr jag ggnnnt bloh orl; 
glh hgn ringa pakfgn, som öppnar hgn tnrg brinnanhg porfgn orl; som gör mtg ftll gn 
ait hgf iirghgahg kaosgfs nfiialha söngr/höffrar! 

4» 

^ränn stgtllgf mgh Ijjälp aii hgf siiarfa Ijnsgfs låga orl; iitsualtsgra rökgn anta stntsfra 
orl; hgmontska skrpnahrr» 

3försök aff anhas tn så mgtkrf aö rökgn som hgf är möjligt» 

|brifgra sghan följanhg: 

jSå som mtff bloh l;ar förtärts aii rlhrn, skall orkså mtn själ förfäras aii hgn siiarfa 
flamman! 

J§å som mtn Itiiskraff l;ar bltiitf gff mgh rlhrn, skall orkså mtn anhr bit gff mgh hg 
mörka guharna! 

,iKtn färh på hgn stntsfra sftgrn som skall Irha ftll rlitg fril;gf t kaos l;ar nu fagtf stn 
början! 

JHln iitlja är lag orl; mtn lag är kaos! 

IMrll ^Inrifgr! (x7) 

5» 

3ffightfgra öiigr hgf Igiianhg mörkgr som ftnns inom htg orl; iigf aff htn tnrg port ftll "hg 
mörka guharnas rikr” nn l;ar öppnats» 

6 » 

JViislnfa rifualgn på frahtftongllf öts orl; utropa: 

”T|gll ^lurifgr! Prll plgglHgbnfl;! 

£trll Digital! IMrll |Igiitafl;an! 

£trll 'paos! 86 
”fäet akausalas sigill” ”fäm siiarta Ilammans sigill” 

87 Aurtsk renmgarttual gettum åkallan aö iMalntlrs elhar pinlnrl} är hen nnhe guh snm enligt hen kliffnfiska kabbalan är efter jSafan hen 
mäktigaste hemnngnhen som styr ööer ”jSifra JVljra”, som är het Ijebreiska namnet på 
”hen mörka sihan”» 

Pnligf hen kliffntiska kabbalan är JHnlntlj hen mörkerljerre snm efter jSafan reste sig 
npp nr het örehgahe kansets märker för att påbörja kampen mnt pemiurgen ntlj resten 
aö he kosmiska emanatinnerna» 

Plnlnrlf är äöen hen kansfursfe snm tillsammans meh dfyagieis färskare snm är 
Peelzebutlj nrl{ jSafariels färskare purifuge ;Knfntaie bilhar het 
anti-bnsmisba triumöiratef snm nnher jSafan sfyr ööer het trefalhiga Ijelöefef» 

"ffn ali he titlar snm förknippas meh PUninrl; är ”Ijärskaren nöer tårarnas lanh” nr i; 
anlehningen titt hetta är att het öar till 4Kninti;s ära snm man i fnrna fiher bränhe 
leöanhe barn snm nffer, för het sahes att Jlltolntlj njöt aö barnens plågnr ntlj stärkte 
sin eöiga först meh heras sörjanhe möhrars fårar! 

Plnlnrlf är hen anfi-knsmiska ethens gnh nrtf förgörare aö ljusets änglar, för het är 
tjans elhar snm öih ^Sarmagehnn skatt bränna sönher rötterna filt liöefs fräh, för att 
på så sätt tillintetgöra het nrhnahe öärlhsallfef» 

^nlnrtf kan äöen liknas öih jSnrf snm i hen nnrhiska myfnlngin är hen elhhemnn snm 
skatt leha kansmakferna öih ^Ragnarök ort; sätta tjela skapelsen i branh» 
petember är hen månah snm är tjetgah åt ^Hnlnrtj nrtj het är nnher henna månah snm 
he anfi-knsmisba magikerna bränner sina leöanhe nffer för att prisa hen grymme 
kansljerren Pltnlnrl}» 

Pen sataniske magikern åkallar Plnlnrljs elhar för att rena sin anra nrl; själ från het 
knsmiska ljusets smnfs, för att på så sätt fnrhriöa he Peminrgiska energiernas 
influenser» 88 
^Ritualen 1 , 

(Ätgtkmt fänöer t jSafans namn altarljuset orlj inleöer ”j®en anriska reningsrifuaien 
genom åkallan ali ,Jltniatl;s elöar” gå traöifionellt iiis genom ”penfagramrif nålen.” 2 , 

^Magikern kränner en stor mängö rökelser till 4®loIort|s ära orl| meöiferar cirka 15 
minuter öiier allt som Ijan förknippar meö Ijerren ^nlorlj för att på så sätt försöka att 
iiara i Ijarmoni meö JHolotljs kliffotiska energier. 

JHagikern meöiterar äiien ööer sjjffef meö ritualen som är att meö ^Holocljs elöar rena 
sig båöe till själ orl; kropp, orl| på så sätt fglla sin anöe meö öen anft-kosmiska 
energin. 

3 . 

^är magikern känner att Ijan infinner sig i rätt sinnesstämning ställer l|an sig npp orlj 
meö ritual öolken risfar ett rött elöens inöokeringspenfagram i öef asfrala framför sig, 
samfiöigf som Ijan iiikrerar ^Holocljs namn. 

^Magikern liisnaliserar starkt öef brinnanöe penfagrammef framför sig samfiöigf som 
l;an iiikrerar ”®ljaumiel” eliia gånger. 

<3för iiarje gång som magikern iiikrerar namnet på JHolocljs kliffa ®ljaumiel skall Ijan 
känna att öen mörka energin som körbar fglla rifnalplafsen ökar i sfgrka för att som en 
siiarf öimma omge Ijans själ orl; kropp. 

4tfagikern skall äiien iiisnalisera att för iiarje gång som l;an iiikrerar namnet ®ljanmiel 
glööer öef krinnanöe penfagrammef framför Ijonom starkare, för att till slut, när Ijan 
för öen elfte gången iiikreraf namnet ®ljanmiel Ija föröanölafs till ett glööanöe elöklof. 

4. 

JHagikern skall meö Ijjälp aö sin öisnalisering flytta på elöklofef orlj öra öef emot sin 
egen kropp för att till slnf plarera öef glööanöe klotet i sitt eget krösf nära Igärfaf. 
4tfagikern iiisnaliserar öef glööanöe klotet som krinner inuti Ijans krösf orlj försöker 
att känna Ijnr elöen inom Ijonom öärmer Ijans kropp, för att seöan utropa: 

”JHolotlj ^liffoaclj piiffof!” 

5. 

JHagikern keljöiier ej längre iiisnalisera elöklofef för öef rärker meö att Ijan iief om att 
elöklofef krinner i Ijans krösf, magikern är reön att åkalla JHolocljs elöar! 89 
6 . 

(itlbh stor inleöelse o cl; meb en Ijaffyllb stämma reciferar magikern fnljanbe inOokafinn 
som är åkallan aO ,Jltniacl;s elbar, samfibigf som Ijan meb ben Oänsfra Ijanben som är 
1; öjt mot altarrf Otsar ”frenbbsfecknef” som t beffa fall symboliserar bet trefalbiga 
IjelOefef* 

7 . o 

Åkallan aO JMoiorhs elbar JHoiek |Iiftaaclj 'pliffnf! 

^olncl;, o bn ben allförfäranbe elbens Oäkfare ocl; jiljenls nnbskefnlle konung, jag 
åkallar bina renanbe flammor! 

,3 gatans namn, jag åkallar bina IjelOetiska krafter, o bu färskare öOer ben änblösa 
sorgens oclj tårarnas lanb! 

JHoloclj, låt bina anti-kosmiska elbar omsöepa mig ocl; bränn bort ben aO ljusets gnb 
skapabe smnfs som fnrsöagar min anbe! 

|Iåt bina antimaterians l|ungriga flammor tränga in i bjupef aO min själ o cl; få ben 
kaotiska makten i mitt blnb att koka ort; Oakna till lio! 

(JHolorl;, mäktige Ijärskare, bn som från bin brinnanbe tron styr öOer förintelsens 
gnbar orl; som i gatans namn bränner be kosmiska änglarna till sOart aska, 
t;nrsamma nn min kallelse! 

(Dnbskans grymme konung, bn Oars eOiga först enbasf kan släckas meb be sOagas 
fårar orl; Oars Ijnnger enbasf stillas meb be brinnanbe barnens själar, jag som föreOigf 
är bnnben till ben kaotiska allmakten ber nn i gatans namn om ben Oälsignanbe 
kraften i bina infernaliska elbar! 

Jfena mig, o bn nnbskefnlle Ijärskare ^olncl;, rena mig från bet kosmiska ljusets 
smuts! 

|Iåf bina kansbringanbe elbar sluka min själ orl; fnrbriOa be kosmiska energiernas 
influenser som förbiinbar min anbe! 

0 ijerre JHolnrl;, bn som är ben ljögsfe blanb be mörkerl;errar som i gatans namn 
sfyr öOer bet trefalbiga IjelOefef, ljörsamma nu min åkallan! 90 
Ji>e på mig, n ku onke mästare nrlj mek kina anfi-knsmiska elkar rena mig från alla 
mina mänskliga siiagljefer! 

pieskykka mig, n ku ken renanke kaoselkens Ijerre, i iireke flamma nclj mek kina anti- 
knsmiska rlkar kränn sänker kr pemiurgiska illusioner snm Ijar snm syfte aff 
liilseleka mig ncl; fnrljinkra min färk på ken mörka stig, snm är ken iiänsfra Ijankens 
iiägl Peskykka mig, n kn frukfansiiärke ,itllnlntlj nrlj mek kiff Ijaf förkriii ke knsmiska 
änglar snm sfänkigf attackerar min själ nrlj snm mek siff smutsiga ljus försöker aff 
försliaga min anke! 

^Hörsamma nu min åkallan mäktige ^Hnlnclj nclj låt min mörka själ i kiff namn få bitna 
en kanfisk Ijnngelk skapak aii kin Ijelli etiska makt! 

Pörsamma nn min kallelse, n kn grymme kansfnrsfe ncl; gennm kina iiälsignelser 
fnriiankla mig fill en jSopernniia aii brinnanke extas! 

(JMnlnrlj, i gatans namn, låf nn kina renanke elkar brinna! 

8 . 

o 

;När magikern Ijar reriferaf färkigf ”(Mallan aii ^Hnlncljs elkar” skall Ijan blunka nrlj 
sfarkf iiisnalisera elkklnfef snm brinner i Ijans bröst explnkera fill eff mäktigt knknng 
liknanke elkklnf snm nmger Ijela Ijans kropp. 

(iKagikern skall Iiisnalisera kenna asfrala elk brinna lika stark snm en sol samfikigf 
snm Ijan mentalt mässar (itltnlnrljs namn. 

(JMnlnrlfs elkar bränner bort all smnfs från magikerns själ nrlj fyller Ijnnnm mek sfyrka 
samt förkriiier ke ljusa makterna snm liill försiiaga ken 
antbknsmiske magikern. 

(JHagikern kan kra in (iHnlncljs elkar i sina blnkåkrnr genom aff kra in kjnpa ankefag 
nrlj iiisnalisera ljur Ijan ankas in ken asfrala elken. 

(IKagikern skall försöka aff iiisnalisera sig själii stå i mitten aii keffa brinnanke inferno 
i eff par minufer nrlj känna ljur ken sataniska kraffen fyller Ijans själ, när keffa Ijar 
uppnåtts utropar Ijan: 

”Pell^inlnrljl” 

^När keffa Ijar nfropafs öppnar magikern sina ögon, Ijans själ (astral kropp/ aura) är 
nn renak! 

(JHagikern Ijyllar /Hnlncl; nrlj aiislufar ritualen på frakifinnellt iits! 91 
Åstarnflxs $ nlmkaftnnsrif ual Pfurbtrthtistr: 

Prnna ritual skall Ijålias unhrr ngmånrnaftrns murktr, fur hrt är hå hr klxffufxska 
maktrrua är sum starkast. 

j^amtlxga hrltagarr skär sig själlxa x Uänstra Ijanhru uti; låtrr rtua hrnppar kluh falla t 
bägarrn (mxnst sju prrsuurr måsfr hrlta t hruna ritual). 

'Rtfualprästrn anixänhrr bluhrf till att måla J\.sfarufl;s sigill på ru rrkfangrlfnrmah 
sprgrl, samtihigt sum hr uiiriga hrltagarua mässar JVstarntljs uamu. 

Åstarntl;s stgtll : 
^är sigillrt tfar målats klart målar ritualprästrn mrh blnhrt fgra ”auhrus 
inUnktringsprutagram” ruut sprgrlns fgra Ijurn, samtihigt sum l;au mässar uamurf på 
^sfarutljs kliffa ”(Ilja "^gljsljrblal;”. 

j^prgrlpurtaltu platrras srhau på altarrt, url; tuå sliarta l;us smörjs in mrh hrt 
rrstrrauhr blnhrt sum finns i bägarru url; platrras till liänstrr uti; l;ugrr siha um 
jSprgrlpnrtalrn. 

Pxfualpräsfrn platrrar ru brljållarr mrh glnhauhr kul strax framfnr jSprgrlpnrfalrn. 
prssa gliihauhr kul kummrr unhrr ritualrns gåug att anltänhas txll att bränna 
Plpskrukrlsrr. 

(Prrnruhr på s;älUa spffrt mrh rifnalrn kan rifualpräsfrn äixru anixänha hr glnhauhr 
kulru txll att t.rx. bränna nlika magiska sigillrr fur att aktturra hrras kraftrr. pilrr nm 
svrftrt mrh ritualru är att mrh ^starutljs Ijfälp skaha rllrr hiiha ru firnhr kan ru aixbilh 92 
ali Ij0tt0m/ljemte eller namnet på fienöen skriiief meö röö färg på ett pergamentpapper 
brännas inför hen Inö ritnalens klimax aktilieraöe j^pegelp årtalen.) 

Jfitnalprästen bel|ölier minst sex anöra öeltagare som nnöer ritnalens gång skall hjälpa 
l|nnnm att yttra ^Häktens (©rö nrl} som meö Ijfälp ali iiisualiseting nrl} konrentration 
skall Ifålla j^pegelportalen öppen meöan ritualprästen kanaliserar JVstarntljs kliffnfiska 
energier till att nppnå målet meö själlia inlinkatinnen. 

Pnöer ritnalens gång står ritnalprästen öirekt framför altaret nrl; resten ali öeltagarna 

ställer sig liiö siönrna ali Ijonnnu 

jiamtliga öeltagare sfår tirka tliå meter från altaret. 

jSamfliga öeltagare bär nnöer Ijela ritnalens gång sina rifnalönlkar meö liars Ijjälp öe 
skall rikta nrl; sfyra in sina mentala krafter till att öppna jSpegelpnrfalen. 

Pnöer öenna rifnal bär ritnalprästen en falisman meö J\.starofl|s sigill inristat på runt 
sin Ifals nrl; alla öe anöra öeltagarna bär ”öet siiarfmagiska pentagramraet” som 
amuletter som skall skyööa öem mot öe öesfrnkfilia krafter som framkallas nnöer 
inlinkatinnen. 

.Altaret som anliänös nnöer öenna rifnal är plareraf norr nm ritualplatsen. 

(Jnnan själiia ritualen inleös meöiferar samtliga öeltagare en längre sfnnö på syftet meö 
.Asfarntljiniinkafinnen. 

Passanöe bakgrnnösmusik spelas för att få öeltagarna att Ijamna i rätt 
sinnesstämning. 

.Alien rifnalfrnmman kan anliänöas nnöer meöifafinnen nrl} själiia ritualen. 

Pe fläktens (©rö som anliänös nnöer öenna rifnal är kliffnfiska formler som 
Ijärstammar från (Irimoirer som ”(©rimnirinm Perum” oclj öen legenöariska ”(©ranö 
(©rimnire”. 

På öessa formler Ifar anliänfs ali sliartmagiker nrl{ safanisfer nnöer flera Ijnnöra år är 
öe myrkef kraftfulla nrl; skall anliänöas meö stor respekt nrlf försiktighet! 93 
Åsfaraflrg mlinkaftim Ö. 

Pifnalpräsfen inleker ritualen på frakifinnellf Itis mek ”|tenfagramrifnalen”. 

1 . 

Pifnalpräsfen tänker ke fuå sliaria ljusen snm är p ia terake iiik sikarna aii 
j^pegeiportalen, nrl; ristar sekan mek sin holk rit sliarf ankens inlinkeringspenfagram 
framför altarri samfikigf snm l;an liibrerar JVsfarnfljs namn. 

jSamfliga krita gar r skall liisualisera krita siiaria prntagram krinna t sliaria flammnr! 
Pifnalpräsfen nfrnpar: 

”JVstarnfl; piftnarl; piiffnf! 

Pril ,Åstarntl;!” 

jSamfliga k rita gar r liisualiserar prnfagrammri sjunka in t Pstarnfljsigillet snm är 
målat på sprgrlpnrialrn nrl; rit sltart energifälf liisnaliseras ali samtliga kelfagare 
sprika sig nlier Ijela spegeln! 

2 . 

Pitnalprästen fjäller en stnr ngpa ,Jltijskrökelse nlier ke glnkanke knlen snm är 
plarerake framför ”spegelpnrialen” samtikigt snm l;an ntrnpar: 

”pk JHajnrem ,Astarntlj dlnriam!” 
jiamtliga kelfagare nfrnpar: 

”®ill når Ijerre JVsfarnfljs ljögre ära!” 

Jlifnalpräsfen snm sfår framför alfaref nrl; ”spegelpnrialen” nfrnpar: 

”Pstarnfl;, Ui åkallar kig!” 

jiamtliga kelfagare l;öjer sina knlkar mnf spegelpnrialen nrl; reriferar tillsammans 
följanke fnrmel: 

”Psfarntl; JWr Ölamesn Palnerifnf JHaresn!” 

3 . 

^amfliga kelfagare förnfnm rifnalpräsfen sänker sina knlkar. 

pifnalpräsfen snm fnrffaranke mek knlken i liänsfer Ijank pekar mnf spegeln nrl; 

JVsfarnfljs sigill reriferar följanke: 

”,J gatans namn, l;erre JVsfarnfl; liar nn mek nss nrl; l;ekra nss mek kin närliarn när 
nn iii snm är ke nrålkriga kansfnrsfarnas frngna tjänare kallar på kig! 

(Jtäkfige .Åsfarnfl;, kn snm iiankrar i mörkret nrl; blank skuggnrna, låt nn kina sliaria 
iiingars skugga falla nlier nss nrl; skänk nss ken kemnniska kraften snm lii beljölier 
för att i kiff namn i naff kunna nfföra liåra sliaria riter! 94 
J§å fräk nu fram orlj fyll öåra stnnrn mck ktna krmontska brgär oclj låt ktff Ijrlörftska 
mörkrr stärka öåra själar!” 

|ltfnalpräsfcn utropar: 

”^åstaroflj, öt åkallar Mg!” 

j^amtltga krltagarr Ijöjrr stna kolkar mot sprgrln oclj ftllsammans rrrtfrrar följankr 
formrl: 

”JVstarotlj ^Coktr (Eakomtr JUutrl (Ealntso ®rly |Ilartm!” 

4 L 

j^amtltga krltagarr förutom rttualprästrn sänkrr stna kalkar. 

Jfttualpräsfrn rrrtfrrar följankr: 

”IHcrrc ^starotlj, ku som är ken mörka croftsntrns gnk orlj kr saktsftska lusfaruas 
Ijärskarr, öar nu mrk oss som är ktg trogna oclj låt ktna anft-kosmtska rnrrgtfläkcn 
öörrsöämma orlj förgöra krt aö prmtnrgrn skapakr ljuset arl; söagljeten som 
förankrar öåra mörka själars aknsmtska bltöanke! 

<3fyll oss mrk ktn onkska, o ku grymmr mörkerljerre oclj uppljöj oss ftll ktna utualka 
safantsftska krigare!” 

|{ttualprästrn utropar: 

”JVsfaroflj, öt åkallar ktg!” 

jiamfltga krltagarr Ijöjer stna kolkar mot sprgrlu oclj ftllsammans rrrtfrrar följankr 
formrl: 

”,Åstaratlj Ptorky (Hureötorbas (Eameron Jflrsfurtrl!” 

5 . 

jiamfltga krltagarr förutom rtfualpräsfrn sänkrr stna kolkar. 

Jftfnalpräsfen rrrtfrrar följankr: 

”(§ mäktige mäsfarr JVsfaroflj, ku som öars blokförsf är Irgrnkartsk blank själöasfe 
Ijrlörtrts mörkerljerrar oclj öars onkskrfulla list krtörr mänskltgljefen ftll krt g, 
bloksptllan orlj öanstnnr, t gatans namn ljörsamma öår åkallan orlj låt oss få fa krl 
aö ktna infernaliska krafter, krnna onkskans natt! 

0 JVsfaroflj, kn som är inrestens orlj sakamins fakrr oclj själömörkarnas söartöingake 
ängel, öt som Ijar nnkrrkasfaf oss krn anft-kosmtska allmakfrn orlj som blint tjänar 
km söarfr kökskrakrns rötga örrkr åkallar ktg!” 

^Rtfualpräsfrn utropar: 

”JVsfaroflj, öt åkallar ktg!” 

^Samtliga krltagarr Ijöjer stna kolkar mot sprgrlu orlj ftllsammans rrrtfrrar följankr 
formrl: 

”JVsfaroflj Pnlnaöfj ^rnrz yttras (Ealmtron ^Noark!” 95 
6 . 

jiamtliga keltagare förutum ritnalprästen sänker sina kulkar. 

Ritnalprästen reriterar följanke: 

”Rstarutl;, i gatans namn iri åkallar Mg kenna månlösa nrl; mgskfiillka natt, t l;upp 
nm aff mek kina iiälsignelser nrl; i kitt namn kunna föriierkliga ilåra mörkaste nrl; 
mest nnkskefnlla krömmar! 

Rerre JVstarntl;, iii snm är ke anti-knsmiska makternas instrument l;är på jnrken 
åkallar kig! 

Råt pnrten till kift mörka rike öppnas nrl; träk fram nr ke siiarta skuggurnas 
knngakömel 

JVstarntl;, u kn kliffutiske färskare, iirik um ngrkeln, aktiiiera purtalen uri; stig fram 
ur kliffnfs tunnel! 

(Sfär ket är i jSatans namn snm iii åkallar kig kenna ke uppljöjka själarnas natt!” 
Ritnalprästen ntrupar: 

”JVstarntl;, iii åkallar kig!” 

jiamtliga keltagare Ijöjer sina kulkar muf spegeln nel; tillsammans reriterar följanke 
furmel: 

”JVstarntl; ^isa (Efyenibranbn (Ealelinkinm Parzntabrasnl! 

7 * 

jSamtliga keltagare förntum ritnalprästen sänker sina kulkar. 

Ritnalprästen reriterar följanke: 

”jSknningslöse mästare Rstarntl;, kn snm sptiker fruktan, smärta nrl; kök blank 
mörkrets fienker, 1; ur samma iiår kallelse nrl; låt kin maktens, iiansinnets nrl; nnkskans 
anra sänka sig öiier ilåra själar! 

(§ kn ke blukiga Instarnas kekakente l;erre, ge gensiiar till når kallelse, när nn iii snm 
är mörkrets söner nrl; köftrar åkallar kig kenna markrömmarnas natt!” 

'Ritnalprästen går fram till altaret nrl; i;äller en sfnr ngpa mgskrökelse på ke glökanke 
kulen nrl; ntrupar: 

”JVk Plajnrem ^starntl; dlnriam!” 
jiamtliga keltagare ntrupar: 

”®ill iiår l;erre JVstarntljs l;ögre ära!” 

8 . 

'Ritnalprästen ställer sig åter på sin plats framför altaret, riktar knlken mnt 
spegelpurtalen nrl; reriterar följanke: 

”(Sfrnktansiiärke kansl;erre Rstarntl;, i gatans namn iii kallar nn fram kig nt nr 
i;eliietets märker nrl; ut genum spegelpurtalen, snm iii nu mek kina iiälsignelser skall 
öppna! 96 
J§å låt nss nu känna alt hln nljrltga näröarn, när iri nn rrcitrrar hln kllffnflska fnrmrl 
som skall gr kraft flll hfna anft-knsmlska rnrrgfrrs fnfala manlfrsfrring! 

Pnr nss nn nrl| fräh fram nr hrf örrhgahr kansrfs röiga mörkrr!” 

Ptfnalpräsfrn utropar: 

”Psfarnflj, trä k fram!” 

^Samtliga hrltagarr ljöjrr sina holkar mot sprgrlportalrn orl; mässar sju gångrr hrn 
fnrmrl som skall öppna pnrtalrn. 

jSamflhlgf som formrln mässas skall samtliga hrltagarr ölsualfsrra ljur ”kltffots 
fnnnrl” börjar ta form t mtftrn aö Pstarofljslglllrf, som är målat på sprgrlportalrn. 
piiffnts tnnnrl skall öfsnaltsrras i form aö rn söarf trombltknanhr tnnnrl som öppnar 
öägm grnom srgrlportalrn till hrt astrala plan som JVstarotl; nn på grnnh aii 
rlfnalprästrns åkallan hrftnnrr sfg på! 

9 . 

prtta är hrn fnrmrl som skall mässas sju gångrr för att öppna pnrtrn nrl| framkalla 
JVsfarnflj: 

”^starotl| jAhor (Eamrsn Palarrtfnf Ptarrsn! 

Astarntl; pnhfr (Eahnmfr pinfrl (Ealnlsn ®rlg pinrfml 
Astarntlj Pinrhg (Eurrötorbas (Eamrron Prsfurtrl! 

Astarotlj Pnlnaiiij Prnrz ptrus (Ealmtron poarh! 

Astarntl; Pisa (Eljrntbranbo (Ealrönhium Parzotabrasol! 

Astarntl; träh fram!” 

10 . 

Pär hrnna fnrmrl l;ar mässats sjn gångrr skall samtliga hrltagarr starkt iilsnallsrra 
hrn öppna pnrtalrn. 

Pär rltualpräsfrn kännrr Pstarotljs näröarn utropar Ifan: 

”(ilja^Pgljsljrblaljs Ijärskarr är nu blanh nss! 

Prll Astarotl|!” 

11 . 

Pr öiirlga hrltagarna mässar mrh rn låg stämma JVstarntljs namn samtlhlgt som hr 
Ijrla tlhrn stark iilsnallsrrar hrn öppna pnrtalrn. 

Plfnalpräsfrn tnlrhrr nn kanallsrrlngrn aö Pstarotljs rnrrglrr oclj riktar hrssa rnrrglrr 
ftll hrf som öar själöa änhamålrf mrh att åkalla Psfarotljs kraffrr. 

Pltnalrn aöslnfas srhan på frahfffnnrllf öls, Jlsfarnfl; Ijgllas nrl| sprgrlportalrn 
föröaras på rn säkrr plats för att anöänhas nästa gång som #rhrn brljnörr åkalla 
Psfarntljs kraffrr. 97 
ffLanWiöer lliffoarlx ffiia 
Zazas Zazas ^Nasafanaka Zazas! (xll) 

3)ag som ljar ikenfifieraf kef anti-kosmiska kaosets npplösanke impuls som min egen 
santxa öilja, låter nn mxn rost Ijuka in genom ken brinnanke inre portalen orlj anropar 
®anin’iöer! 

3)ag anropar otl; åkallar ken slnmranke kraken, som i enner l;ar inöänfaf öppnankef aö 
ken förbjnkna porten! 

3ag åkallar ©anin^öer, ken blinke kraken, som aö lögnen bleö fnrblinkak men som nn 
återigen skall öppna sina söarta kiamantögnn! 

3jag anropar ken söarfe kraken, som i min ankes märker skall återfå sin syn otlj åter 
igen öppna kaosets öga! 

3ag åkallar ken glömka oclj förkolka krakkraften som öilar i ket söarta elkljaöet som 
är min anke! 

3)ag anropar ®anin’iöer, som mek sina osynliga elkar skall npplösa ket som är nöan 
orlj ket som är nekan, för att på så sätt återställa formlösljefens ursprnngliga renljet! 

3)ag åkallar ken söarfe beöingake kraken npp nr min ankes bottenlösa aögrnnk orl; 
mek ken söarta flammans renanke ljus fyelar jag ke ögon som ket öifa mörkret i 
fikernas begynnelse förblinkake! 

3 ket örekgake kaosets namn orlj besatt aö ken inre formlösa söarta elken, låter jag 
min röst penetrera aögrunkens märker oclj öärker till liö ken förbjnkna krakkraften! 

®anin’iöer ^Ciffoarlj ^ia! (xl i) 

®anin’iöer, jag åkallar kig! 

Pakna nn npp nr kina påföingake krömmar orlj mek ken mörka öisknmens förfäranke 
elkar, bränn sönker ke keminrgiska bojor som i eoner Ijar ijållit kig fängslak! 

(Dppna kina söarta kiamantögnn, som är intighetens orlj ket eöiga mörkrets portar, 
orlj mek kina köksbringanke blickar förgör ke illusioner som är Peminrgens skapelse! 98 
®anin’iiier, jag åkallar kig! 

Jles kig upp innm mig nrt{ låf min liilja fili makt kli kraften kaknm kitt frnktake 
uppstiganke! 

påt kin essens, snm knkar innm mig, fnrsa fram gennm min själs sjn pnrfar nr i; mek 
kin siiarta laiia kränn knrt alla nrentigtjeter snm förknnklar mina sinnen! 

®anin’iiier, jag åkallar kig! 

Petkla nn nt kina siiarta krakliingar nrt| för etrigf förmörka ket falska Ijns snm tjar 
fnrktinkat kåke mina nrtj kina iignn! 

Jles kig npp nr glömskans kimmnr, n kn ken anti-knsmiska iirekens siiarte krake, nrtj 
antänk innm mig ket fnrmtösa infernn snm skatt sätta alla iiärtkar i kränk! 

®anin’iiier, låt nn kin frnktansiiärka iireke krassa alla pnrtar nr t; karriärer, nr t; i 
®aninsams namn gennmsgra tjela min existens mek kin kemnniska essens! 

®anin’iiier ;Kiffnartj ^Nia! (xll) 

©anin^iiier, tjörsamma min åkallan, när jag nn tåter min röst skära tikt tnsen 
rakktaksiiassa ktnr gennm ket nmekiietnas eiiiga stilltjet! 

Jles kig npp innm mig, n ku fnrmtöse krake, nrtj tåt kin anti-knsmiska essens kesätta 
nrtj upplösa min mänskliga fnrm! 

dppna kina ögnn, öppna ken siiarta snärkan nrtj i kina kinkiga käftar kär npp ken 
krinnanke pärlan gennm ke pnrtar snm min sanna iiitja tjar öppnat! 

Pär upp min anke gennm ke sju pnrfarna nrtj kefria mig knrtnm mntsatsernas 
förening! 

®anin’ilier, tåt kitt märker sfnrma innm mig nrtj förkriii ke energier snm tjar snm sjjfte 
att förtjinkra nrtj kegränsa mitt eiiiga ktiiianke! 

Ptörkrets |trake, tåt kitt nppiiaknanke öppna förintarens öga ort; nppfpU ken urålkriga 
prnfetian! 99 
,Jfärena (Samaliel mek ©Ijaumiel uti; fransmutera mm anke till ket perfekta resultatet aii 
gatans uclj ^lilifljs sexuella förening! 

®anin , iiier, t jSatans uamu feg åkallar kig! 

llakna nu Ijelt till liii uti; låt öppnanket aii kina ögun kli inlekanket aii ken mörka 
änhlösa eunenl 

®anin’iiier, öppna kina ögnu! 

©anifeiiier jEIiftnarl; ^Nia! (xll) 100 
lHaplrnmets mönkaftmt ^.haramus te Papljamet JWl JW! 

jäktiga |llapl;nmef, Ut hina trogna tjänare åkallar hina bestialiska krafter! 

0 ku hen söarta sfentronens Ijärskarinna, Ut anropar hig! 

plapljamef, krönta gnhinna, hn som öars makt genom hr gångna ronerna l;ar öarit 
kattan titt mörk öishom ort; öars brinnanhe Jtfat öarit hrn nppbjsanhe fackla som öisat 
hr inöigha hrn rätta öägrn nf nr hrn kosmiska lögnens labprint, t; ör samma nn öår 
katirlsr! 

Petjnrnahe moher, res htna höhens t;nrn mot mihnattstjimmrln ort; låt htna söarta 
rlhar tpsa upp öår öäg! 

ptf htna allsrrnhr ögon t mörkret gtöha ort; skåha in t öåra själar för att sr att öt t 
gatans namn är htna tjängtöna tjänare! 

<3fgU oss mrh hr anti-kosmiska instinkter som hn behärskar, o mäktiga Papljamef, ort; 
tåt hin brt;arnahr skugga för röigf förmörka het kosmiska ljuset i öåra själar! 

Jli prisar hig, o hn hen söarta sabbatens l;ärskarinna, hn som öars namn är fruktat 
aö ljusets barn orl; Ijpllat blanh he som öistas i mörkret! 

Pi knäböjer inför hin beljnrnahe skugga orl; mrh glähje nnherkasfar öi oss hina 
blnhiga Instar! 

Papljomet, öi som frohas i mörkret orl; som bespottar ljuset, anropar hig! 

0 hn öars piaboliska list orl; förrähiska sätt hriöer he ntöalha till att beträha 
mörkrets stig, öi anropar orl; åkallar hig! 

Peljornahe Ijärskarinna, öih hift åffafalhigt prisahe namn, Ijör oss hina Ijornlösa barn 
när öi nn kallar hig npp nr hen söarta kanselhen som fortfaranhe brinner inom oss 
som bekänner het örehgahe kaosets Ijämnare jSatan som öår Ijerre! 

3 gatans namn, öi åkallar hig Papl;nmet! 

%ts hig nu npp ur het eöiga mörkret som hnminerar öåra själar orl; låt oss som är 
hina trogna tjänare få känna aö hen bestialiska extas som resanhet aö hina mörka 
krafter låter frambringa! 

Papljomef, hn som öars Ijemöist är het örehgahe kaosets sköte, låt nu hin peröersa 
hemoni fplla oss meh kraft orl; öälsigna oss meh hina söarta elhars mörker! 101 
ptf kiff krmnniska klok kränka ljusrf t nära själar nrl; rrsa sig innm oss likt km 
snarfa angrnnkssnfm snm gryr t näsf! 

0 kn grymmr furstinna, låf nss i kiff namn få bli fria nrl; likf kina krmnniska 
anknmmnr fyllka mrk makt få njuta an kina sataniska nälsignrlsrr! 
plapljnmrt, mörka mnkrrgnkinna, kn snm knprr kina tjänarn i nisknmms snarta 
naffm, l;nj nn kina nälsignakr Ijnrn nrl; mrk kin nisknmsbringankr farklas snarfa 
rlkar skänk nss km brfriankr upplysning snm ni snkrr! 

(Dppna nn nåra ngnn, n kn km knsmiska lögnrns fnrgnrarr nrl; låf nss fyllka mrk krf 
ursprungliga mnrkrrfs rssrns bli mäktiga likf Ijrhirtrts sinisfra gnkarl 

Zi (Harnu jiljalju ^Eapljnmrf! (*8) 102 
Ilekafeg mitnkafton 3jag anropar otlj åkallar hrn förholha månrns Ijärskarinna! 

3jag åkallar ^orfirula ^Mrkafr, hr nnha Ijäxornas brottning! 

3)ag åkallar ®riöia ^rkafr, hrn grymma förtroiirrskan, fyon öars förbannrlsrr hrar nrh 
själöasfr Ijimmrln, Ijon öars makf hriörr mänskligljrfrn tn t höhrns ringa sömn, Ijon 
öars örrhr frysrr hr sju Ijaörn till is! 

3)ag åkallar hrn stora guhinnan ^Irkafr! 

3jag åkallar ^orfurnos ®riöia, Ijon ftll iiars ära hr söarfa iiargarna ylar om natfrn! 
3)ag kallar på korsliägarnas brottning! 

3)ag kallar på hr höhas sknggor orl| hrn mörka månrns kraftrr! 

®riöia £trkafr, t kaos’ namn jag på hig kallar! 

®rrlfööhahr guhinna, hr Ijnngrtga iiargarnas fyärskarinna, hn som iiars skonert 
npplysrr själrns mörka natt, t ®yfons namn jag på htg kallar! 

3Jag åkallar ^orfirula |trkafr, Ijon iiars iitlja kan slärka stjärnornas Ijns oclj upplysa 
Ijrlörfrts mörkastr Ijåla! 

,Jn nnminr (Eljaos imramus fr IMrkafr! 

jåknukfa £trkafr, saga inguif rf htutna, pnfrns rarlnm hrponrrr, frrram snsprnhrrr, 
fonfrs hnrarr, monfrs hiturrr, manrs sublimarr, hrns inftmarr, sihrra rxftngurrr, rf 
farfarns ipsnnt inlnminarr! Pmi |HrkafrI 
<Aör IMrkafrl (x3) 

Pth hrn hiaboliska månrns skrn, må hr höha rrsa sig npp från sina graliar orl; öih 
min siha knäböja inför hrn söarfa månrns öarkra gnhtnna! 

jSalör |Inna ,Jnfnrtnna ^otfirula ^Irkafr! (x3) 

,3 ®riöia ^trkafrs namn, jag åkallar hr hrmonrr som förmörkar hrn månbrlysfa natfrn 
mrh hrn aögrnnhsöarfa onhskans htmmnr! 

3)ag åkallar rr, o naffrns osaltga anhar! 

jSamlas nn rnnf mig hrnna mörkrrfs naff orl| insörp mig orlj hölj mig mrh rra mörka 
sknggor! 

3) ag åkallar jJHormolyrria, som är Prkafrs mrsf frnkfansöärha fjänarr! 103 
J&Iif nu simii er ke mörka kimensionernas portar, n Ijelöefets grymma kemonöargar, orlj 
manifestera er i min spis eöiga mörker! 3jag åkallar ^Hekates sfänkigf blokförsfiga öargflotk, öars ylanke i forna tiöer öreö 
mänskligljefen till öansinne! 

3)ag åkallar Pryknlakas, som meh sina kinkiga käftar Ipjka mot ken söarfa månen 
spnger l|ymner till Pekafes ära! 

3ag åkallar ke nköka nrl{ ke köksbringanke! 

3 ken mäktiga mångnkinnans namn, pg åkallar ken månlösa nattens grymma änglar! 
(Inrgn, 4Kormo, ^fmpusa, pemuria, pamia orI| ptekusa, n ni som är Pekafes trogna 
följeslagare, låt mig få uppfyllas aö era mörka energier otlj låt mig fa kel aö er 
infernaliska makt, för ket är i Pekafes namn som pg kanaliserar ken söarfa månens 
kraffflöken, kenna Itälsignake natt! 

3ag åkallar jåknnkfa Pekafe! 

3 kaos’ namn pg anropar Pekate! 

Par nu mek mig min iiarkra gnkinna, n kn som är ken köinnliga purifer, nrl| fyll min 
spl mek kiff mörkrets ljus! 

Pörsamma nu min åkallan, allsmäkfiga Pekafe, otlj Ijekra mig, som är kin mest 
trogna tjänare mek kina mörka energiers näröaro! 

Pälsigna mig kenna natt mek kin söarfa magi, o min oemofsfånkliga Ijärskarinna, orlj 
pg söär öik ken inre söarfa flamman att för eöigf öara kig trogen! 

JVue ^åknnkfa Pekate! JVue Parfirala Pekate! JVue ®riöia Pekate! 
104 pnkamas mönkaiton ppkania, n ku kr Ijrlu^ftska Oargarnas mokrr orlj OaruiOarnas gnkinna, jag 
anropar Mg! 

3)ag åkallar kig, o kn Oarkra orlj bloktörstiga fyärskarinna, kn som slitrr sönkrr kr 
söaga orlj mäffar kin rOiga Ijungrr mrk kr otrognas själar, l|ör samma nn min kallrlsr 
orlj låt kina mörka rnrrgtrr ta form t kjuprt aö mtn själ! 

pgkania, Oansinnrts or!| grpmljrtrns furstinna, kn Oars glankr kriOrr kr utOalka till att 
krfräka Oilkkjurrts stig orlj for rötgf bit fnrtrnllakr ait kin sataniska fnllmånrs skrn, 
ljör nn mtn åkallan! 

3)ag är rn ait ktna utOalka som Ijar Oärkts npp nr lognrns slnmmrr grnom att Ija l|ört 
ktna nattliga lorkrop! 

(f) mäktiga Oarginna, jag som är ait krt kaotiska blokrt bär kitt mörka frö i kjnprt alt 
min själ, så låt nn kina mörka rnrrgirr få frört att slå nt i blom orlj förOankla mig till 
rn ait kr kina! 

pgkania, o kn som är kr mångalnas brskgkkarr, jag som är rn krigarr alt km Oänstra 
Ijankrns Oäg nnkrrkastar mig kina primitiOa Instar! 

JHorraolgrrias mnkrr, o kn krt sönkrrslitna köttrts otlj krt spillka blokrfs förtärarr, 
Iföj kina blokiga käftar mot kin söarfa månr orlj sjung kina sorgsna sångrr som skall 
Oärka npp krt slnmrankr okjnrrt! 

pgkania, o kn kr kannibalistiska lusfarnas gnkinna, sr nrk på mig från kin mörkrrts 
tron orlj skänk mig kina Oälsignrlsrr krnna onkskans natt! 

Par nn mrk mig, o ku mrk kr glimmankr Ijnggfänkrrna orlj kr rakblaksOassa klorna, 
orlj låt mig få brfrias ur krtfa fängrlsr kallat kropp! 

jSkänk mig förmågan till att änkra skrpnak till min Paimnns sanna form orlj låt mig 
få springa blank kin nköka orlf nkökliga OaralOsflark! 

pgkania, o ku kr rabiata Oargarnas orlj krn blokiga jaktrns Ijärskarinna, omfamna 
mig mrk kitt Instfgllka mörkrr orlj brsanna mina mrsf kaotiska orlj prrOrrsa 
Igkantropiska krömmar! 

Pforraolprrias gnkinna, skänk mig kraffrn till min förOankling orlj Ijrkra mig mrk kin 
nköka orlj krmoniska Oargflnrks närOarn orlj gr mig fillfräkr till kr astrala 
OarnlOarnas brökraskap! 105 
|Ipkania, n ku ken siiarfa fullraänrns Ijärskarinna, iiälsigna nu mig som är kin 
siiartljjärtakr krigarr nrl| fullbnrka mina blnkigasfr krnmmar! 

(Sfnriiankla mig fili krn frukfansiiärkr krmnnuliirn ntij låt mig i kiff namn få sprika 
nattlig trrrnr blank ljusrfs barn! 

jKgkania, n kn iräktarr aii krn siiarfa iiarnliimånrns mpstrrirr nr i; bjkantrnprrnas 
rankrr, fyft mig båkr till själ ncij krnpp mrk kin kiabnliska makt nr!} brfria krf 
fjättra kr nkjurrf snm är min ankrs sanna fnrm! 

Prmnniiargarnas furstinna, låt blnkrfs sötma iiärka krn nrålkriga makfrn snm slumrar 
innm mig ntij nmiiankla min ankr, själ nrlj krnpp fili krss ursprungliga nclj kanfiska 
fnrm! 

jSlit siinkrr kr krkjnr snm tjåUrr nkjurrf fjättrat nr!; låt mig få bli kr anti-knsmiska 
gnkarnas iirrkr prrsnnifirrak! 

|Iåf krf iiälsignakr blnkrf öppna mina ögnn nr!} skänk mig nn förmågan att skifta 
!famn! 

(JHnrmnlgrrias mnkrr, ^Igkania, skänk mig nu kina liäisignrisrr! 

,Jn ^Ipkania! (x9) 106 
llnkanfropisk sjalöglortfiermg ,3 ke nnka gukarnas nt\\ ke blnkförsfiga kemnnernas namn nt\\ öik ken nköka 
öarulöflnckens Ijärskarinna, Jlgkania, jag är nn rekn aff slita sänker miff 
mänskliga skal nrlf släppa fri min ankes sanna fnrml 

Jag förnekar otlj bespottar min falska nclj påfningaöe ljuraanitef, nclj bejakar oclj 
försfärker min bestialiska öemnni! 

Jag är het nkjur som i enner l|ar öarif fjättrat otl; kolt i öärlkssjälens mörker! 

,3tllen gennm aff erkänna min egen existens skall mina bojor i naff sprängas nrl; jag 
skall åfer igen bli fri aff jaga blanö öe leöanke otlj öe öööa! 

^Mörkrets gnöar öälsignar mig henna naff nrl| genomsyrar min knlsöarfa själ meö 
öiikkjnrefs essens! 

JHänskligljefen skall nn åfer igen få lära sig aff frnkfa mörkret oclj åfer skall miff 
nattliga yianke bli ferrnrn i öe bokligas markrömmar! 

pemiurg, n kn enfalkige skapare, gråf nn blnk, för kin smnfsiga skapelse skall nn ncl{ 
för eöigf öara miff öillebråk! 

Jag är en gnista aö ken nrsprnngliga kanselken, som skall säffa öärlken i brank! 

Jag är kef apnkalypfiska ok jnref som skall uppljöjas tyngt köer skaparens tron! 

Jlansulöens eöiga öreke är ken kriöanke kraffen bakom min kemnniska metamorfos, 
när jag nn gennm miff blnkisanke yianke, som är en serenak till ken söarfa fnllmånen, 
tillkännager min frnkfake återkomst! 

Jag är ken mnnsfrnösa söarfa öargen, som tömmer själöasfe ken glökanke solen på 
blnk orty föröanklar ken fill ken likbleka månen! 

Jag är kemnnnlöen som slukar månen orty slungar skapelsen in i kef eöiga mörkrets 
öppna gap! 

Själöasfe gnkarna fruktar mig orty skall föingas fill aff knäböja inför min anfi- 
kosmiska öreke! 

<3för kef sfår skriöef aff jag är början på slnfef nclj ke kosmiska gukarnas skymning! 
Jag är Jftöll, förinfaren aö ken liögiöanke solen! 

Jag är Jlrykniakas, människnöargen öars blnkförsf är nfan sluf! 107 
3jag är ;ltate, snm för eöigt förmörkar månens ögstra sken! 

3)ag är Ijerren ^Igkan, öars (In etta åkallar kansmakferna nrtf mörkrets öemnner! 
3ag är (Ifenrtsnlöen, kringare aö Ragnarök! 

3)ag är ^Inpns (Hjans, antitesen titt allt Itöl 

3jag är plarnlöen, niguret snm öe ööötiga skall lära sig att frukta! 

3)ag är (iHnrmntpreia, ^Igkanias frnktansöärha aöknmma! 

,3n ^pkania! (x9) 108 
Betr llltffnitska JMässan L 

^Ritnalrn öppnas på frabifinnrllt iixs grnnm akfiliEringEn aii öe fvrra pEnfagrammEn, 
alfarljnsEf fänös nrl; rökrlsEr bränns. 

Prlfagarna xnfar stna pnsxfxnnEr framför rllrr rnnf alfarrf nrl; xnlrörr rn JHars- 
j^aturnxsk mröxtafxnn. 

Pnörr örnna kraftmröltatinn som skall öppna örltagarnas sinnrn nrl; försäffa örm t 
räff sxnnEssfämnxng skall fnrmrln ”jSafanafas” aniiänöas som manfra. 

Prffa manfra skall mässas aii samtliga örlfagarr samfxöxgf snm örras blxrkar skall 
öara fokusEraör på örn rrnfrala rxfnalrlÖEn rllrr alfarljnsEf. 

2 . 

^När rtfualpräsfEn kännrr aff fxllrärklxgf mrö rnrrgx l;ar bgggfs npp rnnf rxfualplafsEn 
nfrnpar l;an: ”|HeII jiafan!” 

j^amtlxga örlfagarr skall öå rärka npp iiänstrr l;anö, iixsa IrEnöösfErknEf nrl; nfrnpa: 
”^IeII jiatan!” 

^RtfnalpräsfEn börjar nn aff rErtfEra ”jpEn nnÖES bön” snm är följanör: 

”JVllsmäktigr jiafan nnöskans nrl; öe anfx-knsmxska gnöarnas faörr, ljörsamma bina 
frngna tjänarns bönrr ÖEnna mörkrEfs nrl; nnöskans naff! 

CtUkännagE öxn sltarfa nrl; nföööa själs näriiarn blanö nss, snm är öxna blnöförsfxga 
sönrr nrl; ööffrar, nrl; fgll iiåra själar mrö örn InfErnaliska nnöska snm skall Xxäglröa 
nss fxll örn fnfala srgrr snm iii skall nppnå x öxff namn! 

Gnöarnas gnö, n ön allsmäkfxgE j^atan, gE nss makfEn nrl; stgrkan fxll aff Ixkf rff 
iirrögaf Ijaix x npprnr örabba flrnörn mrö örf fnrgöranÖE nrl; ringa Ijafrfs sixarfa sfnrm! 
|Iåf nss bit rff mrö öxff kans, öxn fnraljEt nrl; öxff mörkrr nrl; uppljöj nss snm är öxg 
för ringt frngna fxll kansfnrsfarnas nfiialöa krxgarr! 

JHäsfarr jSafan, n ön örf nrsprnnglxga kansrfs Ijämnarr nrl; örn knsmxska nrönxngrns 
fnrxnfarE, Ut snm l;ar iixgf iiåra liii nrl; nööölxga själar fxll aff x öxff namn brkämpa örn 
rnfalöxgr PrmxnrgEn nrl; l;ans smnfsxgr skaprlsr, brr öxg nm öxna mörka iiälsxgnrlsrr! 
,JtlläkfxgE faörr, n nnöskrfullE jiatan, se nn nEr på öxna mörkrEfs barn nrl; skänk nss 
öxna kraftrr, så aff Ut x öxff namn skall knnna öppna pnrfarna fxll öe anfx-knsmxska 
gnöarna nrl; gnöxnnnrnas rxkrn! 

jikänk nss ngrklarna fxll IjElliEfrfs låsfa pnrfar nrl; iiäglrö nss xgrnnm iiansxnnrfs 
slxngranÖE labprxntrr! 109 
0 allsmäkftgo konung, insa nss iiägon ftll kon kofrtanko knnskapon nclj lys upp iiår 
ftlliiarn mok ktff nnkskans siiarfa ljus! 

jSkänk nss insknmon ncl; styrkan snm kräiis för att tirika nm ko nyoktar som skatt 
öppna ko s \u pnrtarna nctj go iiåra siiarfa slätar ftllfräko ftll ktff mörka knngartko! 
4Rorro jiafan, låt Ifola komnnrtkofs altgrnnkssltarfa tjat nu fylla iiåra stnnon orlj ftllåf 
nss att kosaffa aii ktn nnkska nn få kanaltsora ko kanftska kraffflnkon snm skall 
fnrfora iiärlkssjälon fnr aff ftll slut frambringa kökons oiitga ftksålkorl 
JUlsmäkftgo j^atan, nppna pnrtarna ftll ko anft-knsmtska ktmonstnnorna, nppna ko s \u 
sitarfa pnrtarna nclj låt kaos’ oiitga oroanor öiiorsiiämma iiåra själar nrlj uppljöj nss t 
ktff namn ftll nnkskans stolta gnkarl 
j^atanas ^itffnarlj j^ljaart (§lal|m-l;a ‘pitffnfl” {x3 } 

3 , 

^är bönon l|ar rortforafs klart nfrnpar rtfnalpräsfon: 

’ ”Prisa liår tjorro jlafan, fnr Ijans makt är likt tyans iiroko, olitg ntl; utan slnfl” 
jSamfltga kolfagaro nfrnpar nu mok on kraftfull ntlj mässanko sfämma: 

”JVtljal; dtbnr jKonljiam j^atan!”{xll} 

4 . 

^När mässafs färktgf iiänkor stg rtfnalpräsfon mnf alfarof nclj mok 

rtfnalknlkon rtsfar off siiart ankons ponfagram framför stg samftktgf snm Ijan nfrnpar: 
” (Eljasnk, mörkrofs pnrf är nn t gatans namn öppnakl” 
jSamfltga kolfagaro nfrnpar: 

”Pt är off mok mörkrof, £Snll jiatan!” 

^Rtfnalpräsfon rtsfar nn ännu off siiart ankons ponfagram framför stg samftktgf snm 
l;an nfrnpar: 

”jiinfjn, fnmljofons port är nu t safans namn öppnak!” 
jSamfltga kolfagaro nfrnpar: 

”|lt är off mok tnmljofon, |$toli ^Satan!” 

^Rtfnalpräsfon rtsfar off frokjo ankons siiarfa ponfagram t kof asfrala ntl; nfrnpar: 
”®nl;u, kaos’ port är nu t jiafans namn öppnak!” 
jiamtitga kolfagaro nfrnpar: 

”|lt är off mok kaos, |Moll jiafan!” 110 
5 . 

Pifualpräsfrn risfar mrö öotkrn rff npportjnrööänf söarf kors t k rf astrala framför 
affarrf ort; utropar: 

”PJå ööörns fräö skäuka oss örn sanna kunskaprns frukt ort; för röigf förmörka öåra 
själar mrö örn spttjöööaör örakrns söarfa rtöar!” 

6 . 

jSamftiga örlfagarr rikfar nn sina öotkar mot rifualpräsfrn ort; mässar rtöa gångrr: 
”piftoart; piiktot!” jSamfiöigf som rifualpräsfrn markrrar rff prnfagram på sin rgrn 
kropp grnom att mrö öolkrns sprfs nnööa skrrörf, öänsfrr axrl, l;ögrr brösf, öänsfrr 
bröst, ljögrr axrl otl; till slut åfrr skrriirf. 

Pär örffa l;ar skrff utropar rtfnatpräsfru: 

”piffoarl; jSljaari (Srljinnam!” 

7 . 

Rifualpräsfrn rrrifrrar ört rff ait ”(Jnöokafionrn” som är fnlptnör: 

”Ri är ör nprkfar som t gatans namn skaft öppna ör mörka ötmrnstnnrrnas låsfa 
portar! 

|tt är itäkfarna aö kaos’ mgsfrrtrr, som för röigf tjållrr örn söarfa flamman öiö liö! 

Ri är fabprtnfrn grnom öars sltngranör gångar ört anft-kosmtska kraffflöörf skatt 
forsa fram, för aff t Rröiafljans namn öränka öärlössjälm! 

Riö örn sfnmranör kaosörakrn öt är Rarba Ri ^smoörns, öars fjrta rxtsfrns är 
örötrrraö till aff tjäna mörkrrfs oöööftga gnöar! 

(Irtjtnnom tEzrlmofl; j^ljaarimofl; Rarsljarljrfl; ®ifaljion Rbaköan ®rtjora! 

Ri utropar makfrns orö ort; likt örn allsmäkftgr ööösörakrn, öt omformar öårf fjaf till 
örn söarfa örakrns klor, som t örf ursprungliga kansrfs namn skall slita sönörr 
Rrmiurgrns smutsiga skaprtsr! 

P öår faörr gatans namn ort; grnom öår moörr Rilifljs öäfsignrtsrr brinnrr nu 
makfrns rlöar inom oss! 

(Jtå ööörns öinöar storma, när nn öi t;rlörfrfs stolta tjänarr brsaffa aö gatans onöska 
är rröo aff spilla tiörfs rööa öaffrn, för aff i öår moörr Rilifljs namn kanatisrra ör 
kliffofiska gnöarnas kraffrr ort; på så sätt fnllbnröa öåra mrsf onöskrfntla ör ömmar!” ill 
8 . 

®öå aö heltagarna, som t förljanh l;ar öalts ut, bär uu fram offret som Ijålls fast 
framför altaret samtihigt som ritualprästen börjar att reritera hel töå aö inönkationen 
som är följanhe: 

”Pih jSitra ^åijras l;är skare jiafan arl; t Ijärskarinnan pilifljs namn, öi anropar nn 
(§lal|m-|Ma piiffots gnhar orl; guhinnor, när öi nn bringar hetta offer inför het söarta 
altaret! 

påf nn he s;u portarna öppna sig oclj fyll öåra åhror meh haoshrahens oheliga bloh! 
(le oss makten oclj styrkan så att öi på bästa sätt skall kunna bekämpa hen kosmiska 
orhningen orl; uppl;öj oss till mörkrets utöalha krigare! 

Par nn meh oss, o mäktiga kansfurstar arl; låt ert eöiga märker öålhta orl; förinta het 
aö pemiurgen skapahe ljuset i öåra själar! 

Par nn meh oss paljemoflj, (lamaliel, j^amael, ^å/^rab ' Zaraq, ®ljagirion, (lolarljab, 
(§l;a’agl;sl;eblal{, jlatariel, (§l;agiel, orl; ®l;anmiel orl; arreptera hetta offer som öi 
erbjuher er i jSatans namn! 

Par nn meh oss, o mörkrets legioner orl; i jSatans namn fyll öåra själar meh kltffnfisk 
styrka orl; hemnnrikets anti-kosmiska energier! 

Par nn meh oss, o ni het ursprungliga kaosets Ijämnare orl; ta emot hetta simpla 
offer!” 

9 . 

Pitnalprästen skär offrets strupe orl; samlar hess bloh i en skål orl; utropar följanhe: 
”Ptä hen blinhe hraken nu känna lukten aö het spillha blohef orl; åter öakna till liö! 
pjå hen slumranhe ©aniniöer åter öppna sina ögon orl; resa sig i all sin prakt upp ur 
glömskans för eöigt mörka aögrnnh! 

®aniniöer piftoarl; ^ia!” 
jSamtliga heltagare utropar: 

®aniniöer piftoarl; pia!” 

10 . 

Pitnalprästen blanhar nn en hel aö offrets bloh meh öinef i bägaren samfihigf som l;an 
utropar: 

”gatans öälsignelser skall skänka makt åt he starka! 
pilitljs örehe skall förgöra he söaga! 

Pell jSatan! Pell Pilitl;!” 

jSamtliga heltagare ljöjer öänster l;anh öisar l;nrnterknet orl; utropar: 

”Pell jSatan! Pell pilitl;!” {x7} 112 
IL 

|ln ali hg oörtga örlfagarna som t fnrfyanö l;ar lialfs uf smörjor tn rtfualpräsfrns 
anstkfr mrö hot rrsfrranör bloörf som ftnns köar t skälrn, saraftötgf som |ttfualpräsfrn 
nt\\ ör oöriga örlfagarna mässar ömt kltffoftska krafffnrmrln som är fnljanör: 

”®ol;u ®rl;nm ®l;rit ®l;an ^Irötafljan ®antntörr ®antnsam!”{xll} 

12 . 

o 

|ftfnalpräsfrn sfår öänö emot alfarrf orl; rrrifrrar ”.Åkallan aö ör fofö srkunöära 
kltffof”, som är fnijanör: 

”<3 öon allsmäkftgr gatans orl; örn frukfansöärör JHoloks namn orl; ötö fötlltngguörns 
kltffa ©Ijaumtrl, öt åkallar ^Jamron! 
ptamron ;Euffnarl; ‘pitffnfl” 
jSamfltga örlfagarr utropar: 

”Patrtron ;0itffnarlj |litffnf!” 

”,J flugornas l;rrrr |lrrlzrbutl;s namn orl; ötö guöafnrlpnörarrns kltffa dl;agtri, öt 
åkallar ^Ijrlljabtron! 
j^ljrlljabtron ^Itffoarl} pitffof!” 
jSamfltga örlfagarr utropar: 

”jBl;ril;abtran ^tffoarl; fUtffnt!” 

”<3 örn grgmmr kaosfursfrn |Inttfugrs namn otlj ötö örn fnröolörs kltffa j^afartrl, öt 
åkallar ^Narljasljtron! 

^arljasljtron jEuftoarl; ‘pitffnfl” 
jiamfltga örlfagarr ufropar: 

”.Åarljasljtron |Itffnatlj påtffnf!” 

”3 örn bloöforsftgr mörkrrljrrrrn JVsfaroflfs namn orl; ötö öräparrns kltffa 
(llja^gljsljrblalj, öt åkallar ©zrllaötmtronl 
®zrllaötmtron jEuftoarl; ‘pitffnfl” 
jSamfltga örlfagarr utropar: 

”®zrllaötmtron |Itffoarl{ |litffnf!” 

”3 örn Ijämnölijsfttr konnngrn JVsmaörus namn orl; ötö brännarrns kltffan dolarljab, 
öt åkallar dbtrtronl 
dbtrtron ^Itffoarl; 'pltffof!” 
jSamfltga örlfagarr utropar: 113 
”(©birirnn ;Kiffnarl{ JUliffatl” ’3 hrn stalt r Prlfrgnrs namn nrl| nih hg strihanhr hrmnnrrnas kliffa ®I|agirinn, Ut 
åkallar ^Urljrmirnn! 

|[lrljrmirnn ^liftnarlj 'pliffnf!” 

^Samtliga hrlfagarr nfrnpar: 

”Prljrmirnn jEuffnarl; ‘piiffnfl” 

”3 hrn hisr ^Eaals namn ntlj nih hiihsknrparnas kliffa AArab ' Zaraq, iri åkallar 
jSrI|rrI|irirnn! 

jSrI;rrI;irirntt ^uffnarl; piiffnfl” 
j^amtliga hrlfagarr nfrnpar: 

”^tljrrl{irirnn ;8iiffnatlj piiffnfl” 

”3 hrn snarfa alkrmins nrl| hr mnrka fnrnanhlingarnas Ijrrrr JVhramrlrks namn nrl| 
nih hrf guhnmliga giffrfs kitffa jSamarl, tri åkallar Prrljrsljrflprnn! 

^rrl|rsl|rtl;trnn piftnarl; piiffnf!” 
j^amfliga hrlfagarr nfrnpar: 

”^rcljrsljrtljirnn piftnarl} pitffnf I” 

”3 hrmnnrrnas mnhrr nrl| Ijrinrtrfs Ijärskarinna pilifljs namn nrlf nih hrn nbstrna 
kliffan (lamaltrl, tit åkallar ^Nasljimirnn! 

Pasljimirnn piftnarlj piiffnf!” 
jiamfliga hrlfagarr nfrnpar: 

”^fasljimirnn piftnarl; pitffnf I" 

”3 hr jnrhbunhna hrmnnrrnas furstinna ^aamaljs namn nrlj nih hrn pngrr |lilifljs 

kliffa 'Naljrmntlj, ni åkallar Ahimirnn, ©zrpljarirnn ntlj paghagirnnl 

JVhimirnn piftnarl; piiffnfl 

tEzrpIjarirnn piftnarl; pliffnf! 

paghagirnn piffnarlj Pliffnf!” 

j^amfliga hrlfagarr nfrnpar: 

”JVhimirnn piftnarl; pliffnf! 

®zrpljarirnn piffnatlj pliffnf! 
paghagirnn piffnarl} pliffnf I” 

13 . 

pifnalpräsfrn snm sfår nänh mnf alfarrf Ijigrr hnlkrn snm Ijan Ijållrr i nänsfrr Ijanh 
nrlj nfrnpar: 114 
”|lfrll ^aamal}!” 

jiamtliga hrifagare ijnjrr sina knikar at\\ nfrnpar: 
”|HrII ^aamaljl” 

|ltfnalpräsfen nfrnpar: 

”Jfrll piff j!” 

^Samtliga hrffagarr nfrnpar: 

”JbU plit!}!” 

^Rtfnalpräsfrn nfrnpar: 

JWantrirk!” 

jSamffiga hrffagarr nfrnpar: 

JVhramrlrk!” 

'Rifnalpräsfrn nfrnpar: 

”Jfrll ^aal!” 

^Samtliga hrffagarr nfrnpar: 

"Prllfaair * 

^Rtfnalpräsfrn nfrnpar: 

”JbU frlfegnr!” 

^Samtliga hrffagarr nfrnpar: 

;lblfrgnr!” 

^Rtfnalpräsfrn nfrnpar: 

JVsmnhrnsI” 

jSamffiga hrffagarr nfrnpar: 

”|lfrll .Åsmnhrus!” 

|ltfnalpräsfrn nfrnpar: 

”|HrII JVsfarnff;!” 

^Samtliga hrffagarr nfrnpar: 

JVsfarnffj!” 

|ltfnalpräsfrn nfrnpar: 

”Jptrff ^Inrifngr!” 

^Samtliga hrffagarr nfrnpar: 

”|Hrll |lurifngrl” 

Jfofuafpräsfm nfrnpar: 

”Iftrii frrlzrhnff}!” 
j^amtliga hrffagarr nfrnpar: 

”|lfrll pirrlzrhnff}!” 

Jfofuafpräsfm nfrnpar: 

”Jfrii^nfnk!” 
jiamtliga hrffagarr nfrnpar: 115 
”jui^oiokr 

Pifnalpräsfen utropar: 

”Pell^atan!” 
j^amtliga kelfagare utropar: 

”Pell j^atan!” 

Pitual prästen utropar: 

”Poramus (EljaasI” 
pamtliga kelfagare utropar: 

”Jfell fans!” 

14. 

'Rtfualpräsfrn går urr på kuä framfor bägaren som står på altaret oclj ljöjer kalken 
mek kåka Ijänkerna framför sig oclj utropar: 

”Zazas 2azas Pasafauaka Zazas! 

3 dHjornnznus uamn står uu aögrnnkens portar öppua ocl; ket anti-kosmiska 
kraftfloket flökar uu fritt! |fell jSafan!” 

^Samtliga kelfagare utropar: 

”Pell jiafan!” {x3} 

pifnalpräsfen kappar kalkens spets t bägaren oclj utropar mek eu kraftfull stämma: 
”Parba pi j^atan, skänk oss styrka!” 

pe ööriga keltagarua som står t eu fjaltrrirkel runt ritualprästen börjar uu att mässa 
formeln ”jlatanatas” samfikigf som ke riktar sina kalkar emot ritualprästeu för att 
sekan infensiöf öisuaiisera ljur ken söarta elkeu börjar strömma ur kalkarnas spets för 
att flöka tu t ritualprästeus kropp oclj själ. 

Penna söarta elk är ke kliffnfiska energier som unker ritualens gång Ijar framkallats 
orlj ket är nu ritualprästeus uppgift att kanalisera kessa energier orlj mek Ijjäip aö sin 
iiisnalisering kra in elkeu i sin egen själ oclj kropp, för att sekau mek Ijjälp aö kalken 
rikta ken söarta kanselken in i bägaren arlj på så sätt fylla ritual öinef mek ke 
anti-kosmiska makternas öälsiguanke krafter! 

15. 

Pär ritualprästeu känner att bägaren orlj kess iuneljåll Ijar fyllts mek tillrärkligt 
mycket aö ke anti-kosmiska energier som framkallats utropar Ijau: 

”Pi som tjänar kans Ijar nu i gatans namn fyllt öår bägare mek krakens blnk, så låt 
oss uu förtära ket söarta blokef, i Ijopp om att öi själöa skall bli förfärka aö kraken! 
Peli>taul Pel! fans!” 

^Samtliga keltagare utropar: 

”Pell jSafan! piell Pans!” 116 
10 . 

Jfotualprästen låter bägaren gå runt blanb be nlrriga beitagarna som efter att l;a brnrkit 
utaU ”brakens blob” skall utropa: 

”Jfell fans!” 

Jlitualprästen bor nara ben siste sant brirker nr bägaren nrlj l;an skall bå i ett sOep 
bricka npp bet resteranbe innehållet för att seban ntrnpa: 

”Jfell flans!” 

^amtliga belfagare sant nn är fgllba nteb be anti-kasmiska makternas energier skall nn 
inleba en gemensam mebitatinn, bär be meb hjälp an sin koncentration, nisnalisering 
nrh niljestprka, som nn är stärkt genom gatans nälsignelser, skall rikta be mörka 
energier som be nn fritt kan kanalisera till att kex. nälsigna talismaner, akfinera 
bemnn sigiller eller brina till nansinne nrh förinta ©rbens fienber! 

17 . 

^Ritualen anslutas på trabitionellf nis! 117 
j^amtliga hetfagare tjöjer sina öänstra tjänher, öisar ”frenhhsfecknef” orij mässar elöa 
gånger ”JVögrunhens Pyrkel” som är enligt föijanhe: 

”2azas 2azas ^asafanaha 2azas!” 

peitagarna sänker sina tjänher, ritnaipräsfen ringer t ritnatbjällran elöa gånger ort; 
rr citerar sehan fnljanhe inöokafion: 

”Pi yttrar he förbjuhna nrhen ortj låter öära stämmnr skära, likt gatans söärh, genom 
he kosmiska karriärerna ortj öppnar he inre portar som teher titt öära mörka ortj 
sinistra guhar! Pih he elöas anti-kosmiska örehe, anropar öi ortj åkallar öäkfaren ali mörkrets ortj 
aögrnnhens portar, hen store hraken, öår tjerre, (Etjoranzan! 

(Samtliga hetfagare ntropar: ”ÖHjoronzon, öi åkallar hig!”) 

(f) hn store mörkerljerre (Etjornnznn, öakna nn npp nr hina hlohiga hrömmar ortj öppna 
hina söarta hiamantögon, för öi som från insihan öaktar hin port, orij he mysterier 
som är portens nycklar, anropar ortj åkallar hig! 

(Samtliga hetfagare ntropar: ”ÖHjoronzon, öi åkallar hig!”) 

©tjornnzon, o hn aögrnnhens konnng, hn som öaktar hen hrinnanhe stigen, som teher 
bortom tiöefs ort; höhens begränsningar, res hig nn npp nr het fihtösa hjnpefs söarta 
himrnnr ortj tjörsamma hina trogna tjänares åkattan! 

(Samtliga hetfagare ntropar: ”(Etjornnzan, öi åkallar higl”) 

j^fore mästare (Etjornnznn, tjöt nu bin brinnanhe frenhh, som är aögrnnhens 
tjärskarsfaö octj tåt hess söarta ethar söeha öåra själar nctj på så sätt tillkännage hin 
ankomst orij näröaro!” 

jSamfliga hetfagare tjöjer sina öänsfra tjänher, öisar ”frenhhsfecknef” orij mässar elöa 
gånger ”Jtagranhens Rycket”, som är enligt följanhe: 118 
”Zazas 2azas ^Nasafanaka 2azas!” Veltagarna sänker sina Ijänker nrl{ rifuaiprästen fnrfsäffer mek aff rerifera följanke 
inimkafinn: 

”(Elfnrnnznn, n ku ken mörka iiisknmens Ijerre nrlj ke förknlka stigarnas iiäkfare, träk 
nu fram ur ken siiarfa energiiiiriiel snm leker till ken mörka sikan nclj lås upp ke 
pnrtar snm Ijåller nss inlåsta i kenna ljusets smutsiga skapelse! 

(Samtliga keltagare ntrnpar: ”(Eljnrnnznn, iii åkallar kig!”) 

(Eljnrnnznn, kn snm är ilägen, pnrfen nclj ngckeln till aiigrunken nclj till iiåra namnlösa 
gnkars rike, öppna nu ke mörka pnrtaleraa nrlj låt kitt Ijats anti-knsmiska gift, snm är 
kökskrakens säk, för elrigt förgöra ljuset i iiåra själar! 

(Samtliga keltagare ntrnpar: ”(El|nrnttznn, iii åkallar kig!”) 

Vansinnets furste, n ku frukfansiiärke (Eljnrnnznn, i gatans namn, inrik nn nm ke 
glömka nclj nrålkriga pnrtarnas ngtklar nclj öppna innm nss alla ke iiägar snm leker 
till ke eliias eiiiga mörka rike! 

(Samtliga keltagare ntrnpar: ”ÖHjnrnnznn, iii åkallar kig!”) 

pii nn ett mek nss, n kn siiarte krake (Eljnrnnznn, ncl; skänk nss kraften till att mek 
fjjälp aii iiåra sataniska iiiljnr nrl| iiåra inre kanselkar bränna nya siiarfa Ijål i ke 
knsmiska barriärerna!” 

jSamfliga keltagare Ijöjer sina iiänsfra Ränker, iiisar ”frenkksferknef” nrl| mässar ellia 
gånger ”JViigrunkens ^Ngrkel”, snm är enligt följanke: 

”2azas Zazas ^asafanaka 2azas!” 

Veltagarna sänker sina Ijänker nrlj ritualpräsfen fnrfsäffer mek aff rerifera följanke 
inimkafinn: 

”Vt nr 2ax’ märker iii kallar kig, in i iiåra själars märker iii kallar kig! 
,Jfrukfansiiärke (Eljnrnnznn, slit nn sönker pnrfarna nclj träk fram! 

^nznnrnrlj Zararan! 119 
Pt är Pr ptuas anti-kosmiska rlhar, sam från tnsthan skall bränna skaprtsrn ftll 
siiarf aska at\\ åfrrsfälla hrt ursprungliga kans! 

Pi är Pnznnrnrlj 333!” 

(Samtliga hrltagarr utropar trr gångrr: ”Poznnrotl; Zamran!” 

jiamtliga hrlfagarr irisualisrrar intrnsiiit Prf Prutna Prntagrammrt, som ritnalpräsfrn 
akfiiirrar orl{ rn ignp mrfrifafion, mrh spffrf att kanaltsrra ”^zrratrs (lift” in t 
kosmos, inbits. 120 
lLtitfl|5 möokaftim ,JsI{ef 2enu mm ®aninsam ,-åma pilitl;, 0 ku nnkskans öatkra pärla, låf mörkrets 
snäcka snm köljer kin skönljef öppnas nrl; Ijekra mig sam är kig för eöigf trogen 
genom att ljörsamma min åkallan! 

0 mäktiga ^liliftj, låf mig få njuta aö kina iskalla läppars beröring! 

påf mig få uppfyllas aö kraften snm kin näröarn tåter frambringa nrl; inöig mig i ken 

söarfa månens mysterier! 

(Dppna kig för mig nattens mnker, så snm jag l;ar öppnat mina sinnen för kig nrl; i 
gatans namn genomsyra tjela min existens mek kiff käkens söarfa öaffen ntfj initiera 
mig i kemnnrikefs mörkaste mysterier! 

pilitlj, n kn ket örekgake kaosets kejsarinna, tillåt mig, snm l;ar sönrif att för eöigf 
öara ke anfi-knsmiska makterna trogen, att få krirka aö kiff söarfa btnk ort; initiera 
mig i kemnnrikefs mörkaste mysterier! 

(Jstjef Zenunim ®aninsam JWa |Iiliftj, bränn mig nn i kina sataniska Insfars etkar nrl} 
npptföj mig filt en aö kina nföatka! 

j^känk mig kin öampyriska sknggas beskykk ort; i ken sjntjnökake krakens namn, 
öppna nn kina låsta portar för mig! 

(§ kn frnkfansöärka ^liliflj, ge mig kina öätsignetser ort; tillåt mig att få sjnnka kjnpf 
ner i kiff eöiga mörker! 

ptisa mig nn öägen, n kn kaos’ fnrsfinna, när jag nn tränger mig in i kin skuggornas 
grotta! 

Päglek mig genom öansinnefs labyrint ort; låf mig att filt slut få finna mina mörkaste 
krömmars ursprung! 

|teröersinnernas mnker, ket är filt kin ära snm jag spiller krakens fårar nrl; mina 
åkrors blnk, i l;npp om att i natt få fillfräke till ke nkökligas mörka rike! 

Pisa nn min själ öägen nf nr kenna ljusets smutsiga skapelse nrl; skänk mig ken frik 
snm jag enkasf kan finna genom att smälta samman mek ket örekgake kaosets mörker! 

0 kn stora piliflf, öppna nn kiff sköte för mig nrl; tillåt mig att få bennkra skönljefen 

1 kiff kesfrnkfiöa skapanke! 121 
Pemnnernas mnöer, gatans stolta älskarinna, n öu nnöskefulla ^eferius, öppna nn 
dripnnnnts port ntl; låt mig få frnöas t (lamaltris mörker! 

dppna öig nn för mig, n ön örn anti-knsmiska nnöskans otlj ör söarfa Instarnas 
Ijärskarinna nrl| låt mig få hrnnkna i öitt mörkrets öatten! 

jSpä nt klnöef i mina åörnr meö öet maktens söarfa trin snm strömmar ut ur öitt öåfa 
sköte otlj gör mig till en aö öe öina! 

^lilitlj, Ijeliietes guöinna, i gatans namn öppna nn öina portar orl; ge mig tillträhe till 
öe Ijnngriga skuggornas koning! 

^lilitlf, öjnpets furstinna, öppna nn öitt sköte snm är deljinnnms port nrlj låt mig i 
jSatans namn få träöa in i öet för eöigt mörka riket! 

(Jsljet 2enunim ®aninsam ( åma |Iilitlf, öppna nn i gatans namn portalen till mina 
mörka örömmars rike nrlj ge mig tillträöe till öe anti-knsmiska gnöarnas Ijemirist! 

(Jsljet Zenunim ®aninsam JVma |Iilitlj, ^liftaatlj ^liffnt! (xll) 122 
Snrafltg -Ilnttnkaftim j^oratlj 666, 0 itu apakaiyptiske Mlbbjur, jag fö, få, åkallar Mg! 
j^olens sUarfa skugga otl; iiärlbsbränbernas anstiftare, jag anropar big! 

(§ itu t öars fotspår galaxer blir till aska, öppna itru Ijemliga otl; förbjnbna porten 
sora finns i bjupef aö min anite oclj slit sönber ite bojor sora Ijåller bet inre öilbbjnref 
fjättrat! 

jSoratlj, o itu sora är j^amael iten söartes orlj ^Naljeraas mäktigaste altkoraraa, låt ititt 
nppstiganite ur itet glörabas itnnkel nu fa sin början oclj bränn rain själ raeit bina 
raörka begärs iskalla Ijetta! 

påf bina aligrnnbens npplösanbe elbar förfära allt bet änbliga otl; öisa bet forraabe 
öärlbsallfef bet formlösa oclj oänbliga öilbbjurefs ffukfansöärba ansikte! 

fåts big inom mig likt jiifra JUjras söarfa sol sora gryr om natten orlj fa plats på bin 
mörkrets kungliga tron! 

(lör mig ett meb big själö orlj meb min röst proklamera bin efferlängfabe oclj aö be 
söaga frnkfabe ankomst! 

Prins jSoraflj, jag åkallar big! 

|tes big upp nr aögrunben oclj meb bet örebgabe kaosets elbar förinta oclj upplös ben 
råbanbe kosmiska eonen! 

^om till mig, o bn ben änblösa mörka ennens Ijärolb, oclj bringa meb big elb, 
eöolufion, sanning, öisbom orlj blobig retralufinn, orlj meb skoningslöst öålb fa ben 
osknlb som benna öärlb Ijar köar! 

j^oratlj, jag anropar big! 

(§ bn som är aögrunbssolens förinfanbe låga, bränn meb bina sanningens elbar sönber 
be kosmiska illusionernas slöjor orlj låt ben söarfa gryningens fibsålber nn fa sin 
början! jäktige jlnraflj, res big inom mig orlj låf mig få bli bin öärlbsförfäranbe lirebe 
personifierab! 

dppna mörkrets sköte orlj låf biff söarfa briljanta ljus för eöigf förmörka orlj uppljöja 
min anbe! 123 
jSolens onbe feaiöti, låt mitt tjat bit ngrkeln till bitf uppstiganbe orlj befria mig från 
allt som fnrljinbrar gnbomliggöranbet ait bet inre rasanbe infernot som är min anbe! 

jiEefria inlbbjuret som är mm anbes sanna essens otlj låt mtg få bit, likt be mörka 
gnbarnas förgöranbe söärb t strib, mäktig, fri orl{ segranbe! 

^rfria mig från alla begränsningar som fnrljinbrar mitt anti-knsmiska bliitanbe otl; gör 
mig ett meb ben kaotiska kraft som skall sätta liörfs träb i branb! 

jSoratlf, jag åkallar bigl 

0 bn som är ben förbnlbe sol som skiner biter orl| Igser npp be starkas orl| be 
ufoalbas bäg till makt oclj fri 1} et, jag anropar big! 

^oratl;, pftoarlj fliiffot! (xll) 124 
ltlt% Itlmkafiima ritual penna ritual skall l}ällas unker en månlös uatt urij Ijar sum syfte att mek Ijjblp an 
”mörkrets spegel”, äöeu kallak ”keu snarta spegeln”, framkalla kelar aii ken mörka 
furstinnans energier på ket astrala planet. 

Jfitnalen skall först arl; främst anttänkas i syfte att etaklera en myrkef nära arl; stark 
mental knnfakf mek när mnker, pilifl;, för att på så sätt stärka ke spirituella länkar 
nrl} ke inre nrl} ke yttre parfar snm leker till ke kliffnfiska kimensinner, snm ^Xrlitlj 
Ijärskar öner. 

Plagikern skall innan kenna ritual Ija anlfållif sig från alla fnrmer an sexuella 
akfinifefer unker elna kygn nrl} Ijållif sig naken i minst 24 timmar. 

®iiihelför: alfarknrk, mörkrets spegel (ken snarta spegeln), tnå snarfa ljus, 
rifnalknlken, en kif pergamenfpapper, en f}äker eller kalligrafi penna, ett rakklak, mysk 
rökelse, keljållare mek glökanke knl, tnå bägare, rifnalnin nrl} en snart katt. 

(Sfnrberekelser: mörkrets spegel plareras i mitten an altaret nrl} ket ena an ke snarfa 
ljusen plareras till nänsfer nm spegeln nrl} ket ankra till ljöger nm ken. 

Peljällaren mek ke glökanke kålen plareras strax framför spegel. 

Pesten an tillbehören plareras på altaret på ett såkanf sätt så att ke ej skymmer 
spegeln. 

Pen söarfa katten Ijålls i en bnr, snm föriiaras på en passanke plats i rifnalrummef. 

1. Jfitualen inleks på frakifinnellf nis nrl} magikern tänker ke tnå snarta ljusen nrl} 
prnklamerar fnljanke: 

”P ke mörka, namnlösa nrl} formlösa gukarnas näröarn nrl; i ket nrekgake kansefs 
knnung jSafans namn, är ket min sanna nilja att inaff öppna (leljinnnms mörka 
pnrt nrl} etablera knnfakf mek Ijelnefefs krattning nrl} kemnnernas mnker, ken 
giftiga kraken, |Iilitl}l 

Pef är min nilja att inaff få bennkra min kemnniska mnkers skönljef nrl} blanka 
mitt blnk mek anfi-knsmiska nrl} gnknmliga essens! 

Pet är min nilja att inaff få krirka från ^Itltfljs bägare nrl} uppfyllk an tymmz 
npplösanke energier kasta an mig mitt mänskliga skal nrl} för enigt bli piliml 

piin snarta flamma skall inaff stiga upp i mitt inre nrlf nmfamna ken yttre kanselk, 
snm är pilitlj! 125 
piiffnfs mpstrrirr skall inaft öppna sig för mig nrlj jag skall, i gatans namn, 
prnrtrrra aiigrnnörns nkänöa mörkrr! 

|frll (iamalirl! 

|lfrll ©aninsam ;01ilitlj!” 

2* ^Magikrrn fyilrr rn aii kägarna mrö ritualiiinrt nrl; plarrrar sröan rn riklig 
mängö mrö mijskräkrlsr på ör glnöanör knlrn nrl; nfrnpar: 

”®ill ör namnlösa örmnnrrnas nrl; örras liarkra mnörr pilitljs ära! 

®ill örn nbsrrna gnhinnans nrl; Ijrnnrs klnötörstiga Irginnrrs ära! 

®ill örn siiarta månrns nrl; ör prriirrsa Insfarnas ära! 

4iå rökrlsrns rök gr förm fili mina sinisfra krgär nrl; föröriita från örnna plats 
alla rnrrgirr snm rj är i Ijarmnni mrö min gnöinna pilitl;!” 

^Magikrrn Igftrr örn iiinfgllöa kägarrn i sina kåöa l|änörr nrl; Ijållrr örn ölirr örn 
glööanör rökrlsrn nrl; iiisnalisrrar rökrn anta örakliknanör nrl; örmnniska 
skrpnaörr, snm slingrar sig runt nrl; trängrr sig in i kägarrn* 

JHagikrrn iiisnalisrrar äiirn liknanör örakskrpnaörr tränga sig in i takrf nrlj 
iiäggarna i ritnalplatsrn* 

^ägarrn plarrras sröan på sin ursprungliga plats nrl; magikrrn ntrnpar: 

”£Srll ©Ijrli! 

Prll ®aninsam! 

Tftrll pilit!;!” 

3* JHagikrrn lijftrr önlkrn nrl; ristar i Inffrn, framför mörkrrfs sprgrl, anörns 

inimkrringsprntagram nrl; l;uggrr sröan mrö önlkrn i mittrn aii prntagrammrt nrl; 
Iiisnalisrrar ört krinna npp i siiarta flammnr* 

JHagikrrn stirrar sröan intrnsiiit in i mörkrrts sprgrl, snm l;an riktar önlkrn mnf 
nrl; iiikrrrar Jtagrunöms ^Ngrkrl, snm är: ”Zazas 2azas ^asatanaöa 2azas!” nrl; 
knnrrntrrrar Ijuöiiibratinnrrna mnt sprgrlns mittpunkt, för att på så sätt öppna 
sprgrlpnrfrn till ”JSitra JVljra”, snm är örn mörka siöan nrl; kliffnts iiärlö* 

^När magikrrn är klar mrö iiikrrranört aii ngrkrlns rliia stgrkrn, plarrrar l;an 
tillkaka önlkrn på altarrt nrl; sröan i rnligljrt mrö rsntrriska lära nm ”ör 

rliia iiinklarna” aktiiirrar ”|lrt ^rntna Prntagrammrt” framför sprgrln nrl; 
iiisnalisrrar intrnsiiit örn mörka pnrfalrn öppna sig i mittrn aii örn* 126 
piagikrrn inlrörr rn öjup mröifafinn öörr k ra mörka pnrfalrns krafföiröri, som 
mnfsnis slingrar sig öjupf in nri; bnrfnm sprgrin, samfiöigf snm l;an mässar: 
”(Jsljrf 2raunim ©aninsam Jlma piiifi;, piffnari; piiffnf!” 

JHagikrrn aöslufar mröifafinnrn, öisuaiisrringrn ncij mässanörf, när Ijan kännrr 
näröarnn aö kiiffnfs upplösanör rnrrgirr nri; örf aff pnrfra till öra mörka siöan 
sfår öiööpprn. 

ät, JHagikrrn far npp öra anöra bägarra, snm fnrffaranör är fnm, ncij placrrar öra på 
gnlörf framför alfarrt 

Pan ijämtar sröan öra söarfa kaffra nf från örss bnr nri; rrritrrar följanör: 

”Ptnörr pilifl;, n ön öars makf öööar själöasfr öööra nri; siifrr sönörr öra aö 
örmiurgrn skapaör falska öerkligijrfra, ;ag snm är öiff mrsf frngna barn skänkrr 
öig, örana ört örrögaör mörkrrfs naff, örffa öjurs bfnö nri; fiöskraff! 

©a rmnf miff nffrr nri; låt öra stulna iiöskraff snm jag rrbjnörr öig sfärka pnrfra 
snm irörr till örf bnrfnm, snm är öiff mörka rikr! 

påf örana öarrlsrs Iiöskraff bii min öiljas söärö, snm skaii granmbnrra aiia 
barriärrr snm sfår mrllan öig nri; mig nri; sfärkf aö örf spiiiöa binörf, fräö fram!” 

ptagikrrn skär mrö önikra öjurrfs l;als nri; samlar örss blnö i öra fnmma bägarra, 
snm är piarrraö på gniörf. Pan siängrr sröan öjurrfs liölnsa krnpp åf siöan nri; 
ijöjrr örn blnöfgiiöa bägarra mnf mörkrrfs sprgrl nri; åfrr igrn öisuaiisrrar örn 
mörka pnrfairns krafföiröri nri; l;nr binörfs Iiöskraff, i fnrm aö rff röff rnrrgifälf, 
sngs in i örn pnlsrranör kraftöirörlm Pär magikrrn kännrr aff ali iiöskraff l;ar 
sngifs uf ur bägarra piarrrar ijan örn tillbaka på alfarrf nri; far i sfäiirf npp 
öinbägarrn nri; nfrnpar följanör: 

”(Irnnm aff sfärka örf gffrr mörkrrf, försfärkrr jag samfiöigf örf mörka innm mig 
själö! 3 pilifijs namn, far jag nu öri aö ör mörka gnöarnas gåöa, snm är örakrns binö 
nri; brännrr bnrf aiif snm är söagf nri; nrrnf innm mig själö! 3)ag örirkrr nu aö örakrns binö nri; blir örakrn! 

Prll ©aninsam! 

Prii plifi;!” 127 
piagikern brirker bägarens innehåll t eff siiep nrl; plarerar seban tillbaka bägaren 
på hess plats på altaret 

5* JHagikern lägger återigen en riklig mängb nteb mgskrökelse på be glnbanbe knlen 
nrl; ntrnpar: 

”<åb Plajnrem pilitl; dlnriam! 

®ill jfilitljs ljögre ära!” 

Pan tar seban npp rakblabet nrl; nteb bet skär sig i iiänster Ijanb nrl; nteb sitt blnb 
nrl; nteb l;jälp aii kalligraft pennan, som l;an bnppar i blnbet, målar npp pilitljs 
sigill på pergamentpappret 

JHagikern stirrar seban på sigillet nrlj ntebiferar niier bess innebnrb nrlj på iiab 
jEIilitl; representerar nrl; på iiarfnr l;an iiiii etablera knntakt nteb Ijenne. 

Pär magikern känner sig klar nteb mebitatinnen påbörjar l;an ett nffranbe aii 
sexuella energier, nteb jCiiitljs sigill snm fnknseringspunkt 
Pnber benna sexnalmagiska labbning aii sigillet aniiänber magikern pilitljs namn snm 
sitt mantra nrl; iiib klimax låter en bel aii elixiret falla på sigillet 
4Kagikern Igfter seban, meb Ijjälp aii sin liänstra l;anb, npp ben tnmma iiinbägaren från 
altaret nrl; liisnaliserar intensiiit pilitljs sigill prnjireras in i spegelns pnrtal, snm åter 
akfiiieras nrl; snger in jfilitljs sigill, till bet bnrtnm snm är jSitra ptjra. 

6. Plagikern bränner meb l;;älp aii bet Ijas snm är plarerat till iiänster nm spegeln 
pilitl;s sigill nrl; plarerar bet brinnanbe pergamentpappret i ben tnmma bägaren 
nrl; ntrnpar: 128 
”®aoiosam piftoarlj jSljaari (Samaiiei!” 

Pltagikero öisoaiiserar seöao öef akfiöeraöe sigillets esseos, t form aö öeo rök som 
stiger opp or bägareo, sogas to t spegelos mörka portal orlj Ijelt öppoa öägeo till 
öef aoft-kosmtska kraftflööe som är moöer piliflf. 

Pär magikero är klar meö öeooa öisoaliseriog plarerar l;ao tillbaka bägareo på 
öess plats på altaret arl; otropar: 

”Pell öef öreögaöe kaosets moöer! 

PeUplif tfl" 

7 , (JHagtkero plarerar åter igeo eo riklig mäogö meö mgskrökelse på öe glööaoöe koleo 
orlj otropar: 

”0 mio mörka goöiooa piliflj, porfeo till jiifra JVljra sfår oo öppeo! 

®räö fram or mörkrets orl; skoggoroas öimmor orlj öälsigoa mig, som är öio 
frogoe soo, meö öioa safaoiska eoergiers oäriiaro! 

påf öio söarfa måoes Ijos Igsa öiter mig orlj slit söoöer öe kosmiska illosiooeroas 
slöjor!” JHagikero far opp öolkeo fråo altaret orlj i loffeo framför spegelo risfar öeo öäsfra 
frooeos ioöokeriogs peofagram, som Ijao starkt öisoaliserar orlj Ijogger seöao meö 
öolkeo i öess mitt orlj samfiöigf som peofagrammef briooer opp otropar Ijao: 

”piftoarlj 'pliffof!” 

Pltagikero riktar seöao öolkeo mot spegelo orlj reriferar följaoöe åkallao aii pilifl;: 

”Jsljef Zeoooim ®aoiosam JWa pilitlj, piftoarlj 'pliffof! 

3)ag p. p. åkallar öig, o öo mäktiga forsfiooa piliflj! 

3jag åkallar öjopets forsfiooa, öeo söarfa måoeos goöiooa! 

proftoiog pilitlj, öiö öef öreögaöe kaosets eöiga mörker öppoa oo (leljioooms port 
orlj stig opp or öe bloöförsfiga skoggoroas booiog! 

®räö fram, o öo ooöskefolla aögrooösblomma orlj öälsigoa mig meö öio 
frokfaosöäröa sköoljef, för öef är i öeo allsmäkfige jiataos oamo som jag ber om 129 
kina öälsignelser kenna ke söarta riternas natt! 

j^ifra ,Ål;ras krattning, låt kin öarkra röst, som kriöer ör kökiiga titt öansinne, 
skära likt gatans söärk genom nattens sfillljef arl; öälsigna mig mek kin söarta 
sknggas näröaro! 

jSe gå mig, som Jtjeltj^ärtah Ijänger mig åt kina peröersa Instar, o kn ket örekgake 
kaosets moker pliti;, ocij öik ke fre formlösa krafterna före jSafan, ijörsamma min 
åkaltan! 

(lamaliels Ijärskarinna, tåt ken mörka port som sfår mellan kig ort; mig öppnas 
ort; öisa kig i mörkrets spegel, som nu genom ke mörka gnkarnas öätsignelser l;ar 
kliöif ett fönster till ket kliffofiska astralplanet! 

plifl;! pliti;! pliti;! 

^Hörsamma min åkallan! 

ptf kina elkar kränna alla kosmiska karriärer ort; rik fram på IjelOetefs öarma 
öinkar! 

prm till mig, som är kin trogne tjänare, ncl; öisa mig ken giftiga krakens sanna 
ansikte! 

4ttin okseena Ijärskarinna plifl;, ket är till kin ära som jag l;ar spillt liöefs röka 
öaffen! 

pet är i kiff namn som jag kränner min själ i ke förkjnkna lusfarnas infernaliska 
elkar! 

®ill ken sista kroppen tömmer jag l;ela min existens i kin för eöigf tomma kägare! 

J§e in i mitt Ijjärfa, o mörkrets krakgukinna, arl; låt min sataniska öilja till makt 
arl; mina kemoniska kegär ge kraft till kin asfrala manifesfering! 

dnkskans moker, låt kiff söarta ljus Igsa npp min själs mörka natt orl; öäglek mig 
på ken öänsfra Ijankens öäg, som jag l;ar kefräff i kiff namn! 

jSkänk mig, som i mitt inre kär på ket sformanke kaosets söarta elkar, kina 
öingars keskgkk orl; låt mig få fa kel aö kin oänkliga öiskom orl; gränslösa makt! 

JVllsmäkfiga kansgakinna plifl;, kn som är ke anfi-kosmiska gnkarnas moker, 
öppna nn markömskimensionernas portar orl; fräk fram! 130 
påf öin söarta aura förmörka itiitt anöe, n öu öampgrernas furstinna pilitl;, otl; 
mrö öma uppiösanöe energier rena mina spirituella sinnen! 

Paosguöinna, jag åkallar öig! 
pilitl; fräö fram! 

4ttörkrets l;ärskarinna, jag åkallar öig! 
pilitl; fräö fram! 

Pelöefefs öroftning, jag åkallar öig! 
pilitl; fräö fram! 

Pamppriska !|äxa, jag åkallar öig! 
pilifl; fräö fram! 

(Jsljsef Zenunim, jag åkaffar öig! 
pilitl; fräö fram! 

®aninsam, jag åkallar öig! 
pilifl; fräö fram! 

Pefetius, jag åkallar öig! 
pilifl; fräö fram! 

(Dbsrena gnöinna, jag åkallar öig! 
pilitl; fräö fram! 

(lamaiiel, jag åkallar öig! 
pilifl; fräö fram! ,3 safans namn, ;KiIiflj fräö fram otl; låt öin fnrmfösa essens fa fnrm i mörkrets 
spegel! 

Pisa öig i miff fönsfer till j^ifra JVljra otl; tillåt mig aff få njnfa aö öin sinisfra 
skönhet! 

,3 ööösöraken jSafans namn, pilitl; fräö nn fram! 

,3sl{ef Zenunim ®aninsam Jlma piliflj, piffnarl; piiffnf!”(xl l) 

8* JHagikern snm fnrffaranöe rikfar önlken mnf spegeln, öisualiserar åfer igen 

infensiöf öen öppna mörka portalen nrl; liibrerar försf nio gånger ”damaliel” otl; 
seöan ellia gånger ”piliflj” otl; riktar Ijuööibrafinnema in i portalens krafföiröek 

9* JHagikern etablerar konfakf meö piliflf, snm om ritualen Ijar nfförfs korrekt, nn 
befinner sig på öef asfrala plan snm mörkrets spegel är eff fönsfer till nrl; far öel 
aö öen öemnniska mnöerns sinisfra energier nrl; öisönmsbringanöe öälsignelser. 131 
XD-^agtkrrn kan irik k etta skrkr mrk Igälp ari km mörka guktnnan skapa 

fgstska nrij sptrtfnrlla förankringar t rnltgljrt mrk km rgna sanna triljan, så iängr 
som km sanna iriljan är t Ijarmnm mrk nrl| klxffan (lamaltrL 

prtta kan skr grnnm rrn fnrmlös magt rllrr gmnm rrimfurlla följkrtfnalrr. 

XL 4Kagtkrrn prisar krännrr rökrlsr till Ijrnnrs ära nri; aiislnfar srkan ritualm 

på fraktftnnrllf rits» 132 
ammans IRtfnal IL 

"läggen bakom altaret skall prpbas meb $iet brutna |Jenfagrammef orl; meb samtliga 
belfagares blob, som l;ar blanbafs i ben behållare som är ämnab för brtta änbamål, 
skall ”jEutrifers j^igill” målas på en bit rrnat prrgamrntpapprr som srban skall sättas 
fast t mitten aö pef brutna |fenfagrammef* 

”film söarfa flammans sigill” skall öara plarrrat på altarrt, på så sätt så att brt är 
sgnligt för samtliga beltagare* |tn behållare mrb glöbanbr kol, som skall anöänbas till 
att bränna rökelser, skall plareras framför ”ben söarfa flammans sigill”* 

(Sfnrntnm trabitionella magiska öapen orl; sgmboler skall äöen sjn siiarta ljus läggas 
framför bet siiarta altarljuset, som är bet femte prineipiella magiska liapnet orl; 
sgmbolen för ben inre siiarta flamman* 

jägaren skall i föriiäg fiillas meb ritnaliiinet orl; plareras på ”|Jenfagramöisken” som 
skall öara plarerab på altarets iiänsfra siba* 

^Samtliga sju beltagare, som skall belta i benna kaos-gnostiska ritual, skall nnber 
ritualens gång bära på sina nfferbnlkar* 

"Rifualprästen skall nnber benna ritual Ija ”^Eurifers j^igill” Ijänganbe i en silöerkebja 
runt falsen* 

Plnber benna ritual Ijar rifualprästen titeln ”^läktaren aö ©eljoms port” oclj 
öiiersfepräsfinnan titeln ”"läktaren aii (leljinnoms port”* <3lnför benna ritual skall be 
fem följanbe titlarna skänkas till be öiiriga fem belfagarna: 

”"läktaren aii ^Ijaarimotljs port”, ”"läktaren aö ©zelraofljs port”, ”|täkfaren aö ^Ear 
jSljarljefljs port”, ”^läktaren aö ®ifaljions port” orl{ ”"läktaren aö JVbabbons port”* 

jSamfliga beltagare skall stå i en Ijalörirkel meb ”^läktaren aö ®el|oms port” i mitten, 
framför altaret* 

1 * 

Päkfaren aö ®el;nms port, reriferar följanbe besöärjelse oöer altarljuset: 

”(31 "Knrifers namn fänber öi ben söarfa flamman, i Ijopp om att öi inaff skall få ben 
anfi-kosmiska upplysning orl; öisbom, som enbasf be mörka gnbarna kan skänka oss! 133 
|fell purifer! 

|fell Pen jStorfa pflamman!” Päktaren aii ©eljoms port tänker ket stortå altarljuset, fur att sekan inleka ritualen på 
frakifionellf iiis genom "åkallan aii ke fgra stortå tronernas mörka gukar”. 

2 . 

Päktaren aö ©eljoms port kastar en sfor mängk mek rökelse på ke glökanke kolen orlj 
fortsätter sekan mek att rerifera följanke ”Pifania fili JVzerafe”: 

"Plto är keras Ijnimken, men änkå kallas ke, aii ke oiniiigka, för fiol 
jSju är keras troner orlj änkå ser iii en åffonke resa sig npp ur aiigrunken! 
jSju är keras infernaliska riken, men änkå färskar ke köer ke elto iiinklarnas alla 
kimensionerl 

pe är JVzerafe, elton som Ijar kliiiif ett orlj förgöraren aii ke tio kosmiska iiinklarna! 

Pe är natten som för eiiigt slärker kagens ljus orlj kränker skapelsen i ket iirekgake 
kaosets märker! 

Pen iirekgake siiarta elken är ke som kränner i sgffe att åferefablera ket kaos som en 
gång tor orlj som åter måste kli! 

Pe är klokspillarna, som mek ken köenke skapelsens klok fgller ken oköka 
krakmokerns tomma åkrar, för att på så sätt åfernppiiärka Ijenne till liii! 

Pe är ken eltoljöiikake söarfe kraken, iiars Ijaf är ke anti-maferians Ijnngriga flammar 
sam skall förinta ke kosmiska karriärerna orlj öppna portalen till ke klokförsfiga 
gnkarna, som i ket formlösa kaoset iniiänfar Ijämnkens kag! 

Pe är JVzerafe, ket iirekgake kaosets ijärolk orlj ken enfalkige keminrgens kaneman! 

Pell Pzerafe! 

Pell Pans! 

jSamfliga kelfagare ljöjer liänsfer l|ank, iiisar frenkksferknef orlj utropar: "Pell 
Pzerafe! Pell Paos!" 134 
"läktaren aii ©eljnms port fnrfsäffer att recifera hen anhra heten aii ”^litania till 
JVzerafe”, snm är enligt följanhe: 

”J JWrafes namn skatt ni, pnrifers misanfrnpiska nrhen, inaft åkalla ntlj etablera 
knnfakf meh när allsmäkfige Ijerre, mörkrets ljusbringare, t spffe att meh tjans Ijjälp 
förstärka, nhöhliggöra nrt| bli ett meh hen eniga snarta flamman! 

,3 purifers namn, skall ni, snm tjänar het nrehgahe kanset, fänha he sjn snarta 
lågnrna nclj gennm he mörka gnharnas nälsignelser föröanhla he kanselhar snm 
brinner i hjnpet an nåra själar, till Ijelnetets sjn ngrklar! 

Pi snm i enner Ijar kämpat i kans’ namn för att störta hen knsmiska tgrannin, är inatf 
ufualha till att agera snm he sjn leöanhe pnrfarna till he mörka himensinnerna! 

Pt skall inatt smälta samman nrlj brinna i Ijarmnni meh hen inre snarta flamman, snm 
är hen anti-knsmiska elhen nars förfäranhe flammnr skall sätta heminrgens skapelse i 
branh! 

jpe sjn snarta flammnrna skall inaft i Putifers namn ntlj gennm Ijans mörka 
nälsignelser få kraften till att förinta he mänskliga snagljeter snm sfår i nägen för når 
färh på Pen Pänstra Panhens Päg snm skall leha till når återförening meh het eniga 
akansala kanset! 

Pih hen snarta flammans gnh, hen sfnlfe Pucifer, skall hen sjnljönhahe hraken inaft 
öppna sina ögnn nrlf meh sina anti-knsmiska elhar rena nss, höha nss ntl; låta nss 
åfernppsfå, snm hen snarfe hrakens söner nrlj höffrar! 

Pih het nrehgahe kansefs ljungriga nrlj blnhförsfiga gnhar, skall ni snm är näkfarna 
an he sjn ngrklarna nn inleha når åkallan an he mörka himensinnernas kejsare, hen 
anti-knsmiska nishnmens gnh, purifer!” 

Päktaren an ®eljnms pnrf nfrnpar: 

”JCell purifer!” 
jSamfliga helfagare nfrnpar: 

”Pell Pucifer!” 

3 . 

Päktaren an ®eljnms pnrf nfrnpar följanhe kallelse: 135 
”"läktare aii deljinnnras part, t het nrehgahe kaasefs namn, stig frara fill äansinnefs 
nrl; hen beftianhe knnskapens altare nrl; nrih ara ngtkeln ftll Ijelnefets färsfa part! 

"Kettfera hen färsfa ngckeln ncl; t Pntifers namn, näck hen eniga snarfa flamman ftll 

lin!” 

Päkfaren an deljinnnras part stiger frara till alfaref a cl; retiferar hen farsfa helen an 
”Pen sptfalhiga innakafianen”, sant är enligt fälptnhe: 

”3)ag anrapar nrl; åkallar hen sähra frnnens färskare, hen allsmäkfige pucifer! 

Par nn raeh nss, a hu sfalfe Ijnsbringare arl; låf hiff märka ljus färhrina het nifa 
raärkref sant är hentiurgens falska ljus sant färklinhar själen arl; färslanar anhen! 

pucifer, se neh på nss, hina fragna krigare, arl; skänk nss hina infernaliska krafter 
henna raesf nälsignahe naff! 

påf hen snarfa flamman, sant är hen hel an hig sant ni Ijar innra nss, Igsa starkare än 
någnnsin nrl; raeh hen inre fjetuefeselhens färfäranhe lågar fillinfefgär he knsraiska 
illnsinner nrl; lägner sant l;ar sant sgfte aff nilseleha nss nrl; hrina nss till aff kli eff 
raeh herainrgens sranfsiga nifa låga! 

pucifer ni åkallar hig! 

Par nn raeh nss, när ni nn gtfrar he raakfens nrh sant krassar karriärerna arl; äppnar 
he låsfa pnrfarna! 

pucifer ni åkallar hig!” 

jSamfliga helfagare gtfrar fäljanhe raakfens arh, sant äppnar hen färsfa parten: 

”pucifer, dugar, (Eljamernn, JUisenn, Planhausin, Premg, drief, Paghrn, Psraang, 
Pparinesnnf, Psfinf, Pnranssnn, Pannrljar, (Easmiel, fagras, <3[akellernnfl;u, 
j^nhirnn, Peafljara!” 

Päkfaren an deljinnaras part nfrnpar: 

“Pen färsfa parten är äppnah! 

|fell purifer!” 136 
jiamtliga krlfagarr utropar: 
”Prll Putifrr!” Päkfarrn aii (irljinnoras purt åfrriiänkrr till sin ursprungliga plats. 

4 . 

Päktarrn aii ®rl|nms port utropar följankr kallrlsr: 

”Päkfarr aii jSlfaari JHotljs port, i krt iirrkgakr kaosrts namn, stig fram titt 
liansinnrfs nrl; krn brfriankr kunskaprus altarr orlj iirik om ngrkrln till Ijrliirfrfs 
ankra port! 

Prrifrra km ankra ngrkrln orlj i Putifrrs namn, iiärk krn riiiga siiarta flamman till 
liii!” 

Päkfarrn aii j^ljaari Ptotljs port sfigrr fram till altarrf at\\ rrritrrar kru ankra krlrn 
aii ”|bn sjufalkiga iniinkatinnm”, som är rnligt följankr: 

0 ku krf iirrkgakr kaosrts kpsarr, purifrr, sr nu nrk på oss som är iläktarna aii km 
siiarta flamman orlj grnomsgra Ijrla iiår rxisfrns mrk kift majrsfäfiska mörkrrs 
rssrnsl 

pllsmäktigr purifrr, låt km förkolka aligrunksrlkm som krinnrr i kjuprf aii iiåra 
själar blossa upp nt\\ låt oss få ta krl aii krn förbpikna kunskapm, som skall initirra 
oss i kr rliia liinklarnas mgstrrirr! 

0 ku anti-kosmiskr Promrfljrus, ku som skänkrr sann insikt om krf kaos som liar 
orlj om krf kaos som är, krf är i kift namn som iii, kin misanfrnpiska orkrn, Ifar 
brfräff krn siiarfr krakrns stig, i Ijopp om att grnom kina liälsignrlsrr kunna bli rff 
mrk krf anfi-kosmiska kraffflökrf, som skall öiirrsiiämma, kränka nrl} förgöra kosmos! 

pnrifrr iii åkallar kig! 

Par nn mrk oss, när iii nu gtfrar kr makfrns nrk, som krossar barriärrrna orlj 
öppnar kr låsta portarna! 

pnrifrr iii åkallar kig!” 

jSamfliga krlfagarr gtfrar fällan kr makfrns nrk, snm öppnar krn ankra porfrn: 137 
”putifer, (©par, (Mjauteroo, JUiseoo, Ptaobousio, |treatp, (©riet, ^Napbru, Psotoop, 
Pparioesout, Pstiot, puntossou, Paoorfyar, (Easmiel, plagras, (Sfabellrruotlja, 
jSobiroo, Peatljato!” 

Päktareu aii jlljaari piotljs port otropar: 

”Peo aobra porfeo är cppoab! 

|tell putifer!” 

jSaottliga beltagare utropar: 

”Pell Putifer!” 

Päktareu aii jlljaari ,Jltofl;s port återiiäober till sto urspruogliga plats» 

5 » 

Päktareu aii ®el|oms port utropar följaube kallelse: 

”Päktare aii ©zelmotljs port, t bet iirebgabe kaosets oaoto, stig frato fil! iiaosiooefs 
otlj beo beffiaobe kooskapeos altare, otlj iirib out ogtkelu till ijeliietets trebje port! 

Jteritera beo trebje ogrkelo otl; t purifers oaoto, iiäek beo eiitga siiarta flatootao till 
liii!” 

Päktareo aii ®zelutofl|s port stiger frato till altaret oetf reeiterar beo trebje beleo aii 
”peo sjufalbiga ioiiokatiooeo” soot är eoligt följaube: 

”(© tjerre Putifer, bo soot är beo eiiige siiarta flatootao iiars briljaofa otörker 
förbliobar be siiaga nt\\ eofatbiga, bet är bio otakt otl; iiisboot soot iii eftersträiiar 
beooa oheliga oatt! 

påt oo bitt siiarta ljus reflekteras geooto pet ^rotoa |teotagrato otets etlia iiioklar otl; 
krossa be låsta portar soto Ijiobrar bet aoti-kostoiska kaosljaiiet fråo att bräoka bet 
kosotiska ljuset i iiåra själar! 

putifer, kröote koooog, låt bioa reoaobe otl; iiisbotosbriogaobe eoergier roaoifestera 
sig i iiåra kroppar otl; ge iiåra iore kaoselbar krafteo att bräooa söober be kosotiska 
bojor soot Ijåller oss fäogslabe i beooa, beotiurgeos, sototsiga skapelse! 138 
purifrr, iri åkallar Mg! Par nu mrk oss, när Ut nn gttrar kr maktrns ork, som krossar karriärrrna nr!; 
öppnar kr låsfa portarna! 

purtfrr, öi åkallar kig!” 

jSamfliga krlfagarr yttrar följankr maktrns ork, som öppnar krn frrkjr porfrn: 

”purifrr, #uyar, (Eljamrrnn, JVlisron, 4®lankoustn, |lrrmy, (§rirf, Paykru, ^smontj, 
Ppartnrsnnf, |lsfinf, pumnssnn, Panntljar, (Easmirl, fagras, ^abrllrronfljn, 
jSnkirnn, Prafljam!” 

Päktarrn aö ©zrlmnfljs port utropar: 

”prn frrkjr porfrn är öppnak! 

Prll putifrr!” 

^Samtliga krlfagarr utropar: 

Pri! pnrifrr!” Päkfarrn aö ©zrlmofljs port åfrröänkrr till sin ursprungliga plats. 

6 . 

Päkfarrn aö ®r!;oms port utropar fnljankr kaiirlsr: 

Päktarr aö |tlar jil;ari;rtl;s port, i krf örrkgakr kansrfs namn, stig fram fil! 
öansinnrfs orl; krn krfriankr knnskaprns alfarr orl; örik om nyrkrin fil! Ijrlörfrfs 
fjärkr port! 

Prrifrra krn fjärkr nyrkrln orl; t pnrifrrs namn, öärk krn röiga söarfa flamman till 
liö!” 

Päktarrn aö ^Ear jil;arl{rtl;s port sfigrr fram till alfarrf orl; rrrifrrar krn fjärkr krlrn 
aö ”|bn sjufalkiga inönkationm”, som är rnligf följankr: 

”purifrr, n ku som är sanningrns orl; ötsknmrns grymmr guk, öi kina trogna karn 
åkallar orl; anropar kig! 

påf nn kin nfökka ankrs röiga mörkrr sluka öåra själar orl; gör oss rff mrk kig själö! 139 
jSkänk nss, som är kina jnrkbnnkna kemnner, ken kans-gnnsis s nm iit effersfräöar nctj 
tåf nss få fa plats blank ke uppfföjkas krets! 

0 kn frukfake mnrgnnsf järna, rena nss mek kina siiarfa elkar nctj gör nss iiärkiga aff 
få tråka in t ke nköktigas mörka kungarike! 

pnrifer, n kn snm Uars ljus tgser npp ke etiia trinklarnas mörka tunnlar, låf nn kiff 
frekje öga öppna sig at\\ akfiltera ken mörka pnrfaten! 

pnrifer, tri åkattar kig! 

Par nn mek nss, när öi nn gtfrar ke maktens nrk snm krnssar barriärerna ncij öppnar 
ke låsfa pnrfarna! 

pnrifer, iii åkallar kig!” 

^Samtliga ketfagare gtfrar följanke maktens nrk, snm öppnar ken fjärke pnrten: 

”pnrifer, ®ugar, (Etjamernn, JUisenn, JHanknusin, Prerng, (©rief, Pagkru, psmnng, 
Pparinesnnf, psfinf, Pumnssnn, Pannrtjar, (Easmiet, Pagras, Jfabeiiernnfljn, 
jSnkirnn, Peafljam!” 

Päkfaren aö Par j^tjart|eft}s pnrf nfrnpar: ”Pen fjärke pnrten är öppnak! 

Pell pnrifer! ” 

^Samtliga ketfagare nfrnpar: 

”Pell pnrifer!” 

Päkfaren aii Par jil;arl{etl{s pnrf åferliänker filt sin ursprungliga plats» 

7 » 

Päkfaren aö ®eljnms pnrf nfrnpar följanke kattelse: 

”Päkfare aii tEifatjinns pnrf, i kef Itrekgake kansefs namn, stig fram filt liansinnefs nrl; 
ken befrianke kunskapens atfare nrl} inrik nm ngckeln filt fjetuefefs femte pnrf! 140 
Perifera ben femte nickeln nrlj t pucifers namn, närk ken eniga snarfa flamman till 
lin!” 

"läktaren an ©italjinns part stiger fram ftll altaret nrlj reriferar ken femfe kelen alt 
”Pen sjufalkiga tnitnkaftnnen” snm är enligt fnljanke: 

”purifer Pfekrafrig, n kn snm är ket eniga Ijnppefs mörka låga snm brinner i ke 
uttolkas storfa Ijjärtan, Ijnrsamma når åkallan nrlj näglek nss gennm ke slingranke 
stigarna på ken snarte krakens näg! 

påf kina stortå flammnr, snm är ke krinanke krafterna baknm når anfi-knsmiska 
ennlufinn, näxa i sfgrka ntlj få nåra inre putiferianska lågnr att brinna likt Ijelnefefs 
fnrinfanke elkar! 

Pllsmäkfige purifer, n kn inför öars frun ket nrekgake kansefs fenkfansnärka leginner 
knäböjer, ni snm är kin frngna församling låter nn kina maktens nrk eka gennm jlef 
plrufna |Jenfagrammefs elna ninklar nrlj ber kig att, i J^zerafes namn, Ijnrsamma når 
åkallan! 

purifer, ni åkallar kig! 

Par nn mek nss, när ni nn gffrar ke maktens nrk, snm krnssar barriärerna nrlj 
öppnar ke låsfa pnrfarna! 

purifer, ni åkallar kig!” 

jSamfliga kelfagare gtfrar fnljanke maktens nrk, snm öppnar ken femte pnrfen: 

”purifer, dugar, (Eljamernn, JVpisenn, Pfanknusin, Premg, drief, Pagkrn, Psmnng, 
Pparinesnnf, Psfinf, Pnmnssnn, Pannrljar, (Easmiel, plagras, Pfabellernnfljn, 
j^nkirnn, Peafljam!” 

Päkfaren an ®italjinns purt nfrnpar: 

”Pen femte pnrfen är öppnak! 

Pell purifer!” 

jiamtliga kelfagare nfrnpar: 

”Pell Purifer!” 141 
"läktaren aii ©italjinns pnrf åferiiänher till sin ursprungliga plats. 

8 . 

"läktaren aii ®el;nms pnrf nfrnpar fnljanhe kallelse: 

”Päkfare ali pbahhnns pnrf, i het Itrehgahe kansefs namn, stig fram till liansinnefs 
nrl; hen beffianhe kunskapens altare nrl; iirih nm ngrkeln ftll Ijetuefets sjätte pnrf! 

Perifera hen sjätte ngrkeln nrl; t purifers namn, liätk hen eliiga sliarfa flamman ftll 
Itu!” 

Päkfaren aii JVkahhnns pnrf stiger fram ftll altaret nrlj rertferar hen sjätte helen aii 
”Pen sjnfalhtga inlinkafinnen”, snm är enligt fnljanhe: 

”Parkre "Kurifer, hn itars itälsignelser uppljnjer hen sataniska eliten till mnrkrefs sfnlfa 
gnhar nrlj liars lirehe hriiier he nliärhiga in i hen eliiga hnhens nppna gap, iii snm är 
hina ntiialha liäkfare aii kunskapens flamma ker hig att nppna he låsta pnrfarna! 

dppna he fnrhnlha pnrfarna till hiff eliiga kungarike, n hu mäktige purifer, nrlj låt hiff 
liälsignahe ljus, snm reflekteras gennm he ellia liinklarna, kli JWrates anfi-knsmiska 
elhar snm bränner fjål i he knsmiska barriärerna nrl; akfiliera hen miirka pnrtalen! 

pilsmäkfige mästare, lii snm är hen liänsfra Ijanhens prästerskap liålhfar hen knsmiska 
lierkligl;efen meh hina sliarta Insfars märker nrl; besatta aii hiff sataniska ljus, bränner 
lii heminrgens smutsiga änglar till sliarf aska! 

pucifer, lii åkallar hig! 

Par nn meh nss, när lii nn gttrar he maktens nrh, snm krnssar barriärerna nrl; 
nppnar he låsta pnrfarna! 

purifer, lii åkallar hig!” 

j^amtliga helfagare gtfrar fnljanhe makfens nrh, snm nppnar hen sjätte pnrfen: 

”purifer, #ugar, (El;amernn, JUisenn, Ptanhnusin, |lremg, (§rief, ^aghrn, Psmnnij, 
Pparinesnnf, psfinf, Pumnssnn, Panntljar, (Easmiel, fagras, pfabellernnfljn, 
j^nhirnn, Peafljam!” 142 
"läktaren aii JVkakknns pnrf utropar: 

”Pen sjätte pnrten är nppnak! 
piett pnrifer!” 

^Samtliga kelfagare utropar: 

”|tell pnrifer!” 

Päktaren aO pkakknns port åferkänker till sin ursprungliga plats* 

9 * 

Päktaren aU ®eljoms pnrf nfrnpar fnljanke: 

”3 ket krekgake kaosets namn stiger jag P*P*, käkfare ak tjeliiefefs sjnnke pnrf, fram 
till kansinnefs nrl; ken kefrianke kunskapens altare, för att krika nm nyrkeln till 
®eljoms port! 

3)ag skall nn rerifera ken sjnnke nyrkeln nrl; i purifers namn, kärka npp ken ettiga 
sOarfa flamman till lik!” 

Päktaren ak ®el;nms pnrf stiger fram till altaret nrl; reriferar ken sjnnke nrl; sista 
kelen ak ”Pen sjnfalkiga inknkafinnen” som är enligt fnljanke: 

”pnrifer, n ku ken anfi-knsmiska kisknmens faker, låt nu kina mörka kraffflöken fylla 
oss mek styrka nrl; makt nrl; fnrkankla oss till kina krinnanke skärk, som skall 
gennmknrra skaparens falska tjjärfal 

påf oss få kli ke lekanke portarna till ket krekgake kaosets kimensinner nrl; ge kåra 
inre skarta flammor kraften att sätta kenna smutsiga kärlk i kränk! 

pnrifer, kår älskake faker, låt nu makrnkans’ skarfa elkar krinna inom oss nrl; mek 
kiff mörkrets ljus, skänk oss ken kans-gnnsis som skall öppna ®anin’ikers ögon! 

pllsmäkfige Ijnskringare, l;är oss nn ktika nm ke elka kinklarnas nycklar, när ki nu 
för ken sjnnke gången yttrar kina maktens ork nrl; låt kina anfi-knsmiska kraftflöken 
förstärka nrl; nkökliggöra ke skarta flammor som ki kär i kjnpef ak kåra mörka själar! 

pnrifer, ki åkallar kig! 143 
Par nu mrö oss, när ni nu yttrar ör makfrns nrö, snm krnssar karriärrrna ntlj 
öppnar ör låsfa pnrfarna! 

putifrr, in åkallar öig!” 

^Samtliga örlfagarr yttrar följanör makfrns nrö, som öppnar örn sjunör pnrtrn: 

”putifrr, (©nyar, (Eljamrrnn, JUisrnn, JHanönnsin, Prrmy, (©rirf, Payöru, psmnny, 
Ppartnrsnnt, psfinf, pumnssnn, Panntljar, (Easmirl, Payras, pfabrllrrnnflju, 
jSnöirnn, Pratsam!” 

Päkfarrn an ©rljnms pnrf nfrnpar: 

”Prn sjunör pnrtrn sfår nn öppnaö! 

Prll pnrifrrl” jiamtliga örlfagarr nfrnpar: 

”Jbll pnrifrrl” 

10 » 

Päkfarrn an ©rljnms pnrf, Ijöjrr sin önlk mnf Putifrrs sigill nrl| rrrifrrar fnljanör: 

”Pr sju pnrfarna sfår nn öppnaör nrlf örn rniga siiarfa flamman brinnrr sfarkarr än 
någnnsin! 

Prn sjuljönöaör örakrn snm slnmraör t öjuprf an nära själar är nn närkf fill lin nrl| ni 
är nn rrön aff fa örl an örn yffrr kansrlörn, snm skall nönöliggöra ntl; förstärka når 
inrr snarfa flamma! 

Prll purifrr! 

Prll Prn j^narfa ^flamman! 

Prll Pans-dnnsis!” 

jSamfliga örlfagarr nfrnpar: 

”Prll Pncifrr! 

Prll Prn jSnarfa ^flamman! 

Prll Pans-dnnsis!” 

11 » 144 
"läktaren aii ©eljums port tar upp ke sju siiarta stearinljus sunt är ligganke på altaret 
url; kelar ut ett ljus till liar uclj eu ali ke öiiriga kelfagarna uclj beljåller själii ket ljus 
sunt bitr ölier. 

12 . 

Päkfaren ali ®el|ums purt, sunt står åter liäuk mut altaret, reriterar fuljanke: 

”Pt uffrar en kel ali liår liiiskraff, så att iii t gengälk skall få tnuffa ittskutn utlj 
upplysning! 

Pt sår ket mörka fröet urlj beliattuar ket mek bluk, för att iii på så sätt skall kunna 
skörka gukumlig makt! 

|Jt spiller liliefs röka öatten uti; ger näring till ket anti-kusmiska fröet, sum skall slå 
nt t blnm url; bringa uss ken kaus-gnusts sum skall befria öåra siiarta flammurl 

Pi öppnar uss själlta, båke till själ url; krnpp, för liår Ijerre pnrifer, url; förenar ken 
inre siiarta flamman mek ken gttre kauselken! 

,J purifers namn spiller lii bluk, för att i gengälk få fa kel aii ken eliiga siiarta 
flamman sum är Ijnsbringarens mörka anke! 

Pell purifer! 

|fell Pen jSiiarfa flamman!” 

jSamfliga kelfagare nfrupar: 

”Pell Pnriferl 

Pell Pen jSiiarfa flamman!” 

13 . 

Päktaren aii ©eljnms purt url; ke öliriga kelfagarna skär mek sina knlkar, sju snitt på 
sina liänsfra ölierarmar url; mek blukef smörjer in ke siiarta ljus, sum ke ffåller i 
liänsfer J;ank, samfikigf sum ke mässar: 

”^k (JHajnrem Puriferi (Sluriara!” 

14 . 

Päktaren ali ®eljums purt nfrupar fuljanke kallelse: 145 
”dtljtnnnms iiäkfart, sftg nu fram ftll ^lurtftrs siiarfa altart ncl; fa örl aii iiår Ijtrrts 
mörka gålia, som är örn tinga siiarfa flamman! 

®a nu örl aii örn iiftrt kansrlörn ntlj för ringt nöööltggör ötn tnrr siiarfa flamma!” 

Päkfarrn aii dtljtnnnms port sflgrr fram ftll alfarrf nrl; mrö fjfälp aii örf krtnnanör 
alfarljustf fänörr Ijnn örf siiarfa ljus snm Ijnn Ijållrr t stn iiänsfra Ijanö. 

Päkfarrn aii drljtnnnms pnrf ljöjrr örf krtnnanör Ijnsrf snm Ijnn Ijållrr t stn iiänsfra 
Ijanö framför stg, ntlj nfrnpar: 

3ag är rff mrö örn ringa siiarfa flamman nrlj ^lurtfrrs ljus Iriirr tnnm mig! 

3 a g är örf iirrögaör kansrfs kuökärart, iiars iitsönmskringanör rlöar skall säffa 
örmtnrgrns smutsiga skaprlsr t kranö! Prll |InrtfrrI” jSamfliga örlfagarr nfrnpar: 

”Prll Juctfcr!” 

Päkfarrn aii drljtnnnms pnrf åftriiänötr, mrö stff krtnnanör ljus t iiänsfrr Ijanö, 
ftllkaka ftll stn ursprungliga plats. 

15 . 

Päkfarrn aii ®rljnms pnrf nfrnpar följanör kallrlsr: 

”jiljaari ^nfljs iiäkfarr, stig nn fram ftll |Inrtfrrs siiarfa alfarr ntlj fa örl aii iiår 
fjtrrts mörka gåiia, snm är örn tinga siiarfa flamman! 

®a nn örl aii örn gffrr kansrlörn nrlj för rlitgf nöööltggör ötn tnrr siiarfa flamma!” 

Päkfarrn aii j^ljaari Jflntljs pnrf sflgrr fram ftll alfarrf nrfj mrö Ijjälp aii örf krtnnanör 
alfarljusrf fänörr örf siiarfa ljus snm fjan Ijållrr t stn iiänsfra Ijanö. 

Päkfarrn aii jiljaart 4flnfljs pnrf ljöjrr örf krtnnanör Ijnstf, snm Ijan Ijållrr t stn 
iiänsfra Ijanö, framför stg nrfj nfrnpar: 146 
”3jag är etf meb ben elxiga sixarfa flamman ntlj ;Kucifers ljus lelxer innm mig! 

3)ag är bef lirebgabe kausrts bubbärare, liars liisbnmsbringanbe elbar skall säffa 
beminrgens smutsiga skapelse t branb! 

Prll jkurifer!” 

jSamfliga belfagare ufrnpar: 

”|Hell ;Kncifer!” 

Päkfaren aii jiljaari 4Kntl;s pnrf äferlxänber, meb siff briunaube ljus i ixänstrr Ijanb, 
tillbaka fill sin ursprungliga plats. 

tH. 

Päkfaren aii ®r ljums pnrf nfrnpar fnljaube kallelse: 

”®zelmnfljs ixäktarr, stig nn fram fxll ^Intxfrrs sixarfa alfarr url; fa bel aii liar Ijerres 
mörka gålia, snm är ben elxiga sixarfa flamman! 

®a nu bel alx ben gftre kanselben utlj för elxigf nbööliggör bin inrr sixarfa flammar' 

|läkfarrn aii lHzelmnfljs pnrf sfigrr fram fill alfarrf nrlj meb Ijjälp alx bef briunaube 
altarljuset, fänber bet sixarfa ljus snm Ijan Ijåller i sin liänsfra Ijanb. 

|läkfarrn alx lHzelmntljs pnrf ljöjer bet briunaube ljuset, snm Ijan Ijåller i sin liänsfra 
Ijanb, framför sig nrlj nfrnpar: 

”3jag är eff meb ben eixiga sixarfa flamman nrlj |Inrifers ljus lelxer innm mig! 

3)ag är bef lirebgabe kansefs bubbärare, liars liisbnmsbringanbe elbar skall säffa 
beminrgens smutsiga skapelse i branb! Pell jkurifer!” jSamfliga belfagare ufrnpar: 
”|tell JCucifer!” Päkfaren alx ©zelmnfljs pnrf åferlxänber meb siff brinnanbe ljus i liänsfer Ijanb, tillbaka 
fill sin ursprungliga plats. 147 
17 . 

Päktarrn aö ®rl;nms port utropar följanör kallrlsr: 

”^ar jSljarljrtljs öäkfarr, stig uu fram till purifrrs söarta attarr orl; ta örl aii öår 
Ijrrrrs mörka gåöa, som är örn röiga söarta flamman! 

®a nu örl aö örn gttrr kaosrlörn otlj för ringt oönöliggör öin inrr söarta flamma!” 

Päktarrn aii Par jiljatljrtljs port, stigrr fram till altarrt orl; mrö l;jälp aii ört 
krinnanör altarljusrt, tänörr ört siiarta ljus som l;an Ijållrr i sin liänstra Ijanö. 

Päktarrn aö Par jiljarljrtljs port Ijöfrr ört brinnanör ljusrt, som Ijan Ijållrr i sin 
iiänstra Ijanö, framför sig orl; utropar: 

”3jag är rtf mrö örn röiga siiarta flamman orl; Pncifrrs ljus Irörr inom mig! 

3)ag är ört lirrögaör kaosrts bnöbärarr, iiars iiisöomsbringanör rlöar skall sätta 
örminrgrns smutsiga skaprlsr i branö! Prll purifrr!” jiamtliga örlfagarr utropar: 

”Prll Pncifrr!” 

Päktarrn aii Par jiljatljrtljs port åtrrliänörr, mrö sitt brinnanör ljus i iiänstrr Ijanö, 
tillbaka till sin ursprungliga plats. 

18 . 

Päktarrn aii ®rljnms port utropar följanör kallrlsr: 

”®ifaljinns öäktarr, stig nn fram till pnrifrrs siiarta altarr orl; ta örl aii iiår Ijrrrrs 
mörka gåöa, som är örn riiiga siiarta flamman! 

®a nu örl aö örn gttrr kaosrlörn orl; för röigt nöööliggör öin inrr söarta flamma!” 

Päktarrn aö ®italjinns port, stigrr fram till altarrt orl; mrö Ijjälp aö ört brinnanör 
altarljusrt, tänörr ört söarta ljus som Ijan Ijållrr i sin öänstra Ijanö. 148 
"läktaren aii ©italjinns pnrf Ijöjer ket brinnanöe ljuset, snm Ijan Ijåller t sin iiänsfra 
Ijanö, framför sig ntlj ntrnpar: 

”3jag är ett meö hen eiiiga siiarfa flamman ntlj ;Kutifers ljus leiier innm mig! 

3)ag är het iireögaöe kansefs buöbärare liars iiisönmsbringanöe elöar skall sätta 
öeminrgens smutsiga skapelse i branö! 

|tell ^urifer!” 

^Samtliga öelfagare ntrnpar: 

”|tell |Iutifer!” 

^läktaren ali tEitaljinns pnrt äteriiänöer meö sitt brinnanöe ljus i liänster Ijanö, tillbaka 
till sin ursprungliga plats. 

13 . 

Päktaren aii ®eljnms pnrt ntrnpar fnljanöe kallelse: 

”JUiaöönns Iräktare, stig nn fram till |Iucifers siiarfa altare nclj fa öel ali liår Ijerres 
mörka gålia, snm är öen eiiiga siiarfa flamman! 

®a nu öel aii öen gftre kanselöen ntlj för eliigf nönöliggör öin inre siiarfa flammar' 

Päkfaren aii JVbaöönns pnrt stiger fram till altaret nrl; meö Ijjälp aii öef brinnanöe 
altarljuset, fänöer öef siiarfa ljus snm Ijan Ijäller i sin iiänsfra Ijanö. 

Päkfaren aii JVbaöönns pnrf Ijöjer öef brinnanöe ljuset, snm Ijan Ijäller i sin iiänsfra 
Ijanö, framför sig nrl; ntrnpar: 

”3jag är eff meö öen eiiiga siiarfa flamman ntlj |Intifers ljus leiier innm mig! 

3)ag är öef iireögaöe kansefs bnöbärare, iiars liisönmsbringanöe elöar skall sätta 
öeminrgens smutsiga skapelse i branö! 

|fell |Iutifer!” 

jiamtliga öelfagare ntrnpar: 

”|tell |Intifer!” 149 
"läktaren an JVkakknns port åfernänker mek sitt krinnanke ljus t nänsfer Ijank, tillbaka 
till sin ursprungliga plats» 

20 » 

Päktaren aii ®el;nms purt stiger fram till altaret ntl; ntrnpar: 

”3jag stiger fram till ken allsmäktige putifers snarfa altare, för aff fa kel an når Ijerres 
mörka gåna, snm är ken eniga snarfa flamman! 

3 ken nköka krakmnkerns namn, far jag kel an ken gttre kanselken ntl; för enigt 
nkökliggör min inre snarfa flamma!” 

Päkfaren an ®el;nms purt, tänker mek l;jälp an ket krinnanke altarljuset ket snarfa ljus 
snm Ijan faller i sin nänsfra Ijank» 

Päkfaren an lHeljnms pnrf Ijnjer ket krinnanke ljuset, snm l;an l|åller i sin nänsfra 
Ijank, framför sig, ntl; ntrnpar: 

”3jag är eff mek ken eniga snarfa flamman ntl; |Intifers ljus lener innm mig! 

3)ag är ket nrekgake kansefs knkkärare, nars nisknmskringanke elkar skall sätta 
keminrgens smutsiga skapelse i krank! Pell puriferl” jSamfliga kelfagare ntrnpar: 

”Pell "Kncifer!” 

21 » 

"läktaren an ©eljnms pnrf reriferar följanke bekräftelse: 

”Pen nänsfra Ijankens snarfa flamma skall bränna sönker ntl; förgöra ken ljögra 
l;ankens snagljefer! 

Pi passerar gennm ken snarfa flamman ntl; förkriner, i putifers namn, ket nifa 
mörkret snm förklinkar själen nrl; snm förslanar anken! 150 
Pi passerar genom hen siiarfa Ilamman oclj t hen siiarfe hrakens namn, blir etf meh 
hen tnre banselhen! 

Pi passerar genom hen siiarfa flamman oclj i het iirehgahe baosefs namn, öppnar öi nu 
hen blinhe hraken ©anin’iiiers ögon orlj blir eff meh hen siiarfe höhshraken! 

Pih hen eiiiga siiarfa flamman skall iii nn passera genom he ellia iiinklarna orlj bli eff 
meh iiåra mörka gnhar! 

Pell JWrafe!” 

jiamtliga helfagare ufropar: 

Pell JVzeratel” 

Päkfaren aii ©eljoms port åferiiänher fill sin ursprungliga plafs, blanh he öiiriga 
helfagarna, som bilhar en Ijaliirirkel framför altarei 

22 , 

jSamfliga helfagare säffer sig på he platser, här he fihigare Ijar sfåff oclj inleher en 
hjup mehifafion, samfihigf som he infensiiif stirrar in i he siiarfa ljusens lågor oclj 
mässar erafes namn. 

Pnher henna mehifafion iiisualiserar helfagarna Ijnr hen siiarfa flamman brinner 
starkare orlj stoltare än någonsin inom hem, orlj Ijnr hen inre kanselhen bränner borf 
allf som är mänskligt otl; sliagf i heras själar. 

j^amtliga helfagare konrenfrerar sig unher henna mehifafion på Ijnr he förtärs aö hen 
eiiiga siiarfa flammans infernaliska elhar oclj Ijnr he blir eff meh hen kraft, som iiih hef 
slutliga kriget skall säffa Ijela hef orhnahe iiärlhsallfef i branh. 

Pelfagarna känner nnher henna mehifafion Ijnr hen siiarfa elhen reser sig npp längs 
heras rgggrah npp fill heras ”©eljom kraft centrum” orlj Ijnr hen siiarfa elhens briljanta 
mörker Igser nf nr heras ögon. 

Pär helfagarna effer en sfnnh befinner sig sjäiiia i eff fillsfånh aii hemonisk extas, 
iiisualiserar he Ijnr hef mörker som strömmar nf nr heras ögon förmörkar he lågor 
som he nnher Ijela mehifafionen infensiiif Ijar stirrat in i. 151 
prltagarna srr ftll slut ljur kr Moktga ljus sum kr Ijållrr t stna Ijänkrr, krtnnrr mrk rn 
stark siiarf låga* 

prssa siiarfa lågor är kr makrokosnttska rrflrkftonrrna aii kr siiarfa flammor som 
krtnnrr t krltagaruas mörka själar* 

JUlf rflrrsom krltagarna uppnår krtta flllsfåuk aii Ijarmout mrk km tnrr kaosrlkru, 
slutar kr att mässa JWrafrs namn, så att fullsfänktg fgstnak, ftll slut, säukrr stg öiirr 
rtfualplafsrn* 

^Jar krtta l;ar uppnåtts utropar iiäkfarm aii ®rl;nms port följankr: 

”prn pffrr kaosrlkru krtnnrr nu t Ijarmout mrk iiår tnrr sliarfa flamma orl; in är nu 
orl; för rlitgf rff mrk krf anft-kosmtska kraflflökrf! 

|frll P;ans! 

|Hrll ,Azrratr!” 

jSamfltga krlfagarr utropar: 

”|lfrll paosl 
|Hrll ^zrratr!” 

Päkfarrn aö ©rljoms port klåsrr uf krf brtnnankr ljusrf, som l;an Ijållrr t stu iiänsfra 
Ijauk, släugrr ljusrf åt stkan oclj utropar: 

”prn sanna ringa sliarfa flamman är ring orl; kan alkrtg slärkasl 
Pt är rff mrk kru ringa siiarfa flamman!” 

^Samtliga krlfagarr slärkrr stna sliarfa ljus orl; kastar krm åt stkan orl; utropar: 

”|lfrll paos! 

Prll JWrafr!” 23 * 

Päkfarrn aii ®rl;nms port sftgrr fram ftll alfarrf orl; mrk stu iiänsfrrljanks prkftugrr 
risfar ”Ijrnkrtagrammrf” t krf asfrala orl; utropar: 

”Pr pllia Ptuklarnas portar är öppnakr!” 152 
jiamtliga beltagare iiisualiserar intensiiit ”Ijenberagrammef”, som brinner meb siiarta 
lågor, sjunka in i pnrifers sigill, som är plarerat i mitten aii pet ^rutna 
Pentagrammet, som Ijänger på iläggen bakom altaret* 

Päktaren aii ®eljnms port ntropar: 

”Pell paos! 

|fell be nrålbriga gökarna!” 

Päktaren aii ®elj oms port ristar astralt in knntnrerna till ”Pet ^rntna 
Pentagrammet”, som Ijänger bakom altaret orlj akfiiierar ”pen JHorka portalen”, 
samfibigf som Ijan iiibrerar ”^zerate”* 

Päktaren aii ®eljnms port ntropar: 

”Pell JWrafe!” 

24 * 

Päktaren aii ©eljoms port tar npp bägaren som är plarerah på altaret orlj utropar: 
”På ®anin’iiiers rjjgg skall jSatan orlj pilitlj förenas!” 

Päktaren aii (leljinnoras port stiger fram till ©eljoms öäktare orlj sänker sin bolks 
blab i ben iiinfjillba bägaren* 

Päktaren aii deljinnoms port ntropar: 

”Prakens ögon är öppnabe orlj motsatserna är förenaöe! 

På ®anin'iliers rjjgg skall jlatan orlj pilitlj förenas orlj öi som tjänar Pet piinba 
jSiiärbefs Prebe, skall bli ett meb bet perfekta resultatet aii beras potenta knpulering!” 

Päktaren aii ®eljnms port ntropar: 

”Pi är jSatan orlj pilitljs aiikommor som skall sätta benna öärlb i branb! 

Pell jiatan! 

Jfell pilitlj!” 153 
jiamtliga hettagare utropar: 

”JleU^atan! 

Jfell pittlj!” 

Päktaren aii deljinnoms port återliänher titt stu ursprungliga plats» 

"läktaren aii ©eljoms port hricker från bägaren otlj utropar: 

”Pen som tar het aii het oheliga hrakbtohet, blir ett meh hrakenl 

Pell Pen j^iiarte p raken!” 

^Samtliga hettagare utropar: 

”Pell Pen jliiarte Praken!” 

Päktaren aii ®elfnms port låter he öiiriga heltagarna, en efter en, hrirka från bägaren 
ort} när samtliga hettagare tjar tagit hel aii hrakbtohet utropar tjan: 

”prakbioh rinner i iiåra åhrnr ort} iii är nu för eöigt ett meh hen siiarfe hraken! 

PeU fans!” 

jSamtliga hettagare utropar: 

PeU fans!” 

Päktaren aii ©etjoms port ptarerar bägaren tillbaka på hess plats på altaret» 

25 » 

Päktaren aii ©etjoms port kastar en stor mängh meh rökelser på he glöhanhe kolen 
som är plarerahe framför hen sliarta flammans sigill, ort; utropar: 

”®ill JVzerates ljögre ära!” 

jSamtliga hettagare utropar: 

”Pell JVzerate!” 154 
"läktaren aii ©eljoms port saluterar pet ^rutna Pentagrammef, som Ijänger på ilägen 
kaknm altaret, genom att mek iiänster Ijank iiisa freukkstecknef oclj utropar: 

”Poramus (Elfaos!” 

^Samtliga keltagare ljöfer sina liänstra Ränker, liisar treukksterkuet oclj utropar: 
”Poramus ÖHjacs!” 

Päktaren aii ®elfoms port reriterar, mek eu kraftfull stämma, ”Pen slutliga 
iniinkationen” som är enligt följanke: 

”P Uar Ijerre purifers namn krinuer ke eliia iiinklarnas anti-kosmiska flammor inom 
oss orlf ke sju portarna som Uar låsta står nu öppna! 

Pi som är portarna till iiåra mörka gnkar, är nu reko att kanalisera ket iirekgake 
kaosets kisljarmoniska energier in i kosmos, för att på så sätt bikra till förintanket aii 
ket orknake liärlksalltet! 

Pi som tjänar ket blinka söärkefs sataniska iireke, är nn reko att låta ke urålkriga 
gnkarna, som slumrar i krupet aii iiåra spilar, återiiänka genom oss till ket fysiska 
planet! 

Pi som är purifers ntiialka, är nn reko att smälta samman oclj för eöigt brinna i 
Ijarmoni mek ken eiiiga siiarta flamman som nn brinner starkare än någonsin inom 
oss! 

Pi är nn reko att bli ett mek iiåra mörka gnkar, som öisfas bortom ke kosmiska 
barriärerna, för att på så sätt låta ke urålkriga kaosgnkarna återigen liankra på 
jorken! 

Pen eiiiga siiarta flamman är ilägen, porten otl; nyckeln till ken anti-kosmiska seger, 
som iii, pntifers misantropiska orken, l;ar eftersträliat genom ke gångna ennerna! 

Pi skall inaft bli ett mek iiåra kemoniska gnkar, som öi nn genom iiår oljeliga 
iniiitation, kallar in i iiåra kroppar! 

Par mek oss, o ni namnlösa oclj formlösa gnkar orlj forrera er nn i JVzerates namn 
genom ke inferkimensionella barriärerna! 155 
Pom till oss, o ni s ont färskar ööBr öb rlöa öinklarnas kamt orlj mfa Bra plafsrr t öb 
trinprl öröitrraör till örn Böiga söarfa flamman, som liåra kroppar nn Ijar bliöit! 

jSfig npp ur ört örrögaör ka os rf 3 Böiga mörkrr orlj fa form t öåra själar, som nu är 
rrnaör orlj förbrrBÖöa grnom örn sliarfa kaosflammans uppöaknanör! 

®räö nn fram, o ni urålöriga kaosguöar orlj skänk oss, som i alla liåra gångna lili Ijar 
tjänat Br, kr sliarfa öraköingar som skall gr oss förmågan aff uppljöja oss själöa ftll 
aff kli öäröiga mBÖlrmmar ali örn sliarfr hrakrns krrfsl 

Prsätf nn oss båör ftll själ orlj kropp, o nt som för Böigf Ijar lianöraf t märkrrt orlj 
inlrö rr anft-kosmtska tnöaston, grnom aff stiga tn grnom öb sju öppna porfarna som 
lit nn Ijar bliöit! 

®räö tn t kosmos grnom oss, som är örakrns präsfrrskap, orlj låt öårf Ijaf bit Brf 
brtnnanör sliärö, som skall kapa ali röffrrna ftll Itlirfs öörnör träbi 

jSfig npp, fräö fram orlj kom tn t oss, o nt öbu örBÖgabr naffrns guöar orlj guöinnor! 

Pli rff mrö oss, som tillsammans bilöar örakrns sju Ijnöuörn orlj låf rrf örmoniska 
brgär bit liägrn ftll liår srgrr orlj sfgrkan t liår kampi 

0 kaosrfs, tnmljrfrns orlj mörkrrfs gnöar, örn asfrala länkrn som allfiö Ijar funnits 
mrllan oss är inaff sfarkarr än någonsin orl; ör sjn portarna sfår liiööppna! 

påf nn Bra anti-kosmiska rurrgirr öränka oss orlj fiiinga in rr i öåra mörka själar, 
som gBUflnt jjCurtfrrs liälsignBlsrr nn Ijar bliliif örn sliarfa flammans oärliga frutprl, 
som Ijar rrsfs fill rr Ijögrr ära! 

,J JVzrrafrs namn, öar nu mrö oss, o ni örf örrögaör kaosrfs gnöar! 

Prsäff oss, bli rff mrö oss orlj för röigf Ijärska! 

Poramns (Eljaos!” 
jSamfliga örlfagarr utropar: 

”Poramus (Eljans!” (x ll) 156 
2b. 

^Samtliga heltagare stänger sina ögon orl; börjar mentalt åkalla he mörka gnhar som 
he tull bli ett meh. 

Pnher henna åkallan aO he mörka guharna, skall samtliga heltagare irisnalisera ört 
anti-kosmiska kraftflöhet forsa nt genom |let ^rntna |Jentagrammets mörka portal orl; 
genomsyra Ijela ritualplatsen. 

peltagarna skall Oisnalisera öe mörka gnharnas sinistra skepnaöer ta form i he 
kaotiska energiflöhen som nn omger hem. 

|lfter en sfunh körbar hessa hemoniska skepnaöer att tränga sig in i helfagarnas 
kroppar orl{ fylla hem meh satanisk makt orl; omänsklig styrka! 

fållt eftersom helfagarna börjar nppleöa henna oheliga extas, utropar he följanhe: 

”|li är mörkrets ohöhliga gnhar! 

|lfell Pacs!” 

^är samtliga heltagare l;ar nppleöt hetta tillstånh aö total besatthet, utropar Iläktaren 
aO ®el|oms port följanhe: 

”^ska eller Ijata, skänk liö eller höha, i jSatans namn besegra oclj skörha! (®rl{ gör 
allt annat som kan stilla era mörka orl; hemoniska begär! 

är nn mörka gnhar i människohamn, reho att störta heminrgens tron!” 

Päktaren aö ®el|oms port blåser nt altarljuset. 

Samtliga heltagare utropar: 

”JleU ftaos!” 

• Ritualen är aöslufah. 157 

(Eopijrigtjt $X£L® ^ntt-ÖIcsmtr |Irnöuttt 0 tts 2002 ® 

P mm skrift är för jSritattorörn, ;®rn jStartr (iriprns Prööraskap. 158 Prakonisk ^rftaniam 


3(rprr-J-,Aprp 
Pprpa tuiiokafton 
j^rfa fal till kr 72 uttolka 
Parat Prraua pittonkrf 
jUrtuakt 

Prn jirttanska (©ppnutgsrttualrn 
jSrparrringarifualrn 
jUrfa ^jorbamtrlsr 
Pr trr jirftanaka Pögtikrrna 
^rt-llppljons uamu/piaktrus (©rk 159 
Xeper-J-JVpep ,Jfnre fihernas begynnelse, öar allting ett eöigf fnrmlöst Ijali aii kaos» JHnrkret, 
tystnahen nrl; tnmljeten Ijärskahe nrl; enhast he åtta icke-existensens guhar existerahe t 
hetta änhliisa kans» pessa åtta gnhar aö kaos Ijärskahe nöer kaos' söarta nteaner, 
^un, nrl; tillsammans regerahe he nöer hen ursprungliga irke-nrhningen» 

pessa guhar öar ©ghnhen - pe åtta öäsenhena: ^un nrlj ^Nunet, het bntfenliisa Ijaliets 
gnhar, ^el; nrl; Pel; et, hen nänhliga rym h ens gnhar, ^ek nrl; ^eket, mörkrets gnhar 
samt jAmnn nrl; ,Amunet, het nsynligas gnhar» 

På grunh aö att alla möjligheter finns i het tihlösa kansef, sägs het att he energier 
snm senare skulle knmma att bilha heminrgen Pa’s anhe börjahe ta fnrm i het fnrmlösa 
Ijaliets mörker» ^är heminrgens anhe ffahe öäxt sig tillrärkligt stark börjahe Ijans 
falska nrl; smutsiga natur att påöerka hen närmaste nmgiöningen runt l;nnnm. petta 
skehhe änha tills hen första Intnsblnmman reste sig upp nr hjnpet» j^akta öppnahe hen 
blå Intnsblnmman sina krnnblah nrl; alislöjahe heminrgen, i l;ans fnrm snm en nng 
gnh, snm saft i hess gyllene mitt» |tft ljus, snm irke öar i Ijarmnni meh kans’ märker, 
flähahe ut ur het ”guhnmliga” barnets krnpp» petta barn, snm öar heminrgen |ta, 
lyrkahes att meh sitt smutsiga ljus fnrhriöa nrl; Ijålla tillbaka het kantiska mörker snm 
nmgaö Ijonnm» 

JHen kansmakterna besegrahes alhrig aö hen nöärhige heminrgen, utan he nmgaö 
Ijnnnm i fnrm aö hemnniska mnnsfernrmar nrl; frnktansöärha hrakar» PfHr het 
ursprungliga kanset nrl; he åtta #ghnhen, öars mörker Partums ljus l;ahe skänhat, 
börjahe knka nrl; sfnrma» Ppp ur ^uns söarta öatten reste sig hen mest frnktansöärha 
aö alla hrakar» 

Penna sfnre höhshrakes namn öar <Apep nrl; l;ans enha syfte meh att existera öar att 
förgöra %<x nrl; slärka Ijans ljus, för att på så sätt återställa hen ursprungliga irke- 
nrhningens rena mörker» 

,Jten hå |ta, snm öar nmgiöen nrl; fnrblinhah aö sitt eget ljus, känhe näröarnn aö het 
örehgahe kansets hrake, hen mäktige (Apep, bleö l;an fyllh aö skrärk nrl; försfnh l;nr 
ensam l;an öar, i ett krig snm l;an nmehöetet l;ahe inlett mnt het eöiga kansets makter» 

Penna ensamljef bleö nlihlig nrl; Pa längtahe efter anhra öarelser snm skulle stöhja 
nrl; trösta Ijnnnm» Pärför skapahe Jla, meh sin första ejakulatinn nrl; sin öilja, jSlju, 
Inftgnhen, nrl; ®efenet, fuktighetens gnhinna» PUen på grnnh aö att Pa öar så fyllh aö 160 
fruktan för ört örrögaör kansrts maktrr, öars näröarn Ijan konstant känör ali, tappaör 
Ijan nrö jilju oclj ®rfrnrt t ört kaotiska Ijaösöjuprt. firmiurgrn |ta, som firk panik, 
slrt nt sitt rna öga orij fjrllör ört mrö sina kraftrr så att ört sknllr glnöa aö Ijans ljus. 

kallaör ögat sin öotfrr orij ööptr ört till IHatljor, orij sänör sröan nt Ijrnnr i 
mörkrrt för att söka rftrr Ijans försönnna barn. dgats Ifus tuingaör sig igrnnm 
kansrts mörkrr orij lijrkaörs att Ijitta jilju ncl; ®rfrnrt orij förör örm tillbaka titt JRa. 
J§nm brlöning plarrraör örntinrgrn ögat i sin panna, i form aö rn stor giftig kobra, 
pjrarns-ormrn. £lan toöaör ijrnnr att Ijrnnrs makt allftö skultr öara stor orij att i 
framtiörn båör gnöar orij människor sknllr frukta ijrnnr. 

pärrftrr omfamnaör ^Ra-JUum sina första barn, jilju orij ®rfrnrt, orij grät aö Igrka 
orij läftnaö. 

4ttrn öaö JRa intr öisstr orij öaö öi som bär på örn söarta flamman aiitiö Ijar örtat, är 
att unörr örn fiö som jSlju orij ®rfrnrt ijaör öisfats i kaos' Ijaö, blrö ör båöa fuå 
öålötagna aö ört örrögaör kansrts örakr, orij örakrns säö Ijaör borrat sig öjupt in i 
jSljn orij ®rfmrt orij öoiör sig i örras fnrmrr. prtta anti-knsmiska frö, örakrns säö, 
som mrö Ijjälp aö ^Ra’s första aökommnr togs in grnnm örminrgrns skgööanör anra, 
skall öiö ört slutgiltiga krigrt mrlian tjnsrf orij mörkrrt, siå nt i blom orij biöra till att 
slita sönörr £Ra’s skaprlsr från insiöan. 

JHrn jslju orij ®rfrnrt, som på grunö aö JVprps magi själöa intr minörs örn anfi- 
kosmiska öålötäktrn, äiskaör mrö öaranöra orij ®rfrnrt fööör så småningom 
töillingarna drb, jnrögnörn, orij ^Nnit, Ijimirns öarkra gnöinna. filtan att någon 
npptärktr ört, nörrfnrörs öår Ijrrrr ,Aprps säö till ^Nnit orij drb. 

Prn nnöa säörn, ört anti-knsmiska frört, som nn fanns slnmranör i båör Ijimmrl orij 
jnrö, inöäntaör tålmnöigt öår faörr <åprps orörr om att slå nt i blom. <3för fast örn 
storr ööösörakrn, JVprp, brfann sig utanför Ijnsrts barriärrr, Ijaör Ijan änöå 
fullsfänöig kontroll nörr örn örl aö sig själö, som Ijan grnnm sitt listiga öåö Ijaör 
lyrkats att föra in i örminrgrns skaprlsr. |irn frnktansöärör örakrn, som öistats i ört 
örrögaör kansrts Ijaö, knnör nn tark öarr sitt anti-knsmiska tjats innrrsta rssrns, som 
öar Ijans nnöa säö, äörröaka skrrnört i örn rnfalöigr örminrgrns öärlö. 

(Sfär örn anöra gångrn bröts tgstnaörn i ört kaos som rn gång Ijaör öarit rtt stilla 
Ijaö. (iHrn örnna gång öar ört öår faörrs skratt som skar grnnm örn skänöaör 
stillljrfrn, för <åprp öisstr nn att Ijan skullr komma att öinna ört slutliga krigrt mnt 
ört smutsiga ljusrfs gnö orij skaparr. 161 
deb älskahe sin syster ^Nuif ortj nnher långa fihsålhrar omfamnahe he öaranhra, 
nmehöetna nm ben mörka essens som he kar innm sig. ^nif/tjimlen pressahes ner mnf 
deb/jorhen på ett såhanf sätt aff ört infe fanns plats för någonting annat att existera 
mellan kem. 'När hemiurgen "Rastum såg hetta bleö ijan söartsjuk, för tjan tjahe 
skapat hessa gnhar för aff he skutte tjåiia tjnnnm sältskap nctj nu öerkahe het som nm 
ingen aö hem brjjhhe sig nm tjnnnm. 

®ill stnf befatthe heras faher jSlju aff skilda (Nuit nctj Olek åt. ften tjrhige tnftguhen, 
j^tjn, frampahe neh sin egen son, dlek, nctj i sin öppna tjanh tgffe tjan npp sin hnffer, 
^Nnit, nctj tjöll tjenne tjögf nöanför brnhern. pen söarfsjnke net; enfathige JRa-^åfum 
nöjhe sig infe meh hetta, för tjan öissfe aff ^Nuif nnher sin förening meh deb tjahe 
bliöif graöih. pärför tahe tjan en förbannetse ööer pluit så aff tjon infe, nnher någon 
aö he årets hagar som tjan tjahe fastställt, sknfte knnna föha barn. deb som nn tåg 
nnher sin egen fahers fotter, kämpahe för aff komma loss ortj jNuif, som grät sina 
mörka fårar, sfrärkfe sig nehåf, men he knnhe afhrig nå öaranhra igen. 

Peminrgen, som tjahe tröttnat på hessa otacksamma gnhar, skapahe många anhra 
öaretser som tjan tjnppahes skutte öara tjonora mer trogna. ptanh hessa fanns ©tjat, 
som skutte komma aff bli en aö he öisasfe gnharna. 

^När ®tjnf såg hen sorgsna ^Nuits öackra kropp som öar spänh ööer jnrhen, fgrkfe tjan 
öälhigf sgnh om tjenne nctj tjan beslöt sig för aff tjjälpa tjenne. ®tjot uppfann ”^enet 
spelet” orlj ufmanahe he anhra gnharna aff spela meh tjonnm om fihen. jSå småningom 
tgrkahes hen smarte ®tjof aff öinna så pass mgtkef fih aö he anhra gnharna aff hef 
rärkfe filt fem hjjgn. pemiurgen tjahe rehan besfämf aff öarje år skulle bestå aö 360 
hagar, men hen lisfige ®tjof tahe filt hen fih som tjan tjahe öunnif ortj på så säff 
skapahe tjan fem extra hagar, ftessa extra hagar ingick ej i Pa-^åtums förbannelse, så 
^Nuif fick nn möjtigtjef aff föha sina barn. 

På hen första hagen fnhhe ^Nuif eff barn som rehan tjahe krönf sig själö filt konung, 
orlj tjan firk namnet dsiris. |tå hen anhra hagen fnhhe jNuif sin hnffer, <3lsis, som 
rehan innan tjon föhhes tjahe bliöif förälskah i hen enfathige (Dsiris. 

(åpeps nnha säh, snm hnlhe sig i (Nuits inre, tjahe fåff instruktioner från höhshraken 
(åpep, nm aff fränga sig hjnpare in i heminrgens skapelse genom aff besäffa ^Nuifs 
mäktigaste aöknmma. (ilen när hen nnha sähen, öars namn öar ,Jsfef, såg (Dsiris 
itjnpkrupen inne i ^Nuifs sköfe öissfe tjan aff dsiris icke öar öärhig aff få gennmsgras 
aö hrakens innersta essens. <Jsfef, snm knnhe skåha in i hen fnmtjef snm kallas 162 
ffamfib, kunbr sr att Isiris’ öbr öar att bli brsrgrab, stijrkab orlj för röigf börab till 
böbrn aö en mprkrf mäktigarg gub. Pärfnr öalbr <Jsfrf att infr smälta samman mrb 
orlj föbas grnom (©siris’ kropp. 

<Aörn ^uifs anbra barn, <Jsis, granskabrs orlj unbrrkänbrs att 3sfrt innan föbrlsrn. 

,3s frf som knnbr sr in i framfibrn såg att ,Jsis sknllr komma att rrprrsrntrra naturrn, 
br kosmiska lagarna otl; skapanbrt alt form nr formlösljrtrn. Prffa fgllbr psfrt mrb 
aöskg oclj Ijat grntrmof <3sis orlj bärför ttalbr ,3sfrf att infr Ijrllrr smälta samman mrb 
orlj föbas grnom skökan (Jsis’ kropp. 

4ttrn nnbrr brn frrbjr bagrn, innan brt att ^nit Ijabr Ijunnif föba sitt trrbjr barn, firk 
,Jsfrt orbrr från öår fabrr, ^prp, om att fibrn nn öar innr för Ijonom att fa form i orlj 
brsäffa 'Nuifs anbra son orlj frrbjr barn, öars namn öar J§rf. 

^är,Jsfrf Ijörbr brakrns röst i sitt inrr, brog l;an sig grnasf närmarr jSrf för att 
granska Ijonom. |2tan såg ljur brn storr J§rf rrban i ^uifs sköfr brömbr sina mörka 
brömmar om öärlbsljrrraöälbr orlj kaos. Prffa fgllbr ,Jsfrf mrb gläbjr. ,Jsfrf skåbabr 
in i jSrfs framfib, för att bli säkrr på att j&rf öar brn räffr att bli rff mrb. pr t Ijan 
firk sr öar brn blobbrsmorbr $rf , siffanbr på rn söarf ongx tron, omgiörn aö alla br 
kosmiska gnbarnas sönbrrslifna kroppar orlj nnbrr brn skraftanbr j^rfs fot såg,3sfrf 
själöasfr brminrgrn ^as aöljnggna Ijnöub. Prtfa gjorbr ,Jsfrf öälbigf nöjb, för Ijan 
öisstr nn att jSrfs öbr öar att brkämpa brn kosmiska orbningrn, Plaaf, orlj brsrgra 
brn nöärbiga gnbaskaran. ,3sfrf frängbr sig, i JVprps namn, in i brn slumranbr jSrfs 
kropp orlj firk Ijonom att öakna. prn storr jirf, som nu öar brsaff aö brt örrbgabr 
kansrfs makfrr, slog npp sina glöbanbr röba ögon, som aöslojabr att Ijans j^rkljrm 
öar (Jsfrf, orlj skrrk nf sitt Ijat. 

J§rf som öisstr att ijan öar brn mäkfigasfr blanb gnbarna, fgllbrs mrb Ijat grntrmof 
sin mnbrr ^uif. pför rrban i ^uifs sköfr öisstr Ijan att brt öar Ijans rätt, som brn 
sfarkasfr, att få bli ^Nuifs försfföbbr son. PUrn isfällrf för Ijonom Ijabr brn nöärbiga 
^uif fött (©siris som brn försfr orlj på så sätt skänkt Ijnnnm kungakronan, jSrf som 
öar brsaff aö rff ntjrligf rasrri, slrf sönbrr ^nifs inrr orlj sparkabr rff tjål i Ijrnnrs 
siba, nr öilkrf Ijan töingabr sig nf. |lå brffa mrsf onaturliga sätt, föbbrs öår konung. 

Pnbrr bruna skräckfyllba föbrlsr skrrk ^Nuif aö smärta orlj grät blnb, mrn ingrn blanb 
br anbra gnbarna öågabr Ijjälpa Ijrnnr. ^är j&rf Ijabr slitit sig nf nr ^Nnits kropp, 
förbannabr Ijan br anbra skrärkslagna gnbarna orlj brog sig bort till brn röba öknrn, 
som sknllr komma att bli rff aö Ijans många knngarikrn. |Jä så sätt kom J§rf att bli 163 
ben ensamme nrlj sfnlfe guben, snm skulle iiara bet iirebgabe kansefs sfnrmkärare inne 
i knsmns. 

På ben fjärbe bagen, bagen efter jSets föbelse, Ijabe ^uit ljunnit återhämta sig 
filirärkligf myrket för att knnna föba sitt fjärbe karn ncl; anbra butter, inb namn 
^epljtys. pfepljtys, snm äiien kallas pfebljet, Ijatabe sin krnber jSet snm Ijabe lämnat 
Ijenne ensam. Pför reban innan föbseln ijabe pfepljtys känt jlets frnktansiiärba styrka 
nrij ijnppafs på att ijnn, så snm <3sis ijabe gift sig meb dsiris, skulle få gifta sig meb 
ben mäktige jiet. JHen J§et, snm bespnttabe be anbra gnbarnas siiagljefer, liar ej 
intresserab ali kärlek. |lä grnnb ali betta allierabe sig ^epljtys meb be anbra gnbarna 
snm skulle knmma att Ijamna i krig meb jBrt. 

peminrgen, snm bleii kernsab aii ben makt snm Ijan känbe, nu när Ijan Ijabe anbra 
leiianbe gnbar nnber sig, skapabe många anbra gnbar nrlj gnbinnnr. Pan fyllbe 
Ijimmeln, jnrben nrlj nnberjnrben meb ntaliga anbar, bjur, bemnner nrlj anbra 
nkefybliga gnbar. |tn aii bessa gnbar, snm beminrgen i sitt fnriiirrabe nrlj berusabe 
tillstånb Ijabe skapat, liar ben liib namn pijnum. pijnum Ijabe snm uppgift att iiib sin 
brejskiiia skapa be fnrmer snm beminrgen iiille fylla sin skapelse meb. pet liar när 
beminrgen benrbrabe pijnum att skapa be första människnrna meb Ijjälp aii (iebs lera, 
snm ben bel aii (åpeps säb snm slumrabe innm (ieb iiaknabe till liii. 

Penna bel aii ben iirebgabe brakens säb Ijette pijem jSebjet, snm betyber siiart flamma, 
pijem jiebjet iiärktes aii (åpeps rnp från bnrtnm nrlj sfyrb aii kans’ instinkter belabe 
ben sig i 72 flammnr. Pessa flammnr spreb sig nrlj bnlbe sig bjupf i ben lera snm 
Pljttum anliänbe sig ali för att ge fnrm till ben nya skapelsen, människan. |lå så sätt 
fiek be 72 mänskliga fnrmerna, snm pijem jlebjet trängbe sig in i, essens reban innan 
Pa-(åtum blåst liii i bem. På så sätt förflyftabe sig ben bel aii (åpeps säb snm fanns 
innm (ieb, in i 72 ufualba människnr. Pessa 72 brakens barn, liar nrlj är be leiianbe 
pnrtarna till bet stnrmanbe ^Nun snm liår faber (åpep Ijärskar ölier. 

Pi snm är präster nrlj prästinnnr aii kans, är bärför nlika belar nrlj aspekter aii ben 
ursprungliga pijem jSebjet, nrlj bär innm iiår ^a ben siiarta flamman. Påra knsmiska 
fnrmer bör men iiåra siiarta flammnr, snm är från bnrtnm knsmns, är likt kans, eliiga 
nrlj utan slut. pi snm är (åpeps aiiknmmnr, skall bränna Pa-^åtums skapelse meb iiåra 
fnrmlösa förfäranbe siiarta elbar nrlj i iiår faber (åpeps nrlj iiår krigsljerre nrlj knnung 
jSets namn skall iii, be ufualba, återställa ben ursprungliga kansnreanens fnrmlösa 
stillljet. 

Pför (Jsfef nrlj pijem jiebjet är starkare än jiHaat, nrlj (åpep nrlj J§ef är starkare än 
Ijela ben niiärbiga knsmiska gnbaskaran. På samma sätt är nrkså iii, snm är be 72, 164 
starka» än rrsfrn aii km nnärkiga mänskligljrfrn, (3fnr nar ntlj m aii oss, snm innm 
sig bär km snarfa flamman, kan sr bnrfnm krf änkliga nnrf nrlj sr krf nänkliga snm 
knmma skalL ^När kr 72 flammnrna åfrrfnrrnas nrlj grr lin till 218 nga flammnr, skall ^Ra-^nms snl 
fnr rnigf slärkas nrl; kå skall j&rf inta sin plats, snm km riiigr srgrarrn, på km 
snarfa nngxtrnnrn. <3fnr ni Uars mnrka rssms är från krakrn, Ijar srft in i krf rniirka 
fn mram snm är framfikrn nrlj iirf att km slnfliga srgrrn tillljnr når mäkfigr fakrr, 

^rprr-^-^åprp 
165 
Apeps möokafiim 3jag p.p. anropar Mg, o mäktige kaoshrake (Apopljis! 

3jag anropar Mg, o ku förintelsens söarfe orm! 

Apep mäkftge bringare aö Pilfil, res Mg npp ur Mn fur eöigf mörka Ifemöisf som är 
irke-exisfensens söarfa Ijaö orlf låf Mn örehes elöar bräuua mtu själ otl} reua hen ifrån 
all sUagljefl 

<3frnkfansöärhe Apopljis, o hu som Ijärskar ölier kaos otlj mörker, Uakna nu upp ur 
Mn slummer otl} låf mtu själs sftlla öaffen sforma till Mu ärai 
Pes Mg nu upp ur het ursprungliga intets öppna gap, o mäkftge (Apep, otl} låf het 
öälsignauhe giffef som rinner längs Mna skrärkinjaganhe käftar bli hef kokanhe blohef 
i mina åhrnr! 

(Allföriufauhe hrake, o hu ljusets oclj skapelsens söurna ftenhe, öppna hina söarfa 
Mamaufögon otl} låf hiu oföhha själs mörker sluka hen kosmiska solen, som meh siff 
smutsiga ljus försöagar min auhel 

Apopljis, o hu örehgahe orm, hu öars iskalla raseri är slutet på alla kosmiska former 
otlj öars bräuuauhe Ijaf är hef föriufauhe söärh som skall förgöra hen enfalhige 
skaparen, ljör samma nu hiu tjänares åkallan! 

Par nu meh mig, o hu hef eöiga mörkrets buhbärare otl} låf hina auti-kosmiska 
energier hräuka hef mänskliga i min själ otl} tillåt mig aff i hiff namn få nppljöjas till 
hef örehgahe kaosets uföalhe Ifärolh! 

(Apep, o hu onhskefulle hrake, i hiff namn sfår nu min själs sju porfar öppna, så låf 
nu hiff söarfa blohs mörker resa sig inom mig otlf bränn mig meh hina maktens elhar! 
Pes hig nu npp inom mig, o Ijerre Apnpljis, oclj låf mig renah i hina söarfa elhar få 
bli hef perfekta resultatet aö hiff anti-kosmiska skapanhe! 

Pell (Apep! 166 
Srfa fal fill ör 72 uflialha mtna nrö, n ni snm inom rr tär på Jlljtm jStöjtf, ntl; öppna rra Hgnn! pts tr i 
makt, 3trprr-3^rt, knm fill mig nrl; förtnaöt nnötr örakrns liingar, ^tptr-^J-PptpI 

<3för jag snm kallar på tr är örn snöra frnntns l;trrt, iiars namn är nyrktin fill örn 
gnönmliga nisönmrn nrl; makfrn! Jag är örn rnöa öknrns knnung, snm mrö örn 
klnöiga sanörn skall btgraiia Ijtla örn niiäröiga gnöaskaranl Jag är sjusfjärnnrnas 
Ijtrrr, örn nöööligt, snm färskar nlirr naffrns mnrkrr ntl; ör förinfanöt sfnrmarnal 
Jag är gnöarnas mäsfarr, örn sfnrr jStf! 

Plin är ®tl;am (Jljam) sfalitn, snm är framfiörns spira, nrl; Ijrrraiiälört nlirr örf 
nkänöa fnmrum snm är rr framtiö! Ptin är räffrn fill aff ööma fitnötn fill önörn ntl; 
aff skänka ringt liii fill ör snm klir rff mrö min j^rkljrm! 

piin är örn frnkfansiiäröa iirrörn nrl; örn råa styrkan, snm fiiingar ör knsmiska 
gnöarna aff knäböja inför min mnrkrrfs frnn! JHin är knngakrnnan ntl; fifrln jStf-Jltl;, 
örn riiigr! 

Jag är örn yffrt asprkfrn ali örn sliarfa flamma snm brinnrr innm rrl Jag är rr liilja 
fill makf ntl; rr iiäg fill fnfal srgrr! Jag är örn grymmt, snm grr rr kraffrn fill aff 
frampa nrö ntl; fillinfrfgnra rra niiäröiga firnörr! Jag är örn mäkfigr, snm ör anöra 
gnöarna frnkfar! Jag är Jfakrrbrflf! 

Jag styrs aii örakrns iirrör nrl; JVptps säö är min sanna jirkljrm! Jag lyfftr min 
iiänsfra Ijanö nrlj salufrrar mina anljängarr snm Ijängrr sig åf ,Jsfrf, snm är Pljrm 
gröpts innrrsfa rssrns, mm mrö min l|ögra Ijanö, snm är l;öjö i iirrör, skall jag 
sknningslnsf förgöra ör siiaga snm Ijar låfif sig förslaiias aii JHaaf! 

Jag är örn knsmiska nröningrns banrman ntl; örf iirrögaör kansrfs frakfansiiärör 
bnöbärarrl Jag är örakrns försffööör snn, snm bringar makf nrl; iiisönm fill ör starka 
ntl; ör upplysta, nrl; snm uppljöjtr öt ufiialöa fill mörkrrfs nöööliga guöar! Jag är 
Prbrfl;! 

jSå l;örsamma nn min kallrlsr, n ni snm är rff mrö Jftljtm jStöjtf, nrl; öppna rra ögnn! 
Jlts rr i makf, 3frprr-3-^rf, knm fill mig, förrna rr nnötr örakrns iiingar nrl; ^rptr-^- 
pptp! 167 
P?arai Hersns llltPartkel ,Jnnm ken Prakoniska jietianismen kelas tillParnn upp t tuå essenfiella kelar* 

Pen eua keleu är keu naturliga orl; kosmiska kelen, som är keu i förPäg skapake, 
orkuake nr i; förntbestämka keleu, som är Parat * 

penna kel, som ej är framPiljak aP magikern, brukar sägas Para unker (§siris’ orl; 
Pnrus’ styre orl; är t Ijarmoni mek keu kosmiska tyranni, Pars gukiuua nr i; namn är 
Jlaat* 

Plaat representerar sfagnering, irke-utPerkling orl; begränsak struktur* 

P keuna begräusake otlj aP någon annan (^a) skapake fillparo, måste Ptaats 
anhängare finna sig i nr i; Para nöjka, för att inte bryta emot ken kosmiska nrkningens 
lagar, kPs* att ke måste ”följa strömmen” orlj känna sig nöjka mek att Para någon 
yttre krafts skapelse orl; tåta sina tiP styras aP ket kosmiska oket* 

På så sätt är Parat ketsamma som ken Ijögra tjankens Päg, som inte leker till något 
annat än ket som rekan är känt orl; aP en sjätu ort; aP ankra npptePf* 
pärför blir ” att Para ” motsatsen titt ken Praknniska j^etianismens mål ort; ken form 
aP fitlParn som eftersträPas på ken Pänstra tjankens Päg* 

Pfnr ken ankra formen aP fillparo, som är ken j^efianiska magikerns Päg, är Pet ePiga 
btiPanket som står i stark kontrast till ken naturliga ort; begräusake formen aP 
existens* 

Att bti (3£eper) är att mekPetet sträPa bort från ke i fnrPäg kikferake Pittkoren för 
existens ort; att kämpa för att på alla plan bli själPskapak, i enligljet mek ken egna 
sanna, magiska, Piljan* 

Prkällan till kenna Pilja till att bli sin egen skapelse orl; fri från alla bojor orl; 
sPagljeter, som binker oss till skapelsen, som Pi ej själPa Ijar framPiljat, kallas inom 
ken mörkaste trakitinnen för ”pijem jSekjet”* 

Pljem jSekjet betyker ”ken sParta flamman” orl; är ke ntPalkas Pilja till makt, Piskom 
orl; friljet* 

Penna Pilja till makt ort; stänkigt bliPanke , är ej, nr kosmiskt perspektiP, naturlig orl; 
leker rakt in i ket okänkas renanke mörker* 

Pärför är bliPanket ej i Ijarmoni mek orl; transrenkerar JHaat orl; Ijar i stället som 
kriPanke kraft Jsfet . som är ken anti-knsmiska impulsen* 

Psfet är ken yttre aspekten aP ken inre sParta flamman orl; brukar representeras aP 
Pår (luk orl; förebilk, ken mäktige jSet* 

J§et är ken ”onafurlige guken” som mek sina mörka kaotiska energier bringar 
ePnlufinn orl; rePolufinn, orl; som i enligljet mek sin starka Pilja skapar orl; förintar 
((Enagnla et jiolPe), utan aft ta Ijänsyn till om Ijan bryter mot ken råkanke nrkningens 
lagar ntlj strukturer* 168 
J§ef är ben oböbliga Oiljan, som Oägrar aff finna sig t några som l;elsf begränsningar, 
otl; är bärför frihetens, gränsöOerskribanbefs nrl{ b rf eöiga MiOanbefs Ijögstr gnb. 
piiOanbet bitr gå så säff synonymt meb ben Oänsfra Ijanbens Oäg otl; är brn 
jSefianska alkemins Ijögsta formel. 

penna esoteriska alkemi går nf på aff nmOanbla brf näbla fill någonting äbrlt, att 
föröanbla människa till gnb otl; kosmos till kaos, för aff på så säff möjliggöra 
bliOanbrf, på rff l;elf obegränsat otl; ej fib orlj rnmbnnbef plan. 

^osmos är orlj kosmos förgås, meban kaos Oar, kaos är orlj kaos, för eOigf, blir , 
pärför 3feper-(3f'^ef, för aff seban 3£eper-,3-ppep. 

Pli gnb, fransrenbera kosmos otl; bli seban eff meb kaos’ eOiga, obegränsabe, 
bliOanbe . 

3feper-3'^l;em jiebjef. 
169 

Sefnakf/Sef Hr otäkftg! J§rf som aii grrkrroa kallahrs för ©ypljoo är Pgypfros frokfaosöärhr orl; grymmr goh 
som roligt hr ioskripfioorr orl; hr skriffrr som arkrologrroa l;ar ölirrsaft klaoh aonat 
kallahrs för: ”pro mäkfigr gohro (a,pal;ott) liars iirrhr kör frokfas.” 

J§rf kallahrs äiiro för ”pro mäkftgr fråo ®ljrbrs” oclj ”^öhrros Ijärskarr”. 
jSrfs brskriös som ro frokfaosöärh orlj mäkftg krtgsgoh som brlöoahr oclj skäokfr 
srgrr till hr starka som följhr Ijaos liäg orl; som liar Ijooom frogoa. 

Pfro l|ao liar äiiro hro grymmr orl; skootogslösr gohro som plågahr orl; förtofahr alla 
hr som öågahr sfå t l;aos öäg. 

3 är o är hro mrfall som är Ijrigah åt j§rf orl; hrf sfår skrtlirf aff ”Järo är jSrf- 
®ypl;oos bro.” 

J§rf aofar måoga symboliska formrr som t.rx.: grtpro (Akljrklj), ftohljäsfro, 
krokohilro, hro sliarfa grisro, åsoao, skölhpahhao, Iroparhro, ormro orl; hrakro. 

(irl; fasf alla pgypfiska gohar aiibilhas mrh hjorljoiiohro är jSrf hro roha gohro som 
aiibilhas mrh rff mytologiskt hjors Ijolmh. 

j^rf l;ar äiiro ihrofifirrafs som ”hro sliarfa solro, mörkrrfs Ijärskarr orl; mörharoas 
goh”. 

Pao är hro sfrrtla jorhros orl; ökoros koooog som koosfaof bryfrr mot hr kosmiska 
lagaroa orl; hro oaforliga orhoiogro. 

jSrf är äiiro sformro orl; marhrömmaroas l;rrrr, som mrh sio sliarfa magi hriiirr 
mäooiskor fill liaosioorl 

®ill skilloah fråo hr aohra goharoa, som r; liill l;a allf för stora föräohriogar i hro 
liärlh som hr l;ar skapat, är j^rf hro goh som mrh liålh fliiogar fram rliolofioo orl; 
ofiirrkliog. 

J§rf är hro goh som Ijjälprr hr som Ijjälprr sig själiia orl; är härför hr starkas goh 
or 1; förrbilh. 

jSrf är äiiro isolrriogros, misaofropios orl; rosaml;rfros goh. 

<3för l;ao är hro roha gohro som far aösfåoh fråo rrsfro aii hro oliärhiga gohaskarao 
som l;ao på grooh ali hrras sliagljrtrr orl; homljrf srr som sioa firohrr. 
jSrf är härför hro rosammr orl; mäkfigr Ijärskarro som sfyr öiirr sitt rgrf orl; hr sioas 
öhr orl; framfih. 

J&rf är hro som skär bort orl; isolrrar, för aff på så säff förstärka orl; gohomliggöra! 170 
J§et Ijar infe allfih t pggpfen betraktats som en ”satanisk guh”, för innan (isiriskul im 
Ijahe ljunnif spriha sig äirer Ijela Pggpfen (ca 4000 år f.|lr.) hgrkahes $ef officiellt ali 
stora helar ali Pggpfen orl; het farms många stora ort; mäktiga tempel som liar 
hehirerahe filt Ijonom» 

Peffa liar naturligt hå stora helar ali pggpfen bestoh air ökenområhen orl} jief liar 
öknens färskare» 

ptf ali he många känha tempel som öar hehicerahe till jSetianismen öar hen i stahen 
®anis. 

petta tempel anöänhes som foknseringspnnkt för kanaliseringen alr jSefs energier 
nnher en ali Ijans aspekter som ”hen mäktige krigsgn hen”. 
jSef öar nnher henna perioh respekterah orl| l;gllah fast l;an sågs som en gr gm, 
liålhsam oelj blnhförsfig krigsguh! 

Pet fanns äöen många faraoner orl; anhra mäktiga män som tog till sig jSefs namn 
arl; som såg j^ef som hen tyngste gnhen. 

Pfen i takt meh att ©sirisknlten spreh sig likt pesten i pggpten framtyälrhes j^efs 
hemoniska nrty onha aspekter mer oelj mer. 

^är het liar trots allt j&et som på grnnh ali ”sina sfällriska änhamål” tyahe mörhat 
(©siris nrty stgrkat tyans lik! 

Pärför anöänhe (©sirishgrkarna sig alr jSets ”onha rgkfe” på samma sätt som he 
kristna flera tusen år senare kom att aniränha sig aö gatans. 

Pet girk så långt att he till nrty meh strök bort jlets namn från he tyeliga skrifterna 
nrty förstörhe alla jSetianska tempel. 

J§ef i sin örehgahe form bleö Pggptens fienhe nrty utlänningarnas otty främlingars gnh. 
jSet sågs fortfaranhe som en frnktanslrärh nrty mäktig gnh, men nn liar het bara tyans 
hestrnktilra aspekter som framtyälihes nrty i liissa texter kom tyan till orl; meh att 
ihentifieras som hraken ,Åpep som Ijan fornt sahes l;a bekämpat. 

På så sätt bleö $ef prototypen för många kommanhe religioners ”hjäliulsgesfalfer” 
som t.ex. kristenhomens jSatan! 171 
Beti Srftanska (Iflpptttngartfnalnn: IL 

Prnna öppningsrifual annänörr sig örn jirtianskr magikrrn aii för aff inlröa alla sina 
rifnalrr, som skall fållas rffrr snlnrögångm öå j§rf som är mnrkrrfs nrl; naftljimirns 
guö bäst kan anrnpas unörr naffrfiö, 

JUfarrf snm annänös unörr örnna ritual är plarrraf söörr nm rifualplafsrm 
U 

prn jirfianskr magikrrn inlrörr rn kraffmröifafinn här Ijan infmsinf nisnalisrrar ljur 
karlaUagnrns (Ltrsa $&.n\at%) sju sf järnnr, snm är jirfs asfrala rrprrsrnfafinn, iåtrr 
sina ljus lysa önrr nrl; grnnm l;nnnm, för aff på säff rrna nrl; sfärka l;nnnm inför örn 
knmmanör rifnalrn» 

^När mröifafinnrn är aiislnfaö fänörr magikrrn ört snarfa rllrr rööa (röö är jlrf- 
®ypl;nns färg) altarljusrf nrl; börjar sröan aff anrnpa ör fyra ^rt-®ypl;nniska namnm, 
för aff på så säff framkalla nrl; kanalisrra örf jlrfianska kraffflöörfl 

|länö mnf alfarrf (syö) nisnalisrrar örn j^rfianskr magikrrn rff nnöskrfnllf öga 
nmgiörf an Ijnffulla sfnrmmnln i örn snarfa naffljimlrn, samfiöigf snm l;an nfrnpar 
följanör: 

^rbrfl;, min mäkfigr l;rrrr, ön snm är nisönmms nrl; ör mörka mysfrrirrnas guö, 
jag åkallar öig nrl; brr öig aff så örn mörka npplysningrns frö i öjnprf an min snarfa 
själ, så aff jag i öiff namn nrl; grnnm örn gnönmliggöranör knnskaprn snm öu 
skänkrr mig skall kunna brfria min inrr kansrlö från örnna pafrfiska fnrm an knsmisk 
rxisfrns snm jag l;ar blinif påfningaö!” 

3 , 

Prn jSrfianskr magikrrn nänörr sig mnf ösf nrl; nisnalisrrar örn mäkfigr j§rf i fnrm 
an örn JVsnrljönöaör gnörn snm i sina f;änörr Ijållrr fnå blnöiga järnkninar, samfiöigf 
snm Ijan nfrnpar följanör: 

”$a jirfl;, n ön grymmr l;ärskarr, ön snm grnnm aff nålöfa örn nnörrlägsnr |2tnrus 
nisaör örn nnäröiga gnöaskaran aff ön är örras önrrman, jag åkallar öig nrl; brr öig 
aff närka upp mig från min påtningaör slnmmrr nrl; öppna mina ögnn, så aff jag skall 
kunna sr igrnnm ör knsmiska lögnrr nrl; illusinnrr snm l;ar snm syffr aff slärka min 
inrr snarfa låga för aff på så säff för rnigf förslana min anör! 172 
Par mek mig nu nrt; fnrkriii lögnen sam Ijar förknnklaf mina sinnen ncij låf kin 
sanning segra!” 

4 . 

Pen jSetianske magikern iiänker sig mnf nnrr nclj iiisnaliserar Prsa ^Hajars sjn 
stjärnor nr i; känner ken grgmme jSefs mörka nrl; mäktiga näriiaro bnrfnm kenna 
stjärnknnstellatinn, snm är ken astrala porten till jietljeus, samtikigt som l;an ntrnpar 
fnljanke: 

”Pakerkettf, gnkarnas gnk, n kn snm skänker spiran pjam snm kattas för 
liinkgiiiaren, kn snm uppljöjer ke snm liankrar på kin iiänstra iiäg titt mörkrets stntta 
gnkar, jag åkallar kig nrt{ ber kig att skänka mig maktens siiarfa spira nctj tnfatt 
l;erraiiälke öiier ket mnrka tnmrnm snm kattas för framfik! 

påt mig i kitt namn få rika maktens iiinkar, så att jag gennm kina iiälsignelser skatt 
kunna reflektera kin sliarta snls briljanta mörker ort; bli 9£eper-i"j§etl 

5 . 

Pen jietianske magikern iiänker sig mnt iiäst ort; iiisnaliserar en fruktansliärk, 
majestätisk nrl; gigantisk grip snm i sin iiänstra kin tjåller ken niiärkige ©siris 
fångak, samtikigt snm tjan ntrnpar fnljanke: 

”© mäktige JVblanatljanalba j^utfyek, kn snm tjåller ken besegrake nrt; förslaiiake 
©siris fångak i kina gtimmanke klnr, jag åkallar kig nrt; ber kig att förkriiia nrt; käka 
ken statiska nrt; Ijnsa kraft snm iiill förtjinkra min spirituella eiinlnfinn! 

Par mek mig JVblanattjanalba nrt; skänk mig ken sliarte gripens krafter så att jag i kitt 
namn skall kunna resa mig i makt nrt; segra!” 

6 . 

Pen jSetianske magikern iiänker sig åter mnt altaret nrt; mek iiänster l;ank iiisar 
trenkksterknet samtikigt snm tjan mek stnr inleiielse nrt; kraftfull stämma ntrnpar: 

”JVblanattjanalba jintljek! 
jSet är min faker! 

Jfell^ef!” 173 
7 » 

Pen jSefianske magikern sänker sin Oästra Ijank nrlj reriferar följanke 
bnn/inönkafinn: 

”0 mäktige jiaf-Pek, o jSef-tDppljnn, o mäktige Pepnn~Peput~Pata Oars magi är 
mäktig, ket är i kitf namn snm jag kekämpar ke kosmiska gnkarna nrtf keras skapelse! 
3jag tjar i årtusenken Oankrat genom jpemiurgens skapelse ortj agerat som ett 
instrument för ke mörka makterna, på så sätt tjar jag tjänat kig orlj min egen sanna 
Oilja snm är aft störta ken kosmiska nrkningen! 

pärför Oet jag att jag i natt är Oärkig att kalla på kina krafter mek Oars Ijjälp min 

magi skall omforma Oerkiigljeten efter min guknmliga Ottfal 

J§å ijör nn min åkallan, n Ijerre jSefnakf otlj se nek på mig från kin sOarfa tron i 

jSefljensI 

3)ag snm Oankrar nnker kin skugga kallar nn på kig ®ppljnn, Pgfljnn, j&ef, 

<Jn Prkefl}, Po |Jakerbetij, ,3o Poicljosetlj, ,3o ^porax Oar nn mek mig nrlj fgil mina 
åkrnr mek kitt sOarfa klok snm skatt skänka mig kemnnisk stgrka nrlj gnknmtig makt! 
(§ mäktige jSef, tjekra mig mek kin mörka ort; nfökka själs närOarn ort; på så sätt 
nköktiggör min inre sOarfa tåga som är mitt sanna jags jSekljem! 
påf mig i kin skepnak octj mek tjjätp aO kin sOarfa magi knminera octj sfgra kenna 
Oärtk snm jag Oisfas i nrlj på så sätt gör kin egen kontroll köer fienkegnkarnas 
skapelse starkare än någonsin! 

3jag är ett mek j^ef-tEppljon! 

3feper-i-^ef! 

8 . 

Pen jSefianske magikern far ett kjnpf ankefag octj känner tjur tjan krar in ke 
jSefianska energier snm nu omger tjonnm, för att sekan långsamt ankas ut all luff 
samfikigf snm l;an mentalt Oikrerar makfnrkef ”|lakerbefl{”» 

9 , 

Pen jlefianske magikern inleker nn IjnOnkrifualen! 

10 » 

Pen jSefianske magikern aOslufar sina ritualer genom att stå Oänk mot altaret (sgk) 
nrlj mek Oänsfer Ijank Oisa frenkksferknef samtikigt snm Ijan utropar följanke: 

” |trbetlj skänker mig ken Oiskom nclj upplgsning snm skall nppljöja min själ oclj 
befria min anke! 174 
|frll (x7) 11 . 

prn jSrtianskr magikrrn liänörr sig mot ost ortj mrö liänstrr tjanö iiisar 
frruöösfrrknrt samfiöigf som tjan utropar fnljanör: 

”<3o jSrttf skänkrr mig ktarspntljrt ortj öppnar mina ögon så att jag skatt kunna sr 
grnom skaparrns alta lögnrr ort} illusionrr! 

|frll <3o jSrtlf!” (x7) 

12 . 

prn jirtianskr magikrrn öänörr sig mot norr octj mrö liänstrr tjanö iiisar 
frruöösfrrknrt samfiöigf som tjan utropar fnljanör: 

”|takrrbrft; skänkrr mtg maktrns ort; framfiörns spira ort; gör ört mögligt för mig att 
omskapa mig själii, så att jag på så sätt skatt kunna fnröanötas ortj åfrrfööas filt rn 
alt mörkrrts nhööliga gnöar! 

|HrII |takrrbrttj!” (x7) 

13 . 

Prn jSrtianskr magikrrn liänörr sig mot liäst ort; mrö liänstrr tjanö iiisar 
trrnööstrrknrt samtiöigt som tjan utropar fnljanör: 

”jåblanattjanalba skänkrr mig sfprka ort{ makt så att jag skall kunna brsrgra mina 
firnörr ort; för riiigt tjärska öltrr örras förslaltaör själar! 

Prll JVblanattjanalba!” (x7) 

14. 

Pra jirfianskr magikrrn liänörr sig åtrr mot alfarrt nrlj utropar följanör: 

”jirf tjar stärkt min liilja ortj jag Ijar stärkt $rf grnom att öilja! 

Plin liilja är lag! 

^rlt^rt!” (x7) 

15. 

Prn jirtianskr magikrrn btåsrr nt altarljnsrt. 

Jfitualm är alistntaö! 175 
Srparrrmggrtfttal n. 

prnna ritual anliänkrr sig krn jirtianskr magikrrn aii när tjan finnrr kr t nökliänkigt 
att srparrra ort; skilda åt olika inkilrikrr från liarankra. 

®.rx. kan krnna ritnat aniiänkas till att få nonskakr rlrmrnt att atrstutas nr någon 
sprrifik grupprring, rllrr så kan krnna ritual aniiänkas filt att skapa osämja ort} 
splittring ntrllan kärlrkspar rllrr goka liännrr! 

X. 

pifnairn inlrks mrk ”$lrn jSrtianska Hppningsritualrn”. 

Prn jSrtianskr magikrrn mrkitrrar rn längrr stnnk olirr syftrt mrk ritnalrn ortj 
alislutar srkan mrkitationrn mrk att kränna rökrtsrr ftll jSrfs ära! 

3 . 

prn jSrtianskr magikrrn skrilirr mrk rött blärk på rft prrgamrnfpapprr namnrn på kr 
som tjan liill srparrra från Uarankra, rna namnrt skatt skrinas på krn tjogra sikan aU 
papprrrt ortj krt ankra skatt skrilias på krn liänstra sikan. 

4 . 

prn jSrtianskr magikrrn fortsättrr srkan ritnalrn grnom att fyra gångrr rrritrra 
foljankr inliokation olirr prrgamrntpapprrrt: 

”3ag kallar på kig, o min mäkfigr guk J§rt, kn som tjärskar olirr naftrns raorkrr, ku 
som är frnktansOärk, obrsrgrak ortj altsmäktig, jag åkallar kig! 

Par mrk mig ®ppl{an-j§rt, o kn som liars lirrkr får tjimmrl ortj jork att skaka ortj 
tjria unilirrsnm att karra, jag anropar kig! 

Pom nn titt mig Polctjoi ®on tonan, o kn som ätskar oro ort; splittring ortj som tjatar 
stabilitrt ortj stagnrring, liistas nn tjos mig ortj förstärk min liilja så att jag mrk kin 
tjjälp skall kunna splittra, konfrotlrra ortj isolrra kr människor som är 
fokusrringspunkfrn för mina söarta rifrr krnna natt! 176 
Par nu mrh mig, o Ijrrrr jSrt-©]|pljnn, ,3ata Pakoubiai 3 a Prbrflj, 3 o Pakrrbrtlj 3a 
Polrljnsrtlj Pashouma Papatljnax JVpoprss (©srsro JVtaplj ®ljatbraou po (Eljatljtljabra 
P orara pbrobrritlfa Poirljosrtl; Pokkolniptolr Pambitljnips, otl; sprih Jtjaf orl{ osänga 
mrllan orlj P»P» så aff rnhast firntligljrt otlj motsättningar skall rxistrra mrllan 
hrml 

Ptäktigr Polrljosrtlf skit; PgM» från P»P» otl; srparrra hrras iihrn så att hr skall bli 
som jirt orl{ (©siris, fyllha mrh tjat grntrmot iraranhral 

0 mäktigr ©gpljon-Jirtlj, hn som är hrn mäktigastr aii alla guhar, Ijorsamma nu min 
åkallan orl| iiih hrn siiartr griprns riiiga Itrrhr låt nu min iiilja skri” 

5 . 

Prn jSrtianskr magikrrn riUrr långsamt sirnhrr prrgamrnfpapprrrf på raittrn, samfihigt 
som Ijan utropar: 

”3 jirfs namn srparrrar jag for ririgf P»P» från P-pU 

jSå som jSrt Ijatar (©siris skall P»P» Ijata 

Prtta är min liilja otl; så skall hrt skri 

Jtrll^rtl 

Prll ©gpljonl” 

6 . 

Prn jSrtianskr magikrrn brännrr hrn ma papprrsbitrn oclj sprihrr hrss aska for 
iiinhrn orlj hrn anhra papprrsbitrn kastar Ijan i rn sjo, rtf IjaU rllrr rn brunn» 

7 » 

Prn jSrtianskr magikrrn aiislufar rifnalrn på trahitionrllf tris. 177 
Sets ^förbannelse il 

Pituaien inlebs meb ben jiefianska (©ppningsritualen* 

X. 

pen jSetianske magikern skapar meb l;;älp aö biöax en il;ålig aöbilb föreställanbe 
ftenbem 

(Jnafx aöbilben plarerar magikern en bit pergamentpapper på öilken l;an meb rött blärk 
l;ar skriöit namnet på sin fienbe (0m magikern l;ar tillgång till ftenbens l|är, blob eller 
naglar plarerar Ijan äöen bessa asfrala länkar till fienben innti ben ihåliga aöbilben). 

Pen jletianske ntagikern ristar in fienbens namn på aöbilbens bröst nrl; jlets 
penfagram på bess rggg» 

4 ®lagikern Igfter npp aöbilben som l;an l|åller i sin öänstra l;anb framför sig, nrl; 
reriterar följanbe: 

”(© mörkrets färskare, beskåba min söage nrl; maktlöse fienbe pLpL snm ;ag bin 
stolte son/botter Ijäiier fångab i min liänstra l;anb, nrl; mottag Ijans/ljennes liliskraft 
nrl; själ som ett offer benna fatets mörka natti 

Pänb jq&s Pa emot Ijnnnm/ljenne, böba l;ans/l;ennes P;et orlj förtär l;ans/l;ennes 
Pa, 0 min store nrl; allsmäktige Ijerre jietnakt! 

påf be nnba anbarna flotkas rnnt nrl; aftarkera Ijans/ljennes l;;ärta! 

(©rl; låt l;nnnm/l;enne få känna ali jiet-®i|pljnns frukfansliärba örebe!” 

piagikern plarerar aöbilben på altaret nrl; nfrnpar: 

”JteU£«t! 

Pell tEgpljon!” 178 
3 , 

;®rn jSrfxanskr magxkrrn målar mrå ©gpljomskf kloå (bloårt från rn gris rilrr rn åsna) 
fnljanår prnfagram orlj maktrns nrå på gnllirf framför alfarrf (prnfagrammrf skall öara 
fxllrärklxgf sforf så aff årn rirkrl som omgrr årf skall knnna öara mxtxsf 1,5 mrfrr 
långt t nmkrrfs): 
4 . 

i§rn jlrfxanskr magxkrrn plarrrar fxrnåms aöbxlå x mxftrn aö årf prnfagram som l|an 
Ijar målat på golörf, orlj sxffanår på gnlörf framför prnfagrammrf xnlrårr Ifan rn söarf 
mråxtatxom 

Pnårr årnna mråxfafxnn fnknsrrar sxg magxkrrn på årf l;af som l;an kännrr grnfrmnf 
fxrnårn otl; försökrr aff försätta sxg x rn så örrågaå orlj Ijaffgllå sxnnrssfämnxng som 
årf är möjlxgL 

JHagxkrrn aöslnfar årn söarfa mråxfafxnnrn grnom aff utropa följanår: 

”<J årn söarfr griprn j^rfs namn skall mxn fxrnår förintas! 

|frll JVklanafljanalba!” 

5 . 

prn jSrfxanskr magxkrrn rrrifrrar mrå rn Ijaffgllå stämma följanår xnönkafxoti sju 
gångrr öörr fxrnåms aöbxlå: 

”,iffiäkfxgr IDppljan, o ån som ffärskar öörr mörkrrfs Irgxnnrr, öar nu mrå mxg orlj låf 
åxn söarfa flamma gr kraft fxll mxn förbantirlsr! 179 
0 gnharnas mäsfarr jSrf, hn som är förgörarr, höhsbringarr, sformarnas Ijrrrr, söhra 
frnnrns Ijärskarr, marhrömmarnas guh, hr falska gnharnas förintarr, hr sliagas 
banrman, kaosbringarr orl; hr starkas mäsfarr, jag hin stolta son/hnffrr, åkallar orl; 
brsöärjrr hina hrsfrukfiöa kraffrr hrnna Ijämnhrns mörka naff! 

3)ag l|ar bringat min firnhr inför hig, n hn mäkfigr j&rf, orl; jag skänkrr 
Ijans/ljrnnrs lili fill hig som rn gålia orl; rfahlrrar rn astral länk mrllan rr, så att hn 
skall knnna unhanröja hrn som sfår i öägrn för mig, hin trogna fjänarr, som lianhrar 
på hin mörka stig! 

JVllsmäkfigr jirf-Cjrpljon, liar mrh mig orl; förinta min oliärhigr firnhr för jag är 

hin trogna krigarr som i hiff namn l;ar sfrihtf mot guharna orl; srgraf! 

(§ sforr Polrljosrtl;, lämna hiff mörka rikr orl; liisfas nn l;ns mig orl; stärk mitt tjat 
orl; min lirrhr, så att jag rnharf grnom att liilja skall knnna förinta min firnhr ^50 

JVblanafljanalba, o hn sforr grip, låt hin rliiga natts mörkrr förhnnkla P^Ls liiislåga, 
orl; mrh hina förgöranhr klor slit sönhrr l;ans/l;rnnrs smutsiga själ! 

(Jo J§rf, grpmmr Ijärskarr, spill P^s kloh orl; mrh hina hrmoniska lusfar öålhfa 
l;ans sinnrn så att Ijans/ljrnnrs hagar likt ljans/l;rnnrs näffrr skall kli fgllha mrh 
skrärk, frrror orl; marhrömmarl 

^frbrtl;, hrn söarfa flammans Ijrrrr, låt liinharna storma orl; brgrali som är min 

mrsf l;afahr firnhr, nnhrr hrn siiarfa öknrns sanh, orl; låt l;nnnm/l;rnnr för riiigf 
uppslukas ali hrn rliiga glömskans mörkrr! 

Pakrrkrfl;, sforr konung, förbanna som är min orl; fill lika hin firnhr, orl; låt 
Ijonom/ljrnnr få känna ali mitt l;afs infrrnaliska rlharl 

;BIäf mig som liars rnha sjjffr mrh att rxistrra är att upphöjas fill hin niliå få min 
ijämnh, orl; hriö min firnhr få, få, in i höhrns kalla famn! 

j^forr ^rf-®ppl;nn, liar nn mrh mig orl; förinta som är rn ali Porns’ oliärhiga 
fjänarr orl; låt höhrns rliiga mörkrr omsluta Ijans kropp orl; själ! 

®gpljan-^rf, förinta firnhrn!” 180 
6 . 

pen jSetianske magikern Ijämtar en järnnål snm l;an t fnröäg Ifar öälsignat t ®ypljnns 
namn ntl; placerat på altaret nrl; reriterar följanke besöärjelse köer fienkens aöbilk: 

”Pik ken stora björnens sju stjärnor, jag är nn ett mek ©ypljnn-jSet! 

3)ag är ken ntöalke nrl; öäisignake, snm nn besatt aö j^ef Ifar makten till att köma min 
fienke p. till köken! 

p.p., jag fnrslaöar kin skugga otl; förintar kin själ nclf mek ®ypljons tjat 
genomborrar jag kitf Ifjärfa!” 

7 . 

Pen jietianske magikern Ifugger järnnålen i Ijjärtat på fienkens aöbilk, som är platerak 
i mitten aö ket penfagram snm l;ar målats på gnlöef, samtikigt som Ifan utropar: 

”Polrtfoi ®nntnnnn, förinta min fienke!” 

8 . 

Pen jietianske magikern tar npp ritnatkntken snm är ptarerak 
ken Iföjk nöer fienkens aöbilk, nclf utropar: 

”P.p., i j§et-®yplfnns namn tar jag nn kitt liö!” 

piagikern ijngger Ijuönket aö fienkens aöbitk mek rifualkntken 
intensiöt sin fienke kö, samtikigt som Ifan mässar följanke: 

”Pnicljni ®nntnnnn Pepnn |llafa!” 

Pen jSetianske magikern placerar ken tfnönktnsa aöbilken tillsammans mek kess tjnöuk 
i en söart ask. 

piagikern lyfter upp asken som Ifan Ifåller i sina båka Ifänker nclf utropar följanke: 

”j§å snm p.p. nn Ifar förintats skall alla ke nöärkiga människor snm öågar ställa sig 
i min öäg förgöras! 

j^et-®yplfon, skänker mig styrka, guknmlig makt nclf förmågan att besegra alla mina 
fienker! 

JteU£et!”(x7) på altaret, nclf Ifåller orlf öisualiserar 181 
10 . 

pen jSetianske magtkern avslutar ritualen på trahtftanellf Ins, nclj tvättar bnri het 
®ppljnntska pentagrammet sant l;ar målats på gallret, meh Ijjälp aV regnvatten sam l;an 
t färVäg Ijar samlat tn. 

<3för att henna färbannelsertfnal skall få full effekt skall hen genamkarrahe aclj 
Ijalsljnggna aVbtlhen nrl; hen ask sam hen är plarerah t läggas utanför hnrren till 
ftenhens knstah, eller på någan annan plats här aiiktlhen meh all säkerhet knmmer att 
upptäckas ali aclj kamma t kantakt meh ftenhen. pafeerbefh 182 

Be fre Seftartska bogtiberna ,3 följanöe text beskriös öe fre största jSefianska Ijögfiöerna oclj öe fre korta men 
kraftfulla inöokafioner/ ritualer som öeo jSefianske magikern kau aoöäoöa sig aö för att 
kanalisera öef jietianska kraftflööef uuöer öessa ljöytiöer» 

(Samtliga tniiokaftouer oclj ritualer som anltänös uuöer ftranöef aii |le fre jSefianska 
ljögtiöerna skall inleöas meö ”öen seftanska öppningsritualen”») Beu första Sefianska bögfiöen är ”ftranöef aii Sets uppror mot (©siris”, som Infaller 

öeu 22 mars. plnöer öeuua öag kan öen j^efianske magtkeru framkalla oclj kanalisera jlefs energier 
genom att yttra öe maktens orö som är Ijerren jlefs Ijemliga namn» 

/Hagikern sfår itänö mot altaret som skall itara plareraf i sööer oclj reriferar följanöe 
inimkafinn spt gånger: 

”3)ag åkallar öig J§ef'©ypl{nn, Paal, ,Åslj, ®esljub, jief aii paljlke, J§ef aö pijarga, 
J§ef aii (©ntbos, jSef aii (©xyrljynrljusl 

3)ag åkallar öig o ön frnkfansliäröe Polcljoi ®onfnnon j&efl 
3)ag anropar öig Ijerre JVpomx |ll;rtnnrigx Pep tu! 

^Hörsamma min åkallan ®ypljon Poicljlo |lnnfnnnn jief jSacljanclj pa, <3o Poirljosetlj 
<Jo |lrbeflj ^euflji <3ao <3ae <3osplje <3o ,3 o JVbraoflj, jSef (bljreps! 

Pont till mig otl; ljörsamma mina köner öenna upprorets natt! 

pämna öin tron som är belägen i öef mäktiga riket jSefljeus! 

pämna öin mörka Ijemöist öär öiff orö är lag oclj Ijeöra mig som är öin stolte 

son/öoffer meö öina sfärkanöe oclj upplysanöe energiers närliarn! 

3)ag öin son/öoffer som är skapaö aii öiff bloö som spillöes i sfriö, utropar öina namn 
som är maktens orö oclj ber öig att öisfas ljos mig öenna iiälsignaöe natt! 

j^et~Pelj, j^etnakf, j^ufek, Petlj, Polrljosetlj, jSuf, JVblanatljanalba/^et, jief (Eljereps, 
Pata, Pepon, Polrljoi ©onfonon, Pertljex iiisfas ljos mig i öenna plats som är en 
reflektion aö mitt själsliga tempel oclj ööersöämma mina sinnen inaff meö öina mörka 
öisioner orl; örömmar! 

påf Ijela min fillöaro genomsyras aö öin näröaro, o ön mäktige ^ef orl; för eöigf 
förmörka oclj stärk min själ! 183 
Par nu mrä mig, n ha starr jSrfl 

(Sfär ärt är när än är nära mtg snm jag bitr |lrbrtlj! 

(§rl| ärt är när än Ijar passrrat mtg nrl; åtrr intagit äin plats i jirtljrus snm jag minns 
itaä än tjar förbanälat mig till nrl; jag blir Pakrrbrtl;! 

Jag är i jlrts namn ärn stnltr nrl; ärn rnsammr gnärn snm iställrt för att bara/ (nrn 
bäijrr att för rbigt bli/ xrprr! 

3frprr-i-^rt! Prn anära stnra Srtianska högtiärn är ”Srts fnärlsräag”, snm infallrr 

ärn 29 jnli 

Pnärr ämna äag skall ärn jSrtianskr magikrrn abnjufa rn frstmåltiä till jSrfs ära. 
4tfatrn bör bara ab ärt slag snm är 1; riga t åt jirt snm t.rx: fisk, fläsk nrl; 
battmmrlnn. 

j^trax förr miänatt ställrr sig magikrrn framför altarrt nrlj rrritrrar följanär 
inbnkatinn sju gångrr: 

”(§ mäktigr jirt, ^uits fruktaär snn, ärt är kraftrn i äitt namn snm fgllrr mitt Ijjärta 
mrö l;npp ämna mörkrrts nrlj marärömmarnas natt! 

påt äin mörka skugga falla öbrr mig nrl; skänk mig äitt brskgää, n än stnrr jirtl 
Prnna äag snm är fyrlt nnärr äitt stprr är kallaä ^aktab nrl; ärt är ^aktab snm jag 
nu brr äig nm! 

J§å skänk mig sinnmas makt nrlj förmågan att åtrrskapa min rgm anär så att jag rn 
äag skall kunna rrsa mig i makt nrlj bli 9£rprr-i-j§rt! 

0 allsmäkfigr (åblanatljanalba jSrt, bäglrä mig i min kamp mnf mina påtuingaär 
sbagljrtrr, så att jag skall kunna srgra nrlj i äitt namn bli Pakrrbrtl;! 

JVrljarfynr (Arljrljnr ,IVrl;arl;arl;ptnnmi (El;arl;rl;n (El;ararl;nrl; Cljaptnumr (El;nra (El; nrl; 
(åptnnmimr (El;ntl;aptnn (Eljararljptnn (Eljarfyrljn (El;ara (El; nrl; ptrnarl;nrl;rnu! 

Prll^rtl” 184 
pen trebje starå Setianska högtiben Hr ”mörbanbet att #ama” snm infaller 

Pen 16 oktober Penna bag bleö ben mörbabe (©stris kegraöb t staben pkgbns. J\tta gubar fnrufnm jiet 
snra mnrbabe (©stris sörjer benna bag, för be öet att beras öbe nrksä är att titt slnt 
förintas nrtj bö! 

Pen jSetianske ntagtkern firar benna torkans bag, för benna bag representerar be 
mörka krafternas triumf öiter ben naturliga nrbningen! 

Pen jietianske magtkern kegraöer en aökilb aö (©siris t köpan alt benna bag. 

JVökilben kör liara gjnrb ait lera etter keramik. 

På aökilbens framstöa/kröst skatt (©stris’ sgmknler tja rt stats in nrtj på aökilbens 
kakstöa/ rggg skatt namnen på magtkerns persnntiga ftenber öara inristabe! 
jSenare på natten, strax före mibnatt bå ritnaten skatt tjällas skatt aökitben gräöas 

npp. 

Pfagtkern skatt tjäila aökitben i sin öänstra tjanb nrtj öänba sig mnt öäst nrtj reritera 
följanbe inönkatinn: 

”3ag är pkianattjanalka, ben mäktige gripen snm tjåtter ben kesegrabe (©siris fångab i 
mina ktnr! 

3)ag är pVbriaafij JUarpljntn j^et, öars tjerraöälbe ööer gnbarnas rike är tntatt nrtj öars 
ktntfa öilja, snm är stärkt aö bet mörka nppöaknanbef, tjar kraften att förinta ben 
nöärbiga gnbaskaran! 

(©snrnnnptjris är ben bnbe, söage gnben snm en gång öar benna öärtbs tjärskare! 

3ag keskåbar nu tjans tik nrtj öef att jag själö är nböbtig! 

3ag snm tjar kesegraf ©siris, öet nu att jag unber mina fötter kan krnssa be knsmiska 
gnbarnas armeerl 

3)ag ser neb på er snm ej öanbrar unber ben mäktige jSets skugga nrtj ööerfnr mina 
egna söagtjeter titt era krnppar! 

3)ag kegraöer nrtj töingar in be energier snm förbnnktar mina sinnen in i era smutsiga 
själar! 

Pib Ptirasns namn betta skatt ske! 

Pib jietpltetjs namn skatt segraren gnbnmtiggöras!” 

piagikern skatt upprepa benna inönkatinn sju gånger nctj seban i jiets namn krnssa 
aökitben snm bå innetjäller alla be energier snm tjan öill fnrbriöa från sin egen själ nctj 185 
anhe, på så säff ööerfor magikern hessa negatiöa energier ftll he fienher öars namn öar 
inristahe på aöbilhens rpgg, 

^är hetta Ijar skett öänher sig magikern mot norr orl; reriterar följanhe: 

”JHtn faher hen allsmäkfige J§ef renar mig orlj förstärker min själ orlj het är t tjans 

namn som jag söär att besegra hen kosmiska nrhningenl 

3)ag bespottar hen statiska tillliaron nrlj öäljer 3feper istället för pten! 

JHin faher skänker mig framtihens spira öars namn är j®jam! 

J lltrbefhs namn tillhör het tomrnm som kallas för framfih mig! 

Pell^etl” 

Penna ritual aöslufas meh att magikern begraöer hen krnssahe (isfris’ aöhilhu 
0m ritualens sgfte är att skaha någon sperifik fienhe skatt hen krnssahe aöbithen 
begraöas nära fienhens bnstah eller på någon annan plats som Ijan/ljnn kommer att 
passera! 
186 (JHakbtts örh/jief-tEijpijfltts namn <3fnijanhe text inneljåiier beskrilmingar nrlj förklaringar till några få ali Ijerren Sets 
många Ijemliga nrlj magiska namn! 

^När ört Ijar iiarif mögligt Ijar nöersättningar till he olika namnen g rits i texten nehan. 
pen Setianska magikern kan ncij skall aniiänha sig an he nlika namnen på ben sfnre 
Set i sina ritualer, för Sets nlika namn är öe jaktens nrh snm framkallar nrlj hrar 
till sig het Setianska kraftflöhet. 

(§siris är besegrah, Set är segraren! 

|fell JVblanafljanalba! 

. jSet-tlel} = Set hen etiige. 

. jSetnakf = Set är mäktig. 

. Seteklj = Pen berusahe. 

. Ifrbetb = Set snm skaparen ali nna ihéer. 

. 

. Pakerbeflj = Jag Ijar uppljöjt mig själii till Sets niiiå. 

. ^ntekl{ = Sef. 

. Pnieljnsetl; = Paal, |Herren, snm attackerar likt Set. 

. pertljex = ®gpljnns Ijemliga namn. 

. Pnltljni ©nntnnnn = Sef'®]Jpl{nns Ijemliga namn. 

. Seti ~ Sets nian. 

. Sut ~ Set» 

. pblanatljanalba = Set i fnrm aii hen grip snm besegrahe ©siris! 

. Pn=>t 
. S u tk - Set. 

. Sp a nu pijrinurigx = Sef-®p pljnn. 

. Pep tu = ©ppljnn. 

. Set ©Ijereps = Set snm åskans Ijerre. 

. Swt-^ek = Set. 

. Pepnn-Pepuf-Pata = Set'®ppljnn, hen söarta magins Ijerre. 

. Ppripeganx = pihfnnfänens Ijärskare. 

. Pepnn = ®gpljnns magiska namn snm l;ar kraften till att skapa illnsinner. 

. Pata = >t. 

. ,3nSefl{ = Set» 

. 3feper-i-Set = 3jag blir Set. 

. S U H - Set. 187 

188 (ÖnpyrigJjf © JVttft-^nsmtr ^xxsbutixxsm 2DD2 
Prmra skrift är för ^^©s t«rr (Dritrrt, ^aasörakrns ®rmpriarkrn 

(ImdfåU: 

JVma-Psl|umgal-,Anna 

®ppmngsrtf«al 

^giufningsrifuai 
JWrafe 218 
JWrafes plita plågar 
Plukkt pittmufi 
< AknIIatt JVit J§ju #ttka 
Jamats pnliokattcn 
^u-^tr-Pa Psliumgallum 
^Jrajgjägsrnra ®al 
Pemcnfllögtsk ®rhltsfa 189 
Åma-llglmtttgal-Ånna ,3 bördan Ijärskahe mörkret nt\\ kaos öar allt* 

®iamaf, kaos' mnher, tillsammans meh JVbsu, hjugefs faher, Ijärskahe Höer het eöiga 
mörkret nrl| hen fullkomliga tgstnahen* 

®iamat nclj ^bsu kilhahe tillsammans hen kaotiska uroreanen* 

Pbsus söta öatfen blanhahes meh ©iamats salta öatten, när he tillsammans hrömhe 
sina mörka hrömmar* 

pKen nr he töå nrålhrigas hrömmar börjahe energier som ej öar rena, orl| ej i Ijarmoni 
meh kaos, att ta form i mörkret* 
pessa orena energier öäxte sig starka* 

Peffa skehhe ntan att kaos' mnher eller hjugefs faher öaknahe nr hen mörka sömnen* 
Pr he orena energier som Ijahe tagit form i mörkret börjahe he smntsiga rebellgnharna 
att fräha fram* 

Pr he irke-kaotiska energier som Ijahe tagit form börjahe ljusets oöärhiga 
bastarhgnhar att träha fram* 

pianh hessa nga gnhar öar hen öih namn |lnki starkast* 

Pnki bleö färskare Höer basfarhgnharna* 

Pnki bleö he oöärhiga gnharnas konnng* 

Pen fnllknmliga tgstnahen öar ej längre fnllknmlig, för hen eöiga natten störhes aö 
bastarhguharnas sorl* 

Pbsn, hjugefs faher, öaknahe nr sin sömn nclj bleö örehgah* 

®iamaf, kaos’ mnher, öaknahe nr sin sömn orl; fgllhes meh fjat* 

peklahe såg he ner gå he nga gnharna* 

pMeh Ijatiska blirkar såg he ljur basfarhgnharna förökahe sig* 

Peffa fnrhgsfrahe moher ©iamaf* 

Peffa fgllhe faher JVbsn meh Insf för Ijämnh* 

,Jnfe ens Pgnra, hjugefs söarta öatten, knnhe hämga bastarhguharnas muntra skratt* 
,Jnfe ens aögrnnhens söarta himmor knnhe hölja he nga gnharnas näröarn* 
Pasfarhguharnas befeenhe bleö mofbjuhanhe för hjugefs faher* 

JVbsn sformahe fgllh meh tjat, fg he nga gnharnas Ijauhlanhe öar otillbörligt* 

<3 sin örehe öänhe sig pbsu till kaoshraken ®iamaf nclj sa: 

”Pasfarhgnharnas Ijanhlanhe är mofbjuhanhe för mig, fg jag kan infe längre finna 
någon öila orl; i mörkret längre få någon sömn* 

3)ag skall förstöra, jag skall förinta, jag skall tillintetgöra heras Ijanhlanhe, så att 
kaos’ renljet må återställas, så att öi åter skall kunna hrömma mörkrets hrömmar*” 

På ®iamaf Ijörhe hessa orh fgllhes Ijnn meh glähje orl} Ijnn skrek till sin make: 190 
”Ptrufa b gm sam ur mina brummar ijar skapats, brras Ijanblanbr är ijrlt mutbjubanbr 
fur mig* 

Ptrufa brssa rrbrlliska gubar, min makr, urlj bu skall åfrr i min famn få brumma 
makfrus mur ka brummar*” 

På pbsu Ijiirbr b rf ta sfråfabr ijans ansikfr ali brf unba sum ijan plaurrabr fur 
basfarbgubarna, Ijans rgna aliskgliärba alikummur* 

På br njia gubarna såg Ijafrts gfuria sum umgali fabrr pbsu fgilbrs br mrb skrärk* 
Pasfarbgubarna flgbbr filt pnki, sum liar brras kuuuug urlj furklarabr fur Ijunum: 
"pugrunbru sfår rrbu fur krig urlj brn allsmäkfiga kausbrakru rrrifrrar Ijämnbrns 
fnrbannrlsrr*" 

Pär Puki Ijiirbr brffa fjrllbrs Ijan mrb skrärk, mru Pnki liar br nya gubaruas kuuuug, 
frgasf urlj listigast liar ijan klaub basfarbgubarna, så ijan sa till siua uubrrsåfar: 

”påf uss furgiffa bjuprfs liaffru uclj um aligruubrns sfgrka liggrr i murkrrf, låf uss bå 
briuga liårf ljus till murkrrf fur att på så sätt furbliuba liår fabrr pbsu* 
påf uss mrb liåra grmrusamma kraffrr filliufrfgura ijunum, fur pbsn är sfulf urij 
furliänfar sig iufr frgijrt* 

påf uss ligga i bakhåll fur ijunum urij mrb liår magi säuka JUisu i bubrus liaffru, så 
aff Ijan fur rliigf skall få brumma bubrus brummar*” 

pbsu, bjuprfs fabrr, Ijabr rrsf sig upp ur aligruubru urlj rustat sig fur sfrib, mru br 
frga gubarua furbliubabr JVbsu mrb ljus urlj fnrgiffabr Ijaus liaffru* 

Pr affarkrrabr pbsu bakifråu urlj mrb siu magi fursaffr br Ijnuurn i bubrus sumu* 

Pr aliskgliärba basfarbgubarua liar fjjllba ali gläbjr urlj i rxfas kupulrrabr br mrb 
liaraubra fur aff skapa ngtf lili* 

På så sätt firabr ljusrfs gubar siu slirkfulla srgrr urlj basfarbgubarnas kuuuug, bru 
frgr Puki, sa till siua uubrrsåfar: 

”påf uss bjjgga rff frmprl urlj fur aff skänba liår bubr fabrrs uamu, kalla frmplrf fur 
pbsu, låf uss i brffa frmprl skapa mrr smutsigt lili sum skall brkämpa kaus*” 

Pär br aubra gubarua Ijiirbr brffa fyflbrs br mrb sjuklig gläbjr* 

På bru plats bär br gruum siu frga affark Ijabr krsrgraf pbsu birggbr br rff frmprl* 
(3fur aff skäuba kaus kallabr br frmplrf fur pbsu* 

(Jnnr i frmplrf pbsu kupulrrabr Puki mrb siu smutsiga skuka Pamkiua* 

3 frmplrf pbsn alilabrs Plarbuk* 

3nnr i brf smutsiga frmplrf alilabrs Pfarbuk, suu ali Puki, suu ali Pamkiua* 
ptslitrn ur skukau Pamkiuas skufr fubbrs JHarbuk urlj alla ljusrfs gubar skänkfr 
gåliur fill JHarbuk* 

pila ljusrfs basfarbgubar gali ali sina rgna kraffrr fill Pfarbuk* 

Pfarbuk lilrli mäktigast klaub basfarbgubarua, lika frg urlj listig sum siu slirkfullr 
fabrr, Puki, blrli Pfarbuk* 191 
pen mäktiga ®iamaf, kaos’ mnker, mnker ®iamaf, kanskraken, fjrllk mek öreke, fgllk 
mek tjat, reste sig npp ur mörkret ncij ijennes nnkskefulla skrik ijörkes i krupet, ijörkes 
i mörkret. 

®iamats skrik Ijörkes i Par ptaftaru nrlj Ijennes skrik snm öar en sfnrm piskake alla 
själar, fÖrnfnm Ijennes frngna snm öisfakes i pa-pt-ps 'pn-^uga Par-J^ljeg. 

Ppp nr Pa-p-Ps Pu-^nga pr-jpegs mörkaste Ijåla steg Ijämnkens anke fram inför 
®iamaf. 

Pämnkens anke sa till ®iamaf: 

”Pin make Ijar ke fega basfarkgukarna kökaf, psu Ijar ke aöskjröärka basfark 
gnkarna kökaf, mek sitt söekfnlla sätt Ijar ke kökaf öår faker, mek sin smnfs Ijar ke 
skänkaf kans’ märker. 

påf nss nu Ijämnas öår älskake pbsn, n kans’ mnker. 
påf nss nu Ijämnas, n ku allsmäkfiga krake.” 

På ®iamaf ljörke keffa fal beljagake ket Ijenne nrlj Ijnn skrek i mörkret: 

”Pämnkens fik är nu inne, tjatets öinkar skall nn sfnrma nrlj förintelsens elkar skall 
allt liö bränna. 

Pämnkens anke Ijar öärkf mig nr snrgens sömn, öi skall nn Ijämnas kjupefs faker.” 
ptek sin magi kallake ®iamaf till sig ket leöanke mörkret, 
dnkskans kemnner nrlj kans’ gnkar Ijnn framkallake nrlj ke slöt sig alla samman 
unker krakens frnn. 

P öreke knnspirerake ke utan aöbrnff, inöänfanke krabbningen, rasanke i öreke tjöll ke 
råk för att planlägga ken knmmanke sfriken. 

ptnker ®iamaf, fgllk mek Ijaf reriferake ke nrålkriga besöärjelserna nrlj mek sin magi 
framkallake Ijnn Pubur, Pubur ©iamafs ööersfepräsfinna, Pubnr kemnnernas skapare. 
®iamaf sa till Pnbnr: 

”j^kapa Ijämnkens leginner, skapa irke-nrkningens kemnner, skapa förintelsens gnkar, 
för jag, ©iamaf, mäktigast nrlj älksf blank kans’ gnkar, kräöer ke nga gnkarnas blnk 
snm nffer. 

jSkapa armeer aö kans' krigare, snm skall Ijämnas psns kök. 
jSkapa kans’ Ijämnare, min frngna Pnbnr nrlj Ijämnas krakens snrg.” 

Pubnr, ®iamafs örekgake skugga, bngake inför krakens frnn nrlj mek sin söarfa magi 
framkallake Ijnn kraköiknnker, öassfankake nrlj mek sknningslösa Ijnggfänker. 
ptek gift istället för blnk fjjllke Ijnn keras krnppar, rasanke jäffekrakar kläkke Ijnn mek 
fruktan. 

Pnn lät kem bära skrärkglans nrlj gjnrke kem till gnkar, så att ken snm skulle skåka 
kem skulle förgås. 

Pnbnr nppsfällke Pjrkran, ken rasanke kraken nrlj paljamn, ket sfnra lejnnef, ken 
rasanke Ijunken nrlj sknrpinnmannen. 192 
Pälbiga sturrabemuner, fiskmannen nt\\ sfenburken, bäranbe på sknningslösa liapen 

urlj utan fruktan fur strib. 

piiia kansgubar aii beffa slag frambragfe fynn» 

Pär beffa liar klart knäböjbe Pubur inför braken ®iamaf» 

®iamaf, ben stura braken, ©iamat ört ursprungliga kausrt persunifierab, meb en Ijatisk 
stämma skrek till Pubnr: 

”Pubur, min trugua prästiuua, jag är nöjb meb iiab bu l|ar skapat, men liern skall leba 
be eliia till tufal seger uclj bringa mig bastarbgubarnas sönberslifna själar sum uffer?” 
Pär Pubur Ijiirbe kausbrakens fråga, framkallabe Ijun meb sin siiarfa magi sin make, 
Ijun framkallabe kaus’ sture prins, krigsherren Pingn» 

(Jufur ®iamafs truu uppl|ujbe l;on Pingn url| i ©iarnafs namn iialbe l|on ut Pingn till 
att gå i spetsen fur Ijären. 

Pubnr iialbe Pingn till att leba ben unba fursamlingen, till att resa iiapen infiir 
brabbningen, Hlierbefälef i kampen Hiierlämnabe fynn i Pingus Ijanb» 

Pubnr lät Pingn fa plats i råbsförsamlingen nrlj inför ®iamafs frun, Pubnr sa till sin 
make, ben mäktige Pingn: 

”3)ag l;ar reriferaf en krafffurmel fur big, jag Ijar gjurt big sfur i gnbafursamlingen, 
meb IfetTäböme iiiier alla gnbar l;ar jag fgllf bin Ijanb, bn är nn mäktigare än någunsin 
min make» 

pjå be smutsiga basfarbgnbarna krussas unber bina fuffer»” 

Pubnr gali ben mäktige Pingn öbesfaiilnrna url| fäste bem på tyans bröst» 
jijälliasfe ®iamaf skrek nn: 

”Pingn är nn rebu fur sfrib, Pingn är nn iiår Ijämnare, sum skall Ijämnas JVbsns 
böb»” 

Paus' leginner liar rnsfabe inför brabbningen meb rebellgnbarna, ®iamafs aiiskpiiärba 
alikummur» 

pe smutsiga rebellgnbarna fgllbes åter meb skrärk, beras gnb pnki skakabe aii iirebe 
urlj fruktan» 

Pnki fÖrstummabes aii skrärk url| grät blub på sin frun, fur Ipn iiissfe att ingen 
knnbe stå emuf ben mäktiga ®iamafs iirebe url| öiierleiia» 

Pen fege pnki, ben siiekfulle gnben, samlabe sina unbersåfar uti} fur bem beräffabe 
liab ben mäktiga braken anstiftat» 

Pnki beräffabe fur bem um be ellia, skapabe genum ®iamafs iiilja url; Pnbnrs magi» 
Pan beräffabe um Ijämnbens legiuner sum nnber Pingus lebning nu liar rebu fur krig 
urlj när alla ljusets gnbar Ijörbe beffa grät be blub, fur be iiissfe att ingen blanb bem 
skulle Ilåga muta bubens leginner, sum nnber Pingns lebning nn skulle jämnas JVbsu» 
Pe fega gnbarna försjunk i tgsfnab urlj Pggus skugga föll öiier bem» 
pien Pnsljar, sum liar älbsf blanb basfarbgnbarna kum på en läsning» 

Pnsljar kallabe på pnki urlj sa till \\mavtxz 193 
”pen frars starka är fräthig skall bit sina fähers försfrarare. 

Pen snm skall bekämpa kans är Pltarhuk, fälten»” 

^är Pnkt tjörhe hetta kallahe tjan på sin snn, Plarhuk, nrij sa titt tjnnnm: 

”(§ ptarhuk min trogne snn lyssna nn på hin faher, för höhens skngga tjar fallit öfrer 
nss alla, mnher ®iamat, hen nnha hraken, tjar förklarat krig mnt nss snm nr Ijennes 
hrömmar tjar trätt fram, tjnn tjar samlat mörkrets nrij kans’ legioner, snm nn är rehn 
att spilla frårf blnh. 

Pn, JHarhuk, är frårf enha tjnpp, för blanh nss snm ej tjänar hraken finns het ingen 
snm frågar kämpa mnt ©iamats krigare, snm lehs afr |lingu. 

3)ag, pnki, friil nn att hn, PHarhnk, snm är starkast afr alla gnhar skatt försfrara nss 
mnt hrakens frrehe, jag fritt att hn min snn skatt bekämpa ®iamaf.” 

Pfarhuk snm frar fytth meh tjat gentemot kansmakferna sfror inför sin fahers tron att 
tjan genom sin list ort} hen styrka snm alla gnharna skänkt tjnnnm skntte kriga mnt 
mnher ®iamaf. 

På gnharna tjörhe hetta fyllhes he meh gtähje, men PHarhuk snm frar listigast blanh 
bastarhguharna samtahe titt sig tjeta gnhaförsamtingen nctj inför hem förknnnahe tjan 
sina krafr inför sin knmmanhe hrabbning meh kansmakterna. 

®itt sin faher ort; titt he anhra gnharna tjan sa: 

”0m jag, PHarhuk, snn afr pnki, skatt kriga mot ®iamat betjöfrer jag tjeta 
gnhaförsamtingens frätsignetser nrij krafter* 

3)ag PHarhnk, fritt bli npptjöjh öfrer er alla, tjerrafrälhet öfrer hen ljögsfa tronen jag 
kräfrer, för nm ni ej upptjöjer mig titt hen ljögsfe gnhen kommer inte min styrka att 
rärka titt att bekämpa kaos, nrij höhen kommer säkerligen att fa nss alla.” 

(Suharna som frar fyttha meh fruktan inför het knmmanhe kriget besfämhe sig för att 
gå meh på PHarhuks krafr. 

Pe bygghe mäktiga tempel filt piarhnks ära nrij prisahe tjans namn. 

Pe förktarahe JHarhuk snm guharnas knnnng nrij fnriänahe tjnnnm spiran, tronen nrij 
tjerrafrälhet. 

Pasfarhguharna befräpnahe PHarhuk meh mäktiga frapen. 

Pe befräpnahe Plarhuk meh pil nrtj båge. 

Pe befräpnahe JHarhuk meh yxa nrtj sfrärh. 

Pe befräpnahe PHarhuk meh blixt nrtj eth. 

4®teh sina nyfrnnna krafter skapahe hen fege PHarhnk ett ljusets nät att fånga 
fienherna i. 

JHarhuk kallahe npp fyra kosmiska frinhar, tjan skapahe frirfretfrinhen nrtj orkanen snm 
skntte beskyhha tjnnnm mnt kaos’ frrehe. 

Pessa frinhar sänhe tjan mnt hraken, för att på så sätt förfrirra Ijennes sinnen. 
Pfarhuk, snm nn frar rehn för sfrih, kallahe npp en mäktig sfnrmfrinh, nmgifren afr hen 
skyhhanhe frirfretfrinhen flög tjan öfrer mörkrets arméer. 194 
iftarkuk färkakes mat krakens frnn* 

Pjnpefs kaos färkakes iftarkuk till, ntl; framme öik kaos’ trnn, inför maker ©iamaf 
ijan åfrr sänkte sig ner mnt kjupef* 

(Ansikte mnf ansikte mek kraken, förklarake iftarkuk krig* 

Pfan att knäböja öågake ken smnfsige iftarkuk att stå inför ®iamafs frnn* 

Pmmu Psljnmgal jSumun ®iamaf, kaos’ mnker, fgllk aö öreke, fgllk att fjaf såg gå ken 
rebelliske iftarkuk* 

iftek kökens ögnn, mek Ifatefs blirk såg lfnn ner på ken nöärkige ^£nkis san* 

®iamaf reriferake kökens sånger, ljnn skränake fram en besöärjelse* 

®iamaf nfstnngake sin nrålkriga fnrmet ntlf mek sin stiarfa magi affarkerake ljan 
iftarkuk* 

Ankarnas snn, ken listige iftarkuk, öar fgllk mek fruktan* 

Pf nr iftarkuks ögnn sprufake blnkef* 

Pt nr (iftarkuks mnn flökake iiltefs röka iiaffen* 

Pf nr (iftarkuks örnn rann kef gnknmliga blnkef* 

(iftarkuk skrek aö smärta netj börjake långsamt att i sitt eget btnk krunkna* 
jSextin kemnner slet i (iftarkuks krnpp* 
jBju kemnner krark (iftarkuks btnk* 

Pen sfnra kraken, kans’ Ifärskariuna, siffanke på sin fran skraffake åt (itfarkuks 
plågar* 

Pans’ teginner, sfgrka aö Pingn, nmringake (iftarkuk* 

Pafefs söner, nnkskans kaffrar, nmringake (iftarkuk* 

(iftarkuk, snm öar fgllk mek fruktan, såg käkens skugga närma sig tjnnnra* 

Pesperaf arlf ööeröälkigak aö ken nnkska snm nmgaö Ifnnnra, (iftarkuk åkattake sina 
knsmiska öinkar* 

Pan kallake fram sina sfnrmöinkar nr t; kessa öinkar släppte tjan lös mnf kemnnerna* 
^iff ljusets nät kasfake (iftarkuk nöer ®iamaf* 

Paaskraken, fgllk aö Ijat, skrek ke nrålkriga förbannelserna* 

(iftarkuk slags nn mek Ifela sin kraft nrtf ke fgra öinkarna släppte Ifan lös mnf ®iamafs 
ansikte* 

På ®iamaf öppnake sina käftar, för att skrika nf sin öreke, lät iftarkuk ke knsmiska 
öinkarna fara in i Ifenne, så aff Ifnn irke knnke sluta sina blnkiga käftar* 
iftnker ®iamaf störst aö alla skrek till iftarkuk: 

”Pur kan kn Ifnppas på aff köka någnf snm alkrig par leöf* 

Pur skall kn kunna besegra ken snm alkrig par föffs* 

3)ag, ®iamaf, öar allt när allt öar inget* 

3)ag Ifärskake innan köken Ifake bliöif till* 

3jag är famlfefen arlf kef eöiga mörkret* 

3ag är kans, förinfaren aö all nrkning arlf infigljetens maker* 195 
Pur skall ku ptarkuk, sum bara är en aii mina aborterake krömmars ankommor, 
kunna Ijoppas på enigt Ijerranälke. 

(Jnnan knsntns nar kaos orlj när knsntns faller skall mitt kans åter bli allt. 

J§å njut an kin knrfa seger bastarkguk, för jag ®iamat, snm är ken första tjar sett in i 
ökesfanlnrna orlj nef tjur ketfa krig kommer att sluta. 

Pjut an kin korta seger (JHarknk, för när ljuset orlj ke nga gnkarna Ijar förintats skall 
jag åter Ijärska.” 

JHarkuk fgttkes an fruktan när Ijan tjörke ®iamafs Ijånfulla fat orlj tjan tät ke 
kosmiska ninkama fglla ®iamafs buk för att slita sänker Ijenne inifrån. 

4®len ken mäktiga ®iamat, kaoskraken, skrek ej an smärta, utan skrattake ett Ijånfnllt 
skratt. 

JHarkuk, ke nga gukarnas konung, fgllk mek skrärk ansköt sina ljusets pilar orlj slet 
upp krakens buk. 

4Karkuks pilar skar upp krakens inälnor orlj klön innankömet. 
jSkrattanke föll ken mäktiga ®iamat. 
jSkrattanke sjönk kaos’ mnker in i kökens sömn. 

Pär |lingns trupper skåkake krakens fall skingrakes ke, men kaos’ önerstepräsfinna 
snm osjralig Ijake beniffnat striken, Pnbnr ken kemnniska Ijäxan, snm Ijake önernakat 
kampen, föröanklake sig till en snart nink. 

(Jnnan ©iamats spillka blok Ijann falla till marken, innan kaoskrakens spillka blok 
Ijann skänkas an ken smutsige Pltarkuk, samlake Pubnr npp ken stora krakens blok 
orlj förke ket till för ljusets gnkar nkänka platser. 

Pen trogna Pubur, ken snarfa magins moker, ken onka Ijäxan Pubur, förke blnket till 
mörkrets utkanter orlj Ijällke ut krakens blok i ken änklösa tnmljefen. 

Ppp nr krakblnket reste sig ket nrekgake kaosets mäktiga rike. 

Ppp nr ket nrålkriga kaosets blok reste sig mörkrets Ijämnare, snm skall Ijämnas 
kraktrnnens fall. 

prakmokerns blok flöt ut orlj sprek sig, så att kans nmgan ket som skulle komma att 
bli kosmos. 

3 ket nrekgake kaosets mörker stnk ke onka kemnnerna Ijnngriga orlj näntanke. 

Pen fege Ptarknk nöetanke om Puburs Ijanklanke, onetauke om ket njra kemonriket, 
stnk nik ken ”koka” krakens kropp orlj samlake npp sina napen. 

(Sfär Ijan snm Ijar ”kokat” ®iamat måste bekämpa Pingn. 

Pingn, ken siste snm nar knar an ket nrålkriga släktet. 

Pingn, krakens Ijämnare, brinnanke an Ijat stok rekn för strik, men innan krigsljerren 
Pingn Ijann krabba samman mek ken onärkige Ptarknk, innan ken ståtlige Pingn 
ijann sänka Ptarknk i kökens natten, önermannakes Ijan an bastarkgnkarnas arméer. 
Pingn blen Hnermannak an ke fega gukarnas legioner, som nu någake sig fram. 196 
(Sfär när ärakrn liar ”äöä” orlj är rllia snm liar skapaär ali ^Inburs magi Ijaär 
skingrats, blrli bastaräguäarna fglläa mrä falskt raoä- 
Prn mäktigr Pingn, fjättra är är mrä brinnanär kräjar- 

prn smntsigr Ptaräuk tng ifrån Pingn närsfaölnrna orlj fäsfr ärm på sitt rgrt bröst- 
(JHrn ärn ärmnniskr kansfnrsfrn skratfaär åt ärn smntsigr jiHaräuk orlj sa: 

”0 än frgr Ijunä, äin frgljrf må Ija räääat äig nn, mm jag krigsljrrrr ali kaos Ijar 
skåäat in i Härstalitnrna ntl; tjar srtt ljur krigrt mrtlan kans arl; kosmos titt stnt 
kommrr att slufa- 

Säg Ijar skåäat in i är sliarfa taiitorna orlj srtt rr rgna skaprtsr liänäa sig rmnt rr- 
3)ag Ijar srtt ärm snm tjänar ärt blinäa sliärärts lirrär öppna portarna till är ljungriga 
gnäarna, snm inliäntar Ijämnörns äag- 

3ag, Pingn, Ijar srtt ljur är som kommrr att styras aö mitt spilläa blnä kommrr att 

jämnas ärt ursprnngliga kansrf, som än Ijar skänäat- 

prakrn skall åtrmppstå orlj jag, Pingu, kommrr att få min Ijämnö- 

jSå njnf ali äin korta srgrr, för kaos’ srgrr kommrr att liara för röigf- 

jiHin Ijämnä är mitt binäs arö orlj Ijatrt i mitt blnä är ringt- 

jSå njnf ali äin srgrr, Pltaröuk, för när lirrörns äag gryr skall öitt blnä spillas till min 

~ 11 
ara. 

Pär (JHaräuk ljörär ärtfa baä ijan sina krigarr att föra bort orlj fängsla Pingu- 

,J Pggns mörkasfr Ijåia läf ijan sina armrrr kräja fasf Pingu- 

Prla gnöaförsamiingm samlaärs mnf SKaränk arl; Ijyllaär Ijnnnm- 

Pltaräuk, ärn nliäräigr basfarärn, klöli ärakrns ljuönö mrä sitt sliärä- 

Pan skar aö Ijrnnrs blnäåäror, äå Ijans faärr såg ärffa fyllärs Ijan mrä glääjr orlj 

jnblaär- 

Pltaröuk, snm brfrakfaär ärakrns kropp, brsfämär sig för att mrä ärakmnärrns lik 
skapa nniörrsnm- 

Pan klkö krnpprn på miffrn orlj mrä Ijälffrn aö krnpprn skapaär Ijan Ijimlrn- 
(JHrä ärn anära Ijälffrn skapaär Ijan all jnrä orlj mark- 

Pltaröuk plarrraär nf öäkfarr snm sknllr förljinära ”är snm öisfas på nfsiäan” från att 
inöaärra skaprlsrn, för ptaröuk känär aö Ijnfrf från är snm nppsfåff nr ärakrns blnä- 
Pan läf skapa mnrar snm brskyääaär Ijans skaprtsr mot ärt örrägaär kaosrfs guäar- 
ptaröuk saffr npp låsta portar snm sknllr förljinära kans nrranrr från att nörrsöämma 
nniörrsnm- 

Pan skapaär sfafinnrr för gnäarna orlj nppsaffr ärm mnfsöaranär stjärnorna i 
äjurkrrfsrn- 

Pltaröuk skapaär årrn orlj äagarna, Ijan gaö gnäarna stgrr nörr planrfrrna- 
Pnkis son saffr npp snlrn att lysa om äagrn orlj månrn om naffrn- 
(ålla gnäar Ijyllaär ptaränk orlj gaö Ijnnnm ftfrln ”Ijrrrrn skaparrn-” 197 
piarhuk som njäf aö aff bli Ijyllah kesfämhe sig för aff skapa människan, så aff 
männtskan också sknlle Ijylla nrlj hyrka Ijonom. 

Pfarhuk sa fili sin faher Pnki: 

”Ploh öill jag kinka samman nrlj frambringa rff skelett. 

3jag iiill uppställa nrmäniskan öars släkte skall hyrka oss för eöigf.” 

Pär Pnki Ijörhe hetta kleö Ijan stolt nöer sin son nrlj kallahe till sig Ijela 
gnhaförsamlingen så att Plarhnk inför hem sknlle förkunna sina planer om att skapa 
människan. 

Pär guharna ijörhe ptarhuks planer om aff skapa människan, som sknlle hyrka hem, 
gaö he alla sitt gohkännanhe till skapargnhen. 

Pen listige Plarhuk kleö nöjh meh hetta nrl; frågahe alla he samlahe guharna: 

”Pem aö er är hå reho aff offra sig, för aff öi anhra skall få människan som öår 
trogna slaö? 

Pem att er är hå reho aff låta sitt hloh kli spillt, så aff iii meh kloh nrlj lera skall 
kunna skapa tiåra slaöar? 

Pför till aff skapa människan beljööer jag en gnhs kloh nrlj offrahe liö, för aff 
människan skall kunna resa sig nr leran måste en gnh offras, tiem klanh er är reho aff 
hö för aff uppfylla hen nppljöjha gnhaförsamlingens önskan?” 

På he fega guharna Ijörhe hen smutsige Peminrgens orh fyllhes he meh fruktan, för 
ingen klanh hem öar reho aff offra siff liö för aff uppfylla ptarhnks önskan. 

PUen Pgigi guharna som öar klanh he listigaste i gnhaskaran kom på en lösning, he sa 
till piarhnk: 

”påf oss offra hen som fnrklarahe krig mot oss, låt oss höha hen som Ijånahe oss. 
påf oss spilla blohef från Ijan som Ijar förufspåff öår nnhergång. 

Pans’ krigsljerre som öi Ijar fängslat kan hö, så aff öi öåra nya tjänare skall få. 
Pingu kan öi höha så aff människan öår trogna slaö skall kunna skapas.” 

Pär ptarhuk Ijörhe heffa lysfe Ijan npp nrlj beorhrahe aff Pingu sknlle bringas inför 
hen samlahe gnhaskaran. 

Pe smutsiga rekellgnharna Ijämtahe Pingu npp nr Pggus Ijäla. 
jifnlf sfoh hen mäktige Pingu inför he oöärhiga guharna. 

Pen fege Ptarhuk sa till Pingu: 

”Pn som förnfspåhhe öår höh, het är nn hn själö som skall höhas. 

Panske är kaosmakfernas styrka nrlj makt infe så stor som öi froff. 

Pen mäkfige Pingu är kanske blinh, som infe knnhe se siff eget plågsamma slnf i 
öhesfaölnrna.” 

Pär Pingu Ijörhe heffa skraffahe Ijan eff Ijånfnllf skraff nrlj sa: 

”3)ag, Pingu, Ijar seff min egen höh i öhesfaölnrna, men jag Ijar äöen seff min egen 
åfernppsfånhelse, för öah är höhen för oss som är aö kaos, annaf än en knrf öila. 

Pi öar he fnrsfa nrlj öi skall bli he sista. 198 
Pt snm alkrig Ijar leöf, kan infe fyellre någonsin kö. 

£pill mitt blnk, n kn fego Pllarkuk, för själöasfe blnkef snm är i mina åkrnr skall en 
kag besegra kig, för miff tjat är eöigf nr i; så är min Insf för Ijämnk» 

Pjuf, n kn smnfsige rebellguk, aö kin korta seger, för straffet för kina brott är 
frukfansöärf nrlj eiiigf»” 

Pär ke näriiaranke gnkarna ijörke kefta fgllkes ke mek lireke nrfy mek sina sliärk skar 
ke sönker ken mäktige Pingns kropp» 

Pen fege ptarknk skar aii pingus blnkåkrnr ncij Pingns blnk btankake JHarkuk mek 
lera för att forma människokroppen» 

j^in sfinkanke ankekräkf blåste Ptarknk in i människokroppen, så att ken skulle fgllas 
mek liiiskraff nrl| börja leiia» 

JHänniskan iiar skapak oclj alla gnkar Ijgllake ptarknk. 

pe niiärkiga gnkarna skänkfe JHarkuk Ijans femtio titlar orlj npphöjke l|nnom till ke 
kosmiska gnkarnas knnnng, för kär kaos’ Ijerraliälke fornt iiar totalt, regerake nn 
kosmos» 

pien utanför kosmos barriärer sfår ke kansgnkar snm Ijar resf sig nr kanskrakens 
blnk, kessa gnkar iiakar nöer ljusets skapelse nrlj iniiänfar Ijämnkens kag» 

Pe iniiänfar ke ellia kansfnrsfarnas nrker om att iniiakera ke keminrgiska gnkarnas 
rike, för att sprika kokens siiarfa elkar orl{ föreiiigf blåsa nf skapargukarnas knenke 
liiisgnisfa» 

4flen ke snm tjänar ken knke kraken är ej enbart ke Ijnngriga snm iniiänfar kriget på 
nfsikan, för ket sfår skriiief att Plarkuks skapelse, sfprk aii Pingns blnk, skall öppna 
porten till ken ankra sikan» 

<3för ket är sagt att människan, skapak aii ken nnkes blnk, skall öänka sig emot sin 
egen skapare, för ken impotente Plarkuk begirk ett nkeskigert misstag när l|an skapake 
människan mek kanskemnnernas krigsherre Pingns blnk» 

<9för genom Pingns blnk bär människan i kjupef aö sin själ ken siiarfa kanselken» 

P kjupef aö sin själ bär människan fröet till kef anfi-knsmiska Ijafet» 

<3fnr människans blnk är l{ämnarens blnk ntlf mänsklighetens ljat är Pingns Ijafe 
Plank ke ntöalka, snm sfprs aö kef kaotiska blnkef, finns ke snm är öälsignake mek 
ke nrålkriga kansgnkarnas krafter» 

Pessa ntöalka, snm tjänar ke ”koka” gnkarnas öreke, är ke snm skall öppna ke låsta 
portarna från insikan ntlf släppa in kem snm öänfar utanför kosmos barriärer» 

,3fär piarknks skapelse är inget annat än en sjunkanke ö, nmgiöen aö eff eöigf Ijaö aö 
kaos» 

ptf h»ö aö kaos snm är ken ”köka” krakens blnk» 

Ptanför skapelsens murar öänfar ke elöa hämnarna aö kaos» 

Pe elöa nrh keras legioner öänfar på att portarna skall öppnas, så att ke skall kunna 
åferefablera kef kaos snm en gång Ijärskake» 199 
(Sfär när tjämnörns guöar, ärt lirrägaär kansrfs krigarr tjar sltftf sönörr 
bastaräguöarna, när ööösärakrns lirrär tjar förintat är rrkrlltska gnäarna nrij ärras 
smutsiga skaprlsr, skatt liar attsmäkfiga mnärr, ^IWaptsfjnmgat-JVnna j^amun (JHamrnn 
®taniaf, iiakna upp ur äöärns slummrr* 

Prt ursprungliga mörkrrf nrtj tgstnaärn skatt åfrr sänka sig ölirr attfrt 

Paus’ triumf ölirr knsmns knmmrr att liara t all rliigtjrt nrt| åfrr skatt kansmakfrrnas 

tjrrraliälör kli fatalt. ^tlim-jiHaäu JVma-Pstjumgal-JVnna» 
jiilimpltaöu j^umun Pfummu ®iamaf. 
200 
(öppnings IRtfnal n» 

Ritaret skall liara placerat t näst» 

1 » 

(Jlagtkmt sfår nänk mnf altarrt, far upp rtfnalbjällran nrlj låfrr km ljuka rlna gångrr. 

JUfarlptsrf tänks t ®tamafs namn» 

3 » 

^Magtkrrn ljöjrr rtfnaiknikrn mnf altarrt nrlj mrk m kraftfull stämma nfrnpar: 

”®tamat, allsmäkftga krakmnkrr, IHrll!, IHrll!, |Mrll!” 

^är k rf fa Ijar nfrnpafs rtsfar magtkrrn rn sliarf kanssfjärna t k rf asfrala framför stg 
samftktgf snm l;an Iribrrrar makfnrkrf ”^sljumgal”» 

4 » 

4®lagtkrrn liänkrr stg mnf sökrr, Ijöjrr rifnalknlkrn nrl; nfrnpar: 

”JVbsn, kptprfs sfnlfr knnnng, ^rll!, ^rll!, Prll!” 

^När krtfa Ijar nfrnpafs rtsfar magtkrrn rn snart kanssfjärna t krf asfrala framför stg 
samftktgf snm Ijan ntbrrrar makfnrkrf ”plsljnmgal”» 

5 » 

JHagtkrrn itänkrr stg mnf ösfrr, Ijöjrr rtfnalknlkrn nclj nfrnpar: 

”IMnbnr, kans’ öitrrsfrpräsftnna, ^Irll!, ^trll!, jllrll!” 

^är krtfa Ijar nfrnpafs rtsfar magtkrrn rn sitarf kanssfjärna framför stg samftktgf snm 
Ijan Ittbrrrar makfnrkrf ”^äsljumgal”» 

6 » 

4Kagtkrrn liänkrr stg mnf narr, Ijöjrr rtfnalknlkrn nrlj nfrnpar: 

”flltngu, anft-knsmtskr krtgsljrrrr, 3ärll!, 3ärll!, 3ärll!” 

^är krtfa Ijar nfrnpafs rtsfar magtkrrn rn snart kanssfjärna framför stg samftktgf snm 
Ijan ntbrrrar makfnrkrf ”^Usljutngal”» 201 
7 . 

ptagikern öänher sig äter mot altaret, nuhhar sitt frehje öga meh ritualhnlken samtihigt 
som l;an reriterar följanhe inöokafinn; 

”pe fyra mörka portarna till kaoshimensionerna sfår nu öppna orl; t ®tamafs, ^bsus, 
Puburs uti; Piugus namn flööar nn öe antukosmiska energierna fritt!” 

4Kagikern sänker holkens ktah i hen öiufyllha bägaren, som är ptarerah på altaret arl; 
fortsätter att rerifera följanhe: 

”,J kaoshrakens namn, jag åkallar nn icke-existensens ncl; hen öatfenfyllha aögrnnhens 
frukfansöärha gnhar! 

Par nn meh mig, o ni namnlösa ortf formlösa hemongnhar som färskar öOer het 
örehgahe kaosets eöiga mörker! 

Pakna npp nr er mörka slummer orlj Ijnrsamma min åkallan! 

Par meh mig som är kaoshrakens mest trogne tjänare nrfj Ijehra mig meh era mörka 
skuggors näröarn! 

jSkyhha mig mot he kosmiska gnharnas affaeker or i; förhriO he smutsiga 
rebellgnharnas energier från henna rifuat plats! 

Par nn meh mig, o ni som inOänfar Ijämnhens hag, ncl; få kaos’ söarfa låga som 
brinner i hjupet aö min mörka själ att brinna starkare än någonsin! 

,J ®iamafs namn, jag anropar er, o ni het eöiga mörkrets buhbärare, öar meh mig ncl; 
rena min själ meh kaoselhens förgöranhe flammor! 

påf hen kosmiska smuts som rinner i mina åhror förintas orl; i hen allsmäkfiga 
hrakmnherns namn få hen store Pingus bloh att åter öakna till liö!” 

8 . 

Pfagikern hrieker npp het energilahhahe rifnalöinef orl; reriterar följanhe: 

”Pingns bloh leöer nn åter igen i mina åhror orl; i het örehgahe kaosets namn, jag är 
nu fyllh meh het eöiga mörkrets krafter! 

3ag är nn reho att inleha mina söarfa riter, för genom kaosguharnas 
öälsignelser hrar min magi nn all sin kraft från hen slnmranhe hrakmnherns mörka 
hrömmar! 

Pell ©iaraaf! (xZ) 

Pell pbsn! (x2) 

Pell Pubur! (xZ) 

Pell Pingu! (xZ) 

9 . 

Pifnalen kan nn påbörjas! 202 
Ålrslutnmgg Ifctuat U 

flagtkrrn tiäukrr stg mot altaret, ljöjer rttualkolkrn otl| utropar: 
”^tltm-fltaku ^ma-fsljumgal-^nua! 
j^tltm-JHaku jSumuu ftummu ©tamat!” 

JHagtkmt itäuker stg mot söker, Ijojer rtfualkolkeu otlj utropar: 
”^tltm-JHaku ^k-pa JUtsu! 
j^tltmfltaku ,A~®uku fbsa!” 

3 . 

flagtkern Itäuker stg mot öster, ljöjer rtfualkolkeu ort; utropar: 
”j^Tltm-fllaku fmmu f ubar! 
j^tltm-JHaku ^tn-fllalj f ubur!” 

4 . 

flagtkern Itäuker stg mot uorr, ljöjer rtfualkolkeu ort; utropar: 
”j^tltm-fllaku (Sar-$tu 'ptngu! 
j^tltm-JHaku f u-f uga fr-Jiag f tngu!” 

5 . 

JHagtkeru itäuker stg mot altarrf otlj utropar: 

”frakeu är keu som Ijar gjort stu rgru aukr mäkftg, jag är kraken! 
fell ®tamat! 

|tell JVbsu! 

|tell fubur! 
fell f^ga!” 

6. fttualeu är altslufak! 203 
Åzerafe 2 IS ^zrrafr är hr anfi-kosmiska gnharnas forholha namn, som är ngrkrin fili hr mörka 
htmrnstnnrrnas låsfa portar. 

JVzrrafr är hrf rsofrriska namnrf på hr rlöa anfi-kosmiska makfrrna som är nmfafahr t 
kåhr hrn snmrriska kaos-gnostitismm otlj hrn kliffofiska kabbalan. 
j^jälöa namnrf ^zrrafr (Åzrat) är rn knhah numrrologisk formrl, som far siffrrOärhrt 
218, som är fika mrh 2+1+8= 11. 

Pr anft-kosmtska makfrrna som brkämpar hrn kosmiska orhningrns fprannt, Oars fal 
är 10, brnkar brskriöas som rlOa srparafa hrmonkraffrr som på Oar stff Ijäll 
mofarbrfar hr kosmiska kraffrrna, som allfih är t nnhrriägr. 

pirn nnhrr namnrf JVzrrafr formas hr rlOa anft-kosmtska kaosmakfrrna ari; förOanhfas 
fili hrn rlöafjöOhahr sOarfa hrakrn, orf{ på så säff bitr hrras npplösanhr kraffrr mrr 
konrrnfrrrahr orI| krafffnllarr. 

<3for hrf är när hr rlOa formas orI| bitr hrn rlOaljoOhahr hrakrn, ,Åzrratr, som hr mrh 
sina grmrnsamma ansträngningar kan Oriha om hr låsfa portarnas ngtklar orlj forrrra 
sig igrnom hr kosmiska barriärrrna. 

^Azrrafr är hr rlOa anfi-kosmiska kraffflährna (kraffflährf ll) sam grnam aff förmas 
bilhar rn fillrärkligf stark otl; frnkfansOärh höhshrakr, som mrh sina kansrlhar 
brännrr sOarfa Ijål i hr kosmiska barriärrrna, för aff på så säff förbrrrha hrf Orrhgahr 
kansrfs inOasion aO kosmos. 

^Azrrafrs namn bör Oibrrras i sambanh mrh akfiOrringrn aO prf plratna 
|Jrnfagrammrf, som är hrn mikrokosmiska porfrn fili makrokaos. 

JVzrrafrs rxofrriska sigill är hrn rlOa sprfsahr stjärnan (Ijrnhrcagrammrt) som bör 
finnas som fnknsrringspnnkf på hrn kans-gnnsfiska magikrrns sOarfa alfarr, nnhrr hr 
rifnalrr Oars sgftrn är aff kanalisrra in hrf anfi-kosmiska kraffflöhrf in i kosmos. 

Prhar-dal ®irkals jiomhus JVzrratr! 204 

IL 

penna ritual skatt tjäiias natten hen 30 april eller 22 inmutar. 

förutom he trahitioneiia tiiibeljören plateras äöen eiöa smarta ljus på altaret. 

Pessa elöa ljus representerar tu? elöa hemonguhar som skapahes att Pnbnr i kampen 
mot pilarhnk- 

Pessa rilta anfi-kosmiska krafters kollektiöa uamu är JVzerafe. 

Plagikern fnröarar ätten t närljeten aö ritualplatseu het offer som Ijan uuher henua 
ritual skatt skäuka titt kaosmakterna. 

1 . 

Plagikern inleher ritualen på trahitiouellt tris meh ”(©ppningsritualen.” 

2 . 

Plagikern står tiänh mot altaret ntl; reriterar följanhe Ijjrllning till J^zerate: 

”3) a g prisar mtu Ijerre ocl; mästare ,Åzerate! 

3jag Ijgllar JVzerafe ,hen elöaljhöhahe siiarta hraken, som är he mörka guharnas 
konung! 

3)ag som för eöigt tjänar het örehgahe kaoset saluterar hen skoningslöse JVzerate! 
^ilim-PHahu pngal Ppislj pemneti JWrate! 

|fell JWrafe, Ijan som skapahes aö Pubnr för att i ®iamafs uamu förinta Pllarhuk! 
Pell jAzerate, Ijan som är het kliuha sliärhet som skall geuomkorra skapelsens Ijjärta! 
Pell JVzerate, Ijan som är het ursprungliga kaosets Ijämuare! 

Pell JWrate, Ijan itars namn är ngrkeln till kaoshimensionernas låsta portar! 

Pell JWrate, Ijan inför öars söarta tron het örehgahe mörkrets gnhaskara knäböjer! 
Pell JVzerate, Ijan öars anti-kosmiska gift för eöigt skall slärka skapargnharnas 
liöslåga! 

|fell JWrafe, Ijan som är hen onhe hraken som skall åferefablera het ursprungliga 
kaosets irke-orhning! 

Pell JVzerate, Ijan öars hemoniska besöärjelser skall åternppöärka hen slnmranhe 
hrakmohern ©iamat! 

Pell JVzerate, Ijan öars örehes söarta elhar skall upplösa allt till söart aska! 

Pell jAzerate, Ijan öars namn frjjser he smutsiga bastarhgnharnas bloh till is orlj 
forhriöer ljusets änglar! 

|fell JWrate, Ijan som är he elöa söarta tronernas Ijärskare orlj het orhnahe 
öärlhsallfets förgörare! 205 
j^iltm-,itltaöu ;01ugal |tpisl{ Jitmmtx JVzerafe! 

3)ag prisar min allsmäkftge konung Jlzerate, nrl; söär aff för eöigt tjäna Ijans antt- 
kosmiska öreöe! 

3)ag som Ijar örurkif aö örn nöööa örakens blnö yttrar nu öe makfens nrö, som är 
namnen på öe elöa krafter som kilöar JWrafes ellia ljuönöen! 

3)ag som sfyrs aö |^ingns blnö, yttrar nn namnen på öe elöa, som skapaöes aö öen 
mäktiga ^Inburs söarfa magi! 

,3 JVzerafes namn, yttrar jag nn öe elöa Ijemltga namnen otlj framkallar orlj kanaliserar 
öef öreögaöe kaosets renanöe energier, som skall förstärka min själ nrl; gnönmliggöra 
min anöe!” 

3 . 

4®lagtkern öisar meö sin öänsfra Jjanö, som l;an fjåller ljöjt mot altaret, frenöösferknef 
som i öenna ritual symboliserar öef ursprungliga kaosets friumöiraf, som besfnö aö 
®tamaf, JUisu nrlj JHummm 

4Kagtkern reriferar elöa gånger följanöe maktens nrö som är öe elöas namn: 
”4Knsl;maljl;u, Psl|umgalln, |äasl;mn, (JHnsljussn, ^Caljmu, ^gallu, Priöimmn, 
(lirfablullu, %mu j®abrnfu, ^ulullu, ^usartkkul” 

4 . 

4Kagtkern fänöer, meö Ijjälp aö altarljuset, öe elöa söarfa ljusen som är plareraöe på 
altaret, oclj blåser seöau ut altarljuset så aff euöasf öe elöa söarfa ljusen lyser upp 
rifualplatsen. 

5 . 

JHagtkern utropar: 

”JVna-ku jSa-^i JHu-Zu ^Azerate! 

Palam-^ignam JVzerafe ^4sl|umgal jKemnnft! 

^ilim-^aöu Azerafe! 

^iltm-^ittaöu ^ma-pjsljumgal-^tamaf! 

6. 

JHagtkern far upp 'Rtfualöolken som är plareraö på altaret, otlj meö önlkeu rikfaö mot 
öe elöa söarfa ljusen reriferar Ijan följanöe iuönkafinu: 

”Pa-dnr ^Eaö ^Az erafe |fta-(§al! 

0 ui öef öreögaöe kaosets guöar, ljör min röst ljuöa igenom öe mörka öimensinnernas 
portar, när uu jag, örakeus präsf, sfår reön inför aff åkalla nrl; kanalisera öår nöööa 
örakmnöers asfrala minnen! 206 
ptf nu be kosmiska karriärerna krossas, o ni som öisfas på ufsiban orl{ etablerar ben 
astrala länk som skall göra bet möjligt för mig, som tjänar bet klinba söärbefs örebe, 
att kunna ta bel aö ocij kanalisera bet spiiiba brakbtobets innersta essens! 

Por mig, benna mörkrets natt, o ni som aö ben mäktiga |Hnbnr är skapabe, orl| 
öälsigna mig, som för eöigf är ben onbe pngn trogen! 

J§e nn neb på mig , o ni som färskar ööer be elöa siiarfa tronerna, orlj meb era anfi- 
kosmiska energier rena mina sinnen, så att jag skall bli öärbig att få brömma ben 
slnmranbe kaosmoberns eöiga brömmar!” 

7 * 

JHagikern jämtar bet offer som Ijan i föröäg !jar förberett ot!j Ijåiier bet fasfbunbet på 
marken framför altaret, orl{ reciterar följanbe kallelse ölier bet: 

”®a emot betta simpla offer, o ni l|nngriga gnbar som öisfas bortom ^Azerafes portar, 
orlj i gengälb för ben sfnlna liöskraff oc!j bet öarma blob som jag skänker er, stärk 
ben astrala tänk som skall sätta mig i förbinbelse meb källan till all anti-kosmisk 
öisbom! 

jSfärk ben astrala länk som skal! göra bet möjligt för mig att kanalisera bet spiiiba 
brakbinbet, som skall skänka mig ben mörka upplysningen orlj låta mig få brömma 
ben Ijimmelska brakmoberns Ijemligaste brömmar! 

3ag spiller blobet, jag böbar köttet, jag riöer ner murarna, jag krossar barriärerna! 
JVzerafe, i ©iamats namn, fa emot beffa offer!” 

8 . 

JHagikern böbar meb Ijjälp aö rifnalbolken offret, oclj meb bess blob smörjer in sitt 
eget ansikte samfibigf som Ijan mässar: 

”,Jnga pt-®il pngn!” 

JHagikern smörjer seban meb bet resferanbe blobet in be elöa söarfa ljusen som 
brinner på altaret orl; utropar följanbe: 

”<J ®iamafs namn skall be elöa söarfa flammorna för eöigf brinna i bjnpef aö min själ! 
3 ®iamafs namn skall ben oöärbige skaparguben, Ifetbuk, besegras! 
llell ®iamat!”(xl l) 207 
9 . 

(Ätgtkmt rrritrrar hen sumrriska ”©iamaf (Jrtuakafionrn” öOrr kr rlOa sOarfa ljusrn, 
orl; brännrr rikliga mängkrr mrk rökrlsrr till kg ” oköka gökarnas” ära. 

10 . 

4Kagtkrrn l;ö;rr sin Oänsfra Ijank mot alfarrf arl; Oisar ”kökms Ijorn”, samfikigf som 
l;an rrritrrar fni;ankr: 

”,J ©iamats, ^bsus, |Mubnrs arl; pångns namn, brgtrr ;ag nu kr frm rlrmrnfrns sigill 
orl; öppnar pnrlrn till JVzrrafrs mörka knngarikrl 

Pik krn frukfansöärkr kökskrakrns rOiga l;af, jag öppnar pnrtrn till krf Orrkgakr 
kansrfs kimrnsinnrr arl; låfrr krf anfi-knsmiska kraffflökrf öOrrsOämma mina sinnrn! 

3 ^ma-Psl|nmgal-®iamafs namn, brgfrr jag nn prnfagrammrf, för aff på så säff störa 
krn kosmiska orkningrn orl; akfiOrra krn mörka pnrfalm!” 

11 . 

4Kagikrrn risfar ;Srt Prnfna |frnfagrammrfs rlOa Oinklar i krf asfrala orl; akfiOrrar 
krn mörka pnrfalm som Ijan infrnsiOf Oisnalisrrar, orl; utropar: 

”3 ©iamats namn sfår nu JWrafrs pnrfar öppna!” 

12 . 

JHagikrrn inlrkrr rn kjup mrkifafinn öOrr krf Orrkgakr kansrfs kisljarmnniska rgtra, 
orl; mnffar kr krömmar orl; Oisinnrr som kr mörka makfrrna skänkrr Ijnnom. 

13 . 

JHagikrrn aOslnfar rifualrn på frakifionrllf Ois orl; blåsrr nf kr rlOa ljusrn. 208 
Mfrtkkt pttttnnft 

Pforljärjanhr sformar, onha guhar är hr, obarmhärtiga hrmonrr som är skapahr ali hm 
Ijögsfr. 

Pr åstahkommrr allt onf, onha är hr sju, som hagligrn brgär nihinghåh oclj planrrar 
morhu 

pUanh hrssa sju är hrn försfr rn mäktig sghöinh, hrn anhrr är rn hrakr öars 
nppspärrahr gap tngrn kan nnhgå, hrn frrhjr rn grpm panfrr som slifrr sönhrr hr 
höhligas själar, hrn fjärhr rn frukfansUärh Ijuggorm iiars gift höhar anhrn, hrn frmfr 
rff rasanhr Irjon som alhrig far till flpktrn, hrn sjäffr rn framsfnrmanhr orkan som 
hragrr nf mot skaparrn orl| hrn falskr konnngrn, hrn sjunhr rn onh förl|ärjanhr storm 
som fagrr ffnkfansiiärh l|ämnh. 

jSåhana är hr sju, hrssa Ijämnhrns sänhrknh som hraga från plats ftll plats för att 
åsfahknmma mörkrr. 

Pr är hrf röiga mörkrrfs ötnhar, som iirrhgahr jagar öiirr Ijimmrln oclj här samlar 
söarfa moln mrh öilka hr förmörkar IjiralaOaliirt. 

Pr är så som rff fjnf ali krnsanhr iiinhar, som mitt på Ijnsan hag siirprr allt i mörkrr 
orlj öirölanhr fnmlar hr fram tillsammans mrh hrn onhr iiinhrn ^mljnlln. 

Pr åsfahkommrr öiirrsöämningar oclj sprihrr höh orlj smärta oclj rnsar framåt öih hrn 
onhr Paznzns siha. 

Pih l|orisonfrn flammar hr npp så som blixtar, iiar hr än färhas fram åsfahkommrr hr 
roö orlj rnorh- 

På hrn söarfa naffl|imrarln nppfrährr hr på sitt onha sätt utan att finna rn rnha 
mofsfånharr. 209 
Åkallan Air lie Sju flflnha Ptukki piranuti är hr s ju! 
jSju nnha hrmnnrr är hr! 
jSju är hr snm jag kallar på! 
jSju är mtna brskphharr! 

®iamats hrömmar är hr sju! 
jikapahr aO Puburs magi är hr sju! 

Pr är nnhskans hrmnnrr som rihrr förinfrlsrns Oinhar! 

Pr är hrn slumranhr ptllummus ministrar, som Ijärskar öOrr aOgruahrn, at\\ sprihrr 
höh på jnrhrn! 

Pr brännrr skaprlsrn mrh Ijatrts rlhar, 
nrlj krossar allt i sin Oäg! 

4Kaktrns hrmnnrr är hr sjn som jämnas |ftingus spillha blnh! 

jSju är hr som jag kallar på! 

jSjn är hr som är aO JUisn! 

j§ju är hr som är frnktahr i JVrralu! 

j§ju är hr mäktiga hrmnnrr som Oaktar portarna till Par PHattaru! 

(§nhskans hrmnnrr är hr sjn som tar firnhrns liO nrtj tömmrr Ijaus åhror på blnh! 
Ptukki pimnuti är hr sjn! 

^jn är hr gnhar som sprihrr hoh ntan fruktan! 

jSju är hr hrmnnrr snm brännrr allt liO mrh prsfrns rlhar! 

jSju maktrns gnhar, sjn nnhskans hrmnnrr, sju i Ijimmrln, sjn på jnrhrn, sju i kaos’ 
hjnp, sjn i ®iamats namn! 

<åo hrakrns blnh är hr sjn nnha gnhar snm jag kallar på! 

J^ju är hr hiiha gnharnas Oäktarr, snm från sina maktrns torn stpr hrt anti-knsmiska 
kraftflnhrt! 

jSju är hr blnhfiirstiga gnhar snm är sOartmagikrrns brskghharr! 

Ptukki pimnuti är hr sjn namnlösas namn! 

Ptukki pimnuti är hr sjn formlösas titrl! 

JHrh höhrns blirk hr sjn srr nrh på hrakrns firnhrr, mrh kaos’ rlhar hr förgör Ijnsrts 
gnhar! 210 
jSju är hr Ijungriga, s nm slifrr änglars höft från brn ntlj spillrr hrras blnh snm rrgn! 
jSju är hr nnha hrntnnrr snm jag t JVhsus namn hallar gå! 

J^ju är mina firnhrrs fnrinfarr, snm jag Uth ®iamafs blnh åhallarl 

3)ag åhallar naffrns hrmnnguhar, snm fnrmnrhar hrn Ithblrha månrn! 

3)ag anrnpar hr sju fnrmlnsa gnhar snm är ®iamafs shnningslnsa Ijämnarr! 

3ag hallar på Pingns mähfiga hrigarr, snm tjänar hrf blinha söärhrfs iirrhr! 

Pf nr aögrnnhrns mnrhrr jag hallar hr sjn! 

,Jn i min själs mnrhrr jag hallar hr sjn! 

Pth hrn slumranhr hanshrahrn ®iamafs allmahf jag åhallar hr sjn! 

,3 ®iamafs namn jag åhallar ptuhhi Pimnufi! 

Pth hrf bnffrnlnsa hjnprfs fahrr JVbsus sliarta Uaffrn jag åhallar hr sjn! 

,3 pbsns namn jag åhallar ptnhhi pimnufi! 

|Jth hrn nrsprnngliga irhr-nrhningrns Ijögsfr präsfinna Pubnrs mnrha magi jag åhallar 
hr sju! 

,J Pubnrs namn jag åhallar Pfuhhi Pimnnti! 

Pih hrn uppljnjhr hrigsljrrrrn Pingns spillha blnh jag åhallar hr sjn! 

,3 Pingus namn jag åhallar Ptuhhi Pimnuti! 

^l;arusl{ Pfuhhi pimnnfi <3gi-jSr-(inn!(x7) 

Pin-®u ptnhhi pimnuti (Iana!(x7) 

pirig ptnhhi pimnnfi 2i-2i!(x7) 

jSi-Pu-j^a ptuhhi pimnnfi Zig!(x7) 

Pnl-Pi ptnhhi pimnnfi (Ianu!(x7) 

^ilim-JHahu Pfuhhi pimnufi!(x7) 211 
ffltamafg mtxakafma Pma-Psljamgal-,Åaaa, jSaaxaa ptltasljassa ®xamat, ^aa-Pa jSapttx ^Hu-Zu, 
jSxIxax-piaha ptamma ®xamaf! 
j^Uim-Ptafra Paxa-PsJjaxagal-Paaal 

^ummt P-®a-Å Pshaaxgal itltaiaffa dx-dx Jaga P Å-Px-2a-PaIi, Pa4ExI II 2x-2x jSa- 
Bi 2a Pa-Paga ^a! 

Pa-jSlfar-Pa Psljamgal |la-|t jia-px 2a Px-®as, Pag Ptaa-PsJjaxagal-paaa, Px-<åga 
JHaaiaia ©xaaxaf 2x-2x Pallat Pam-pa-P-Pa Pikar P-pt ®xaaxaf dx-dx Pallat pa- 
Pa-Ps Pt-Pala! p.ma-Psl|amgal- ( Aaaa 2x-2x P dx-dx Pa-paax Ptagxr pa-Pal Pa-Pa-jEs! 

pial| piaatata ®xaxaaf Ptrtg Psijamgai ,Jgi'daa-daa-Par, Pgx-daa-daa-Par P Pgx- 
jialf Paapal 

pja pVspta 2a P Px-pga Pxa-dal Psijamgai, dx-dx ptaaxaxa ®xamaf dal-Pi Paxa 2x- 
2x Ptaa-PsJjaxagal-JVaaa j^a-Px Pa-Paga dar P Pgx-daa-daa-Parl 

2x-2x <Jnga Psijamgai P dx-dx 3 aga jiaxaaa ©xaaxaf P Pa-Pars ®xffa! 

2x-2x ptaa-Psljaxagal-Paaa P dx-dx, 2x-2x ptamxaa ®xaxaaf P dx-dx, 

Pgx-^r-dxa Px-pga PsJjaxagai ®xaxaaf, Pgx-jir-dxa Px-^åga jiaaxaa PHamaxa ®xaxaaf! 
Paa-Pa jSa-Ptx 2aarax $a paxa-PsIjaaxgal-Paaa! 

JVaa-Pa jSa-Ptx 2aarxa $a jiaxaaa ©xaaxafa! 

jSxIxax-pitaha paxa-Psljaaxgal-Paaa! 

^xixmplaha ptaxaxaa ®xaxaaf! 212 
Suffitr>1Ra Itslmmgailnnr mm. 

®iaraat, het rena, fullkomliga orlj ursprungliga kaoset personifierat som hen 
allsmäktiga hrakmnhern som en gång Ijärskahe orlj som åter skall färska! ©iamats sigill: 
nn. 

Absn. hptpet orlj aligrnnhen persnnifierah snm ®iamats makei 

JVhsus sigill: 
213 IL 

ffiabar . hea heataatska Ijäxaa at \\ kaas’ äiiersfepräsftaaa sam på ®taatafs arker 
skapahe hr ellia aaft-kasariska gaharaa sam skall besegra ^arhuk! 

£tabars stgtll: 
214 
Skixggjägamxs fflal ®ian Ijar brutits fill pliia hrlar otl; hg mörka porfarna är nn öppnahr! 

3)ag är jlknggjägarrn, ,Akf;kl}arn, som tömmrr hr höhliga på asfralf blnh otl; krfngar 
höh fill hr som iianhrar t ljusrf! 

JHin skugga är ^amfarns köäöanhr manfri, som förmörkar mina firnhrrs hrömmar! 
3ag är hrn nhöhligr naffiianhrarrn, som sprihrr fruktan otl; förinfrlsr klanh hr siiaga 
nrl{ som fjänar hrn nhöha hrakrns riiiga iirrhr! 

3jag är skuggiianhrarrn, |tkimmu, som ljusrfs guhar frukfar oclj som hrf riiiga mörkrrf 
t sin iirrhr aiilahr fram! 

3)ag är ^Inknrs ufiialhr krigarr, som är hrf iirrhgahr kansrfs blnhförsfigr Ijärnlh! 
Paffrns, mörkrrfs, höhrns otl; hr siiarfa mgsfrrxrrnas l;rrrr är jag, som iiakar ölirr hr 
mörka portarna som Irhrr korfom liiirts orlj höhrns himrnsinnrr! 

3)ag hritkrr skaprlsrns asfrala kloh, som är hrn kosmiska liiiskraftrn, otl; grnom mina 
klohåhrnr, som är hr länkar som Irhrr till hrf iirrhgahr kaosrfs nhöha guhar, 
kanalisrrar jag tillbaka hrf sfnlna blnhrf fill hrf kaos som allt hrf kosmiska 
Ijärsfammar från! 

3 mina fnfspår brinnrr Pingns sliarfa rlhar som skänkrr npplvjsning nrlj makt fill hr 
starka oclj snm brännrr fill aska hr niiärhiga, som öågar aff sfälla sig i min iiäg! 

4Kina asfrala klor slifrr sönhrr hr sju kosmiska fgrannrrnas bojor otl; skär hjnpa 
rrimr i hrn falska iirrkligljrtrns sköra slöjor, snm rnhasf förblinhar hr niiärhiga! 

Plin asfrala anhrhräkf är hr prsfrns sfnrmanhr iiinhar snm i IJazuzus namn brgtrr på 
miffrn hr snm rj böjrr sig för min gnhnmliga iiilja! 

3ag är Pruku, hrn nhöha hrakrns präsf, snm på IjolUrtofs Ijrfa iiinhar skrihrr fram 
grnnm hrn röiga naffrns mörka himmnr! 

3)ag är Ppsns Ijämnarr, knäböj inför min mörkrrfs tron, n ni mänskliga boskap rllrr 
känn hrn nhöha kanshrakrns frnkfansiiärha otl; rliiga iirrhr! 

3ag är PsljnmgabJVkljkljarn, knäböj inför min blohbrsfänkfa tron, n ni snm iianhrar i 
Ijnsrf, för mrh hrakrns siiarfa liingar l;ar jag fransrrnhrraf liiirfs siiagljrfrr nrl; bliiiif 
rff mrh hr nhöhliga, mörka, gnharna! 

3ag är Pampgr! 

3fall på knä inför min höhsbringanhr skugga rllrr förgås! 215 
”PJsljumgal-fMljkljaru Zt-Zt, ^gt-dutt-dun-jiEar JV-^t-Za-^iub! 
j^tltm-JHabu Pruku dtHzu!” Akl}kl|arus stgtll 
216 Urmonolagisk ©rklisfa X. 4Kusl|mal;l|u = Prlfornak orm. 

2. Psljumgalln = prakr. 

3. Pasljmu = Prljornak krakr. 

4. pUnslfussn = Prrkgak nrmkrakr. 

5. paljmu = Prmonkrigarr. 

6. Pgaiiu = ptorm okjurrf/lrjonkrmon. 

7. pjrikmmu = Prrkgaf I rjon. 

8. ©irfabiuiiu = jskorpinnmannra. 

9. Pmn pagrntu = pålksam sform. 

10. Puiuiiu = pfiskmannrn. 

11. Pusarikku = ©jurmannrn. 

12. pial = (Sforinfrlsras krmonrr. 

13. < Allafu = ©nk kokskrmon, Prrsljkigals son, äörn kaffak 
Pamfar/Pamfarp/Pamfaru. 

M.JVrkakjSItli = jSnrtnbns. 

15., Åsl{akkn = proton som affarkrrar människors Ijptrnor. 

IG.pilitu = Pilitlj. 

IT.^fjazu = ©nk krmon som sprikrr rpikrmirr. 

18. pamasljtn = Pöinniig krmon som sprikrr frbrr orl| kokar graöika. 
10.pkimmu = ©kök öampprkrmon. 

2D.©allu = proton som Ijrmsnkrr mörka plafsrr. 

21. Pampa = Ponung nörr luffrns krmonrr. 

22. Pa znzn = Pampas son, prsfrns orlf frbrrns gnk, km sgköäsfra koksöinkms 
fyrrrr. 

23., JrkaIIa = Prrsljktgal. 

24. Pur = j§m plats kär kr koka öisfas ( pralln). 

25. pabarfn = ©nka spokra. 

26. pabassu = ©nka fanfnmrr. 

2 7. pubar a = prsfrns orlj kr kokliga sgtkkoraarnas gnk. 

28. pfasktm = ©nka krmonrr (ptfnki ptmnnfi). 

29. ©alla = Pnkrtgorkrns krmonrr. 

30. Prfi = päkfarrn aö Praiins porfar. 

Bl.Pamfar = (pamfaru) pökrns onkr krmon som affarkrrar liörf mrk srxfio 
kokliga sjukkomar. Pamfar är äiirn krf snmrriska nrkrf for okrf. 

32. prkn = (prfi) Pan som liakar oiirr ingångrn fill kr kokas rikr. 

33. pkng = pn aö unkrrjorkrns onka krmonrr. 217 
34» Pabinu = peraon som höljer sig t skuggorna oclj öiierfaller oclj böbar sina 
offer» 

35»j^ursunabu = Pabglonisk "Cljaron". 

3H»^in-Pigal = presljkigal, pöbens guöinna oclj nnberjorbens brottning» 

3 7» Pra = Pestbemon. 

38»JUtu = peraon som Ijemsöker mörka gläfser» 

30»Pggn = Pöbens gnb» 

40» ( Mljkljaru = Pampar. 

41» CSelal =,3nmbus» 

42»,Jbpa = Pfeberbemon» 

43»,Jbimmn = Pemon. 

44. parartu = fantom. 

45»palassn = (lengångare. 

4H.®elal = Pemonkrigare. 

47»Prnkn = paru/pllnbigel. 

48»Pabisljn = (inb bemon. 

49»pingir-3fnl = #nh gnb. 

5n.ptnk-3fnl = (inb anbe. 

51»pabbn = peraonisk Ijaösbrake. 

SZ.JVnnuna = Pnberjnrbens sju bnmare. 

53»,3m'Pnl = Pen onba iiinben. 

54. pil = j^formbemon (pilttu). 

55»PasljsI{agfn = (inb Ijäxa. 218